26. Usnesení 22.10.2018

Usnesení z jednání RM dne 22.10.2018.

Usnesení č. 682

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 22.10.2018 p. Kolmana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 683

Rada města

s c h v a l u j e

upravený program jednání RM dne 22.10.2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 684

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření,

II. s o u h l a s í

s převodem finančních prostředků v rámci oddílu – Bydlení a komunální služby - takto:

položka rozpočet úprava rozdíl (vše v tis. Kč)

Budova Privum

3639-5171-3230 800 1.150 + 350

Zateplení budovy č. p. 29 Privum

3639-6121-5240 3.830 3.480 - 350

Usnesení č. 685

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

nabídku p. M. K., Jaurisova 515/4, Praha 4, IČO 02664402 na pořádání pravidelných farmářských trhů a jarmarků a vánočního trhu v období 01.12.2018 – 24.12.2018,

II. n e s o u h l a s í

s pořádáním pravidelných farmářských trhů a jarmarků a vánočního trhu v období 01.12.2018 – 24.12.2018 organizovaných panem M. K., Jaurisova 515/4, Praha 4, IČO 02664402,

III. d o p o r u č u j e

jednat o pronájmu prostor se zástupcem Výstaviště, popř. s majitelem parkoviště v Zahradní ulici s p. J.

Usnesení č. 686

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

předložené nabídky na denní úklid v č. p. 214,

II. s c h v a l u j e

výběr nového dodavatele denního úklidu v č. p. 214, kterým je Úklidový servis Marcel Oubrecht, 5. května 267, 289 23 Milovice, IČO: 437 43 668,

III. u k l á d á

Odboru SM

1) vypovědět smlouvu č. 2017-0039/SM společnosti YABOK, s.r.o tak, aby byl smluvní vztah ukončen k 31.12.2018.

2) vypracovat návrh nové smlouvy na provádění denního úklidu v č. p. 214 pro Úklidový servis Marcel Oubrecht, 5. května 267, 289 23 Milovice, IČO: 437 43 668 s platností od 01.01.2019,

IV. p o v ě ř u j e

starostu města smlouvu dle bodu II/2 uzavřít.

Usnesení č. 687

Rada města


I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/82 k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st. 58 se stavbou budovy s číslem popisným 46, k. ú. Lysá nad Labem, s PhDr. M. Ř. aj. Ř., oba bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 12. 2018,

III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 688

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3481/1 k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č.650/1, k. ú. Lysá nad Labem, s M. B. bytem Vrchlabí a M. K. bytem Bechlín, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 12. 2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 689

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/21 k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st. 483 se stavbou budovy s číslem popisným 368, k. ú. Lysá nad Labem, s A. Š., bytem Lysá nad Labem, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 12. 2018,

III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 690

Rada města

I. s c h v a l u j e prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280‑118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 287 360,- Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 31.10.2018 prodej pozemků dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 691

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemku p. č. 54/80 o výměře 2 349 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Litol, od V. T. z Lysé nad Labem, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 za část pozemku pod budoucí komunikací a 400,- Kč/m2 za část pozemku pro rozšíření sportovního areálu při ZŠ T. G. Masaryka v Litoli s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

b) výkup pozemku p. č. 58/24 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od V. T. z Lysé nad Labem, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 31.10.2018 návrhy na výkup pozemků ke schválení.

Usnesení č. 692

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 810/2 o výměře 145 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od K. S. z Prahy, za kupní cenu ve výši 275 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 31.10.2018 návrh na výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 693

Rada města

s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt 620/9 v Lesní ulici v Milovicích paní P. do 28.02.2019 s tím, že pokud budou trvat pochybnosti o podnajímání bytu jiným osobám, bez souhlasu majitele bytu, nebude nájemní smlouva dále prodloužena.

Usnesení č. 694

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

dopis Národního památkového ústavu č. j. : NPU-321/71571/2018 ze dne 10.09.2018,

II. s c h v a l u j e

návrh odpovědi Národnímu památkovému ústavu ve znění připomínek rady města,

III. s o u h l a s í

s proplacením zaslaných faktur fy KOVTEC s. r. o., Sládkovičova 5, 04001 Košice, Slovenská republika v celkové výši 426 633,40 Kč bez DPH, vč. vícenákladů,

IV. u k l á d á

starostovi města odpověď podepsat a odeslat Národnímu památkovému úřadu,

V. p o v ě ř u j e

jednáním s NPU člena RM p. Bc Robeše a cyklokoordinátorku pí Hančovou.

Usnesení č. 695

Rada města


I. b e r e n a v ě d o m í

návrh zimní údržby 2018/2019,


II. s o u h l a s í

s návrhem zimní údržby 2018/2019.

Usnesení č. 696

Rada města

I. s o u h l a s í

s uzavřením NS k prostoru sloužícímu k podnikání na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem, s výší nájemného 90 552 Kč/rok (7 546/měs.) + příslušného podílu na službách se společností Rehamil, s.r.o., zastoupenou jednatelkou paní PhDr. Mgr. J. M., Ph.D., z důvodu uzavření smluv o koupi závodu,

II. p o v ě ř u j e

1) odbor SM vypracováním NS k prostoru sloužícímu k podnikání,

2) starostu města podpisem smlouvy dle bodu II/1.

Usnesení č. 697

Rada města

I. r e v o k u je

své usnesení č. 198 ze dne 20.03.2018,

II. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-6000637/VB01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p. č. 73/11, 61/23, 328, 329/2 v k. ú. Litol a p. č. 3535/1, 3637 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu Lysá nad Labem - rek. sil. II/331 - přeložka za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových

stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14

dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor

správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 698

Rada města

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních prostředků pro účely uspořádání propagační akce o činnosti Horolezeckého oddílu pro širokou veřejnost v Lysé nad Labem ve výši 3 000 Kč včetně schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 699

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Bc. J. Č. o posouzení pracovního zařazení a přehodnocení finančního ohodnocení,

II. n e s ch v a l u j e

žádost Bc. J. Č. o posouzení pracovního zařazení a přehodnocení finančního ohodnocení s tím, že je bezpředmětná a nedůvodná.

Usnesení č. 700

Rada města

s c h v a l u j e

vydání publikace „P. Josef Vojáček- osobnost a dílo“ od autorů manželů Kořínkových v nákladu 200ks za částku do 60.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 701

Rada města

s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem za školní rok 2017/2018.

Usnesení č. 702

Rada města

 
I. r e v o k u j e

usnesení RM č. 663 ze dne 25.9.2018,

 
II. s c h v a l u j e

návrh na úpravu rozpočtu na kapitole Kultura:

Ostatní činnost v kultuře 300 000 Kč: úprava + 20 000 Kč – po úpravě 320 000 Kč

Propagace 426 000 Kč: úprava + 100 000 Kč- po úpravě 526 000 Kč

Obnova památek 640 000 Kč: úprava – 120 000 Kč – po úpravě 520 000 Kč

Usnesení č. 703

Rada města

s c h v a l u j e

návrh na úpravu rozpočtu na kapitole Kultura:

Ostatní činnost v kultuře 320 000 Kč: úprava + 30 000 Kč – po úpravě 350 000 Kč

Kulturní akce pořádané městem 860 000 Kč: úprava + 110 000 Kč- po úpravě 970 000 Kč

Obnova památek 520 000 Kč: úprava – 100 000 Kč – po úpravě 420 000 Kč

Restaurování litinových vrat u vrátnice 1 338 000 Kč: - 40 000 Kč – po úpravě 1 298 000 Kč

Usnesení č. 704

Rada města

n e s c h v a l u j e

dotaci z Charitativního programu pro zřízení nového babyboxu ve Slaném.

Usnesení č. 705

Rada města

o d n í m á

k 31.10.2018 Mgr. Martinu Dostálovi, DiS., pověření k vedení stavebního úřadu.

Usnesení č. 706

Rada města

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 na akci s názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV.etapa“,

II. u k l á d á

starostovi města podepsat dodatek č. 1 na akci s názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“.

Usnesení č. 707

Rada města

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

1) předložené dopravně-technické řešení dopravní situace II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba,

2) přípravu podkladů pro zkrácený postup pořízení změny územního plánu pro řešení výše uvedené situace,

II. s c h v a l u j e

1) zahájení projektové přípravy výše uvedené situace a zahájení projektové přípravy na dokončení komunikace Průmyslová,

2) zahájení výkupu pozemků pro výše uvedenou situaci a dále pro realizaci propojení komunikace Průmyslová s ulicí Jedličkova podél stadionu TJ Slovan odborem SM.

Usnesení č. 708

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 32. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí“ s částkou 700 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“ o 700 tis. Kč,

2) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí“ na podkladu studie firmy Renom s.r.o. za předpokladu schválení nové položky v rozpočtu 2018,

3) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

4) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek a náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Michala Holovská,

II. p ř e d k l á d á

ZM 31.10.2018 ke schválení vytvoření nové položky s názvem „Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí“ s částkou 700 tis. Kč vč. DPH.

Usnesení č. 709

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 33. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“ s částkou 500 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“ o 500 tis. Kč,

2) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“ na podkladu studie firmy JD-ENGINEERING S.R.O. za předpokladu schválení nové položky v rozpočtu 2018,

3) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

4) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek a náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Michala Holovská,

II. p ř e d k l á d á

ZM 31.10.2018 ke schválení vytvoření nové položky s názvem „PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“ s částkou 500 000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 710

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) jednání s vlastníkem provozovny s názvem „Calypsso Music Club Lysá Nad Labem“ ve věci jejího získání do vlastnictví města,

2) zadání cenového posudku na výše uvedenou nemovitost,

Usnesení č. 711

Rada města

I. s c h v a l u j e

vítěze výběrového řízení veřejné zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Napojení nového vrtu HV-3 na úpravnu vody v Lysé nad Labem“, a to firmu STAVOKOMPLET spol. s.r.o., Královická 251, 250 01 Zápy, IČ 47052945 na základě výběru hodnotící komise dne 18.10.2018 za cenu 3 195 944,36 Kč vč. DPH,

II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem.

III. revokuje

usn. č. 637 ze dne 26.09.2018, jelikož vysoutěžená cena je nižší než schválený rozpočet na tuto akci, tudíž rozpočtová úprava není potřeba.Usnesení č. 712

Rada města

I. s c h v a l u j e

Směrnici č. 7/2018 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.11.2018.

II. u k l á d á

tajemníkovi realizovat Směrnici č. 7/2018, tj. vyhlášením výběrového řízení na pracovní místo referenta/tky odboru vnitřních věcí na dobu neurčitou.

Termín: ihned

Usnesení č. 713

Rada města

s c h v a l u j e

1) přijetí dotace ze Středočeského kraje ve výši 200 000 Kč, z toho 150 000 Kč na činnost jednotky JPO-II Lysá nad Labem, 50 000 Kč na platy zaměstnanců – hasičů,

2) přijetí dotace ze Středočeského kraje ve výši 285 000 Kč na volby konané ve dnech 05.10. a 06.10.2018.

návrh na úpravu rozpočtu:

Rozpočtové opatření č. 34:

položka rozdíl (v tis. Kč)

5512-5011 Platy zaměstnanců – hasičů +50

5212-5171 Opravy a údržba – hasiči +150

položka rozdíl (v tis. Kč)

6115-org.98187 Volby do ÚSC +285

položka rozdíl (v tis. Kč)

6171-5021 Ostatní osobní výdaje -100

6171-5136 Knihy a tisk +10

6171-5137 Drobný hmotný majetek +40

6171-5139 Nákup materiálu-40

6171-5151 Vodné + stočné +20

6171-5152 Teplo  -50

6171-5156 PHM +10

6171-5169 Nákup ostatních služeb +100

6171-5162 Telekomunikace  +50

6171-5167 Školení a vzdělávání  -40

Celkem 0
 

Usnesení č. 714

Rada města

I. d o p o r u č u j e

ZM dne 31. 10. 2018 stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

  • místostarosta 33 210 Kč
  • člen rady 7 380 Kč
  • předseda výboru/komise 3 690 Kč
  • člen výboru/komise 3 075 Kč
  • člen ZM bez dalších funkcí 1 845 Kč.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.

Odměna bude poskytována od 01. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

ZM schvaluje uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 4 000 Kč/rok.

II. o d v o l á v á
předsedy a členy komisí Rady města Lysá nad Labem pro volební období 2014 – 2018 a tyto komise k dnešnímu dni ruší

Usnesení č. 715

Rada města

s c h v a l u j e

I. termín svolání ustavujícího zasedání ZM na 31.10.2018,

II. návrh programu v tomto znění:


1. Složení slibu zastupitele.

2. Schválení programu.

3. Volba starosty, místostarosty (místostarostů),

a) určení počtu místostarostů,

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( 71 odst.1 písm. a zákona o obcích,

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty (místostarostů),

d) volba starosty,

e) volba místostarosty (místostarostů),

f) volba členů rady města.


4. Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro majetek města a dokončení obchvatu,

a) určení počtu členů výborů.


5. Zřízení osadního výboru Byšičky, osadního výboru Dvorce a osadního výboru Řehačka,

a) určení počtu členů výboru.


6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM (§ 72 odst. 2 zákona o obcích).

7. Návrh na výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, ulice Mírová.

8. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2822 o výměře 871 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

9. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 o výměře 120 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

10. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2852/1 o výměře 143 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

11. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2867/9 o výměře 406 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

12. Návrh pana Špitálského o směnu pozemku pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

13. Potvrzení kupní ceny za pozemek p. č. 2126/30 k. ú. Lysá nad Labem.

14. Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.

15. Odkup infrastruktury – vodovod, kanalizace v ul. V Polích.

16. Nový návrh na výkup pozemku ve vlastnictví pana Jana Hory z Aše – PK 855, p. č. 854, p. č. 855, PK 864/1 (podílové vlastnictví) a PK 861/3 (podílové vlastnictví) všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pozemků p. č. 332/47, p. č. 336/10 všechny v k. ú. Litol.

17. Pozemkové úpravy v k. ú. Lysá nad Labem a Litol.

18. Návrh na výkup pozemku p. č. 810/2 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Alešova

19. Návrh na výkup pozemku p. č. 54/80 a 58/24 v k. ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi

20. Prodej částí obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).

21. Žádost paní Anny Horvátové o prominutí penále za byt Tyršova 612/3, Milovice.

22. IZ o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny za období 1-8/2018.

23. Návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.

24. Návrh na poskytnutí podílů vlastníkům KP z dotace PR a z rozpočtu města a schválení VPS.

25. Návrh na dočerpání položky Příspěvek F+P osobám vlastníkům KP a schválení VPS.

26. Úprava rozpočtu na akci „Oprava části ohradní zdi kolem parcely č. 4/1“.

27. Úprava rozpočtu na akci „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“.

28. PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí.

29. PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – nová položka v rozpočtu 2018.

30. Návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 a návrh dalšího postupu.

Usnesení č. 716

Rada města

b e r e  n a  v ě d o m í

vypsané termíny pro svatby v roce 2019.

Vytvořeno 2.11.2018 8:55:12 | přečteno 2x | ernest
load