03. Usnesení RM dne 18.01.2019

Usnesení č. 41

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 18.01.2019 p. Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 42

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 18.01.2019.

Usnesení č. 43

Rada města

p ř e d k l á d á

ZM 13.02.2019 na vědomí návrhy řešení na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí.

Usnesení č. 44

Rada města

p ř e d k l á d á

ZM 13.02.2019 na vědomí návrhy řešení revitalizace parku 30. výročí osvobození.

Usnesení č. 45

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu z inspekce nemovitosti zpracované dne 18.12.2018 společností NEMOinspekt kulturního zařízení Calypsso v domě č. p. 582 a pozemku p. č. 624/6 k. ú. Lysá nad Labem,

II. o d k l á d á

projednání tohoto bodu do RM dne 05.02.2019.

Usnesení č. 46

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

cenovou nabídku firmy: LOUČKA Pardubice s. r. o., Legionářská 573, 533 51 Pardubice, IČO: 45537453,

II. n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Oprava střechy domu Masarykova 176, 289 22 Lysá nad Labem s dodavatelem: LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, 533 51 Pardubice, IČO: 45537453, za nabídkovou cenu 3 303 403,18 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 47

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o odstranění bariér pro nevidomé a slabozraké osoby, tj. pro osoby se sníženou schopností orientace, zaslanou p. R. C., 289 22 Lysá nad Labem,

II. s o u h l a s í

se zachováním již existujících smluv na předsunutý prodej a smluv umístění „A“ panelů s reklamou,

III. n a ř i z u j e

nepovolovat zřizování dalších předsunutých prodejů na městské chodníky a nadále povolovat umisťování „A“ panelů s reklamou jen s podmínkou umístění na straně chodníku přiléhajícího ke komunikaci.

Usnesení č. 48

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost firmy STAVOKOMPLET spol. s r. o., Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem o povolení výkopových prací a povolení zvláštního užívání komunikace v zimním období (15.11.2018 – 15.03.2019),

II. s o u h l a s í

s povolením výkopových prací a s povolením zvláštního užívání komunikace v zimním období pro firmu STAVOKOMPLET spol. s r. o., Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem, která realizuje výstavbu kanalizace a vodovodního řadu v křižovatce ulic Mírová/Družstevní/Na Zemské stezce (křižovatka u nadjezdu v Litoli).

Vytvořeno 24.1.2019 10:22:43 | přečteno 43x | ernest
load