28. Usnesení RM 01.11.2018

Usnesení z jednání RM dne 01.11.2018.

Usnesení č. 720

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 01.11.2018 pí Ing. Chudobovou K. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 721

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 01.11.2018.

Usnesení č. 722

Rada města

I. z ř i z u j e

následující komise:
a) komise pro rodinu a školství,
b) komise pro dopravu a bezpečnost,
c) komise pro sport,
d) komise pro kulturu a cestovní ruch,
e) komise stavební,
f) komise bytová,
g) komise pro životní prostředí,
h) komise pro sociální věci a zdravotnictví,
i) komise pro aktivní a šťastný život seniorů,

II. s t a n o v u j e

maximální počet členů každé komise na 7 členů,

III. u k l á d á

starostovi města požádat volební subjekty o návrhy členů do výše uvedených komisí, po jednom členu za každý volební subjekt. Termín: ihned.

IV. d o p o r u č u j e

volebním subjektům zaslat návrhy na členy komisí ihned po doručení písemného požadavku od p. starosty. Termín: do 09.11.2018.

Vytvořeno 2.11.2018 8:59:01 - aktualizováno 2.11.2018 8:58:37 | přečteno 23x | ernest
load