06. Usnesení RM dne 26.02.2019

Usnesení č. 105

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu pí Fischerovou R. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 106

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání dne 26.02.2019 včetně rozšíření.

Usnesení č. 107

Rada města

I. n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na prodej obecního pozemku p. č. 2480/7, o výměře 1072 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 17.04.2019 žádost o prodej obecního pozemku v ulici Hrabanov k projednání.

Usnesení č. 108

Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informační zprávu o opravě zřejmé nesprávnosti stanovení ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019,

II. r u š í

usnesení RM č. 56 ze dne 05.02.2019,

III. s o u h l a s í

s návrhem ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019 v ceně 26,66 Kč/m3,

IV. p ř e d k l á d á

ZM dne 17.04.2019 na vědomí.

Usnesení č. 109

Rada města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 323/2, o výměře 1 841 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za cenu 129 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, pro zemědělské účely.


Usnesení č. 110

Rada města

s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/13/560/N/Jav ze dne 09.12.2013 na prodloužení pronájmu části obecního pozemku p. č. 2566/1, o výměře 450 m2, kultura ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

b) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/14/0010/N/Jav ze dne 12.02.2014 na prodloužení pronájmu části obecního pozemku p. č. 2566/1, o výměře 423 m2, kultura ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

c) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/14/20/N/Jav ze dne 07.03.2014 na prodloužení pronájmu části obecního pozemku p. č. 2566/1, o výměře 432 m2, kultura ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

Usnesení č. 111

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o průběhu veřejné zakázky "Stavební úpravy objektu zázemí FK Litol",

II. s c h v a l u j e

1) změnové listy č. 1 a 2,

2) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. 2018-0401/SM s tím, že celková cena činí 3 991 784 Kč vč. DPH a úpravu rozpočtu v rámci ODPA 3412 takto: "Rekonstrukce běžecké dráhy sportovní areál" ORG 100819 ponížit o 500 000 Kč a "Oprava šaten u fotbalového hřiště Litol" ORG 5114 navýšit o 500 000 Kč,

III. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedený dodatek ke smlouvě.

Usnesení č. 112

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2+1, č. 14, Tyršova č. p. 610, Milovice, s jistotou ve výši 8 602 Kč a měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, se slečnou S. P., trvale bytem Ostrá 68, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 113

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023749/VB001 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 2673/1 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu "Kabelové vedení NN, uzemnění" za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových

stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14

dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor

správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 114

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 20.02.2019.

Usnesení č. 115

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Komise sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 28.01.2019.

Usnesení č. 116

Rada města

s o u h l a s í

s přijetím finančního daru na ples města Lysá nad Labem v částce 5 000 Kč od firmy H.A.N.S. Prefa, a.s.

Usnesení č. 117

Rada města

s c h v a l u j e

navrženou Směrnici č. 5/2019 Odměňování a náhrady zastupitelů a členů výborů ZM a komisí RM.

Usnesení č. 118

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost p. Ing. J. R. o bezplatný průjezd ulicemi Ke Kovoně a Švermovou bez nutnosti hradit poplatek,

II. k o n s t a t u j e

že tato věc není v kompetenci rady města.

Usnesení č. 119

Rada města

I. s c h v a l u j e

Návrh pro vypracování žádostí o souhlasy vlastníků pozemků na cyklotrase v úseku katastru Lysá n. L. a projednání vydání souhlasů vlastníků pozemků,

II. p o v ě ř u j e

OSM, aby prověřil vlastnictví pozemků na uvedené cyklotrase na úseku katastru Lysé n. L. a následovně vypracoval žádosti o souhlasy vlastníků pozemků s vedením trasy po jejich pozemcích a takto požádal o vydání souhlasů vlastníků pozemků s vedením cyklotrasy a značením cyklotrasy. Dále pověřuje Danu Urban Hančovou, cyklokoordinátorku, aby osobně žádosti projednala s vlastníky pozemků.

Usnesení č. 120

Rada města

I. o d k l á d á

projednání bodu do příštího jednání RM dne 12.03.2019,

II. u k l á d á

tajemnici připravit změnu Organizačního řádu ve smyslu diskuse RM. Termín: do 12.03.2019

Usnesení č. 121

Rada města

s c h v a l u j e

připravení návrhu na zrušení placeného parkování na Husově náměstí mimo dobu výstav.

Usnesení č. 122

Rada města

s c h v a l u j e

uvolnění městského bytu pro účely nabídky bytu při výběrovém řízení na pozici strážníka městské policie.

Usnesení č. 123

Rada města

s c h v a l u j e

směrnici č. 4/2019 Bezpečnostní směrnice IS pro uživatele IS RŽP s účinností od 01.01.2019.

Usnesení č. 124

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice se Středočeským krajem IČ: 70891095, z důvodu zvláštního užívání pozemní komunikace, k němuž dochází v důsledku stavby "Lysá nad Labem - Litol Pod Nadjezdem, rekonstrukce vodovodu a kanalizace" umístěné do tělesa silnic II/331 v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol, obec Lysá nad Labem.

Usnesení č. 125

Rada města

s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování PD pro SP k akci "Rekonstrukce pavilonu "E" ZŠ J. A. Komenského",

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

c) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - PaedDr. Jan Štěpánek, Michala Holovská, Ing. Karolína Chudobová

náhradníci - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, Romana Pozníčková Dis.

Usnesení č. 126

Rada města

s c h v a l u j e

a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Stavební úpravy objektu čp. 1745/14, Přemyslova ul."

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

c) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - PaedDr. Jan Štěpánek, Michala Holovská, Ing. Karolína Chudobová

náhradníci - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, Romana Pozníčková Dis.

Usnesení č. 127

Rada města

s c h v a l u j e

s okamžitou platností zastavení přidělování volných městských bytů v Milovicích ul. Slepá a ul. Sportovní.

Usnesení č. 128

Rada města

s c h v a l u j e

uspořádání výstavy k 150. výročí narození prof. Rudolfa Jedličky a 140. výročí narození prof. Bedřicha Hrozného ve dvoraně Poslanecké sněmovny v termínu od 07.05.2019 do 24.05.2019.

Usnesení č. 129

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

vyjádření projektanta k opravě tělocvičny v Litoli s odhadem nákladů,

II. u k l á d á

OSM realizovat doporučené opravy.

Vytvořeno 1.3.2019 6:47:04 - aktualizováno 18.3.2019 9:26:57 | přečteno 39x | ernest
load