20. Usnesení RM 07.08.2018

Usnesení z jednání RM dne 07.08.2018.

Usnesení č. 531

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 07.08.2018 p. Robeše M. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 532

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 07.08.2018.

Usnesení č. 533

Rada města

I. s c h v a l u j e

změnu trasy ve smyslu předložené dokumentace a rozšíření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6022621/VB/001 a následné Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., o obecní pozemek p. č. st. 3451/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro stavbu Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného 17 za těchto podmínek:

- stávající smlouva bude žadatelem vrácena budoucímu povinnému

Ostatní podmínky zůstávají dle usn. RM č. 406, ze dne 12.06.2018.

II. p o v ě ř u je

pana starostu uzavřít výše uvedenou doplněnou smlouvu.

Usnesení č. 534

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o zábor chodníku před domem č. p. 582, Masarykova ul., za účelem umístění stolů v rámci akce - Pivobraní, v termínu od 29.08.2018 do 02.09.2018.

II. s o u h l a s í

se záborem chodníku před domem č. p. 582, Masarykova ul., za účelem umístění stolů, v rámci akce Pivobraní, v termínu od 29.08.2018 do 02.09.2018.

Usnesení č. 535

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pí J. K., držitelky průkazu ZTP/P, o vyhrazení parkovacího místa na v ul. Okružní, pro osobní vozidlo.,

II. s o u h l a s í

s vyhrazením parkovacího místa v ul. Okružní, pro pí J. K., držitelku průkazu ZTP/P a s úpravou povrchu zámkovou dlažbou za předpokladu souhlasného vyjádření DI Nymburk.

Usnesení č. 536

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pana T.P., Lysá nad Labem, o povolení akce „Setkání litolských občanů“ v Dobrovského sadech,

II. s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku Dobrovského sady, panu T. P., 289 22 Lysá nad Labem, v termínu 01.09.2018, od 10:00 – 17:00 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 000 Kč.

Usnesení č. 537

Rada města

s o u h l a s í

I) s vydáním výjimky z ustanovení §25, vyhlášky 501/2006 Sb. „Vzájemné odstupy staveb“, odstavec 6,

II) s vjezdem na pozemek p. č. 314 pro těžkou techniku (mix a nákladní vůz),

III) s využitím pozemku p. č. 314 a 313/1 pro složení materiálu z nákladního vozu a jeho okamžité odvezení,

IV) s demontáží oplocení mezi pozemky p. č. 189 a 314 a s využitím části pozemku p. č. 314 pro obsluhu stavby RD na pozemku p. č. 189 v době od 10/2018 do 10/2020 za předpokladu, že žadatel uvede vše do původního stavu,

V) s umístěním stavby RD na pozemku p. č. 189.

Usnesení č. 538

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o stanovisku DI PČR k navrhovanému stanovení místní úpravy provozu v ulicích Dukelská a U Nové Hospody.

Usnesení č. 539

Rada města

u k l á d á

OSM kontaktovat pí J. L. R. a informovat ji o zájmu města o koupi nabízené nemovitosti a zastavěné plochy a nádvoří a zajistit znalecký posudek.

Termín do 28.08.2018

Usnesení č. 540

Rada města

I. s o u h l a s í

s podepsáním nové smlouvy o svozu oděvů, obuvi a textilu s firmou Textil Eco a. s., protože dojde k celkovému zkvalitnění služby,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu podepsáním smlouvy panem starostou a Textilem Eco a. s.

Usnesení č. 541

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost paní A. H., Milovice ze dne 21.06.2018,

II. u k l á d á

OSM přepočítat dlužnou částku podle současných právních předpisů zpětně.

 Termín do 28.08.2018

Usnesení č. 542

Rada města

s o u h l a s í

s uzavřením nájmu k bytu 2+kk, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.840 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s manželi J a V. Č.

Usnesení č. 543

Rada města

s o u h l a s í

s uzavřením nájmu k bytu 1+1, Nám. Bedřicha Hrozného č. p. 1722, Lysá nad Labem, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25 000 Kč, s jistotou ve výši 9 710 Kč, a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem T. B., Praha 8.

Usnesení č. 544

Rada města

I. s o u h l a s í

se stažením výzvy k vyklizení bytu panem A. S. a E. C., Milovice, s tím, že pokud jmenovaní opět hrubě poruší podmínky vyplývající z nájemní smlouvy, nebude s nimi již automaticky NS prodloužena,

II. u k l á d á

OSM uzavřít s panem A. S. a E. C. splátkový kalendář na dlužnou částku za nájemné.

Usnesení č. 545

Rada města

s c h v a l u j e

znění NS na krizový byt města Lysá nad Labem s tím, že její platnost je od 01.09.2018.

Usnesení č. 546

Rada města

s o u h l a s í

s žádostí pana I. Š. ze dne 30.07.2018 o povolení celkové rekonstrukce koupelny bytu v Milovicích, jehož je nájemcem. Rekonstrukce bude provedena na vlastní náklady, budou splněny stavební normy k provedení rekonstrukce a rekonstrukci provede zkušená stavební firma. Podmínkou je, že v případě ukončení nájmu, zůstane funkční sprchový kout součástí bytu.

Usnesení č. 547

Rada města

I. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280‑118/2017, pozemku p.č. KN 694/24, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p.č. KN 3518/6, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p.č. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 287 360,- Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 05.09.2018 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemků dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 548

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

dopis pana J. H. z Aše, doručeného dne 25.07.2018, jako reakci na nabídku zastupitelstva města usnesením č. 102 ze dne 20.06.2018 na výkup jeho pozemků v k. ú. Lysá nad Labem a Litol.

II. p o v ě ř u j e

p. Bc. Martina Robeše osobním jednáním s p. J. H. o možnosti odkupu pozemku.

Usnesení č. 549

Rada města

bere na vědomí 

informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření

souhlasí

  1. s převodem finančních prostředků v rámci oddílu – Bydlení a komunální služby - takto:budova PRIVUM-opravy, udržováníVybavení pro TS-stroje, přístroje,zařízení  
  2. 3639-6122-5099 850. 950. + 100.
  3. 3639-3230-5171 1.000. 900. - 100.
  4. položka rozpočet úprava rozdíl
  5. s převodem finančních prostředků v rámci oddílu – Ochrana životního prostředí – takto: Geometrické plány org.2006 Odborné posudky Budova PRIVUM-opravy, udržování
  6. 3632-5171-3230 900 800 - 100
  7. 3741-2007-5169 100. 193.950 + 93.950
  8. 3741-2006-5169 100. 6.050 - 93.950
  9. položka rozpočet úprava rozdíl

Drobné projekty 300 400 + 100

3639-5169-3105

Usnesení č. 550

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

a) návrhy 4 podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá nad Labem, kde je město 5 podílovým vlastníkem a to v možnosti prodeje předmětných pozemků společně přes realitní kancelář nebo možnost odkupu jednotlivých podílů městem Lysá nad Labem,

b) návrh pana P. K. ve věci využití části pozemku p. č. PK 2832 v k. ú. Lysá nad Labem, nově označené jako pozemek p. č. 2836/30 o výměře 2 126 m2, pro naplnění programového úkolu Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L. – PÚ 5 Zvýšení pocitu bezpečí a posílení připravenosti města na krizové situace – A5-2 Zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému,

II. RM  k o n s t a t u j e,

a) že dle občanského zákona máme předkupní právo a tedy, pokud bude mít město zájem pozemky získat, může vyrovnat kupní cenu jiného zájemce.

b) v měsíci listopadu či prosinci 2018 bude ZM předložen nový návrh strategického plánu, kde bude řešena i otázka zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému,

IV. p ř e d k l á d á

ZM po schválení aktualizace strategického plánu města k projednání.

Usnesení č. 551

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

informaci o užití veřejného prostranství – Klášterní terasy (horní terasa), za účelem konání politické předvolební akce, v termínu 02.09.2018 (neděle), od 8.00 do 20.00 hod.

Usnesení č. 552

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

výsledek šetření stížnosti na kvalitu školního stravování ve školní jídelně Scolarest – výběr jídel dne 20.06.2018.

Usnesení č. 553

Rada města

s c h v a l u j e

příspěvek na primární prevenci pro ZŠ B. Hrozného ve výši 25 000 Kč.

Usnesení č. 554

Rada města

s c h v a l u j e

umístění pana A. C. do volného bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé n. L.

Usnesení č. 555

Rada města

u d ě l u j e

výjimku z OZV č.5/2008 K. N. k prodloužení doby ukončení akce Letní vinylotéka, hudba pro všechny generace 25.08.2018 od 15:00 hodin do 26.08.2018 02:00 hodin.

Usnesení č. 556

Rada města

I. s c h v a l u j e

1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Restaurování jižní vstupní brány a části plotu /vedle vrátnice/ v Lysé nad Labem“

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium:

ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90 %
2. lhůta plnění 10 %

II. s o u h l a s í

1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise

1.Jan Burian - místostarosta Ing. Karel Otava - starosta

2.PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí OŠSVZaK Ing. Miloš Dvořák - tajemník

3.Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM Ota Balík – referent OSM

2. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Usnesení č. 557

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

předloženou žádost o výjimku z provozní doby,

s c h v a l u j e

udělení výjimky z  OZV č. 2/2012 provozovně Klub Patro, Náměstí B. Hrozného 184/10, 289 22 Lysá nad Labem, na dobu 3 měsíců – srpen, září, říjen 2018, s provozní dobou do 4:00 hodin.

Usnesení č. 558

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

podnět ZZN Polabí, a.s.

II. u k l á d á

a) stavebnímu úřadu doplnit materiál o časový harmonogram navržených změn, územního plánu, tj. zrychlená varianta a celková revize územního plánu,

b) předložit do RM 28.08.2018.

Usnesení č. 559

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec,

II. předkládá

ZM dne 07.08.2018 ke schválení.

Usnesení č. 560

Rada města

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy technické podpoře s dodavatelem VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 IČ: 61060631. Předmětem dodatku je rozšíření technické podpory o dokoupené licence modulů AIS VITA – Správní úřad a Poskytování informací. Cena technické podpory celkem za rok činní 90 005,- Kč včetně DPH,

II. pověřuje

starostu města k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře.

Usnesení č. 561

Rada města

I. r e v o k u j e

usnesení RM č. 389 (nabídku firmy Stavokomplet)

II. s c h v a l u j e

1) cenovou nabídku firmy KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, Pardubice, PSČ 533 53 IČO: 46506934, na stavbu dochloračního objektu pro VaK Byšičky, akce „Vodovod a kanalizace Byšičky“, která činí 2 535 450 Kč s DPH,

2) uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Byšičky – Kanalizace splašková tlaková a vodovod“ č. 2017-0236/OMI ze dne 30.05.2017,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Byšičky – Kanalizace splašková tlaková a vodovod“ č. 2017-0236/OMI ze dne 30.05.2017.

Usnesení č. 562

Rada města

I. s c h v a l u j e

prodloužení termínu dokončení díla do 31.07.2018 na stavbu „Obnova klášterních teras a dokončení“,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Obnova klášterních teras a dokončení“, č. 2018-0097/OMI /OMI.

Usnesení č. 563

Rada města

 I. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě „ Klášterní terasy Lysá nad Labem- technický dozor stavebníka a koordinátora“,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „ Klášterní terasy Lysá nad Labem- technický dozor stavebníka a koordinátora“.

Vytvořeno 8.8.2018 15:37:32 - aktualizováno 8.8.2018 15:54:11 | přečteno 12x | ernest
load