23. Usnesení RM 12.09.2018

Usnesení č. 602

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 12.09.2018 p. Krumpholce J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 603

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 12.09.2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 604

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í:

informaci o průběhu neúspěšného poptávkového řízení a návrh na přesunutí realizace „Přeložení chodníku Sídliště II. etapa do roku 2019 (březen – duben),

II. s o u h l a s í:

a) s přesunutím realizace „Přeložení chodníku Sídliště II. etapa do roku 2019 (březen – duben) a znovu oslovení stavebních firem,

b) přesunutí finančních prostředků ve výši 800 000 Kč do roku 2019 – pol. 221 – Pozemní komunikace, org. oprava a údržba chodníků.

Usnesení č. 605

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í:

opakovanou žádost p. V. B., držitele průkazu ZTP, o vyhrazení parkovacího místa v zálivu podél silnice II/332, ul. Jedličkova,

II. n e s o u h l a s í:

s vyhrazením parkovacího místa v zálivu podél silnice II/332, ul. Jedličkova, pro p. V. B., držitele průkazu ZTP, trvale bytem: Jedličkova 1993, 289 22 Lysá nad Labem, pro osobní vozidlo Citroen Saxo, RZ 2SD 4607.

Usnesení č. 606

Rada města

I. s c h v a l u j e

vybudování inženýrských sítí na pozemku p. č. 61/36, 44/20 a 328 všechny v k. ú Litol za podmínky: 1) uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a následných smluv o zřízení VB na vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek na obecním pozemku p. č. 328 k. ú. Litol, ve prospěch pozemku p. č. 61/42, 61/41, 61/40,61/39, 61/38, 61/37, 61/36, 54/23 a 54/93, k. ú. Litol, za částku 1 000 Kč + 21 % DPH za každou přípojku. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN,

2) částka za VB k pozemku p. č. 61/36, který je v majetku města, nebude stavebníkem hrazena,

3) uzavření plánovací smlouvy na zbudování vodovodního a kanalizačního řadu, jejíž součástí bude mimo jiné i to, že přípojky VaK k pozemku p. č. 61/36 uhradí na základě předložené kalkulace město,

II. u k l á d á

odboru SM vypracovat:

1) návrh smluv dle bodu I/1 v termínu do 30. 11. 2018,

2) návrh Plánovací smlouvy dle bodu I/3 v termínu do 31. 12. 2018.

III. p o v ě ř u j e

starostu města smlouvy dle bodu I/1 uzavřít.

Usnesení č. 607

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

a) informaci o realizaci stavební akce – rekonstrukce vodovodu v ulici Komenského,

b) informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření – průzkumné práce současně navyšují náklady realizační firmy Stavokomplet Brandýs n. L. pro stavbu – bylo nutné zabezpečit oplocení stavby a výkopové práce budou duplicitní z důvodu možnosti pohybu techniky po ukončení archeologického průzkumu – předpoklad nákladů do 300 000 Kč,

II. s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy dle předloženého návrhu o provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na pozemku p. č. 3458/2, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Komenského v úseku od křižovatky s Nám. B. Hrozného po křižovatku se Školním náměstím, před rekonstrukci vodovodního řádu ve výše uvedeném úseku se zhotovitelem – Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Praha 10 a náklady spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu stanovené zhotovitelem ve výši 487.200 Kč bez DPH + 21% DPH.

b) převod finančních prostředků v rámci kapitoly – Vodní hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod – takto:

položka rozpočet úprava rozdíl (v tis. Kč)

Kanalizace Dvorce

2321-6121-5137 7.000. 6.100. - 900.

Výměna vodovodu Komenského

      1. 2.000. 2.900. + 900.

III. u k l á d á

starostovi města tuto smlouvu uzavřít. Termín: ihned.

Usnesení č. 608

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o zdůvodnění návrhu realizace havarijní opravy střechy části objektu PRIVUM,

II. s o u h l a s í

s realizací stavební akce realizace havarijní opravy střechy části objektu PRIVUM formou

objednávky a přímého zadání na vybranou stavební firmu.

Usnesení č. 609

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o užití veřejného prostranství (cesty v parku) a místní komunikace na Nám. B. Hrozného za účelem konání Řemeslného jarmarku,

II. s o u h l a s í

s užitím veřejného prostranství (cesty v parku) a místní komunikace na Nám. B. Hrozného za účelem konání Řemeslného jarmarku.

Usnesení č. 610

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o užití veřejných prostranství za účelem předvolební kampaně politických stran, v období září – říjen 2018,

II. p o v o l u j e

s platností od 14.09.2018

  1. umístění volebních materiálů na Husově náměstí, kde je připravena na zábradlí vyhrazená bezplatná plocha pro každou z volebních stran o rozměru 60 x 60cm, očíslovaná podle vylosovaného pořadí volebních stran,
  2. bezplatné umístění volebních materiálů pro komunální volby na sloupech veřejného osvětlení a bezplatné umístění reklamních stojanů (typu „A“) na veřejném prostranství za podmínky, že nedojde k poškození majetku města a omezení pohybu občanů.

Usnesení č. 611

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny v I. pololetí roku 2018,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 3. 10. 2018 k projednání.

Usnesení č. 612

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018-0234/SM, kterým se navyšuje rozsah prací o protipožární opatření, rozšíření elektroinstalačních prací a vynucené změny při stavbě „Denní stacionář – stavební úpravy“ a navýšení celkové ceny stavby o 504.840 Kč včetně DPH,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedený dodatek ke smlouvě.

Usnesení č. 613

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018-0293/SM, kterým se navyšuje rozsah prací stavby „Opatření proti vlhkosti č. p. 12, Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem“ a navýšení celkové ceny stavby o 114.201 Kč včetně DPH,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedený dodatek ke smlouvě.

Usnesení č. 614

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-6001136/VB/002 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 610/89 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu Lysá nad Labem, SŽDC, přeložka kVN za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (Odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu. Termín: do 11. 10. 2018.

Usnesení č. 615

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-6001069/VB/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p. č. 2673/22 a 2876/1 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu Lysá n. L., Průtah, přel. kVN,kNN-IZ-12-6001069 za těchto podmínek:

- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH

- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (Odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.

- stavebník si vyžádá souhlas s termínem stavby od Odboru městského investora a Středočeského Kraje. Tito investoři budou zajišťovat ve stejné lokalitě investiční akce, kde je součástí staveb i obnova povrchů komunikace,

- stavba proběhne buď před započetím staveb, nebo souběžně s těmito stavbami, se vzájemnou

koordinací stavebních postupů, po realizaci stavby města nebude udělen souhlas se stavbou po dobu trvání záruky na dokončenou stavbu města,

- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu. Termín: do 11. 10. 2018

Usnesení č. 616

Rada města

j m e n u j e

na pracovní místo ředitelky MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 paní Bc. J. S. od 01.10.2018.

Usnesení č. 617

Rada města

I. s c h v a l u j e

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Restaurování jižní vstupní brány a části plotu /vedle vrátnice/ v Lysé nad Labem“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 04.09.2018,

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem: ak. soch. V. A., Hyacintová 2819/6, 106 00 Praha 10, IČO: 66480931. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 1 286 677,50 Kč vč. DPH,

III. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 618

Rada města

s c h v a l u j e

návrh na úpravu rozpočtu na kapitole 331 Kultura:

Kulturní akce 800 000 Kč: úprava + 60 000 Kč - po úpravě: 860 000 Kč

Obnova památek 700 000 Kč: úprava - 60 000 Kč – po úpravě 640 000 Kč

Usnesení č. 619

Rada města

s c h v a l u j e

1) navýšení finančních prostředků na org. 1089 – Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým na rok 2018 o 10.000 Kč z org. 1065 - Charitativní program

2) návrh na úpravu rozpočtu na kapitole Sociální věci:

Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým 20 000 Kč: úprava + 10 000 Kč, po úpravě 30 000 Kč

Charitativní program 200 000 Kč: úprava – 10 000 Kč, po úpravě 190 000 Kč

Usnesení č. 620

Rada města

s c h v a l u j e

dotace z Charitativního programu v celkové výši 76 550 Kč dle návrhu odboru, včetně veřejnoprávních smluv s příslušnými organizacemi:

1) Žádost o dotaci Rodinného centra Routa, z. s. - dotace ve výši 8 000 Kč,

2) Žádost o dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami, ZO Lysá nad Labem – dotace

ve výši 14 000 Kč,

3) Žádost o dotaci Kotvy Lysá nad Labem, z. s. – dotace ve výši 10 000 Kč,

4) Žádost Domácího hospice Nablízku, z. ú. – dotace ve výši 44 550 Kč.

Usnesení č. 621


s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů.

Termín: ihned

Usnesení č. 622

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy uzavření smlouvy o poskytování služby WebC@II-v3.

Termín: ihned

Usnesení č. 623

Rada města Lysá nad Labem

I. s ch v a l u j e

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Byšičky – Kanalizace splašková tlaková a vodovod“ č. 2017-0236/OMI ze dne 30. 5. 2017,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Byšičky – Kanalizace splašková tlaková a vodovod“ č. 2017-0236/OMI ze dne 30. 5. 2017.

Usnesení č. 624

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

informaci o užití veřejného prostranství, za účelem předvolební politické kampaně strany KDU-ČSL, termín 23.9.2018.

Usnesení č. 625

Rada města

I. s o u h l a s í

s výpovědí smluv o nájmu Prostoru sloužícího k podnikání na adrese Školní náměstí v ČSAP č. 29/9, Lysá nad Labem a na Náměstí Bedřicha Hrozného č. p. 1745, Lysá nad Labem (stodola, olejárna) uzavřenými s panem M. H. s 3 měsíční výpovědní dobou (datum ukončení a vyklizení prostor k 31.12.2018) z důvodu plánované demolice objektu,

II. pověřuje

starostu města k podpisu výpovědí z nájmu Prostor sloužících k podnikání,

III. u k l á d á

OSM učinit potřebné kroky k vyklizení Prostor sloužících k podnikání panem M. H.

Usnesení č. 626

Rada města

s c h v a l u j e

1) podání žádosti na vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu automatického parkovacího zařízení na kola na pozemku p. č. 623/5 a p. č. 623/17,

2) podání žádosti o dotaci na tento projekt.

Vytvořeno 14.9.2018 7:11:35 - aktualizováno 14.9.2018 8:50:14 | přečteno 20x | ernest
load