33. Usnesení RM dne 11.12.2018

Usnesení z jednání RM dne 11.12.2018.

Usnesení č. 793

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 11.12.2018 pí Ing. Chudobovou K. a p. Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 794

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 11.12.2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 795

Rada města

schvaluje

zvýšení ceny nájemného bytů s platností od 1. července 2019, a to následovně:

Byt „kategorie“

Cena za m2 (Kč)

I.

68

II.

59

III.

45

IV.

43

Byty v DPS

47


Usnesení č. 796

Rada města

I. s ch v a l u j e

výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Přeložení chodníku Sídliště – II. etapa“, dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 26.11.2018,


II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 00 Kolín V, IČ: 25148117, za cenu 729 887,62 Kč, vč. DPH,za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2019,

III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem.

Usnesení č. 797

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav,

II. s c h v a l u j e

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav,

III. p ř e d k l á d á

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav ZM dne 13.02.2019 na vědomí.

Usnesení č. 798

Rada města

I. s o u h l a s í

S uzavřením Smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a na určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2019.

II. p o v ě ř u j e

Starostu města Ing. Karla Otavu jejím podpisem.

Usnesení č. 799

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní M. K. a pana V. P. oba bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje.


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 13.02.2019 výkup pozemku ke schválení

Usnesení č. 800

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemků p. č. 2870/51, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1 a PK 2536 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana P. R. bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje.


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 13.02.2019 výkup pozemků ke schválení

Usnesení č. 801

Rada města

I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), o výměře 100 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem.

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 13.02.2019 návrh ke schválení.

Usnesení č. 802

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako pozemek p.č. 610/101 o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 jako pozemek p.č. 610/103 o výměře 527 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 3295-35/2018 jako pozemek p.č. 694/25 o výměře 147 m2, druh pozemku travní porost, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 810/5 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3483/5 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3484/11 o výměře 192 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako pozemek p.č. 3621/5 o výměře 862 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 388 521 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.

b) pronájem části obecního pozemku p. č. 610/89 o výměře 14 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 621/2 o výměře 105 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/15 o výměře 722 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/21 o výměře 138 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3476/2 o výměře 237 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3476/5 o výměře 44 m2 druh pozemku ostatní plocha, p.č. 3484/2 o výměře 1032 m2 druh pozemku ostatní plocha a p. č. 3518/2 o výměře 160 m2 druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok, z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. c) uzavření smlouvy o výpůjčce na část obecního pozemku p. č. 651/4 o výměře 145 m2 druh pozemku orná půda, p. č. 3801 o výměře 200 m2 druh pozemku orná půda a p. č. 3817 o výměře 144 m2 druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění smluv dle bodu I b) a I c). Termínu do: 31.3.2019

 
III. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřením smluv dle bodu I b) a I c).

IV. p ř e d k l á d á

ZM dne 13.02.2019 návrh na prodej pozemků dle bodu I ke schválení

Usnesení č. 803

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci ohledně dosavadního postupu směřujícího ke koupi artézského vrtu v areálu akciové společnosti Kovona.

II. u k l á d á

OSM vypracovat smluvní dokumentaci ve smyslu diskuse na RM.

Usnesení č. 804

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu rozsahu stavební akce


II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na realizaci stavby rekonstrukce sítí VaK křižovatky pod nadjezdem ČD-Litol a úseku od křižovatky pod nadjezdem k ul. Kollárova s firmou Stavokomplet spol.s.r.o., Brandýs n. L. na základě znění Koncesní smlouvy správce městských sítí VaK s přímým zadáním v částce hodnoty díla dle položkového rozpočtu.

Usnesení č. 805

Rada města


I. b e r e n a v ě d o m í

novou „Studii rozvoje zámeckého parku v Lysé nad Labem 2019 – 2024“,


II. o d k l á d á

rozhodnutí o schválení studie,

III. u k l á d á

odboru ŠSVZaK požádat NPÚ o posouzení studie, v jakém rozsahu lze navrhované úpravy realizovat. Termín: do 31.03.2019

Usnesení č. 806

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6022018/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. na obecní pozemek p. č. 2629/2 pro stavbu „Lysá n/L, Jaromírovy sady, kNN p. č. 2623/7“. Cena za zřízení věcného břemene je 1 000 Kč plus DPH. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města.

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřením výše uvedené smlouvy. Termín: do 11.01.2019

Usnesení č. 807

Rada města

I. o d k l á d á

projednání návrhu na náhradní výsadbu za kácení stromů do RM dne 18.12.2018,

II. u k l á d á

OSM prověřit vlastnictví pozemků PK 3282/1 a 3275/5. Termín: do 14.12.2018

Usnesení č. 808

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

poděkování Linky bezpečí, z. s. za poskytnutí dotace z Charitativního programu v roce 2018.

Usnesení č. 809

Rada města

s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č.5/2008 odboru ŠSVZaK k prodloužení konání Společenského plesu dne 08.02.2019 od 20:00 hodin do 09.02.2019 02:00 hodin.

Usnesení č. 810

Rada města

n e s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018-0334/ŠSK ze dne 17.09.2018 na akci „Restaurování jižní vstupní brány a části plotu /vedle vrátnice/ v Lysé nad Labem“.

Usnesení č. 811

Rada města

s c h v a l u j e

návrh na úpravu rozpočtu na kapitole 331 Kultura:

Ostatní činnost v kultuře 350 000 Kč: úprava +11 000 Kč - po úpravě: 361 000 Kč

Městské slavnosti 670 000 Kč: úprava + 9 000 Kč – po úpravě 679 000 Kč

Obnova památek 420 000 Kč: úprava -20 000 Kč – po úpravě 400 000 Kč

Údržba víc.hřiště 1 270 000 Kč: úprava + 48.000 Kč – po úpravě 1 318 000 Kč

Doplnění prvků na dětská hřiště 350 000 Kč: úprava – 48.000 Kč – po úpravě 302 000 Kč

Usnesení č. 812

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zajištění projektu Vánoční Artování ve výši 8 000 Kč.

Usnesení č. 813

Rada města

s c h v a l u j e

hudební produkci a udělení výjimky z OZV č.5/2008 K. N. k prodloužení doby ukončení mimořádné jednorázové akce pořádané agenturou Music Please TV dne 22.12.2018.

Usnesení č. 814

Rada města

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z  Charitativního programu pro děti v institucionální péči.

Usnesení č. 815

Rada města

s c h v a l u j e

dotaci z Charitativního programu na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Lysá nad Labem ve výši 7 000 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 816

Rada města

s c h v a l u j e

umístění paní S. V., trvale bytem, Husova 378, Lysá nad Labem do volného bytu A – 1 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 817

Rada města

n e s c h v a l u j e

sdílené bydlení pana J. C., trv. bytem Husovo nám. 23, Lysá nad Labem u své matky paní J. C. v bytě č. C-4 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, Masarykova č. p. 1102, za podmínky, že pan C. nebude mít nárok na nájemní smlouvu k bytu v DPS, ani na změnu trvalého bydliště.

Usnesení č. 818

Rada města

I. d o p o r u č u j e

ZM dne 12.12.2018 stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce od 01.01.2019 odměny za měsíc v následujících částkách:

  • místostarosta 35 535 Kč
  • člen rady 7 897 Kč
  • předseda výboru/komise 3 948 Kč
  • člen výboru/komise 3 290 Kč
  • člen ZM bez dalších funkcí 1 974 Kč.

Odměna bude poskytována od 01. 01. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

ZM schvaluje uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 4 000 Kč/rok.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.

Usnesení č. 819

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“,

II. u k l á d á

tajemníkovi předložit dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“ zastupitelstvu města dne 12.12.2018 na vědomí.

Usnesení č. 820

Rada města

I. s o u h l a s í

s pořízením územní studie ÚS 44 a ÚS 45 Lysá nad Labem – Byšičky,

II. p o d m i ň u j e

pořízení územní studie ÚS 44 a ÚS 45 Lysá nad Labem – Byšičky úhradou 100 % nákladů z celkové částky žadateli o územní studii s tím, že obě studie budou pořízeny najednou.

Usnesení č. 821

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

výpověď z nájmu nebytových prostor v přízemí budovy Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, nájem skončí po uplynutí výpovědní lhůty dnem 28.02.2019.

Usnesení č. 822

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

doručené cenové nabídky: 1. Stavokomplet s.r.o., IČ: 47052945 se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, 2. Roadstav s.r.o., IČ: 24286681 se sídlem T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, 3. AVE Kolín s.r.o., IČ: 25148117 se sídlem Třídvorská 1501, 280 01 Kolín V.

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s firmou AVE Kolín s.r.o., IČ: se sídlem Třídvorská 1501, 280 01 Kolín V, za celkovou cenu 447 215,77 Kč bez DPH, za předpokladu schválení příslušné položky v rozpočtu 2019.

Usnesení č. 823

Rada města

I. s c h v a l u j e

podpis Dodatku ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nn uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121321178, stavba: Lysá nad Labem, Čapkova ul. KNN p. č. 2126/26.

II. p o v ě ř u j e

starostu města podepsáním výše uvedeného Dodatku.

Usnesení č. 824

Rada města

I. s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o dílo na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 253" s firmou Rekomont, a.s., Kbelská 581/50, 190 00 Praha Hloubětín, IČ: 00499838,

II. pověřuje

a) starostu města podpisem Dohody o ukončení smlouvy o dílo,

b) starostu města odsouhlasením zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

III. u k l á d á

1) odboru MI vypsání nové VZ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 235“,

2) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

3) uzavření příkazní smlouvy dle § 2430 Občanského zákoníku na výkon zadavatelských činností této veřejné zakázky dle § 43 zákona s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín, dle podmínek uvedených v této smlouvě s tím, že tato pověřená osoba za zadavatele posuzuje i doklady včetně kvalifikace před uzavřením smlouvy u vybraného dodavatele,

IV. j m e n u j e

členy a náhradníky hodnotící komise zadavatele ve složení: člen komise: PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, náhradník komise: Hana Nesměráková, Romana Pozníčková, která plní i funkci komise pro otevírání nabídek.

Usnesení č. 825

Rada města

s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 16 v Jedličkově ul. 47 v Lysé nad Labem v souladu s Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lysá nad Labem, mimo pořadí, panu J. K., bytem Jedličkova ul. 47 v Lysé nad Labem a s uzavřením nájemní smlouvy bez odkupu pohledávky a bez složení jistiny s účinností od 01.12.2018.

Vytvořeno 13.12.2018 8:23:07 - aktualizováno 13.12.2018 8:27:27 | přečteno 16x | ernest
load