34. Usnesení RM dne 18.12.2018

Usnesení z jednání RM dne 18.12.2018.

Usnesení č. 826

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 18.12.2018 p. Kolmana J. a p. Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 827

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 18.12.2018.

Usnesení č. 828

Rada města

s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 3 Dohody o možném využití vodního vrtu v areálu společnosti Kovona a.s.., Lysá nad Labem uzavřené dne 19.08.2015.

Usnesení č. 829

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

nabídku společnosti Vidia-diagnostika, spol. s r. o., Generála Janouška 902/17; Praha 9 – Černý Most, PSČ 198 00; IČO: 411 94 811 na pronájmem ordinace ve 2. patře č. p. 214 v Masarykově ulici v Lysé nad Labem,

II. s o u h l a s í

s uzavřením NS k prostoru sloužícímu k podnikání na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem, s výší nájemného 15 600 Kč/rok (1300/měs.) + příslušného podílu na službách se společností Vidia - diagnostika, spol. s r. o., Generála Janouška 902/17; Praha 9 – Černý Most, PSČ 198 00; IČO: 411 94 811,

III. p o v ě ř u j e

1) Odbor SM vypracováním NS k prostoru sloužícímu k podnikání

2) starostu města podpisem smlouvy dle bodu III/1.

Usnesení č. 830

Rada města

I. bere na vědomí

žádost pana J. H. o prodloužení pronájmu bytu č. 35, v ulici Slepá 550, Milovice,

II. schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 35, v ulici Slepá 550, Milovice, s panem J. H. o dalších 6 měsíců s platnosti od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 za podmínek stanovených v příslušné nájemní smlouvě.


Usnesení č. 831

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2019 dle Koncesní smlouvy o provozování sítí VaK města smluvním správcem firmou Stavokomplet spol. s r. o., Brandýs nad Labem,


II. s o u h l a s í

s návrhem ceny V+S na rok 2019 v ceně 84,16 Kč/m³

III. p ř e d k l á d á

ZM na vědomí.

Usnesení č. 832

Rada města

I. s c h v a l u j e

pozemek p. č. 3268/1 v k. ú. Lysá nad Labem pro náhradní výsadbu pro záměr „Optimalizace traťového úseku Lysí nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“.


II. u k l á d á

správě majetku vyžádat od Metrostavu seznam dřevin určených k náhradní výsadbě, včetně počtů k odsouhlasení a závazek 5leté péče o náhradní výsadbu.

Usnesení č. 833

Rada města

I. s c h v a l u j e

nabídku nakladatelství C.H.Beck s.r.o. na pořízení 2 licencí na přístup do právního systému Beck online v rozsahu:

za cenu 39 700 Kč bez DPH na 12 měsíců.

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřením smlouvy dle bodu I. na dobu neurčitou s nakladatelstvím C.H.Beck s.r.o.

Usnesení č. 834

Rada města

p o v ě ř u j e

starostu města jednáním s Ministerstvem kultury ČR ve smyslu usnesení ZM č. 143 ze dne 05.09.2018.

Usnesení č. 835

Rada města

s c h v a l u j e

že při koupi jedné vstupenky zaměstnancem MěÚ na reprezentační ples města Lysá nad Labem dne 08.02.2019, získá zaměstnanec druhou vstupenku zdarma.

Usnesení č. 836

Rada města

s c h v a l u j e

dodavatele veřejné zakázky na poskytnutí a provoz agendy správy dopravních přestupků, detekovaných automatizovaným měřicím zařízením pro měření rychlostí na pozemních komunikacích a to společnost ICZ a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4, za cenu 150 Kč bez DPH za jedno validované měření.

Usnesení č. 837

Rada města

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města r. 2018 – 40. rozpočtové opatření v oddíle vnitřní správa, odd. par. 6171 spočívající v přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami tak, aby nedošlo k přečerpání některé položky.

Usnesení č. 838

Rada města

b e r e  n a  v ě d o m í

ukončení pracovního poměru p. Ing. Miloše Dvořáka – tajemníka MěÚ dohodou k 31.12.2018.

Vytvořeno 19.12.2018 13:02:42 | přečteno 12x | ernest
load