02. Usnesení RM dne 15.01.2019

Usnesení č. 20

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 15.01.2019 pí Ing. Chudobovou K. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 21

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 15.01.2019 včetně rozšíření.

Usnesení č. 22

Rada města

s c h v a l u j e

výměnu bytu paní K. B. č. 41, ul. Sportovní 602, Milovice, za byt paní L. B. č. 37, ul. Slepá, Milovice, za předpokladu, že paní K. B. vrátí městu byt č. 41, ul. Sportovní 602, Milovice, a uzavře novou nájemní smlouvu s městem na byt č. 37, ul. Slepá 551, Milovice a zároveň platnost nájemní smlouvy s paní L. B. pozbyde z důvodu nezájmu z její strany.

Usnesení č. 23

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

opětovnou žádost pana M. S. o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8 z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení,


II. k o n s t a t u j e,

že výjimky jsou obecně nesystémové, bylo by nutné pravidlo zrušit celkově pro všechny,

III. p ř e d k l á d á ,

ZM dne 13.02.2019 ke zvážení, zda trvat na usnesení č. 109, ze dne 17.02.2016 v bodě II/2.

Usnesení č. 24

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 338 k. ú. Litol, ve prospěch pozemku p. č. 78/12, k. ú. Litol, s J. H., bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31.03.2019


III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 25

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

doporučení výboru na vypracování znaleckého posudku na pozemek p. č. st. 2163 včetně stavby bez č. p./č. ev. v k. ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova s uvedením ceny vyhláškové a ceny v místě a čase obvyklé a doporučení zahájit jednání s panem S. dle variantního řešení,

II. u k l á d á

OSM:

1) zajistit vypracování znaleckého posudku na nemovitosti a to pozemek p. č. st. 2163 a stavby bez čp/č. ev. na předmětném pozemku v k. ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova s uvedením ceny vyhláškové a ceny v místě a čase obvyklé. Termín: do 27.02.2019

2) po vypracování ZP vstoupit v jednání s panem S. a navrhnout mu způsob řešení stávajícího stavu dle návrhu Výboru pro dostavbu obchvatu města Lysá nad Labem. Závěr jednání předložit na jednání Rady města. Termín: do 26.03.2019

Usnesení č. 26

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2536/26 výměra dle skutečného geometrického zaměření, a p. č. 3584/34 výměra dle skutečného geometrického zaměření, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pana F. K. bytem Lysá nad Labem, paní L. M. bytem Lysá nad Labem, paní Ing. J. S. bytem Lysá nad Labem a paní J. Š. bytem Benátecká Vrutice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 13.02.2019 výkup pozemků ke schválení.

Usnesení č. 27

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 1473 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Ostrá, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní M. B., bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 13.02.2019 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 28

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 3814 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků pana J. H. bytem Děčín a pana P. H. bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 13.02.2019 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 29

Rada města

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 829/II z 18.12.2018,

II. s o u h l a s í

s uzavřením NS k prostoru sloužícímu k podnikání na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem, s výší nájemného 31 170 Kč/rok (2 597,50 Kč/měs.) + příslušného podílu na službách se společností Vidia-diagnostika, spol. s r. o., Generála Janouška 902/17; Praha 9 – Černý Most, PSČ 198 00; IČO: 411 94 811,

III. p o v ě ř u j e

1) Odbor SM vypracováním NS k prostoru sloužícímu k podnikání

2) starostu města podpisem smlouvy dle bodu III/1.

Usnesení č. 30

Rada města

s c h v a l u j e

sponzorský dar ve výši 2 000 Kč na festival Majáles včetně návrhu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 31

Rada města

s c h v a l u j e

udělení výjimky Tanečního klubu dospělých Lysá nad Labem z OZV č. 5/2008 k prodloužení doby ukončení akce XII. reprezentační ples TKD Lysá nad Labem konaný dne 26.01.2019 od 19:30 hodin do 27.01.2019 02:00 hodin.

Usnesení č. 32

Rada města

s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č. 2/2012 Městu Lysá nad Labem k prodloužení konání městských slavností Lysá žije dne 24.05.2019 od 16:00 do 02:00 hodin a 25.05.2019 od 10:00 do 03:00 hodin.


Usnesení č. 33

Rada města

s o u h l a s í

s přijetím finančních darů na novoroční ohňostroj dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

Usnesení č. 34

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu  na služby  s názvem: „PD komunikace a VaK Brandlova“,

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

II. souhlasí

členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaeDdr. Jan Štěpánek,

náhradníci – Romana Pozníčková Dis, Michala Holovská.

Usnesení č. 35

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 235“,

2) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,


II. p o v ě ř u j e

OMI uzavřením příkazní smlouvy dle § 2430 Občanského zákoníku na výkon zadavatelských činností této veřejné zakázky dle § 43 zákona s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín, dle podmínek uvedených v této smlouvě s tím, že tato pověřená osoba za zadavatele posuzuje i doklady včetně kvalifikace před uzavřením smlouvy u vybraného dodavatele s termínem plnění v prvním čtvrtletí 2019.

Usnesení č. 36

Rada města

s c h v a l u j e

dotaci ve výši 10 000 Kč pro M. N. včetně návrhu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 37

Rada města

I. s c h v a l u j e

Směrnici č. 3/2019 Organizační řád pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem, s účinností od 01.02.2019.

II. u k l á d á

tajemnici realizovat Směrnici č. 3/2019, tj. vyhlásit výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo a provést organizační přesun referentky spisovny z odboru kancelář úřadu do odboru vnitřních věcí.

Usnesení č. 38

Rada města

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku na nákup krmné soli a léčiv pro srnčí zvěř ve výši 20 000 Kč.

Usnesení č. 39

Rada města


I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě č.2018-0292/OMI ze dne 11.07.2018,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č.2018-0292/OMI ze dne 11.07.2018 s názvem „Rekonstrukce budovy Policie ČR, Přemyslova 1745/14, 289 22 Lysá nad Labem“.

Usnesení č. 40

Rada města

s c h v a l u j e

počet a složení členů komise rady obce pro „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí“ dle návrhu v důvodové zprávě ze dne 28.11.2018.

Vytvořeno 24.1.2019 10:10:47 - aktualizováno 24.1.2019 12:23:59 | přečteno 8x | ernest
load