01. Usnesení RM dne 08.01.2019

Usnesení č. 1

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 08.01.2019 p. Kolmana J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 2

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 08.01.2019 včetně rozšíření.

Usnesení č. 3

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Domácího hospice Nablízku, z. ú; IČO: 04066502, se sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, o proplacení nákladů vynaložených na stavební úpravy a zprovoznění nájemních prostor v č. p. 550 na Husově náměstí v Lysé nad Labem,

II. s o u h l a s í

s poskytnutím slevy na nájemném v celkové výši 30 000 Kč tak, že v období od 1/2019 do 5/2019 bude nájem ve výši 0 Kč/měs. a záloha na služby ve výši 2 080 Kč/měs. Od 6/2019 bude nájemné ve výši 6 000 Kč/měs. a záloha na služby ve výši 2 080 Kč/měs.

III. p o v ě ř u j e

Odbor SM zajištěním úpravy předpisů plateb za nájemné prostoru sloužícímu k podnikání dle bodu II.

Usnesení č. 4

Rada města

I. s c h v a l u j e

Návrh Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací

II. p o v ě ř u j e

starostu podepsáním Dohody.

Usnesení č. 5

Rada města

s c h v a l u j e

1) cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla na rok 2019 s firmou Thermoservis spol. s r.o., Nymburk,

2) cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis spol. s r.o., Nymburk, pro rok 2019.

Usnesení č. 6

Rada města

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o předání díla „Restaurování jižní vstupní brány a části plotu /vedle vrátnice/ v Lysé nad Labem“.

Usnesení č. 7

Rada města

s c h v a l u j e

podání žádosti o zřízení Pedagogicko-psychologické poradny na investiční záměr z výzvy č. 86 dotačního programu IROP a nahlášení Města Lysá nad Labem do Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje s uvedeným investičním záměrem.

Usnesení č. 8

Rada města

s c h v a l u j e

do volného bytu B – 9 v DPS umístění manželů P. a D. N., trvale bytem Na Vysoké mezi 452, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 9

Rada města

n e s c h v a l u j e

žádost o finanční podporu ve výši 30 000 Kč pro Ch. D. na akci „Čokoládový Festival“.

Usnesení č. 10

Rada města

o d k l á d á

žádost o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro M. N. do příštího jednání RM dne 15.01.2019.

Usnesení č. 11

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny v Lysé nad Labem - hudebního klubu Calypsso,

II. s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č. 2/2012 hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice č. p. 582, Lysá nad Labem, na dobu 3 měsíců – leden až březen 2019, s provozní dobou pravidelně v sobotu od 01:00 do 05:00.


Usnesení č. 12

Rada města

I. o d v o l á v á

paní Ing. Alenu Novotnou z funkce vedoucí odboru dopravy ke dni 31.12.2018.


II. p o v ě ř u j e

paní Kateřinu Uhrovou dočasným zastupováním vedoucí odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01.01.2019.

Usnesení č. 13

Rada města

s c h v a l u j e

předložený návrh Směrnice č. 1/2019 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.

Usnesení č. 14

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

Zápis z osadního výboru Byšičky konaného 18.12.2018.

II. p o v ě ř u j e

pí Ing. Alenu Novotnou jednáním s osadními výbory.

Usnesení č. 15

Rada města

s c h v a l u j e

předložený návrh Směrnice č. 2/2019, Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2019.

Usnesení č. 16

Rada města

I. o d v o l á v á

paní Lenku Soustružníkovou z funkce vedoucí finančního odboru ke dni 31.12.2018.


II. p o v ě ř u j e

paní Ing. Bc. Markétu Vinklerovou zastupováním vedoucí finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01.01.2019.

Usnesení č. 17

Rada města

s c h v a l u j e

finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy ve výši 10 000 Kč.


Usnesení č. 18

Rada města


o d k l á d á

schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č.2018-0292/OMI ze dne 11.07.2018 do příštího jednání RM dne 15.01.2019.

Usnesení č. 19

Rada města

I. s c h v a l u j e

umístění archivu města do č. p. 1745 Nám. B. Hrozného,

II. u k l á d á

tajemnici města zajistit zřízení spisovny a centrálního archivu v uvedeném objektu.

Vytvořeno 24.1.2019 9:51:03 | přečteno 9x | ernest
load