32. Usnesení RM dne 28.11.2018

Usnesení č. 761

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 28.11.2018 pí Ing. Chudobovou K. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 762

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 28.11.2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 763

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 3042/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní D. J. bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 12.12.2018 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 764

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2852/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. N. bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 12.12.2018 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 765

Rada města

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 272 ze dne 17.04.2018

II. s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 1478/3, nově označeno jako pozemek p. č. 1478/7 o výměře 562 m2 dle geometrického plánu č. 3364-61/2018 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem.

III. d o p o r u č u j e

ZM revokovat jeho usnesení č. 72 ze dne 16.05.2018

IV. p ř e d k l á d á

ZM dne 12.12.2018 návrhy dle bodu I a II. ke schválení

Usnesení č. 766

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup pozemků p. č. st. 3076, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3077, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3079, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. 2126/24, p. č. 2126/34 v k. ú. Lysá nad Labem, s České dráhy a.s. IČ: 70994226 za cenu ve výši 2 335 300 Kč včetně DPH, za účelem výstavby parkoviště P+R,


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 12.12.2018 uzavření kupní smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 767

Rada města

I. s o u h l a s í

s uzavřením Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2019, kde částka na občana činí 200 Kč, celkem 1 910 200 Kč.

II. p o v ě ř u j e

starostu města Ing. Karla Otavu jejím podpisem.

III. p ř e d k l á d á

ZM dne12.12.2018 na vědomí.

Usnesení č. 768

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Osadního výboru Byšičky na úpravu jízdního řádu linky 431,

II. s o u h l a s í

s úpravou jízdního řádu.

Usnesení č. 769

Rada města

s o u h l a s í

s uzavřením předložené smlouvy o umístění zařízení na objekt mezi ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, IČ: 61632244 jako pronajímatelem a LUCOnet s.r.o., Masarykova 652, Lysá nad Labem, IČ: 02504821 jako provozovatelem zařízení, kde předmětem smlouvy je umístění zařízení pro příjem a další šíření signálu internetové sítě.

Usnesení č. 770

Rada města

I. b e r e  n a v ě d o m í

žádost jednatelky společnosti Rehamil, s.r.o. o finanční spoluúčast města na stavebních úpravách prostoru sloužícímu k podnikání na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem,

II. s o u h l a s í

a) se stavebními úpravami v objektu č. p. 214, Masarykova ul. v Lysé nad Labem dle předložené studie, za podmínky, že žadatel si zajistí, na základě udělení plné moci, stavební povolení, stavební dokumentaci a kolaudaci.

b) s proplacením 80% skutečně vynaložených a prokazatelných nákladů na stavební úpravy, avšak do maximální výše 300 000 Kč. (po provedení stavebních úprav a předložení vyúčtování).

III. u d ě l u j e

plnou moc paní PhDr. Mgr. J. M., Ph.D., jednatelce společnosti Rehamil k jednání se SÚ v zastoupení města Lysá nad Labem, jakožto vlastníka objektu.

IV. u k l á d á

OSM upravit návrh NS ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.

Usnesení č. 771

Rada města

z ř i z u j e

komisi rady obce pro „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí“, počet a složení členů bude upřesněno na příští RM.

Usnesení č. 772

Rada města

s c h v a l u j e

prodej publikace Josefa Václava Vojáčka za symbolickou částku 50 Kč/ks.

Usnesení č. 773

Rada města

s o u h l a s í

s realizací projektu výzvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009859 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ v MŠ Dráček, Mírová 430, Lysá nad Labem

Usnesení č. 774

Rada města

I. s c h v a l u j e

návrh na úpravu rozpočtu:

údržba kina 100 000 Kč: úprava + 140 000 Kč - po úpravě 240 000 Kč

č. p. 253 realizace dům na Františku 10 188 000Kč: úprava – 140 000Kč – po úpravě 10 048 000Kč

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 12.12.2018 ke schválení.

Usnesení č. 775

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z komise regenerace MPZ ze dne 07.11.2018,

II. j m e n u j e

na místo pí Chloupkové pí Ing. Chudobovou Karolínu.

Usnesení č. 776

Rada města

p o v ě ř u j e

právníka města k uzavírání splátkových kalendářů s dlužníky města, a to s maximální lhůtou splatnosti 18 měsíců.

Usnesení č. 777

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

vyplacení odměn za II. pololetí 2018 referentům, vedoucím úředníkům, ředitelce MěK a zaměstnancům v kategorii D v celkové výši 1 450 000 Kč.

Usnesení č. 778

Rada města

I. s c h v a l u j e

termíny jednání rady města v I. pololetí r. 2019 do 30.06.2019 takto:

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 12.12.2018

1) vzít na vědomí termíny jednání RM v I. pololetí r. 2019 do 30.06.2019,

2) schválit termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2019 do 30.06.2019 takto:

RM: 08.01., 15.01., 29.01., 12.02., 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04., 07.05., 21.05., 04.06., 18.06.

ZM: 13.02., 17.04., 26.06.

Usnesení č. 779

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny Mango v Lysé nad Labem,

II. s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí 21, Lysá nad Labem, na dobu dalších 6 měsíců (leden – červen 2019), s provozní dobou: pondělí – pátek: 12:00 – 03:00 hod. a sobota – neděle: 14:00 – 03:00 hod.

Usnesení č. 780

Rada města

I. r e v o k u j e

usnesení RM č. 559 ze dne 07.08.2018,

II. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec,

III. d o p o r u č u j e Z M

schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.

Termín: 12.12.2018

Usnesení č. 781

Rada města

I. s c h v a l u j e


a) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), vymezené ustanoveními § 63 až 67 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb s názvem: „Zajištění a provoz agendy správy dopravních přestupků“,

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč s DPH.

II. j m e n u j e

členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové – Ing. Alena Novotná, Josef Kolman, Mgr. Martin Dostál

náhradníci – Václav Novák, Petra Loudová, Ing. Miloš Dvořák.

Usnesení č. 782

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření.


II. s o u h l a s í

s úpravou rozpočtu dle návrhu.

1/ nutné posílit položku 5169 Nákup služeb (je třeba dokoupit stravenky do konce roku)

6171 5151 - 30.000 Kč Vodné + stočné

6171 5162 - 30.000 Kč Služby telekomunikací

- 60.000 Kč

6171 5169 + 60.000 Kč Nákup služeb

2/ nutné posílit položku na toxikologické rozbory a překlady pro OD a bankovní poplatky

6171 5139 org. 4981 - 30.000 Kč Nákup materiálu, náhradní plnění

6171 5137 org. 4981 - 80.000 Kč Drobný hmotný majetek, náhr. plnění

6171 5167 - 30.000 Kč Školení, vzdělávání

- 140.000 Kč

6171 5169 org. 5164 + 120.000 Kč Laboratorní rozbory toxikologie

6171 5163 + 20.000 Kč Pojistné, bankovní poplatky

3/ Posílení reprezentačního fondu

6171 5162 - 20.000 Kč Služby telekomunikací 

6171 5139 - 10.000 Kč Nákup materiálu

- 30.000 Kč

6171 5175 + 30.000 Kč Reprezentační fond

Opatření celkově

6171 5139 org. 4981 - 30.000 Nákup materiálu, náhradní plnění

6171 5137 org. 4981 - 80.000 Drobný hmotný majetek, náhr. plnění

6171 5167 - 30.000 Školení, vzdělávání

6171 5151 - 30.000 Vodné + stočné

6171 5162 - 50.000 Služby telekomunikací

6171 5139 - 10.000 Nákup materiálu

- 230.000

6171 5169 + 60.000 Nákup služeb

6171 5169 org. 5164  + 120.000 Laboratorní rozbory toxikologie

6171 5163 + 20.000 Pojistné, bankovní poplatky

6171 5175 + 30.000 Reprezentační fond

+ 230.000

Usnesení č. 783

Rada města


I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření,

II. s o u h l a s í

s úpravou rozpočtu v rámci kapitoly v oddíle – Platy zaměstnanců v prac. poměru takto:

položka rozpočet úprava rozdíl

5311-5011-5011 – Platy zam. v prac.poměru  5.852 6 052 + 200

5311-5217-5217 - Zařízení nových prostor pro Mě 480 280  - 200

Usnesení č. 784

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

vyplacení odměn za I. pololetí 2018 strážníkům městské policie v celkové výši 184 000 Kč.


Usnesení č. 785

Rada města

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy technické podpoře s dodavatelem VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 IČ: 61060631. Předmětem dodatku je rozšíření technické podpory o dokoupené licence propojení do IDM – PROXIO EOS. Cena technické podpory je stanovena na 5% z ceny zakoupených licencí a celkem za rok činní 99 685 Kč včetně DPH.

II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu dodatku č. 2 Smlouvy o technické podpoře.

Usnesení č. 786

Rada města

I. s c h v a l u j e

změnu člena hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů u výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Chodník v ulici Husova“,

II. s o u h l a s í

s novým složením hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů v této podobě:

členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,

náhradníci – Romana Pozníčková, DiS., Michala Holovská.

Usnesení č. 787

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 2018-0409/OMI a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2018-0410/OMI s Povodím Labe, státní podnik, pronajímatelem pozemku p. č. 349 k.ú. Litol, obec Lysá nad Labem pro investiční akci „Lysá nad Labem – Litol: rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová vč. ČSOV“.

II. p o v ě ř u j e

starostu města podepsáním výše uvedených smluv.

Usnesení č. 788

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

1) stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č. 624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč,

2) cenovou nabídku vlastníků nemovitost, a to ve výši 12 900 000 Kč,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 12.12.2018 k projednání možnost koupě nemovitosti v ul. Masarykova 582 s p. č. st. 680 a s p. č. 624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, za cenu 12 900 000 Kč.

Usnesení č. 789

Rada města

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 751/II., ze dne 13.11.2018, kterým pověřila vedoucí odboru vnitřních věcí uzavíráním dohody o nájmu prostor pro účely uzavření manželství mimo stanovené prostory,

II. p o v ě ř u j e

vedoucího odboru správy majetku uzavíráním dohody o nájmu prostor pro účely uzavření manželství mimo stanovené prostory.

Usnesení č. 790

Rada města

I. o d n í m á

Mgr. Martina Dostála, DiS. z funkce vedoucího stavebního úřadu ke dni 30.11.2018,

II. j m e n u j e

Bc. Aleše Zounu vedoucím stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01.12.2018.

Usnesení č. 791

Rada města

v o l í

nové členy a předsedy komisí zřízených Radou města pro volební období 2018 – 2022.

Usnesení č. 792

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 12.12.2018 takto:

  1. Návrh na výkup části pozemku p. č. 3042/2 o výměře 139 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
  2. Návrh na výkup části pozemku p. č. 2852/2 o výměře 31 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
  3. Návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 1478/3 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka.
  4. Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P+R.
  5. Návrh na schválení a podpis Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2019.
  6. Úprava rozpočtu na kapitole kultura – kino.
  7. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2019.
  8. Schválení Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.
  9. Calypsso Music Club Lysá nad Labem – odkup nemovitosti do vlastnictví města.
  10. Schválení rozpočtu na rok 2019.
Vytvořeno 5.12.2018 8:43:39 | přečteno 13x | ernest
load