27. Usnesení RM 23.10.2018

Usnesení z jednání RM dne 23.10.2018.

Usnesení č. 717

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 23.10.2018 p. Kolmana J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 718

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 23.10.2018.

Usnesení č. 719

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 1+1, č. 7, Jedličkova č. p. 1370, Lysá nad Labem, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25 000 Kč, s jistotou ve výši 11 346 Kč, a s měsíčním nájemným ve výši 60 Kč/m2, s panem M. L., trvale bytem Vichrova 1905, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 720

Rada města

I. s c h v a l u j e

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Stavební úpravy objektu zázemí FK Litol“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 22.10.2018,

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem: Realitní a stavební společnost s.r.o., IČO: 41432037, Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečné dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 2 503 061 Kč vč. DPH,

III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vytvořeno 2.11.2018 8:54:43 - aktualizováno 2.11.2018 8:54:27 | přečteno 27x | ernest
load