17. Usnesení RM 26.06.2018

Usnesení z jednání RM dne 26. 06. 2018.
Usnesení č. 452
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 26. 06. 2018 p. Kolmana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 453
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 26. 06. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 454
Rada města

p o v ě ř u j e
pana starostu, aby zahájil obnovu řízení o rozhodnutí OŽP, které nabylo účinnosti od 21. 08. 2017, o vyhlášení ořešáku černého a dubu letního památnými stromy.

Usnesení č. 455
Rada města

u k l á d á
odboru ŠSVZaK, aby zajistil zpracování informačního letáku s informacemi, týkajícími se všech dostupných sociálních služeb, sociálních dávek, poradenství, senior taxi apod.

Usnesení č. 456
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky od Lukáše Buřvala, Kocléřov 234, 544 62 Vítězná, IČO 75203979,
a Karla Lukáče, Vorlešská 3099, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 42239923,

II. s c h v a l u j e
pro stavbu MŠ Pampeliška, venkovní pergola, uzavření Smlouvy o dílo s Lukášem Buřvalou, Kocléřov 234, 544 62 Vítězná, IČO 75203979, za maximální cenu 248.900 Kč,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 20. 07. 2018

Usnesení č. 457
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6020797/003 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 619/2 a 619/167 v k. ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je 5.550 Kč bez DPH. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 31. 07. 2018

Usnesení č. 458
Rada města

I. s c h v a l u j e
účast ve výběrovém řízení s aukcí dne 03. 10. 2018 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří s vyvolávací cenou 502.000 Kč s tím, že město má předkupní právo jako vlastník objektů na výše uvedených pozemcích v ulici Sojovická,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 05. 09. 2018 návrh dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 459
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 3038/14 o výměře 1.953 m2, k. ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem panem Martinem Šulcem, IČO 69000018, Kostomlaty nad Labem, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I.
Termín: do 30. 09. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem pachtovní smlouvy dle bodu I.

Usnesení č. 460
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z 13. jednání bytové komise konané dne 13. 06. 2018.

Usnesení č. 461
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 15.888 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem T. J., trvale Milovice.

Usnesení č. 462
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 8.750 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní M. T., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 463
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích s jistotou ve výši 11.664 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní I. P., trvale Milovice.

Usnesení č. 464
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 15.888 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se slečnou I. K., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 465
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.594 Kč, s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, a za předpokladu uhrazení dlužné částky za J. Š. ve výši 43.247 Kč (vše před podpisem NS), s paní L. Š., trvale bytem Praha 9.

Usnesení č. 466
Rada města

o d k l á d á
schválení Pravidel pro využití krizového bytu Města Lysá nad Labem a žádá městského právníka o jeho stanovisko.
Termín: do RM 17. 07. 2018

Usnesení č. 467
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 413, ze dne 12. 06. 2018,

II. s c h v a l u j e
nové znění nájemních smluv (s jistotou, bez jistoty) s tím, že jejich platnost je od 01. 07. 2018.

Usnesení č. 468
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem, na pozemku st. 40/3 a pozemku st. p. 40/3 o výměře 96,58 m2, k. ú. Lysá nad Labem, Domácímu hospici Nablízku, z. ú., na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou a za měsíční nájemné ve výši 6.000 Kč,

II. p o v ě ř u j e
starostu města Lysá nad Labem k podpisu výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 469
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 8.750 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem L. S., trvale bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 470
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu odboru SM o zdůvodnění rozpočtového opatření,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 v rámci oddílu Bydlení a komunální služby – 19. rozpočtové opatření spočívající:
1) v ponížení položky Odchyt holubů a deratizace (3612-5169-5097) o 110 tis. Kč a v navýšení položky Oprava hřbitovní zdi západní strana 1. etapa (3632-5171-5057) o 110 tis. Kč,
2) v ponížení položky Technická skupina (3639 6122 5099) o 100 tis. Kč a v navýšení položky Provoz biketoweru (3639 5169 731) o 100 tis. Kč.

Usnesení č. 471
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci o užití veřejných prostranství za účelem konání politických předvolebních akcí v období září – říjen 2018 s tím, že na Husově náměstí nesmí dojít k omezení parkování osobních vozidel a mobilní reklamní zařízení mohou být umístěna pouze při vstupu do Husova náměstí.

Usnesení č. 472
Rada města

I. s c h v a l u j e
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy se Středočeským krajem
o poskytnutí dotace (restaurátorské práce na schodištích v ZP),

II. d o p o r u č u j e
ZM 05. 09. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 473
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 18. 06. 2018.

Usnesení č. 474
Rada města

s c h v a l u j e
restaurování 3 schodišť v zámeckém parku v Lysé nad Labem za částku 108.445 Kč vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo s ak. sochařem Vojtěchem Adamcem.

Usnesení č. 475
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z mimořádného jednání Komise regenerace MPZ dne 09. 05. 2018.

Usnesení č. 476
Rada města

p o v ě ř u j e
od 01. 08. 2018 do doby jmenování ředitelky vedením MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516 paní Bc. Helenu Fišarovou.

Usnesení č. 477
Rada města

I. j m e n u j e
členy konkurzní komise a předsedu na obsazení místa ředitele/ky Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem, okres Nymburk:
Jan Burian - za zřizovatele,
PaedDr. Věra Bodnárová - za zřizovatele,
Mgr. Eva Vondrašová Kreisingerová - zástupce KÚ SK,
Bc. Marcela Michňová - odborník v oblasti státní správy ve školství,
Ivana Špeciánová - pedagogický pracovník MŠ Mašinka,
Mgr. Jana Puterová - zástupce ČŠI,

a předsedou konkurzní komise jmenuje pana Jana Buriana.

II. b e r e n a v ě d o m í
náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 478
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh odboru ŠSVZaK na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo na rok 2018 včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.

Usnesení č. 479
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sportovní komise dne 04. 06. 2018.

Usnesení č. 480
Rada města

s c h v a l u j e
dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu na rok 2018 – 20. rozpočtové opatření spočívající v přijetí:
1) dotace na šablony pro MŠ Mašinka ve výši 146.772 Kč. O stejnou částku budou navýšeny výdaje pro MŠ Mašinka,

2) doplatku dotace na volby z roku 2017 ve výši 8.142,39 Kč, který se projeví zvýšením příjmové části rozpočtu a převodem do fondu rezerv,

3) dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 69.834 Kč, dotace se projeví v příjmové části na položce 4116 a ve výdajové části rozpočtu v oddílu 3639 mzdové položky ve výši 69.834 Kč s účelovým znakem 13101,

4) průtokové dotace pro Lesní správy Mělník a Nymburk od Středočeského kraje ve výši 38.399 Kč a 39.253 Kč. V rozpočtu města se projeví v rámci položky 5192.

Usnesení č. 481
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Mgr. Magdaleny Rankové Lukasové, ze dne 07. 06. 2018, o udělení souhlasu k použití znaku města ve výroční zprávě za rok 2017 SEMIRAMIS, z. ú.,

II. s c h v a l u j e
paní Mgr. Magdaleně Rankové Lukasové, SEMIRAMIS, z. ú., užití znaku města ve výše zmíněné výroční zprávě.

Usnesení č. 482
Rada města

I. o d v o l á v á
paní Irenu Šťastnou z funkce vedoucí odboru vnitřních věcí ke dni 31. 07. 2018,

II. j m e n u j e
paní Mgr. Ludmilu Procházkovou vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01. 08. 2018.

Usnesení č. 483
Rada města

I. s c h v a l u j e
jako zadavatel výběr dodavatele Kovtec, s. r. o., Sládkovičova 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, jehož nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Obnova cyklostojanů v Lysé nad Labem 2018“ s cenou 392.174,50 Kč s DPH byla v souladu s usnesením Rady města č. 378, ze dne 29. 05. 2018, získána přímým oslovením, a byla Radou města vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější ve srovnání s dříve obdrženou nabídkou jiného dodavatele.

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu k plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Obnova cyklostojanů v Lysé nad Labem 2018“ s výše uvedeným vybraným dodavatelem Kovtec, s. r. o., Sládkovičova 5, 040 01 Košice, Slovenská republika, za cenu kupní smlouvy 392.174,50 Kč včetně DPH.
Termín: do 31. 07. 2018

Usnesení č. 484
Rada města

s c h v a l u j e
dokoupení licencí systému GINIS v ceně 383 tis. Kč.

Usnesení č. 485
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“), zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Chodník v ulici Husova“,

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,
náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 486
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) na základě žádosti Sdružení XTOPIX architekti s. r. o. pořízení dendrologického průzkumu zeleně na Husově náměstí ve II. fázi zpracování PD Revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem za částku 32.670 Kč s DPH,

2) prodloužení doby plnění II. fáze z doby 100 dnů na 160 dnů,

II. u k l á d á
odboru MI vypracovat návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-0172/OMI „Revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem“,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem dodatku č. 1.

Usnesení č. 487
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis p. Mgr. K. ze dne 20. 06. 2018,

II. u k l á d á
stavebnímu úřadu předložit RM podstatné informace vztahující se k uvedené žádosti
a navrhnout řešení.
Termín: do RM 17. 07. 2018

Usnesení č. 488
Rada města

I. o d n í m á
pí Šulcové Ireně pověření k vedení stavebního úřadu k 30. 06. 2018,

II. p o v ě ř u j e
p. Mgr. Dostála M., DiS., vedením stavebního úřadu od 01. 07. 2018.
Vytvořeno 27.6.2018 7:10:32 - aktualizováno 25.7.2018 11:53:22 | přečteno 14x | ernest
load