24. Usnesení RM 26.09.2018

Usnesení z jednání RM dne 26.09.2018.

Usnesení č. 627

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 26.09.2018 p. Bc. Robeše M. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 628

Rada města

s c h v a l u j e

upravený program jednání RM dne 26.09.2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 629

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í 
informační zprávu o zdůvodnění 27. rozpočtového opatření,

II. s o u h l a s í
1. s převodem finančních prostředků v rámci oddílu takto:

bydlení a komunální služby - takto:

položka rozpočet úprava rozdíl

Drobné projekty

3632-5169-3105 400 500 + 100

Deratizace
3612-5169-5097

260 160 - 100

a opravy smuteční síně

3632-5171-5209  700 900 + 200

doplnění veřejného osvětlení
3631-6121-4823 600 400 - 200

a) vodní hospodářství a čištění odpadních vod – takto:

Položka rozpočet úprava rozdíl

Rezerva havárie + kanalizační řady

2321-5171-3147 600 800 + 200

Čištění uličních vpustí

2321-5171-2003  500 670 + 170

Opravy šachet, šoupat, hydrantů
2321-5171-5078

1500 1130 - 370

b b) s přejmenováním položky – Oprava vodovodního řadu ul. Zahradní na Oprava vodovodního řadu ul. Husova

2310-5171-5179

Usnesení č. 630

Rada města

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu takto:

rozp. rozp.po úpravě  rozdíl

ZŠ Komenského pav. D VaK, topení, elektro 1700 1900 +200

Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142

ZŠ Hrozného čp. 12 odvlhčení 1200 1000 -200

Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5234

Usnesení č. 631

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci od Státního pozemkového úřadu ohledně žádosti o pozemkovou úpravu v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že je nutné zajistit 2,88% (tj. 51,47 ha) zemědělského půdního fondu a v k. ú. Litol 5,6% (tj. 12 ha), aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy,

II. p ř e d k l á d á

ZM informaci od SPÚ ve věci pozemkových úprav na vědomí.

Usnesení č. 632

Rada města

I. s c h v a l u j e

navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 03.09.2018 ve výši 2 745 000 Kč, tj. 300,- Kč/ m2, za prodej pozemku p. č. 2126/30 v k. ú. Lysá nad Labem po oddělení části pozemku o výměře cca 320 m2 kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování parkoviště,

II. p ř e d k l á d á

ZM ke schválení navrženou kupní cenu.

Usnesení č. 633

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci pana Bc. Martina Robeše, radního města, ve věci snahy projednat celou záležitost osobně s p. J. H. z Aše,

II. k o n s t a t u j e

že za podmínek stanovených panem J. H. z Aše dopisem ze dne 25.07.2018, nemá zájem o výkup pozemků v jeho vlastnictví v k. ú. Lysá nad Labem a Litol,

III. p ř e d k l á d á

ZM dopis pana J. H. z Aše k projednání.

Usnesení č. 634

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

a) stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. 917-23/18 nemovitostí pozemek p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, ulice Mírová ve výši 7 900 000 Kč,

b) informaci z jednání pana starosty dne 13.08.2018 s paní J. L. R. z Čelákovic, která se vyjádřila, že je ochotna předmětné nemovitosti prodat za cenu 8 000 000 Kč,

II. d o p o r u č u j e

ZM schválit výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová za cenu 8 000 000 Kč,

III. u k l á d á

OMI zahájit přípravu projektové dokumentace pro investiční záměr rekonstrukce budovy č. p. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová určené pro MŠ.

Usnesení č. 635

Rada města

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 28. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o částku 300 000 Kč včetně DPH, a navýšení položky „Oprava části ohradní zdi kolem parcely č.4/1“ o částku 300 000 Kč vč. DPH,

II. u k l á d á

finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM ke schválení.

Usnesení č. 636

Rada města

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 29. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č.p.28 v ČSA bývalé Privum“ o 920 000 Kč včetně DPH, a navýšení položky „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV.etapa“ o částku 920 000

Kč včetně DPH,

II. u k l á d á

finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM ke schválení.

Usnesení č. 637

Rada města

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 30. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 500 000 Kč a navýšení položky „Vrt HV 3“ na částku 4 000 000 Kč,

II. u k l á d á

finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM ke schválení.

Usnesení č. 638

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Napojení nového vrtu HV-3 na úpravnu vody v Lysé nad Labem“,

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč s DPH,

II. s o u h l a s í

členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,

náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 639

Rada města

s c h v a l u j e

zahájení přípravy projektové dokumentace pro investiční záměr s názvem Rekonstrukce nevyužitých prostor historické části radnice na Husově náměstí“.

Usnesení č. 640

Rada města

s c h v a l u j e

zahájení přípravy studie pro investiční záměr s názvem „Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“.

Usnesení č. 641

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2852/1 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. N. bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. d o p o r u č u j e

ZM výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 642

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Z. F. bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. d o p o r u č u j e

ZM výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 643

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2822 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n.L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní A. Č. bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. d o p o r u č u j e

ZM výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 644

Rada města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2867/9 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní B. M. a pana J. M., oba bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. d o p o r u č u j e

ZM pozemku ke schválení.

Usnesení č. 645

Rada města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost fy STAVOKOMPLET spol. s r. o., Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem a fy Rekomont a. s., Kbelská 581, 198 00 Praha 9 Hloubětín o povolení výkopových prací a povolení zvláštního užívání komunikace v zimním období (15.11. – 15.3.),

II. s o u h l a s í

s povolením výkopových prací a s povolením zvláštního užívání komunikace v zimním období pro firmu STAVOKOMPLET spol. s r. o., Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem, která realizuje výstavbu kanalizace a vodovodního řadu v ul. Komenského na p. č. 3458/2 a nám. B. Hrozného p. č.3451/1 a výstavbu kanalizace Dvorce na p. č. 3536, 3535/1, 3537/1, 3537/3, 3540/2 a dále firmu Rekomont a. s., Kbelská 581, 198 00 Praha 9 Hloubětín, která realizuje výstavbu přípojek bytového domu č. p. 253 na p. č. 3451/25, ul. Na Františku.

Usnesení č. 646

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pana M. B., Ostrá 190, 289 22 Lysá nad Labem o souhlas pro výstavbu 10 parkovacích stání na pozemku města p. č. 2673/91 Sídliště, která bude přílohou ke stavebnímu řízení.

II. s o u h l a s í

s výstavbou 10 parkovacích stání na pozemku města p. č. 2673/91 Sídliště, za předpokladu, že PM budou po dokončení převedena do správy města na základě budoucí plánovací smlouvy.

Usnesení č. 647

Rada města

I. s c h v a l u j e 1) zveřejněný záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 610/9 o výměře 67 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 610/89 o výměře 527 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/12 o výměře 147 m2 druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 810/1 o výměře 104 m2 druh pozemku orná půda, p. č. 3483/3 o výměře 20 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 192 m2 druh pozemku ostatní plocha a p. č. 3621/2 o výměře 862 m2 druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 388 521,- Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,

2) zveřejněný záměr na pronájem části obecního pozemku p. č. 610/89 o výměře 14 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 621/2 o výměře 105 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/15 o výměře 722 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/21 o výměře 138 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3476/2 o výměře 237 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3476/5 o výměře 44 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 1032 m2 druh pozemku ostatní plocha a p. č. 3518/2 o výměře 160 m2 druh pozemku ostatní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok, z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem, 3) zveřejněný záměr na uzavření smlouvy o výpůjčce na část obecního pozemku p. č. 651/4 o výměře 145 m2 druh pozemku orná půda, p. č. 3801 o výměře 200 m2 druh pozemku orná půda a p. č. 3817 o výměře 144 m2 druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á

ZM návrh na zveřejnění záměru dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 648

Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í

sdělení pana ing. M.Š., že za své pozemky v rámci stavby obchvatu města II. etapa navrhuje směnu za obecní pozemek p. č. 283/21 v k. ú. Litol,

II. k o n s t a t u j e,

a) že výstavba obchvatu se týká části pozemku p. č. PK 2867/10 o výměře 100 m2, jehož je výlučným vlastníkem ing. M. Š. a části pozemku p. č. PK 2534 o výměře 132 m2, kde jsou podíloví vlastníci a ing. M. Š. vlastní podíl 8/24.

b) že možnost směny pozemku p. č. PK 2534 k. ú. Lysá nad Labem za p. č.283/21 k. ú. Litol, lze projednat až po vyjádření všech podílových vlastníků,

III. s c h v a l u j e

a) výkup části pozemku p. č. PK 2867/10 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od ing. M. Š. bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,

b) prodej části pozemku p. č. 283/21 výměra stejná jako výkup části pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. L., ing. M. Š. bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající,


IV. d o p o r u č u j e

předložit ZM návrh ing. M. Š. k projednání.

Usnesení č. 649

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh kupní smlouvy- vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM,

II. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy- vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM,

III. p ř e d k l á d á

ZM ke schválení návrh kupní smlouvy.

Usnesení č. 650

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost paní A. H. trvale bytem Tyršova 612/3, Milovice ze dne 21.06.2018,

II. s o u h l a s í

s prominutím penále za dlužné nájemné za byt č. 3, Tyršova č. p. 612, Milovice, jehož nájemcem je paní A. H.,

III. p ř e d k l á d á

ZM žádost paní A. H. ze dne 21.06.2018.

Usnesení č. 651

Rada města

I. n e s o u h l a s í

s žádostí paní M. M. ze dne 27.08.2018 o převod NS k bytu č. 5, Tyršova ul., č. p. 613, Milovice na pana Z. D. z důvodu jejího odstěhování,

II. u k l á d á

OSM učinit potřebné kroky k vyklizení a předání bytu č. 5, Tyršova 613, Milovice, paní M. M.

Usnesení č. 652

Rada města

s o u h l a s í

s uzavřením NS k prostoru sloužícímu k podnikání na adrese Masarykova č. p. 1102, Lysá nad Labem, s výší nájemného 247 560 Kč/rok (20.630 Kč/měs.) + příslušného podílu na službách za účelem vybudování a provozování denního stacionáře, s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Usnesení č. 653

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2+1+2b, č. 6, Tyršova č. p. 609, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12 091 Kč, a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s manželi M. a I. D., trvale bytem Jiráskova 322, Bílina, okr. Teplice.

Usnesení č. 654

Rada města


s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2+1, č. 40, Slepá č. p. 550, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 14.765 Kč, a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní H. K., trvale bytem Lesní 619/B, Milovice, za předpokladu doložení vypořádání majetku před případným uzavřením nájemní smlouvy a doložení rozvodového rozsudku.

Usnesení č. 655

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

informaci o vývoji dluhů bytového fondu Města Lysá nad Labem, od počátku roku 2017.

Usnesení č. 656

Rada města

I. r e v o k u j e

poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava střechy domu Masarykova 176 Lysá nad Labem“, která byla zveřejněná do dne 12.09.2018,

II. u k l á d á

OSM upravit zadávací dokumentaci (výkaz výměr) a veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava střechy domu Masarykova 176 Lysá nad Labem“, vyvěsit opakovaně s termínem splnění ve druhém čtvrtletí 2019.

Usnesení č. 657

Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í

oznámení o uzavření smluv o koupi závodu mezi společností Rehamil, s.r.o., zastoupenou jednatelkou paní PhDr. Mgr. J. M., Ph.D. (kupující) a H. V. a J. F. (prodávající), dosud nájemci Prostoru sloužícího k podnikání na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem, ze dne 19.9.2018,

II. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na převod nájemního vztahu na Prostory sloužící k podnikání v přízemí objektu na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem, s celkovou plochou 94,55 m2, z paní H. V. (IČ:49534807) a J. F. (IČ:49534793) na společnost Rehamil, s.r.o., zastoupenou jednatelkou paní PhDr. Mgr. J. M., Ph.D., za nájemné ve výši 88 344 Kč/rok, z důvodu uzavření smluv o koupi závodu.

Usnesení č. 658

Rada města

s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č. 5/2008 Karlovi Nádeníčkovi k prodloužení doby ukončení akce RabanNabar fest - Koncert lyských kapel 29.09.2018 od 16:00 hodin do 30.09.2018 02:00 hodin.

Usnesení č. 659

Rada města

s c h v a l u j e

stanovení platu paní Bc. J. S., ředitelce MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 dle návrhu odboru.

Usnesení č. 660

Rada města

s c h v a l u j e

poskytnutí individuální dotace ve výši 16 000 Kč na digitalizaci archivních filmových záběrů z historie města a života obyvatel s variantou č. 2 předání materiálů ve dvou typech včetně schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 661

Rada města

s c h v a l u j e

Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na záznam nahrávky Hasičské dechové hudby.

Usnesení č. 662

Rada města

s c h v a l u j e

návrh na úpravu formulářů pro podávání žádostí o dotace.

Usnesení č. 663

Rada města

s c h v a l u j e

návrh na úpravu rozpočtu na kapitole 331 Kultura:

Ostatní činnost v kultuře 860 000 Kč: úprava +20 000 Kč - po úpravě 880 000 Kč

Propagace 426 000 Kč: úprava + 100 000 Kč – po úpravě 526 000 Kč

Obnova památek 640 000 Kč: úprava -120 000 Kč – po úpravě 520 000 Kč

Usnesení č. 664

Rada města

s c h v a l u j e

umístění paní V. T., trvale bytem Mánesova 752/8, Lysá nad Labem do volného bytu č. A – 6 v domě s pečovatelskou službou.

Usnesení č. 665

Rada města

s c h v a l u j e

dotaci z Charitativního programu v celkové výši 10 000 Kč pro Linku bezpečí, včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 666

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 264 000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 80 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávních smluv,

2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 380 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy,

II. d o p o r u č u j e

ZM návrh ke schválení.

Usnesení č. 667

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 20 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy,

2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 100 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy,

II. d o p o r u č u j e

ZM návrh ke schválení.

Usnesení č. 668

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

poděkování Okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., Nymburk za poskytnutí dotace z Charitativního programu v roce 2018.

Usnesení č. 669

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o vybudování vodovodních přípojek a kanalizačního řadu na Řehačce,

II. o d k l á d á

žádost jako nedůvodnou.

Usnesení č. 670

Rada města

I. s c h v a l u j e

Směrnici č. 6 a/2018 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.08.2018,

II. u k l á d á

tajemníkovi realizovat Směrnici č. 6 a/2018, tj. vyhlášením výběrového řízení na pracovní místo, které je převáděno z doby určité na dobu neurčitou. Termín: ihned.

Usnesení č. 671

Rada města

s c h v a l u j e

rozšíření provozu Senior Taxi Lysá nad Labem v době konání voleb 05.10.2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 06.10.2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Usnesení č. 672

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 a návrh dalšího postupu,


II. u k l á d á

odboru správy majetku

1) připravit návrhy plánovacích smluv na připojení jednotlivých žadatelů k vodovodní a kanalizační síti města včetně vyčíslení nákladů na připojení 12 žadatelů dle seznamu vodoprávního úřadu,

2) předložit návrhy plánovacích smluv ZM ke schválení včetně návrhu na způsob financování.

Termín: po zpracování plánovacích smluv

Usnesení č. 673

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez, včetně vyhodnocení připomínek a námitek,

II. u k l á d á

1) předložit ZM návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,

2) předložit návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 4/2006 o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez ke dni nabytí účinnosti změny č. 3 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.

Usnesení č. 674

Rada města

s c h v a l u j e

1) nákup vzrostlého stromu,

2) provedení slavnostní výsadby stromu k 100. výročí založení ČSR dne 28.10.2018 na zvoleném místě v Lysé nad Labem v rámci městských oslav.

Usnesení č. 675

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pana H. na změnu smlouvy č. 2018-0022/SM na zajištění provozu na místních komunikacích a na určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2018,

II. u k l á d á

OSM vypracovat dodatek č. 1 k smlouvě č. 2018-022/SM, kterým bude snížena cena uvedená v čl. III. smlouvy na 0 Kč,

III. p o v ě ř u j e

pana starostu podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

Termín: do 31. 10. 2018

Vytvořeno 2.11.2018 8:08:27 - aktualizováno 2.11.2018 8:08:00 | přečteno 12x | ernest
load