08. Usnesení RM dne 26.03.2019

Usnesení č. 173

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

I. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“)

zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého

rozsahu s názvem: "ZŠ Hrozného rekonstrukce podlah v 1 a 2. patře chodby", II. pro toto poptávkové řízení hodnotící

kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v

procentech: 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH - 70 % 2. lhůta plnění - 20 % 3. záruka na dílo - 10 %


II. souhlasí

I. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní

funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: člen komise, náhradník

člena komise 1. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM, PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK 2. Ing. Jitka Petrová –

referentka ŠSVZaK, Jiří Navrátil - referent OSM 3. Tomáš Pilař – referent OSM, Romana Nováková – referentka ŠSVZaK II.

s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným

dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě


Usnesení č. 174

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.


II. předkládá

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav ZM na vědomí dne

17.04.2019.


Usnesení č. 175

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav.


II. předkládá

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav ZM dne

17.04.2019 na vědomí.


Usnesení č. 176

Rada města Lysá nad Labem

neschvaluje

Možnost zakoupení parkovací známky na rok 2019 pro osoby, které by za běžných okolností využívaly k přepravě z místa

bydliště do zaměstnání nebo při poskytování služeb nadjezd nad železniční tratí: - fyzická osoba bez trvalého pobytu v

Lysé nad Labem, která je v pracovním poměru k zaměstnavateli se sídlem nebo provozovnou v Lysé nad Labem; -

právnická osoba se sídlem nebo provozovnou v Lysé nad Labem; - fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem

pečující o osobu blízkou s trvalým pobytem v Lysé nad Labem (doložené potvrzením obvodního lékaře).


Usnesení č. 177

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-6012911/001 s ČEZ Distribuce, a.s. na

obecní pozemek p. č. 3451/6 pro stavbu „Lysá n/L, kNN p.č. 153“. Cena za zřízení věcného břemene je 1 000 Kč plus

DPH. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města.


II. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 178

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 15.12.2012 na prodloužení pronájmu

části obecního pozemku p.č. 2566/1, o výměře 500 m2, kultura ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pronájem

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.


Usnesení č. 179

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p.č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh

pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu bytem

Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, oba k.ú. Lysá

nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN

hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. doporučuje

ZM dne 17.04.2019 prodej pozemku ke schválení.


Usnesení č. 180

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost společnosti Šporkova lékárna s.r.o., IČ: 47547855, se sídlem Masarykova 176/1, 289 22 Lysá nad Labem, ve které

žádá o změnu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.


II. schvaluje

zveřejnění záměru na úpravu nájemní smlouvy ze dne 01.02.2015 mezi Městem Lysá nad Labem, IČ: 00239402, Husovo

náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, a společnosti Šporkova lékárna s.r.o., IČ: 47547855, se sídlem Masarykova 176/1,

289 22 Lysá nad Labem, kdy nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, deseti let ode dne uzavření dodatku ke

smlouvě a s právem nájemce uplatnit opci na její prodloužení na dobu dalších pěti let za podmínek, které budou platit

k poslednímu dni původní doby nájmu, a jen v případě, že nájemce bude po celou dobu trvání smlouvy řádně plnit své

povinnosti, do doby než společnost Šporkova lékárna s.r.o. nespecifikuje blíže své záměry investic v předmětné

nemovitosti.


III. ukládá

OSM zajistit od žadatele bližší údaje o záměrech společnosti Šporkova lékárna s.r.o. týkajících se investic v předmětné

nemovitosti.


Usnesení č. 181

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

ukončení nájmu nebytových prostor – garáže ve dvoře budovy č.p. 29/11, ul. ČSA, Lysá nad Labem o výměře 16,52 m2,

nemovitost zapsána na KÚ Nymburk na LV č. 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, která byla uzavřená smlouvou ze

dne 24. 11. 2010 mezi Městem Lysá nad Labem, IČO: 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, a Bc.

Davidem Kolářským, Zahradnictví, údržba a zakládání zeleně, IČO: 74323326, Sojovická 638, 289 22 Lysá nad Labem,

písemnou dohodou ke dni 31. 3. 2019.


II. pověřuje

starostu města k podpisu dohody o skončení nájmu nebytových prostor.


Usnesení č. 182

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Návrh plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku s firmou KATCHER, spol s r. o., se sídlem Vršovická

663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 63666847.


II. předkládá

Návrh plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku s firmou KATCHER, spol s r. o., se sídlem Vršovická

663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 63666847 ke schválení na jednání ZM dne 17.04.2019


III. souhlasí

S vydáním územního rozhodnutí ke stavbě areálu hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku

bez uzavřené plánovací smlouvy, s tím že plánovací smlouva bude doložena k žádosti o stavební povolení.


Usnesení č. 183

Rada města Lysá nad Labem

I. souhlasí

s realizací stavby "16010-047400 VPI_LYNL_28.Října_rek.kom" dle dokumentace, zaslané žadatelem dne 18.03.2019 za

těchto podmínek: - stavebník si vyžádá souhlas s termínem stavby od Odboru městského investora, který bude v roce

2019 zajišťovat ve stejné lokalitě investiční akci města, kde je součástí stavby i obnova povrchů komunikace. Z tohoto

důvodu požadujeme, aby stavba proběhla buď před započetím stavby města, nebo souběžně s touto stavbou a

vzájemnou koordinací stavebních postupů obou staveb mezi zhotovitelem a Odborem městského investora. Po realizaci

stavby města nebude udělen souhlas se stavbou po dobu trvání záruky na dokončenou stavbu města,


II. schvaluje

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení

věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., na obecní pozemky p. č. 492/84 a 619/16

pro stavbu s názvem "16010-047400 VPI_LYNL_28.Října_rek.kom". za těchto podmínek: - cena bude vypočítána dle

platného ceníku města a navýšena o DPH - navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy

na webových stránkách města, registru smluv a povinností budoucího oprávněného vyžádat si souhlas s termínem

provedení stavby od Odboru městského investora, - investor uhradí kolek pro vklad do KN,


III. pověřuje

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Usnesení č. 184

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 4. 3. 2019.


Usnesení č. 185

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

zápis z komise pro rodinu a školství ze dne 6.3.2019


Usnesení č. 186

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro aktivní a šťastný život seniorů.


Usnesení č. 187

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

střednědobé výhledy na roky 2020 a 2021 pro příspěvkové organizace města: MŠ Pampeliška, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček,

MŠ Mašinka, ZŠ J.A.Komenského, ZŠ B.Hrozného, ZUŠ F.A.Šporka a MěK


Usnesení č. 188

Rada města Lysá nad Labem

I. neschvaluje

navýšení úhrad za stravování dětí v ZŠ a MŠ v Lysé nad Labem, které odebírají stravu ze školní jídelny Scolarest spol. s

r. o., Komenského 1534, Lysá nad Labem, s účinností od 01.05.2019,


II. neschvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění stravování ze dne 11.06.2013.


Usnesení č. 189

Rada města Lysá nad Labem

I. schvaluje

kupní smlouvu na nákup konvektomatu s firmou Scolarest- zařízení školního stravování, spol. s r.o., Jankovcova 1603,

Praha 7 týkající se nákupu konvektomatu do školní jídelny Komenského 1534, Lysá nad Labem za cenu 442 314,90 Kč

vč. DPH.


II. bere na vědomí

nabídky na konvektomat od firem MAVA spol. s r.o. a ARTRANS.


Usnesení č. 190

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rozvoj cestovního ruchu v Polabí.


Usnesení č. 191

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

stížnost na MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 192

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na dodávku pojezdového systému pro archivaci spisů,


II. souhlasí

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou zakázku s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla paní tajemnicí vybrána

jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: VS-ENGINEERING, s. r. o., IČO 25388738, se sídlem Hlavní 89a, 747 06 Opava 6,

za nabídnutou cenu 677 600 Kč vč. DPH,


III. ukládá

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou zakázku.


Usnesení č. 193

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Schválení záštity města Lysá n. L. a osobní záštitu starosty města Lysá n. L. nad XVIII. festivalem barokního divadla,

opery a hudby Theatrum Kuks 2019. Mězi městem Lysá n. L. a obcí Kuks je uzavřena dohoda o partnerství a udržují

dlouhodobě přátelské vztahy.


Usnesení č. 194

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

žádost pana o zřízení ZOO koutku v zámeckém parku Lysá nad Labem,


II. předkládá

žádost o zřízení ZOO koutku Komisi životního prostředí k projednání.


Usnesení č. 195

Rada města Lysá nad Labem

bere na vědomí

že výskyt daných druhů na pozemcích u silnice na Stratov je vzhledem k charakteru stanoviště, intenzivního

zemědělského využívaní i z hlediska biologie druhů a i podkladových databází spravovaných AOPK ČR vyloučené.

Argumentace ve stanovisku MS Lysá nad Labem se v tomto bodu nezakládá na objektivních datech. Předmětná lokalita

není zvláště chráněným územím, ani evropsky významnou lokalitou EVL v rámci NATURY 2000. Biodiverzita je zde

vzhledem k intenzivnímu zemědělskému hospodaření velmi nízká. Předmětné území je součástí mapového čtverce číslo

5755. Z hlediska ochrany ZPZ je u některých pozemků BPEJ 2600- třída ochrany 1 .


Usnesení č. 196

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Rada města schvaluje dodatky ke smlouvám o servisní činnosti MKDS a programu MP Manager v souvislosti s

dodržováním GDPR.


Usnesení č. 197

Rada města Lysá nad Labem

schvaluje

Rada města schvaluje Vnitřní předpis, kterým se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování

Městského kamerového dohlížecího systému Lysá nad Labem


Usnesení č. 198

Rada města Lysá nad Labem

odkládá

zakoupení videoanalitického systému k MKDS Lysá nad Labem.


Usnesení č. 199

Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

předloženou nabídku na propagaci města Lysá nad Labem,


II. schvaluje

poskytnutí částky 30 000 Kč vč. DPH firmě Bubble Factory s. r. o. jako spoluúčast na výrobě největšího bublifuku na

světě.


III. ukládá

právníkovi města vypracovat smlouvu na výše uvedenou dotaci.


Usnesení č. 200

Rada města Lysá nad Labem

postupuje

žádost pana k vyřízení stavebnímu úřadu.

Vytvořeno 15.4.2019 9:12:56 - aktualizováno 15.4.2019 9:14:29 | přečteno 32x | ernest
load