11. Usnesení RM dne 07.05.2019

Usnesení č. 267

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

ověřovatele zápisu paní Chudobovou a paní Fischerovou.


Usnesení č. 268

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

navržený program jednání.


Usnesení č. 269

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 15.12.2012 na prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 2566/1, o výměře 500 m2, kultura ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.


II. ukládá

Odboru SM vypracovat znění dodatku dle bodu I. Termín do: 31.07.2019.


III. pověřuje

starostu města podpisem tohoto dodatku.


Usnesení č. 270

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6008560/002 s ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemky parc. č. 492/84, 619/16, 3451/31, 3451/39 v k.ú. Lysá nad Labem, , obec Lysá nad Labem. Náhrada za zřízení věcného břemene je 76 600,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouva bude doplněna o souhlas se zveřejněním v registru smluv a na webových stránkách města.


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 271

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

S návrhem vzorové smlouvy o výpůjčce technického zařízení k odvodu splašek do hlavního kanalizačního řadu v lokalitě Byšičky a Tři Chalupy.


II. pověřuje

starostu města podpisem jednotlivých výpůjčních smluv dle bodu 1. tohoto usnesení


Usnesení č. 272

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Restaurování severní vstupní brány a části plotu /vedle vrátnice/ v Lysé nad Labem" dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komise ze dne 27.02.2019.


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem

Hyacintová 2819/6, 106 00 Praha 10, IČO: 66480931. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 1 486 795 Kč včetně DPH.


III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.


Usnesení č. 273

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

smlouvu o reklamě a propagaci ve výši 30 000 Kč.


Usnesení č. 274

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Smlouvu o výpůjčce prostoru "Atrium" (nádvoří státního archivu Lysá nad Labem) na Městské slavnosti Lysá Žije 2019 dne 25.5.2019 se Státním oblastním archivem v Praze.


Usnesení č. 275

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Jednací řád Rady města v Lysé nad Labem s účinností od 01.06.2019.


Usnesení č. 276

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

návrh odpovědi na interpelaci podanou Ing. Petrem Eliškou,

II. předkládá

ZM dne 26.06.2019 odpověď ke schválení.


Usnesení č. 277

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

6. rozpočtové opatření r. 2019


Usnesení č. 278

Rada města Lysá nad Labem

I. ruší

poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Vypracování PD pro SP k akci Rekonstrukce pavilonu "E" ZŠ JAK", která byla zveřejněná do dne 03.04.2019 a vyvěsit opakovaně.


II. ukládá

odboru OMI úpravu zadávací dokumentace a veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Vypracování PD pro SP k akci Rekonstrukce pavilonu "E" ZŠ JAK" vyvěsit opakovaně.


Usnesení č. 279

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na služby s názvem: „Poskytnutí a provoz agendy správy dopravních přestupků detekovaných automatickým měřícím zařízením pro měření rychlosti na pozemních komunikacích" formou otevřené výzvy.


b) pro toto výběrové řízení uvedené VZMR základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedenou v Kč bez DPH


II. souhlasí

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:

člen komise:

PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí odboru městského investora

Mgr.Martin Dostál, DiS. právník

Ing. Alena Novotná, tajemnice

náhradník komise.

Ing. Karolína Chudobová, radní uvolněná


b) s tím, aby osoba pověřená výkonem zadavatelských činností této veřejné zakázky obdobně jako dle § 43 zákona Ing. Josef Bárta za zadavatele posuzovala doklady i kvalifikaci vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy a společně s jednou osobou zadavatele-odboru městského investora MěÚ otevřela elektronicky doručené nabídky.


III. pověřuje

starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným zadavatelem v průběhu tohoto výběrového řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení výběrového řízení.


IV. ruší

usnesení č 836 ze dne 18.12.2018.


Vytvořeno 10.5.2019 9:01:53 - aktualizováno 10.5.2019 9:02:31 | přečteno 4x | ernest
load