05. Usnesení RM dne 12.02.2019

Usnesení č. 90

Rada města

 

v o l í

ověřovatele zápisu p. Kolmana J. a pí Fischerovou R.

 

Usnesení č. 91

Rada města

 

s c h v a l u j e

program jednání dne 12.02.2019 včetně rozšíření.

 

Usnesení č. 92

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

udělení medailí strážníkům Městské policie Lysá nad Labem: medaile „Za věrnost“ I. stupně str. Bc. Luďku Přibylovi za 20 let u MěP, medaile „Za věrnost“ III. stupně str. Miroslavu Ambrožovi za 10 let u MěP,

 

II. s c h v a l u j e

udělení medailí následujícím občanům:

1) čestné medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání II. třídy:

K. Š. za dlouhodobou podporu aktivit města,

V. J. za první místo na seniorském MS šachistů kategorie nad 65 let,

M. K. za práci s mýdlovými bublinami na světové úrovni a za držení světových rekordů v této oblasti,

 

2) čestné medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání III. třídy:

J. M. za celoživotní přínos požární ochraně města,

Bc. R. Z. za významný přínos požární ochraně města,

F. B. za celoživotní práci s dětmi a mládeží,

Mgr. E. V. za aktivní podíl na kulturně-osvětových aktivitách města,

Mgr. J. Ž. za celoživotní přínos při výchově mladé generace,

K. M. za 80 bezpříspěvkových odběrů krve,

Mgr. Z. T. za 80 bezpříspěvkových odběrů krve,

 

3) pamětní medaile:

B. Ch. za celoživotní přínos v oblasti kultury a propagace města Lysá nad Labem,

A. K. za aktivní činnost v Rybářském spolku v Lysé nad Labem,

Z. Š. za aktivní činnost v obci Baráčníků v Lysé nad Labem,

J. B. za významný přínos požární ochraně města Lysá nad Labem,

H. H. za významný přínos požární ochraně města Lysá nad Labem,

M. H. za podporu kulturního života ve městě,

F. J. za aktivní činnost v oblasti kultury,

J. Č. za dlouholetou ekonomickou činnost pro TJ. Sokol,

T. J. za dlouholetou činnost v oddíle lehké atletiky TJ.Sokol,

E. B. za rozvoj kultury a výchovu mladé generace v Lysé nad Labem.

 

Usnesení č. 93

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

u ZUŠ F. A. Šporka, Školní náměstí 906, Lysá nad Labem výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Komenského 581, Mladá, Milovice a snížení kapacity z 1100 žáků na 900 žáků s účinností od 01.09.2019 za předpokladu, že město Milovice bude garantovat, v případě nutnosti, vyplacení odstupného zaměstnanců ze svých prostředků a zajistí přestěhování majetku ve vlastnictví ZUŠ F. A. Šporka na adresu Školní nám. 906, Lysá nad Labem,

 

II. p o v ě ř u j e

starostu města jednáním s vedením Města Milovice.

 

Usnesení č. 94

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

odvolání p. Jana Buriana z redakční rady měsíčníku Listy k 31.01.2019,

 

II. j m e n u j e

pí PaedDr. Věru Bodnárovou členkou redakční rady měsíčníku Listy od 01.02.2019.

 

Usnesení č. 95

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. st. 3545 o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3545, p. č. st. 3546 o výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3546, p. č. st. 3547 o výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez č. p./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3547, p. č. 218/2 o výměře 15 285 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 221/15 o výměře 43 m2, druh pozemku vodní plocha a p. č. 221/64 o výměře 324 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, za částku 8 900 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. ž á d á

o stanovisko finanční výbor a výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města,

III. d o p o r u č u j e

ZM 17.04.2019 ke schválení.

 

Usnesení č. 96

Rada města

 

n e s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 3+1, č. 33, Slepá č. p. 550, Milovice, s jistotou ve výši 11 648 Kč a měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, se slečnou S. P., trvale bytem Ostrá 68, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 97

Rada města

 

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2+1, č. 3, Tyršova č. p. 613, Milovice, s jistotou ve výši 8 602 Kč a měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s panem A. H. , trvale bytem ČSA 1650, Lysá nad Labem.

 

Usnesení č. 98

Rada města

 

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2+1, č. 5, Tyršova č. p. 613, Milovice, s jistotou ve výši 8 602 Kč a měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s paní P. S., trvale bytem Školní náměstí 53/6, Lysá nad Labem.

 

Usnesení č. 99

Rada města

 

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 3+1, č. 11, Tyršova č. p. 609, Milovice, s jistotou ve výši 11 470 Kč a měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s paní M. F., trvale bytem Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem.

 

 

Usnesení č. 100

Rada města

 

s o u h l a s í

se zapojením do projektu Seniorská obálka.

 

Usnesení č. 101

Rada města

 

s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce na pozemky parc. č. 625/6, 625/8, 243/1 a 3798 v k. ú. Lysá nad Labem s p. Ing. J. O. a pí I. O., bytem Čechova 1701, Lysá nad Labem.

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno 13.2.2019 11:32:47 | přečteno 10x | ernest
load