07. Usnesení RM dne 12.03.2019

Usnesení č. 130

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu p. Mgr. Havelku J. a pí Ing. Chudobovou.

Usnesení č. 131

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání dne 12.03.2019 včetně rozšíření.

Usnesení č. 132

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3535/1, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. 1973/19, k. ú. Lysá nad Labem, Dvorce, s paní V. L., bytem Praha 6, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 30.06.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 133

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pana M. B., bytem Lysá nad Labem, ze dne 04.03.2019 o koupi části pozemku p. č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p. č. 3556/4 o výměře 73 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3399-337/2018,

II. u k l á d á

OSM zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou předmět prodeje. Termín: do 30.04.2019.

Usnesení č. 134

Rada města

I. n e s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 309/3, o výměře 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti vlastníka sousedního pozemku p. č. 303/12 v k. ú. Litol,

b) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 309/3, o výměře 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dle žádosti vlastníka sousedního pozemku p. č. 303/10 v k. ú. Litol,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 17.04.2019 žádosti o prodej části obecního pozemku p. č. 309/3 v k. ú. Litol k projednání.

Usnesení č. 135

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost společnosti UNISPO Bezno s.r.o. ze dne 07.02.2019 o koupi obecního pozemku p. č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem,

II. u k l á d á

OSM zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou na pozemky p. č. 551/56 a p. č. 511/59 oba v k. ú. Lysá nad Labem. Termín: do 30.04.2019

Usnesení č. 136

Rada města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na adrese ČSA 28/9, Lysá nad Labem, stavba budovy se nachází na pozemku p. č. st. 43, zapsané na LV č. 3183, pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 1 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, spolku Klub Polski Lysá nad Labem, IČO 07844093, se sídlem ČSA 28, Lysá nad Labem, z důvodu vytvoření zázemí a působení spolku.

Usnesení č. 137

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p. č. 621/108 s výměrou 87 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem ve prospěch Města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem ponese veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 17.04.2019 uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p. č. 621/108 k. ú. Lysá nad Labem dle předloženého návrhu ke schválení.

Usnesení č. 138

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pana F. J., bytem Lysá nad Labem, ze dne 20.02.2019, o koupi obecního pozemku p. č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez č. p./č. ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA s tím, že by se jednalo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a konečná kupní smlouva by byla uzavřena až po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky a za předpokladu, že kupující bude vlastníkem pozemku p. č. 2875/56 k. ú. Lysá nad Labem,

II. s o u h l a s í

aby pan F. J. z vlastní iniciativy zajistil vyjádření Dopravního inspektorátu PČR o možností zřízení nového vjezdu z komunikace ulice ČSA k pozemku p. č. st. 1728 a p. č. 2875/56, k.ú. Lysá nad Labem, dle předloženého návrhu,

III. u k l á d á

OSM přichystat návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Termín: do 30.04.2019.

Usnesení č. 139

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o užití veřejného prostranství (cesty v parku) a místní komunikace na nám. B. Hrozného, za účelem konání Řemeslného jarmarku, v termínu 13.04.2019, od 6:00 do 18:00 hodin,

II. s o u h l a s í

s užitím veřejného prostranství (cesty v parku) a místní komunikace na nám. B. Hrozného, za účelem konání Řemeslného jarmarku, v termínu 13.04.2019, od 6:00 do 18:00 hodin.

Usnesení č. 140

Rada města

I. s o u h l a s í

s rozdělením a vyplacením příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2018 dle předloženého návrhu v celkové výši 95 701 Kč,

II. s c h v a l u j e

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2019“,

III. p ř e d k l á d á

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2019“ ZM dne 17.04.2019 ke schválení.

Usnesení č. 141

Rada města

I. o d k l á d á

projednání bodu (Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace, lokalita Na Mlíčníku) do příští RM dne 26.03.2019,

II. u k l á d á

OSM pozvat zástupce investora na příští RM.

Usnesení č. 142

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ Hrozného – zadláždění dvora“,

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH - 70 %
 2. lhůta plnění - 20 %
 3. záruka na dílo - 10 %,

II. s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise

 1. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM, PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
 2. Ing. Jitka Petrová – referentka ŠSVZaK, Jiří Navrátil - referent OSM
 3. Tomáš Pilař – referent OSM, Romana Nováková – referentka ŠSVZaK

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 143

Rada města

s o u h l a s í

s výběrem dodavatele interiérové příčky pro odbor vnitřních věcí firmou Window Holding a.s. Lázně Toušeň za nabídkovou cenu 125 121 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 144

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ Komenského - rek. WC pav. C"

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:

 1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
 2. lhůta plnění 20%
 3. záruka na dílo 10 %

II. s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise

 1. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM, Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
 2. Ing. Jitka Petrová – referentka ŠSVZaK, Jiří Navrátil - referent OSM
 3. Tomáš Pilař - referent OSM, Romana Nováková – referentka ŠSVZaK

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 145

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z 2. jednání komise pro kulturu a cestovní ruch.

Usnesení č. 146

Rada města

s c h v a l u j e

poskytnutí roční dotace pro Centrum služeb pro silniční dopravu, nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 na spolufinancování dopravní výchovy BESIP ve výši 10 tis. Kč včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 147

Rada města

s c h v a l u j e

návrh na úpravu rozpočtu na kapitole 331 Kultura

na položce Kulturní akce pořádané městem 1 000 000 Kč - 50 0000 Kč - po úpravě 950 000 Kč

na položce Lysá žije slavnosti 650 000 Kč + 50 0000 Kč- po úpravě 700 000 Kč.

Usnesení č. 148

Rada města

I. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost OS Hippodrom a na Prvomájový dostih cena města,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 17.04.2019 ke schválení.

Usnesení č. 149

Rada města

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací,

II. d o p o r u č u j e

ZM ke schválení.

Usnesení č. 150

Rada města


s c h v a l u j e

3. rozpočtové opatření r. 2019.

Usnesení č. 151

Rada města

s c h v a l u j e

záštitu města Lysá n. L. nad konáním celorepublikové soutěže ve společenském tanci „Jarní cena TJ Sokol Lysá nad Labem“.

Usnesení č. 152

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na úpravu OZV č. 3/2017 podaný SLOT Group, a.s.,

II. n e d o p o r u č u j e

navrhovanou úpravu OZV č. 3/2017,

III. p ř e d k l á d á

ZM k projednání dne 17.04.2019.

Usnesení č. 153

Rada města

I. s c h v a l u j e

Návrh pro zapojení města do celorepublikové výzvy Do práce na kole a Do školy na kole.

Návrh pro poskytnutí záštity města nad akcí.

Návrh pro uveřejnění akce prostřednictvím spotu Snews v mediálních prostředcích města (SNews, FB a web města, Listy).

II. p o v ě ř u j e

1/starostu Ing. Karla Otavu, aby vystavil záštitu města Lysá nad Labem nad touto akcí.

2/Danu Urban Hančovou, aby zajistila projednání informací o této akci se základními a středními školami, zajistila realizaci spotu prostřednictvím Snews a napomáhala přípravě, průběhu a závěru akce (vyhodnocení) ve městě Lysá nad Labem ve spolupráci s koordinátorkou projektu Petrou Melingerovou.

Usnesení č. 154

Rada města

j m e n u j e

paní Ing. Bc. Markétu Vinklerovou vedoucí finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 13.03.2019.

Usnesení č. 155

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

a) žádost o ukončení působení p. Horváta v Komisi pro aktivní a šťastný život seniorů,

b) žádost o ukončení působení p. Jehličky ve funkci předsedy Stavební komise,

II. o d v o l á v á

a) p. Milana Horváta z Komise pro aktivní a šťastný život seniorů k 12.03.2019,

b) p. Jehličku z funkce předsedy Stavební komise, k 12.03.2019.

III. j m e n u j e

a) p. Milana Horváta členem Stavební komise s účinností od 13.03.2019.

b) p. Sedláčka předsedou Stavební komise s účinností od 13.03.2019.

Usnesení č. 156

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis ze stavební komise konané dne 11.02.2019.

Usnesení č. 157

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o změnu územního plánu podaný panem L.,

II. u k l á d á

SÚ zapracovat navrhované změny do návrhu zadání změny územního plánu.

Usnesení č. 158

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o změnu územního plánu podaný panem L.,

II. u k l á d á

SÚ zapracovat navrhované změny do návrhu zadání změny územního plánu.

Usnesení č. 159

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o změnu územního plánu podaný společností Kovona a. s.,

II. u k l á d á

SÚ zapracovat navrhované změny do návrhu zadání změny územního plánu.

Usnesení č. 160

Rada města

I. s c h v a l u j e

Směrnici č. 6/2019 Organizační řád pověřeného Městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.05.2019.

II. u k l á d á

tajemnici realizovat Směrnici č. 6/2019.

Usnesení č. 161

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Snížení energetické náročnosti stavby č. p. 28, Lysá nad Labem“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 23.01.2019,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: K&T SYSTÉM s.r.o., Turkaňk 44, 285 32 Kutná Hora, IČ: 470 53 755, za cenu 5 378 017,94 Kč bez DPH, tj. 6 507 401,77 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 162

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD komunikace Na Vysoké Mezi“.

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e

členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - PaeDdr. Jan Štěpánek, Ing. Petr Gregor, Michala Holovská

náhradníci - Josef Kolman, Romana Pozníčková Dis, Ing. Karolína Chudobová.

Usnesení č. 163

Rada města

s c h v a l u j e

a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Parkoviště P+R“,

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

c) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - Ing. Petr Gregor, PaedDr. Jan Štěpánek, Michala Holovská,

náhradníci - Josef Kolman, Romana Pozníčková Dis., Ing. Karolína Chudobová.

Usnesení č. 164

Rada města

I. s c h v a l u j e

zajištění výuky v Protidrogovém vlaku žákům a studentům ZŠ a SŠ v ORP Lysá nad Labem, dne 08.04.2019,

II. p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy o spolupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO.

Usnesení č. 165

Rada města

I. r u š í

VZ na akci „Dostavba pavilonu C ZŠ Komenského“,

II. s c h v a l u j e

cenovou nabídku na zpracování PD pro provedení stavby od firmy Ambit-sdružení projektantů za cenu 566 260 Kč bez DPH,

III. u k l á d á

a) Odboru MI vypsání nové VZ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Dostavba pavilonu „C“ ZŠ Komenského“,

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona zvolit hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

IV. j m e n u j e

členy a náhradníky hodnotící komise zadavatele ve složení: člen komise: PaedDr. Jan Štěpánek, Michala Holovská, Josef Kolman, náhradník komise: Ing. Petr Gregor, Romana Pozníčková, která plní i funkci komise pro otevírání obálek.

Usnesení č. 166

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku části pozemku p. č. PK 2679, nově označeno dle geometrického plánu č. 3189-51/2017 jako pozemek p. č. 2712/13 o výměře 237 m2, druh pozemku orná půda a p. č. 3584/33 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. Č., bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN a náklady spojené s pořízením geometrického plánu. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 17.04.2019 výkup pozemků ke schválení.

Usnesení č. 167

Rada města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2655/11, o výměře 35 m2, k. ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8, za cenu 35 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, panu M. S., bytem Lysá nad Labem, z důvodu, že movitou věc plechovou garáž nabyl v dědickém řízení.

Usnesení č. 168

Rada města

ž á d á

o vyjádření ohledně pozemků p. č. PK 562 a p. č. PK 567 výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města.

Usnesení č. 169

Rada města

I. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 283/21 nově označeno jako pozemek p. č. 283/23, o výměře 99 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol dle geometrického plánu č. 856-11/2019, panu Ing. M. Š. bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč s tím, že kupující odprodá stejnou výměru z pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. L., za 1 Kč, Městu Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 17.04.2019 návrh ke schválení

Usnesení č. 170

Rada města

s c h v a l u j e

Memorandum o spolupráci mezi městem Lysá nad Labem a Czech Smart City Cluster, z. s.

Vytvořeno 18.3.2019 9:26:24 | přečteno 58x | ernest
load