04. Usnesení RM dne 05.02.2019

Usnesení RM 05.02.2019

 

Usnesení č. 49

Rada města

 

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 05.02.2019 pí Ing. Karolínu Chudobovou a p. Josefa Kolmana.

 

Usnesení č. 50

Rada města

 

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 05.02.2019 včetně rozšíření.

 

Usnesení č. 51

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 552/18 o výměře 87 m2, k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní L. C., bytem Praha 8, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 13.02.2019 výkup pozemku ke schválení.

 

Usnesení č. 52

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

a) výkup části pozemku p. č. 2867/3 nově označeno jako pozemek p. č. 2867/27 o výměře 1 566 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3085-45/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pana M. P. bytem Milovice nad Labem, pana M. P. bytem Praha 10, paní B. P. bytem Lysá nad Labem a paní J. P. bytem Praha 6, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

b) výkup části pozemku p. č. PK 3585/2 nově označeno jako pozemek p. č. 2712/11 o výměře 7 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem a p. č. 3584/28 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3163-81/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od vlastníka pana M. P. bytem Praha 10, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

c) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p. č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu M. P. bytem Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/285/2, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 13.02.2019 dle návrhu bod I ke schválení.

 

Usnesení č. 53

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost společnosti REMA AOS,

 

II. n e s o u h l a s í

s vydáním potvrzení o připravenosti jednat o uzavření smlouvy o zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu z obalů prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními odpady bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace žadateli společnosti REMA OAS, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4.

 

Usnesení č. 54

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemky p. č. st. 4/2 a p. č. 317 v k. ú. Litol, pro stavbu „Lysá nad Labem, Litol, SS100 p. č. 152/2, IV-12-6023932“ za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových

stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14

dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná

(Odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním

zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

 

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu. Termín: do 05.03.2019

 

Usnesení č. 55

Rada města

 

I. s o u h l a s í

s umístěním stavby „Rozšíření optické sítě LysaFree 2018 Družstevní a Na Zemské stezce“ v navržené trase za těchto podmínek:

- uložení trubek pro optické kabely bude provedeno současně se stavbou Města Lysá nad Labem "Chodníky Družstevní", práce a termíny prací budou koordinovány s Odborem městského investora,

- v ulicích Křižíkova, Králičkova a nové ulici mezi ulicemi Generála Přikryla a Křižíkova bude uložení trubek provedeno v koordinaci se stavbou místní komunikace Společenství vlastníků "Lokalita Za Kruhovkou",

- práce u nadjezdu v křižovatce spojující ulice Na Zemské stezce a Mírová budou koordinovány se stavbami Středočeského kraje "Oprava nadjezdu", "Rekonstrukce ulice Mírová" a s Odborem městského investora,

- stavebník požádá cca 1 měsíc před zahájením stavby o souhlas s výkopovými pracemi a při vstupu do komunikace o souhlas se zvláštním užíváním komunikace,

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

 

II. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s LysaFree, z. s. na obecní pozemky p. č. 61/23, 328, 265/7, 329/1, 72/2, 72/1, 44/19, 44/20, 45/7, 47/14, 47/15, 47/16, 47/18, 340, 54/82 v k. ú. Litol a p. č. 610/31, 610/50, 610/49 v k. ú. Lysá nad Labem.

 

III. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu. Termín: do 05.03.2019

 

Usnesení č. 56

Rada města

 
I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o stanovení ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019 dle Koncesní smlouvy o provozování sítí VaK města smluvním správcem firmou Stavokomplet spol. s r.o.,Brandýs n.L.


II. s o u h l a s í

s návrhem ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019 v ceně 22,66 Kč/m³,

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 13.02.2019 na vědomí.

 

Usnesení č. 57

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

Návrhy plánovacích smluv – podružné kanalizační řady, lokalita Tři Chalupy, Byšičky.

1) plánovací smlouva, žadatel - M. K., F. U.

2) plánovací smlouva, žadatel - M. B., H. B.

3) plánovací smlouva, žadatel – L. B., M. F.

 

II. p ř e d k l á d á

Návrhy plánovacích smluv – podružné kanalizační řady, lokalita Tři Chalupy, Byšičky

1) plánovací smlouva, žadatel - M. K., F. U.

2) plánovací smlouva, žadatel - M. B., H. B.

3) plánovací smlouva, žadatel – L. B., M. F.

Ke schválení na jednání ZM dne 13.02.2019.

Usnesení č. 58

Rada města

 

b e r e n a v ě d o m í

zápis z 1. jednání bytové komise, konané dne 24.01.2019.

 

Usnesení č. 59

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti na adrese Sojovická 268/3, Lysá nad Labem, nacházející se na parcele č. 313/1, zapsané na listu vlastnictví č. 3183, v k.ú. Lysá nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, spolku Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, s umístěním sídla spolku ve výše uvedené nemovitosti.

 

II. s o u h l a s í

s umístěním sídla spolku Šachový klub JOLY Lysá nad Labem v nemovitosti na adrese Sojovická 268/3, Lysá nad Labem, nacházející se na parcele č. 313/1, zapsané na listu vlastnictví č. 3183, v k. ú. Lysá nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.

 

Usnesení č. 60

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pana S. o vydání souhlasu s umístěním revizní kanalizační šachty na městském pozemku č. par. 319/1 v katastrálním území Litol.

 

II. s o u h l a s í

a) s vydáním souhlasu s umístěním revizní kanalizační šachty na pozemku p. č. 391/1 v k. ú. Litol ve vlastnictví města Lysá nad Labem,

 

b) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění revizní kanalizační šachty na městském pozemku č. par. 319/1 v katastrálním území Litol,

 

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy dle bodu II. b.

 

Usnesení č. 61

Rada města

 

I. n e s o u h l a s í

s prodloužením nájemní smlouvy k užívání bytu č. 3 v Tyršově ulici 612 v Milovicích paní A. H.,

 

II. u k l á d á

OSM zahájit činnosti vedoucí k vyklizení výše uvedenému bytu.

 

Usnesení č. 62

Rada města

 

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na opravu a údržbu kin.

 

Usnesení č. 63

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost kina a na opravu a údržbu kin,

 

II. d o p o r u č u j e

ZM 13.02.2019 ke schválení.

 

Usnesení č. 64

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem na rok 2019 včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací dle tabulky,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM 13.02.2019 ke schválení.

 

Usnesení č. 65

Rada města

 

b e r e n a v ě d o m í

zápis z 1. jednání Sportovní komise města Lysá nad Labem konané 14.01.2019 a zápis z 2. jednání Sportovní komise dne 05.02.2019.

 

Usnesení č. 66

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2019 včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací dle tabulky,

 

II. ž á d á

aby spolky při žádosti o dotaci uvedli, o jaké další dotace si žádají,

 

III. p ř e d k l á d á

ZM 13.02.2019 na vědomí.

 

Usnesení č. 67

Rada města

 

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch.

 

Usnesení č. 68

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací,

 

II. d o p o r u č u j e

ZM 13.02.2019 ke schválení.

 

Usnesení č. 69

Rada města

 

b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z jednání Komise pro rodinu a školství, konané dne 10.01.2019.

 

Usnesení č. 70

Rada města

 

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace na podporu TAJV pro Mgr. J. V.

 

Usnesení č. 71

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

 1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Restaurování severní vstupní brány a části plotu /vedle vrátnice/ v Lysé nad Labem“
 2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90 %
2. lhůta plnění 10 %

II. s o u h l a s í

1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komisenáhradník člena komise

 1. Mgr. Jiří Havelka - místostarosta Ing. Karel Otava - starosta
 2. PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí OŠSVZaKIng. Alena Novotná – tajemnice
 3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM    Ota Balík - referent OSM

2. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

III. s c h v a l u j e
návrh smlouvy o dílo.

Usnesení č. 72
Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. rozpočtové opatření,

II. u k l á d á  
finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 13.02.2019 ke schválení,

III. p ř e d k l á d á
ZM 13.02.2019 1. rozpočtové opatření ke schválení.

Usnesení č. 73
Rada města

b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro aktivní a šťastný život seniorů dne 10.01.2019.

Usnesení č. 74
Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
petici s vyjádřením nesouhlasu, který se týká zrušení prodejny potravin Jednota v lokalitě Sídliště a jejího dosavadního uzavření,

II. p ř e d k l á d á
ZM petici dne 13.02.2019 na vědomí.

Usnesení č. 75
Rada města

j m e n u j e
paní Kateřinu Uhrovou vedoucí odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 06.02.2019.

 

Usnesení č. 76

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci k projektu ", Pořízení mobilního kluziště Lysá nad Labem" na MMR.

Uzavření smlouvy o výpůjčce s Výstavištěm Lysá nad Labem, spol. s r.o.
se sídlem Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 43144390

II. p ř e d k l á d á

ZM 13.02.2019 podání žádosti o dotaci k projektu ", Pořízení mobilního kluziště Lysá nad Labem" na MMR. ke schválení.

 

Usnesení č. 77

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

rozpočtový výhled pro léta 2020 – 2021

 

II. p ř e d k l á d á

rozpočtový výhled pro léta 2020 – 2021 ZM 13.02.2019 ke schválení.

 

Usnesení č. 78

Rada města

 

b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z jednání Stavební komise dne 14.01.2019

 

Usnesení č. 79

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018,


II. p ř e d k l á d á

ZM 13.02.2019 na vědomí.

 

Usnesení č. 80

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku materiálu s názvem „Dodávka kancelářského materiálu v roce 2019“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 29.01.2019,

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: FRANKOSPOL OFFICE, s. r. o., IČO 25910027, se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek.

 

III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

Usnesení č. 81

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu  na stavební práce  s názvem: „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE LYSÁ NAD LABEM – UL. KLICPEROVA, V ZÁTIŠÍ“.

 

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

 

II. souhlasí

členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,

náhradníci – Romana Pozníčková, Dis., Michala Holovská.

 

Usnesení č. 82

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

studii ulice Na Vysoké mezi

II. u k l á d á

OMI vyhlásit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na PD ulice Na Vysoké mezi.

 

Usnesení č. 83

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci k projektu "Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem" na MMR,

II. p ř e d k l á d á

ZM 13.02.2019 ke schválení.

 

Usnesení č. 84

Rada města

 

s c h v a l u j e

Dohodu o ukončení smlouvy o dílo na akci „Sportovní hala Lysá nad Labem“.

 

Usnesení č. 85

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

doručené cenové nabídky: 1. od firmy DUOS s. r. o., IČ: 25125184 se sídlem Na Balkáně 812, 130 00 Praha 3 za celkovou cenu 6 671 592,33 Kč bez DPH,

 

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s firmou DUOS s.r.o., IČ: 25125184 se sídlem Na Balkáně 812, 130 00 Praha 3 za celkovou cenu 6 671 592,33 Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 86

Rada města

 

I. s o u h l a s í

s podáním žádosti Městské knihovny Lysá nad Labem o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof,

 

II. s c h v a l u j e

bezplatné umístění návratového boxu dle přiloženého nákresu.

 

Usnesení č. 87

Rada města

 

u k l á d á

FO zapracování položky PD kanalizace Za Pávem do rozpočtu 2019.

Termín: do 30.4.2019

 

Usnesení č. 88

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh odboru ŠSVZaK na udělení zlaté medaile p. B. K., pilotu RAF, který padl v bitvě o Velkou Británii,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM 13.02.2019 ke schválení.

 

Usnesení č. 89

Rada města

 

s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 13.02.2019 takto:

 

 1. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 o výměře 17m2, k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 2. Návrh na výkup části pozemků od p. P. R. v k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 3. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) v k. ú. Lysá nad L., lokalita Řehačka.
 4. Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.
 5. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019.
 6. Opětovná žádost o možnost pronájmu obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. Lysá nad L. pod plechovou garáží č. 8 z důvodu nabytí v dědickém řízení.
 7. Návrh na výkup části pozemků p. č. 2536/26 a 3584/34, k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 8. Návrh na výkup části pozemku p. č. 1473 o výměře 15m2, k. ú. Ostrá, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 9. Návrh na výkup pozemku p. č. 3814 v k. ú. Lysá nad L., ul. Růžová.
 10. Návrh na výkup pozemku p. č. 552/18 o výměře 87 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
 11. Návrh na výkup pozemků pro výstavbu obchvatu města Lysá nad Labem, II. etapa od rodiny P.
 12. Návrh ceny stočného na rok 2019 pro obec Stratov.
 13. Plánovací smlouvy – podružné kanalizační řady v lokalitě Tři Chalupy – Byšičky.
 14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost kina a na opravu a údržbu kin.
 15. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.
 16. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.
 17. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.
 18. Návrh na udělení vyznamenání Lysá nad Labem.
 19. Návrh úpravu rozpočtu roku 2019 – I. rozpočtové opatření.
 20. Návrh na schválení rozpočtového výhledu pro léta 2020-2021.
 21. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikací v době výstav.
 22. Informativní zpráva Petice – prodejna Sídliště.
 23. Informativní zpráva – Petice – Za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v r. 2019.
 24. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště v Lysé nad Labem“ na MMR.
 25. Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018.
 26. PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí.
 27. PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem.
 28. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem“ na MMR.
 29. Zápis z Kontrolního výboru konaného dne 22.01.2019.

 

Vytvořeno 13.2.2019 10:18:55 | přečteno 10x | ernest
load