10. Usnesení RM dne 23.04.2019

Usnesení č. 240
Rada města Lysá nad Labem
schvaluje
ověřovatele zápisu pana Havelku a pana Kolmana.

Usnesení č. 241
Rada města Lysá nad Labem
schvaluje
navržený program jednání.

Usnesení č. 242
Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemky parc.
č. 2108, 3554/1 v k.ú. Lysá nad Labem, , obec Lysá nad Labem. Náhrada za zřízení věcného břemene je 35 700 Kč +
DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouva bude doplněna o souhlas se zveřejněním na webových stránkách
města.

II. pověřuje
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 243
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
RM bere na vědomí žádost Městské policie Lysá nad Labem o možnost užití veřejného prostranství - hřiště na Sídlišti
(parc.č. 2673/1) ke konání akce "Prezentace IZS" pro žáky MŠ + ZŠ v Lysé nad Labem, s termínem konání 24.5.2019, v
čase od 8:00 do 12:00 hodin.

II. souhlasí
RM souhlasí s užitím veřejného prostranství - hřiště na Sídlišti (parc.č. 2673/1) ke konání akce "Prezentace IZS" pro žáky
MŠ + ZŠ v Lysé nad Labem, s termínem konání 24.5.2019, v čase od 8:00 do 12:00 hodin.

Usnesení č. 244
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložený materiál s navrženými úpravami hasičské zbrojnice,

II. ukládá
OSM sjednat schůzku s hasičským výborem. Termín: do 31.05.2019.

Usnesení č. 245
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pronájem části obecního pozemku p.č. 2655/11, o výměře 35 m2, k.ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8, za
cenu 35 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, panu bytem Lysá nad
Labem, z důvodu, že movitou věc plechovou garáž nabyl v dědickém řízení.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.06.2019

III. pověřuje
starostu města podpisem této nájemní smlouvy

Usnesení č. 246
Rada města Lysá nad Labem
odkládá
uzavření pachtovní smlouvy na pronájem části obecního pozemku p.č. 323/2, o výměře 1 841 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k.ú. Litol.

Usnesení č. 247
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a)uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/13/560/N/Jav ze dne 09.12.2013 na prodloužení pronájmu části
obecního pozemku p.č. 2566/1, o výměře 450 m2, kultura ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem s tím, že se jedná o
pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

b)zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/14/0010/N/Jav ze dne 12.02.2014 na
prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 2566/1, o výměře 423 m2, kultura ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem
s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

c)zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/14/20/N/Jav ze dne 7.3.2014 na prodloužení
pronájmu části obecního pozemku p.č. 2566/1, o výměře 432 m2, kultura ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem s tím, že se
jedná o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

II. vydává
Odboru SM vypracovat znění dodatků dle bodu I. Termín do: 30.06.2019

III. pověřuje
starostu města podpisem těchto dodatků.

Usnesení č. 248
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování
vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 351/3, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č.
351/4, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Škrétova, s panem bytem Žatec, za částku 2 000 Kč + 21 % DPH.
Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické
zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2019.

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 249
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování
vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 328, k. ú. Litol, ve prospěch pozemku p. č. st.385 v k.ú. Litol jehož
součástí je stavba budovy s číslem popisným 389, ulice Družstevní, s paní bytem Lysá nad Labem,
za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na
své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2019.

III. pověřuje
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 250
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení RM č. 218 ze dne 09.04.2019

II. schvaluje
zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p.č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 511/56 o
výměře 99 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, p.č.
511/49 o výměře 370 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 511/4 o výměře 199 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny
v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
dle žádosti společnosti UNISPO Bezno s.r.o. , IČ: 47538651 se sídlem Na Městečku 10, 294 29 Sovínky, za cenu 322 080
Kč.

III. doporučuje
ZM dne 26.06.2019 bod č. II ke schválení.

Usnesení č. 251
Rada města Lysá nad Labem
bere na vědomí
podmínky, za kterých jsou ochotní prodat část pozemků PK 562 a PK 567 v k.ú. Lysá nad Labem

Usnesení č. 252
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana , bytem Jedličkova 1370, Lysá nad Labem, o dostavbu protihlukové příčky v sousedícím
bytě , č.p. 1370, ul. Jedličkova, Lysá nad Labem.

II. souhlasí
s úpravou bytu , č.p. 1370, ul. Jedličkova, Lysá nad Labem, spočívající ve vybudování protihlukové příčky na
náklady pana

Usnesení č. 253
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost pana , bytem Masarykova 176, Lysá nad Labem, o vyjádření se ke stavu střechy na bytovém
domě v Masarykově ulici č.p. 176, Lysá nad Labem a o neodkladnou opravu střechy.

II. ukládá
OSM provést revizi rozpočtu na opravu střechy domu Masarykova 176 Lysá nad Labem. Termín: do 30.06.2019.

Usnesení č. 254
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informaci ohledně vynětí ze ZPF pozemku p.č. 332/54 k.ú. Litol

II. ukládá
Finančnímu odboru zahrnout tento návrh do komplexní úpravy rozpočtu, která bude předložena ZM dne 26.06.2019.

Usnesení č. 255
Rada města Lysá nad Labem

I. nesouhlasí
s přesunem separace v lokalitě Byšičky.

II. souhlasí
se zachováním separačního hnízda na místě, kde se nyní nachází.

Usnesení č. 256
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
informační zprávu o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny v roce 2018 a v 1. čtvrtletí roku 2019

II. schvaluje
zvýšení počtu kmenových pracovníků TS na počet 1 + 8.

Usnesení č. 257
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh smlouvy o nájem nebytových prostor na adrese ČSA 28/9, Lysá nad Labem, stavba budovy se nachází na pozemku
p. č. st. 43, zapsané na LV č. 3183, pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 1 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, spolku KLUB POLSKI Lysá nad Labem, z.s., IČO 07844093, se sídlem ČSA 28/9, Lysá nad Labem, z
důvodu vytvoření zázemí a působení spolku.

II. pověřuje
starostu města k podpisu výše uvedené smlouvy o nájem nebytových prostor.

Usnesení č. 258
Rada města Lysá nad Labem
schvaluje
RM schvaluje provedení opravy podia letního kina podle varianty č.1.

Usnesení č. 259
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost BabyBoxu pro odložené děti - STATIM, z. s.

II. neschvaluje
dotaci z Charitativního programu pro BabyBox v Benešově.

Usnesení č. 260
Rada města Lysá nad Labem
souhlasí
se zapojením ZŠ J.A.Komenského a ZŠ B.Hrozného do projektu kraje "Obědy do škol ve Středočeském kraji II"
financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem -
příloha č. 2 smlouvy o partnerství u výzvy 30_19_009.

Usnesení č. 261
Rada města Lysá nad Labem
schvaluje
odpisový plán na rok 2019.

Usnesení č. 262
Rada města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení č. 727 ze dne 07.11.2018

II. schvaluje
rozdělení kompetencí uvolněného starosty p. Ing. Karla Otavy, neuvolněného místostarosty p. Mgr. Jiřího Havelky, neuvolněné místostarostky pí Romany Fischerové, uvolněné radní města pí Ing. Karolíny Chudobové a neuvolněného radního města p. Josefa Kolmana s platností od 24.04.2019 takto:

Ing. Karel Otava – starosta města
• Kancelář městského úřadu,
• Městská policie,
• svatby.

Mgr. Jiří Havelka – neuvolněný I. místostarosta města
• zastupování p. starosty v jeho nepřítomnosti,
• odbor správy majetku města,
• odbor výstavby a životního prostředí,
• finanční odbor,
• svatby.

Romana Fischerová – neuvolněná II. místostarostka města
• odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury,
• odbor vnitřních věcí,
• svatby.

Ing. Karolína Chudobová – uvolněná radní města
• odbor městského investora,
• strategický rozvoj města,
• odbor informačních technologií,
• svatby.

Josef Kolman – neuvolněný radní města
• odbor dopravy,
• živnostenský úřad,
• svatby.

III. ukládá
OVV připravit změnu jednacího řádu Rady města. Termín: do příští RM dne 07.05.2019.

Usnesení č. 263
Rada města Lysá nad Labem
bere na vědomí
dopis p. ze dne 29.03.2019.

Usnesení č. 264
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
podání určovací žaloby proti Povodí Labe, s.p., ve věci určení, že vlastníkem mostku umístěném na pozemku PK
3625/4, v obci a k.ú. Lysá nad Labem, zapsaném na LV 732, a navazujícím na polní cesty na pozemcích parc. č. 3479/2
a 3509, je Česká republika.

II. ukládá
městskému právníkovi vypracovat určovací žalobu, podat žalobu a zastupovat město v soudním řízení. Termín do
31.05.2019.

Usnesení č. 265
Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje
pořízení nového služebního automobilu formou operativního leasingu dle nabídky č. 16042019 / 1 spol. Raiffeisen
Leasing.

II. ukládá
tajemnici města zajistit pořízení nového služebního automobilu mimo podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek
(dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení
veřejnou zakázku malého rozsahu) podle Metodického návodu postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
schváleného Radou města.
Termín: ihned

Usnesení č. 266
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
doručenou cenovou nabídku od sídlem Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, za
celkovou cenu 447.700,- včetně DPH.

II. souhlasí
s vyloučením uchazeče sídlem Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, na základě špatných
referencí

III. schvaluje
1. zrušení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD komunikace a VaK
Brandlova“

2. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení nového výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení
vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD komunikace a
VaK Brandlova“

3. pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší
nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

4.předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - Ing. Petr
Gregor, Josef Kolman, PaeDdr. Jan Štěpánek, náhradníci – Romana Pozníčková Dis, Michala Holovská, Ing. Karolína
Chudobová
Vytvořeno 7.5.2019 5:34:52 - aktualizováno 7.5.2019 9:14:37 | přečteno 12x | ernest
load