30. Usnesení RM 13.11.2018

Usnesení z jednání RM dne 13.11.2018.

Usnesení č. 729

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 13.11.2018 p. Kolmana J. a pí Ing. Chudobovou K.

Usnesení č. 730

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 13.11.2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 731

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2712/4 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Ing. Josefa Simona bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje.


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 21.11.2018 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 732

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

nabídku pana J. L. bytem Mikulov na Moravě ve věci možnosti odkupu pozemku p. č. PK 549/1 k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s tím, že za část pozemku o výměře 398 m2 navrhuje kupní cenu 1 500 Kč/m2 a v případě výkupu celého pozemku o výměře 4 032 m2 cenu 500 Kč/ m2.

II. k o n s t a t u j e

že navržené podmínky výkupu dle návrhu pana J. L. jsou pro město nepřijatelné, od roku 2015 již probíhá výkup pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města II. etapa za cenu 250 Kč/m2.

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 21.11.2018 nabídku pana J. L. ze dne 20.09.2018 k projednání.

Usnesení 733

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2812/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků paní B. Č. bytem Lysá nad Labem a Mgr. D. S. bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje.


II. d o p o r u č u j e

ZM dne 21.11.2018 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení 734

Rada města

I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8, o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Čechova, od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá nad Labem.

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 21.11.2018 ke schválení bezúplatný převod pozemku dle bodu I.

Usnesení 735

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří za cenu 502 000 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

b) znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 21.11.2018 návrh dle bodu I ke schválení.

Usnesení 736

Rada města


I. b e r e  n a v ě d o m í

podnět firmy BRAZEL, s. r. o., K Labi 484, 289 22 Lysá nad Labem – Litol, IČO: 47544121 na řešení situace s parkováním kamionů před vjezdem do areálu firmy, ul. K Labi, p. č. 323/1.

II. s o u h l a s í

s instalací dopravních značek B28 (zákaz zastavení) v ulici K Labi, za předpokladu kladného stanoviska DI Nymburk a stanovení místní úpravy provozu Odborem dopravy.

Usnesení 737

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti pro umístění komunikace ve vlastnictví města Lysá nad Labem na pozemku p. č. 3667/5 v k. ú. Lysá nad Labem ulice Na Mlíčníku a na části pozemku p. č. 3669 označeno geometrickým plánem č. 3372-48/2018 v k. ú. Lysá nad Labem, komunikace do průmyslové zóny, s vlastníkem pozemku Povodí Labe a. s., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, za cenu 23 700 Kč bez DPH.

b) znění smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu.

II. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu I.

Usnesení 738

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci ve věci užívání pozemku p. č. st. 2163 se stavbou bez č. p./č. ev. v k. ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova,

II. ž á d á

Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města o posouzení celé záležitosti a návrh dalšího postupu.

Usnesení 739

Rada města

I. r e v o k u j e

usnesení č. 654 Rady města ze dne 26.09.2018, kterým schválil uzavření nájmu k bytu 2+1, č. 40, Slepá č. p. 550, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25 000 Kč, s jistotou ve výši 14 765 Kč, a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní H. K., trvale bytem Lesní 619/B, Milovice a to z důvodu zpětvzetí své žádosti o byt od města Lysá nad Labem dne 02.10.2018,

II. s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2+1, č. 40, Slepá č. p. 550, Milovice, s panem M. Y., trvale bytem Průběžná 608, Milovice, s jistotou ve výši 14 765 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, a dále prominutí povinnost zaplatit dlužnou pohledávku ve výši 25 000 Kč,

III. u k l á d á

Mgr. J. Havelkovi připravit návrh na vymáhání pohledávek vzniklých z nájemních smluv na objekty ve vlastnictví města. Termín: do 31.12.2018.

Usnesení č. 740

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

znění příchozího „vyjádření k dopisu ze dne 02.10.2018“ od advokáta Mgr. Ondřeje Dlouhého, advokátní kancelář Erhartová Vítek & Partners, se sídlem Šafaříkova 201/17, Praha 2, ve věci smlouvy o nájmu bytu č. 9, č. p. 620, ul. Lesní, Milovice, s paní M. P. přijaté dne 30.10.2018,

II. k o n s t a t u j e

že ve věci bylo rozhodnuto RM usnesením č. 693 ze dne 22.10.2018.

Usnesení č. 741

Rada města

s c h v a l u j e

1) úpravu rozpočtu:

rozp. rozp.po úpravě  rozdíl

Oprava šaten u fotbalového hřiště Litol 3.500.000,- 3.350.000,- - 150.000,-

Odd. par. 3412, pol. 5171, org. 5114

Oprava stříšky na víceúčelovém hřišti 100.000,- 250.000,- + 150.000,-

Odd. par. 3412, pol. 5171, org. 5204

2) zhotovitele stavby „Oprava stříšky na víceúčelovém hřišti“, kterým je Petr Havel, Mírová 777/4, 290 01, Poděbrady - Poděbrady III, IČO: 11256354 za nabídkovou cenu 200 049 Kč plus DPH.

Usnesení č. 742

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900095339_1/VB s GasNet, s.r.o. na obecní pozemky p. č. 2172/1 a 2172/12 pro stavbu „ROZ, Lysá nad Labem, STL plynovod a přípojka, Lastovičkovi, číslo stavy 9900095339“. Cena za zřízení věcného břemene je 3 360 Kč plus DPH. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města.

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu. Termín: do 13.12.2018

Usnesení č. 743

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost jednatelky společnosti Rehamil, s.r.o. o finanční spoluúčast města na stavebních úpravách prostoru sloužícímu k podnikání na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem,

II. ž á d á

společnost Rehamil s. r. o. o předložení návrhu na úpravy pronajatých prostor a o finanční vyčíslení nákladů na jejich rekonstrukci.

Usnesení č. 744

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti č. p. 28 v ul. ČSA, Lysá nad Labem, nacházející se na parcele č. st. 43, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3183, v k. ú. Lysá nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, spolku Klub Polski Lysá nad Labem,

II. s o u h l a s í

s umístěním sídla spolku Klub Polski Lysá nad Labem v nemovitosti č. p. 28 v ul. ČSA, Lysá nad Labem, nacházející se na parcele č. st. 43, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3183, v k. ú. Lysá nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.

Usnesení č. 745

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2+1+2b, č. 13, Tyršova č. p. 610, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25 000 Kč, s jistotou ve výši 12 091 Kč a měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem L. S., trvale bytem Čechova 668, Lysá nad Labem.

 

Usnesení č. 746

Rada města

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních prostředků pro účely konference „Labská cyklotrasa-od pramene k moři- napříč Evropou-bez bariér“ a celoroční činnost spolku Labské stezky z. s. ve výši 5 000 Kč včetně schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy s vyplacením dotace v lednu 2019 za předpokladu, že příslušná položka bude schválena v rozpočtu 2019.

 

Usnesení č. 747

Rada města

s c h v a l u j e

1) zajištění vánočních balíčků pro občany do Domova Na Zámku v Lysé nad Labem a Domova Rožďalovice, kteří měli poslední trvalé bydliště v Lysé n. L. a malý dárek pro všechny seniory umístěné v Domově Na Zámku v Lysé n. L.

2) poskytnutí dotace pro děti, které mají trvalé bydliště v Lysé nad Labem a jsou v institucionální péči do maximální výše 25 550 Kč.

Usnesení č. 748

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny v Lysé nad Labem - Klub Patro,

II. s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Klub Patro, Náměstí B. Hrozného 184/10, 289 22 Lysá nad Labem, na dobu 2 měsíců – listopad, prosinec 2018, s provozní dobou do 4:00 hodin.

Usnesení č. 749

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

petici s vyjádřením nesouhlasu s realizací Cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice a s vybudováním asfaltové/betonové cyklostezky.

II. u k l á d á

tajemníkovi předložit uvedenou petici ZM dne 21.11.2018 na vědomí.

Usnesení č. 750

Rada města

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 36 (v tis. Kč):

Skladba původní úprava nový stav

Reprezentační fond 6171 5175 200 +100 300

Příspěvek na ZPS 6171 5195 60 -60 0

El. energie 6171 5154 550 -40 510

Usnesení č. 751

Rada města

I. s c h v a l u j e

vzor dohody o nájmu prostor pro účely manželství mimo stanovené prostory, včetně finančního vypořádání,

II. p o v ě ř u j e

vedoucí odboru vnitřních věcí uzavíráním dohody o nájmu prostor pro účely uzavření manželství mimo stanovené prostory.

Usnesení č. 752

Rada města

p o v ě ř u j e

Mgr. Jiřího Havelku

Romanu Fischerovou

Josefa Kolmana

Ing. Karolínu Chudobovou

Ing. Petra Elišku

oddáváním v matričním obvodu Lysá nad Labem s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství mohou užívat odznak se státním znakem České republiky.

Usnesení č. 753

Rada města

I. r u š í

poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník v ulici Husova“, která byla zveřejněná do dne 23.10.2018.

II. u k l á d á

OMI vyhlásit opakovaně veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník v ulici Husova“ s termínem plnění ve druhém čtvrtletí 2019.

Usnesení č. 754

Rada města

s c h v a l u j e

předložený návrh na vyhlášení veřejné sbírky na pomoc rodinám s dětmi v sociální tísni.

Usnesení č. 755

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 9 Smlouvy o dílo č. KÚ/10/9/OD se společností Rentel a.s., IČ: 26128233 z Prahy 5, na e-learningové vzdělávání úředníků na rok 2019,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu podpisem dodatku č. 9 Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 756

Rada města

s c h v a l u j e

Programové prohlášení RM na období 2018 – 2022.

Usnesení č. 757

Rada města

s c h v a l u j e

Program jednání ZM dne 21.11.2018 v tomto znění:

1. Informativní zpráva Petice – nesouhlas s revitalizací cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice.

2. Návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.

3. Návrh na výkup části pozemku p. č. 2712/4 o výměře 15m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

4. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 549/1, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

5. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2812/2 o výměře 25m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

6. Návrh o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 o výměře 107m2, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Čechova.

7. Výkup pozemku p. č. st. 313/1 a st. 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Sojovická.

8. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2018

9. Návrh na řešení problému s chybějící prodejnou potravin v lokalitě Sídliště.

Vytvořeno 15.11.2018 10:05:53 | přečteno 23x | ernest
load