18. Usnesení RM 17.07.2018

Usnesení z jednání RM dne 17. 07. 2018.

Usnesení č. 489
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 17. 07. 2018 p. Krumpholce J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 490
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 17. 07. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 491
Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny v I. pololetí roku 2018,

II. d ě k u j e
odboru SM a technické skupině za dosud odvedenou práci.

Usnesení č. 492
Rada města

s c h v a l u j e
zřízení zóny časově omezeného stání v ulici Masarykova naproti domu č. p. 2062, za předpokladu kladného stanoviska DI PČR, které zajistí město Lysá nad Labem.

Usnesení č. 493
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 dle nového GP č. 3350-41/2018, nově označené jako pozemek p. č. 2673/104 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Okružní, Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1491, IČO 26437619 se sídlem Okružní 1491, 289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. d o p o r u č u j e
předložit ZM dne 7. 8. 2018 návrh na prodej ke schválení.

Usnesení č. 494
Rada městas o u h l a s í
se stažením výzvy k vyklizení bytu panem P. B., bytem Jedličkova 1370/6, Lysá nad Labem s tím, že pokud pan B. opět hrubě poruší podmínky vyplývající z nájemní smlouvy, nebude s ním již automaticky NS prodloužena.

Usnesení č. 495
Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost pana J. J. v zastoupení firmy AeskuLab, k. s., ze dne 27. 06. 2018 o pronájem prostor sloužícího k podnikání (po MB Ortopedie),

II. n e s o u h l a s í
s žádostí pana J. J. v zastoupení firmy AeskuLab, k. s., z důvodu, že město Lysá nad Labem hledá pro tento prostor lékaře – ortopeda.

Usnesení č. 496
Rada města

s o u h l a s í
s uzavřením nájmu k bytu 1+1, č. 41, Slepá č. p. 551, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 8.750 Kč, a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se slečnou A. M., trvale bytem Sportovní 602, Milovice.

Usnesení č. 497
Rada města

s c h v a l u j e
pravidla pro využití krizového bytu Města Lysá nad Labem s tím, že jejich platnost je od 01. 08. 2018.

Usnesení č. 498
Rada města

I. b e r e  n a v ě d o m í
vyjádření Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ze dne 03. 07. 2018, týkající se odmítnutí bytu 1+1, č. 41, Slepá č. p. 551, Milovice, paní B. Č.,

II. r e v o k u j e
své předchozí usnesení č. 414 ze dne 12. 06. 2018.

Usnesení č. 499
Rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Opatření proti vlhkosti čp. 12 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá n. L.“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 02. 07. 2018,
II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem: Milan Horvát, IČO 12522473, ČSLA 112, 289 22, Lysá nad Labem. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečné dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 816.306 Kč vč. DPH,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 500
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6022888/SOBS VB/1 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 3481/1 a 633/11 v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu Lysá nad Labem, kNN pro p. č. 650/1 za těchto podmínek:
- trasa vedená přes komunikaci bude řešena protlakem pod vozovkou,
- staveniště bude zřízeno a práce budou probíhat tak, aby stavba žádným způsobem neomezila
dopravu,
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových
stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14
dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor
správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 501
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s LysaFree na obecní pozemky p. č. 328, 36/1, 322/9, 49/1, 327/3, 50/10, 325, 53/9, 340, 54/21, 54/40, 44/20 v k. ú. Litol, pro stavbu Lysá nad Labem, Litol – optická přístupová síť za těchto podmínek:
- trasy vedené přes komunikaci budou v místech, kde je to technicky možné, řešeny
protlakem pod komunikací,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových
stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14
dní předem vstup na dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor
správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Usnesení č. 502
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s LysaFree. na obecní pozemky parc. č. 511/24, 511/62, 619/138, 623/1, 623/15, 630/1, 633/28, 633/29, 810/4, 826/2, 2166/1, 2166/61, 2169/2, 2428/1, 2428/18, 2428/40, 2641/5, 3451/31, 3458/1, 3462/1, 3463/1, 3472/1, 3476/2, 3476/5, 3476/6, 3477/1, 3477/2, 3478/1, 3483/3, 3484/2, 3487/1, 3558/4, 3575/1, 3623/4, 3623/9, 3623/13, 3661/12, 3662 v k. ú. Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje bezúplatně dle Smlouvy o spolupráci č. SMI/09/428/PS/Ba z 16. 12. 2009. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 503
Rada města

s c h v a l u j e
stanovení platu paní Bc. Heleně F. pověřené vedením MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 dle návrhu odboru.

Usnesení č. 504
Rada města

s c h v a l u j e
dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu na rok 2018 – 21. rozpočtové opatření, a to na kapitole 331 Kultura:
Program na podporu kultury
400.000 Kč: úprava – 41.000,00 Kč - po úpravě: 359 000,00 Kč
Kultura - propagace
400.000 Kč: úprava + 26.000,00 Kč - po úpravě: 426.000,00 Kč
LysáŽije
655.000 Kč: úprava + 15.000,00 Kč – po úpravě: 670 000,00 Kč.

Usnesení č. 505
Rada města

u d ě l u j e
výjimku z OZV č. 5/2008 K. N. k prodloužení doby ukončení akce Lážo Plážo 21. 07. 2018 od 13:00 hodin do 22. 07. 2018 02:00 hodin.

Usnesení č. 506
Rada města

s c h v a l u j e
žádost L. F. o povolení uzavření Dohody o výpůjčce pronajatých prostor.

Usnesení č. 507
Rada města

b e r e  n a  v ě d o m í
doplněk k bodu 6), bod c) a d) k Zápisu z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu konané dne 18. 06. 2018.

Usnesení č. 508
Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost p. J. P. o odvolání pana Ing. L. K. z členství ve sportovní komisi při Městském úřadu Lysá nad Labem,

II. n e s o u h l a s í
s odvoláním pana Ing. L. K. z členství ve sportovní komisi při Městském úřadu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 509
Rada města

I. s c h v a l u j e
dotace z Charitativního programu v celkové výši 72 280 Kč dle návrhu odboru, včetně veřejnoprávních smluv s příslušnými organizacemi a žadatelkami:
1) Žádost o dotaci Oblastní charity Kutná Hora - dotace ve výši 4 000 Kč,
2) Žádost o dotaci Handicap centrum Srdce, o. p. s. – dotace ve výši 8 000 Kč,
3) Žádost o dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Okresní
organizace Nymburk – dotace ve výši 10 000 Kč,
4) Žádost paní Aleny J. o dotaci pro nezl. syna Filipa J. na letní tábor –
dotace ve výši 2 640 Kč,
5) Žádost Nemocnice Nymburk s. r. o. na nákup spotřebního zdravotnického
materiálu pro pacienty – dotace ve výši 45 000 Kč,
6) Žádost Olgy O. o dotaci pro nezl. syna Jiřího Š. na letní tábor – dotace
ve výši 2 640 Kč,

II. n e s c h v a l u j e
žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže v Nymburce o dotaci.

Usnesení č. 510
Rada města

s c h v a l u j e
návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zlatému pruhu Polabí, o. p. s., na rozvoj cestovního ruchu v Polabí.

Usnesení č. 511
Rada města

s c h v a l u j e
vyřízení stížnosti na jednání a postup ředitelky MŠ Mašinka dle návrhu odboru ŠSVZaK.


Usnesení č. 512
Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav,

II. s c h v a l u j e
nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav,

III. p ř e d k l á d á
nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2018 ZM dne 07. 08. 2018 na vědomí.

Usnesení č. 513
Rada města

I. s c h v a l u j e
směrnici č. 6/2018 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01. 11. 2016,

II. u k l á d á
tajemníkovi začít neprodleně s realizací Směrnice č. 6/2018, tj. vyhlášením výběrových řízení na 2 nově zřízená pracovní místa. Termín: ihned

Usnesení č. 514
Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny v Lysé nad Labem - hudebního klubu Calypsso,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice č. p. 582, Lysá nad Labem, na dobu 6 měsíců – červenec až prosinec 2018, s provozní dobou v sobotu od 01:00 do 05:00 hodin.

Usnesení č. 515
Rada města

I. p o v o l u j e
p. M. Kodešovi focení a natáčení v Zámeckém parku Lysá nad Labem dne 06. 08. 2018 pro Guinnessovu knihu rekordů. Jedná se zároveň o propagaci města a na bublifuku bude logo města, nebudou se tudíž účtovat p. Kodešovi žádné poplatky za užívání těchto prostor

II. u k l á d á
p. M. Kodešovi uvést vše do původního stavu po ukončení akce.

Usnesení č. 516
Rada města

b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 11. 06. 2018.

Usnesení č. 517
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu stavebního úřadu k žádosti pana Mgr. K. ze dne 20. 06. 2018.

Usnesení č. 518
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku na výstavní panely ve výši 20 000 Kč.

Usnesení č. 519
Rada města

I. d o p o r u č u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 2018-0278/OMI o přeložení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě Mršník, Litol,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07. 08. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 520
Rada města

I. s c h v a l u j e
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na kofinancování akce "Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem" ve výši 497 333 Kč,

II. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy o přijetí dotace.

Usnesení č. 521
Rada města

I. s c h v a l u j e

1) odstoupení od smlouvy s dodavatelem: Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČO 28145968,

2) cenovou nabídku a uzavření smlouvy s dodavatelem: SM ARCHITECTS, s. r. o., Na Celné 712/6, Praha 5, 150 00, IČO 24242136, za cenu 603.741,60 Kč, včetně DPH,

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 22. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 300 000 Kč a navýšení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ na částku 727 400 Kč,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem za předpokladu schválení rozpočtového opatření v ZM,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 07. 08. 2018 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 522
Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh OMI na uzavření Smlouvy o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Lysá nad Labem“,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07. 08. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 523
Rada města

I . s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy o dílo na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 253" s firmou Rekomont, a. s., Kbelská 581/50, 190 00 Praha Hloubětín,
IČ: 00499838,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu dodatku č. 1 SoD.

Usnesení č. 524
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy č. 1/2018, konaného dne 27. 06. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 525
Rada města

I. s c h v a l u j e
podpis partnerské smlouvy mezi městy Lysá nad Labem a Glogów Malopolski.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07. 08. 2018 ke schválení.Usnesení č. 526
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 415 ze dne 12. 06. 2018,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 70994226 ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu „Výstavba parkoviště P+R“ Lysá nad Labem,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 07. 08. 2018 revokovat usnesení ZM č. 97 ze dne 20. 06. 2018,

IV. p ř e d k l á d á
ZM dne 07. 08. 2018 návrh dle bodu II ke schválení.

Usnesení č. 527
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 07. 08. 2018 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 u č. p. 1491 ul. Okružní.
2. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2018, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.
3. Vodní plocha Mršník – realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – ČEZ: smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
4. Schválení projekční firmy na akci MŠ Drážky – IROP.
5. Smlouva o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Lysá nad Labem“.
6. Partnerská smlouva mezi městy Glogów Malopolski a Lysá nad Labem.
7. Návrh na uzavření smlouvy o právu provedení stavby parkoviště P+R na pozemcích ČD, a. s.
8. Výběrové řízení s aukcí na prodej pozemků p. č. st. 313/1 a st. 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Sojovická.

Vytvořeno 25.7.2018 11:22:49 - aktualizováno 30.7.2018 6:40:41 | přečteno 2x | ernest
load