15. Usnesení RM 12.06.2018

Usnesení z jednání RM dne 12. 06. 2018.
Usnesení č. 391
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 12. 06. 2018 p. Kolmana J. a p. Bc. Robeše M.

Usnesení č. 392
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 12. 06. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 393
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. PPS/Lysá n. L./26/2018 č. E618-S-1377/2018/Bř se státní organizací SŽDC, IČO 70994234, dle předloženého návrhu s tím, že se jedná o zábor obecních pozemků p. č. 694/7, 694/20, 772/1, 1420, 3515, 3518/2, 3520/3
a 3528/3, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, v délce trvání do 1 roku v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o podmínkách provedení stavby č. PPS/Lysá n. L./26/2018 č. E618-S-1377/2018/Bř.

Usnesení č. 394
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 855 o výměře 2.316 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 854 o výměře 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 855 o výměře 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47 o výměře 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10 o výměře 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10 o výměře 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana J. H., bytem Aš, za cenu 30 Kč/m2 pouze za podmínky, že pozemky budou vykoupeny jako celek. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 návrh dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 395
Rada města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku p. č. 309/25 v k. ú. Litol, směr ulice Za Labem, od České republiky
s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města
Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 396
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. SMI/09/260/N/Šm, ze dne 31. 03. 2009, spočívající ve zmenšení předmětu pronájmu, a to u obecního pozemku p. č. 990/4 o 36 m2, k. ú. Lysá nad Labem, z důvodu výstavby dochlorovací stanice v rámci investiční akce „Výstavba VaK Byšičky“, s panem Liborem Hejňákem, IČO 69001294, Lysá nad Labem. Ostatní ujednání smlouvy včetně dodatku č. 1 zůstávají nezměněny.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat znění dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě,
Termín: do 31. 08. 2018

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. SMI/09/260/N/Šm ze dne 31. 03. 2009.

Usnesení č. 397
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložené znění typové smlouvy o nájmu hrobového místa a typové smlouvy o úhradě služeb spojených s užíváním hrobového místa upravené v souladu s GPDR,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 návrh typových smluv ke schválení.

Usnesení č. 398
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 12. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci oddílu všeobecné veřejné správy ve výši 450 tis. Kč z investiční položky Informační centrum zřízení po MP (6171-6121-5245 650 tis. Kč) na investiční položku Investice budovy MěÚ – mobiliář ve výši 450 tis. Kč (6171-6121-5218).

Usnesení č. 399
Rada města

I. s o u h l a s í
s úpravou ceníku nájemného nebytových prostor a prostor sloužících k podnikání o 2,5 %
s platností od 1. ledna 2019 a s vystavením příslušných dodatků k nájemním smlouvám,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem příslušných dodatků.

Usnesení č. 400
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. V. B., držitele průkazu ZTP, o vyhrazení parkovacího místa v zálivu podél silnice II/332 ul. Jedličkova,

II. n e s o u h l a s í
s vyhrazením parkovacího místa v zálivu podél silnice II/332, v ul. Jedličkova, pro p. V. B., držitele průkazu ZTP, trvale bytem Lysá nad Labem, pro osobní vozidlo.

Usnesení č. 401
Rada města

I. o d k l á d á
termín uzavření smlouvy ve smyslu usnesení RM č. 379 z 29. 05. 2018 na 30. 06. 2018,

II. u k l á d á
p. Bc. Robešovi předložit do příštího jednání RM z předložené nabídky dodavatele Dopravní značení K. H., s. r. o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, IČO 03893278, vyčíslení nákladů na projekt přecházení u MC Parníček, umístění dopravních značek a zařízení a vyčíslení méně prací a dopravních značek před prodejnou Elektrocentrum p. Skuhrovce.

Usnesení č. 402
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost stavebníků o odprodej vodovodního řadu v ul. Čechova do majetku Města Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury v ul. Čechova do majetku Města Lysá nad Labem,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 návrh kupní smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 403
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost stavebníků RD v lokalitě Jaromírovy sady o vystavení plánovací smlouvy na vybudování vodovodního řadu v ul. Jaromírovy sady,

II. s c h v a l u j e
návrh plánovací smlouvy vypracovaný odborem SM, jejímž předmětem je vybudování vodovodního řadu v ul. Jaromírovy sady,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 návrh plánovací smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 404
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na VZ Rekonstrukce bytů v městských bytech v Milovicích od firem Marek Soóky, Okružní 260, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO 74265555; Pavel Veselý, č. p. 314, 289 16 Přerov n. L., IČO 05417660; Milan Horvát, ČSA 112/8, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 12522473,

II. s c h v a l u j e
uzavření rámcové smlouvy o dílo na realizaci stavby – Rekonstrukce bytů v městských domech v Milovicích s firmou Marek Soóky, Okružní 260, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO 74265555, nabídková cena za rekonstrukci jednoho bytového jádra 110.365 vč. DPH, lhůta plnění 21 dnů, záruka 60 měsíců.

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 405
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem: „ZŠ Hrozného, výměna kotle a ohřívače vody“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 05. 06. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem Thermoservis, spol. s r. o., IČO 46348034, Generála Sochora, 288 02 Nymburk. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 667.920 Kč vč. DPH.

3) úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 13. rozpočtové opatření spočívající v ponížení pol. ZŠ Kom. pav. D VaK, topení, elektro (3113 6121 5142) o 220 tis. Kč (na 1.900 tis. Kč) a navýšení pol. ZŠ Hrozného výměna kotle, ohřívače vody v kotelně (3113 5169 5189) o 220 tis. Kč (na 670 tis. Kč),

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 406
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6022621/VB/001 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. st. 37/1, st. 38/1, 3451/82 a 3451/49, k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného 17, za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 407
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájemní smlouvy č. 045942-000-00 uzavřené dne 27. 05. 2013 s T-Mobile Czech Republic, a. s., s ukončením nájemního vztahu ke dni 31. 08. 2018, a informaci o jednání odboru SM s LUCOnet, s. r. o., a MaRcom-Eko, s. r. o., o jejich případném převzetí části technologického zařízení, na kterém mají oba výše zmínění poskytovatelé internetových sítí umístěné zařízení, od T-Mobile Czech Republic, a. s.

Usnesení č. 408
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informace o platební morálce k bytu v Milovicích, jehož nájemcem je pan J. H.,

II. s o u h l a s í
s prodloužením nájmu k bytu v Milovicích, s panem J. H. o další 1/2 roku s možností prodloužení, za předpokladu řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.

Usnesení č. 409
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením splátkového kalendáře na 22 měsíců s paní K. K., trvale bytem Semice, na částku 22.000 Kč, s měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč. Dluh je za prostor sloužící k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 splátkový kalendář s pí K. ke schválení.

Usnesení č. 410
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informace odboru SM, týkající se stížnosti na pana M. L. nájemce bytu v Milovicích,

II. s o u h l a s í
s prodloužením nájmu k bytu v Milovicích, s panem M. L., o 1/2 roku s tím, že pokud pan M. L. opět hrubě poruší podmínky vyplývající z NS, nebude s ním již NS automaticky prodloužena.

Usnesení č. 411
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o platební morálce k bytu v Lysé nad Labem, jehož nájemcem je paní M. I.,

II. o d k l á d á
vykonání vyklizení bytu paní M. I., Lysá nad Labem, o dalšího půl roku.

Usnesení č. 412
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z 12. jednání bytové komise konané dne 23. 05. 2018.

Usnesení č. 413
Rada města

s c h v a l u j e
vzory upravených nájemních smluv (s jistotou a bez jistoty) s tím, že jejich platnost je od 01. 07. 2018.

Usnesení č. 414
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích s nájemným ve výši 59 Kč/m2, bez složení jistoty, s paní B. Č., trvale bytem Lysá nad Labem, na 1/2 roku z důvodu mimořádné situace (dle Pravidel pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem, čl. XV), za předpokladu, že sociální odbor zajistí, aby bylo nájemné včetně poplatků související s užíváním bytu pravidelně a řádně hrazeno.

Usnesení č. 415
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 70994226, ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu výstavby Parkoviště P+R Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 416
Rada města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Domácím hospicem Nablízku, z. ú.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 417
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 23. 04. 2018.

Usnesení č. 418
Rada města

s c h v a l u j e
příspěvek na primární prevenci pro ZŠ J. A. Komenského ve výši 25.000 Kč.

Usnesení č. 419
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 14. rozpočtové opatření spočívající v přesunu položek v rámci odd. par. 3412 u organizace 4940 – Doplnění prvků na dětská hřiště tak, že pol. 5171 – údržba (původně 350 tis. Kč) se poníží o 271 tis. Kč (po úpravě 79 tis. Kč) a navýší se pol. 6122 – investice (původně 0) o 271 tis. Kč (po úpravě 271 tis. Kč).

Usnesení č. 420
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 15. rozpočtové opatření na kapitole 331 Kultura spočívající v ponížení pol. Ples města o 5 tis. Kč (195 tis. Kč) a navýšení pol. Městské slavnosti o 5 tis. Kč (655 tis. Kč).

Usnesení č. 421
Rada města

I. k o n s t a t u j e,
že v souladu s doporučením konkurzní komise nebude jmenovat jedinou uchazečku konkurzu na pracovní místo ředitelky MŠ Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem.
Termín: ihned

Usnesení č. 422
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) Studii na rekonstrukci kabin, cenové náklady na její realizaci a doporučení k celkové jednorázové rekonstrukci,

2) Zápis z Valné hromady FK Litol
- souhlas s užíváním hřiště dalšímu subjektu – FK Litol mládež,
- odsouhlasení rekonstrukce v minimální výši 1,5 mil. nebo výstavbu nových kabin,

II. s o u h l a s í
1) v souladu se zápisem z Valné hromady s užíváním hřiště spolkem FK Litol mládež,
2) s pokračováním rekonstrukce kabin dle stávajícího projektu,

III. n e s o u h l a s í
s návrhem provést celkovou rekonstrukci kabin,

IV. p ř e d k l á d á
ZM 20. 06. 2018 informaci k projednání.

Usnesení č. 423
Rada města

I. s c h v a l u j e
termíny jednání rady města v 2. pololetí r. 2018 do období konání voleb tj. 5. a 6. 10. 2018 takto: 17. 07., 07. 08., 28. 08., 11. 09., 25. 09. 2018,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 06. 2018
1) vzít na vědomí termíny jednání RM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018,
2) schválit termíny jednání ZM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018 takto: 05. 09. a 03. 10. 2018.

Usnesení č. 424
Rada města

s o u h l a s í
s tím, aby pí Javorčíková z odboru SM jednala s firmou CTP Divišov 1, spol. s r. o., 396 01 Humpolec, Central Trade Park D1, o možném využití příp. odkupu jejich objektu v Lysé nad Labem – Litoli.

Usnesení č. 425
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti o výjimku z regulace provozní doby u provozovny Sport Baru v Lysé nad Labem
a provozovny Mango v Lysé nad Labem,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012
1) provozovně Sport Bar, Masarykova 1926, Lysá nad Labem, na dobu 3 měsíců – červen - srpen 2018, s provozní dobou každý den od 07:00 do 04:00 hodin následujícího dne s podmínkou, že do 08:00 hodin nebudou podávány alkoholické nápoje,

2) provozovně Mango, Husovo náměstí 21, Lysá nad Labem, na dobu dalších 6 měsíců (červenec – prosinec 2018), s provozní dobou: pondělí – pátek: 12:00 – 03:00 hod. a sobota – neděle: 14:00 – 03:00 hod.

Usnesení č. 426
Rada města

I. o d v o l á v á
1) paní Ing. Ivanu Polenovou z funkce vedoucí finančního odboru ke dni 30. 06. 2018,
2) paní Ing. Světlanu Daňkovou z funkce vedoucí živnostenského úřadu ke dni 30. 06. 2018,

II. j m e n u j e
1) paní Lenku Soustružníkovou vedoucí finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01. 07. 2018,
2) pana Ing. Radka Pýchu vedoucím odboru živnostenského úřadu MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01. 07. 2018.

Usnesení č. 427
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1. finální zprávu pod názvem Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s.,
2. návrh na realizaci projektu MAP II s realizátorem Městem Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
finální zprávu pod názvem Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s.,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 návrh na realizaci projektu MAP II s realizátorem Městem Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 428
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
žádost spolku Kotva Lysá nad Labem, z. s., na zakoupení skleníku v rámci projektu “Otevřená zahrada Ch. Mirabilis“ u Kostela Narození sv. Jana Křtitele.

Usnesení č. 429
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana J. Š. o doplnění parkovacích míst pro nový bytový dům v ulici Komenského,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 06. 2018 schválit umístění 7 parkovacích míst na pozemku města, konkrétně v ulici Ke Skále, za cenu 50 tis. Kč za jedno parkovací stání.

Usnesení č. 430
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 14. 05. 2018.

Usnesení č. 431
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 zprávu k projednání.

Usnesení č. 432
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM 20. 06. 2018 vydání Změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 433
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření,

II. s o u h l a s í
s úpravou rozpočtu v oddíle 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v položkách Platy zaměstnanců, povinné sociální zabezpečení a povinné zdravotní pojištění spočívající v navýšení níže uvedených položek a ponížení stejných položek v oddílu 6171 Všeobecná veřejná správa.
položka rozpočet úprava rozdíl
5311-5011-5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru 5.390 5.852 + 462
5311-5031-5031 - pov. poj. na sociální zabezpečení 1.348 1.523 + 175
5311- 5032-5032- pov. poj. na zdravotní pojištění 490 553 + 63

III. u k l á d á
finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu ZM dne 20. 06. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 434
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn za I. pololetí 2018 strážníkům městské policie v celkové výši 184.000 Kč.

Usnesení č. 435
Rada města

I. s c h v a l u j e
Jednací řád Rady města v Lysé nad Labem s účinností od 01. 07. 2018,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 06. 2018 projednat a schválit Jednací řád Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 436
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Krajského soudu v Praze ze dne 30. 05. 2018, o spolupráci při získání nových kandidátů do funkce přísedících,

II. u k l á d á
odboru VV
1) zaslat volebním stranám, které podaly kandidátní listiny pro volby do ZM v roce 2014, žádost Krajského soudu na vědomí s výzvou, aby případné kandidáty hlásily p. JUDr. Janu Pulsovi, odbor legislativně právní Středočeského kraje,
2) zveřejnit žádost Krajského soudu na úřední desce a Facebooku města.
Termín: ihned

Usnesení č. 437
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 20. 06. 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2 (nově 3458/10) a části p. č. 2646/2 (nově 2646/7), k. ú. Lysá n. L.
2. Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji nemovitých věcí (bytové jednotky v č. p. 1414 vč. podílu na pozemku a obytném domě) ve výběrovém řízení.
3. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2017.
4. Kupní smlouva na prodej vstupních objektů do podchodu vč. pozemků.
5. IZ – o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku.
6. Výkup části pozemků od p. Hory.
7. Bezúplatný převod pozemku p. č. 309/25, k. ú. Litol, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
8. Typová smlouva o nájmu hrobového místa a typová smlouva o úhradě služeb spojených s užívání hrobového místa.
9. Odkup infrastruktury – vodovodu v ul. Čechova, Lysá n. L.
10. Plánovací smlouvy na vybudování vodovodu v ul. Jaromírovy sady, Lysá n. L.
11. Splátkový kalendář na dlužné nájemné za NP v č. p. 550, Husovo nám., Lysá n. L.
12. Veřejnoprávní smlouva a schválení dotace pro Domácí hospic Nablízku, z. ú.
13. Uzavření smlouvy o právu provedení stavby parkoviště P+R na pozemcích ČD, a. s.
14. Termíny jednání RM a ZM ve II. pol. r. 2018.
15. Realizace projektu MAP II s realizátorem Městem Lysá nad Labem.
16. Doplnění parkovacích míst pro nový bytový dům v ul. Komenského, Lysá n. L.
17. Rekonstrukce kabin – objekt občanské vybavenosti na pozemku st. 758, k. ú. Litol.
18. Zpráva o uplatňování územního plánu Lysá n. L.
19. Vydání změny č. l Územního plánu Lysá n. L.
20. Úprava rozpočtu města na rok 2018.
21. Úprava Jednacího řádu ZM Lysá n. L.
22. Dohoda o bezúplatného převodu software Městu Milovice a ZŠ T. G. Masaryka, Milovice.
23. Smlouva o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Lysá n. L.“.
24. Vyčíslení nákladů na dodatečné připojení objektů na VaK Byšičky.

Usnesení č. 438
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Chodníky Stržiště“,

2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „P+R“ o 2.000 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 800 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 2.000 tis. Kč
a navýšení položky „Chodníky Stržiště“ o částku 4.800 tis. Kč na celkovou částku 5.600 tis. Kč,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro
otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení: členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek, náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Michala Holovská,

III. u k l á d á
finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu ZM dne 20. 06. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 439
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD infrastruktura Hrabanov“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, Jan Burian,
náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, PaedDr. Jan Štěpánek.

Usnesení č. 440
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Komunikace a kanalizace v ul. Za Zámkem“,

2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek, náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 441
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyčíslení nákladů na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě Byšičky, jejichž vlastníci o to požádali do 16. 05. 2018, které zpracovala projektantka Ing. Burdová, včetně upozornění, že se jedná pouze o orientační náklady, kde není dořešeno připojení ovládací skříňky na pozemku paní L. a není vyčíslena cena za případné kácení stromů,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 informaci k projednání.

Usnesení č. 442
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 05. 06. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Jiřická 1000, 289 23 Milovice, IČO 29010161, za cenu 2.198.254 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 443
Rada města

I. r u š í
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 5 a za podmínky § 52 písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem",

II. s c h v a l u j e
1) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 5 a za podmínky § 52 písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem",

2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

III. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,
náhradníci - Ing. Karolína Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 444
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výběr druhého účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce „Sportovní hala Lysá nad Labem“ takto: vybraným účastníkem je Atelier 99, s. r. o., Purkyňova 71/99,612 00 Brno, IČO 02463245, s nabídkovou cenou 2.744.000 Kč bez DPH (3.320.240 Kč vč. DPH),

2) další účastníky řízení: BKN, spol. s r. o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15028909, Adam Rujbr Archtects, s. r. o., Lidická 75, 602 00 Brno, IČO 26920522, INTAR, a. s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO 25594443, Ing. Marek Richtera, P. Oráče 161, 277 16 Všetaty, IČO 68884931.

3) vyloučení účastníka Statika-Dynamika, s. r. o., Havlenova 20, 639 00 Brno, IČO 27714870,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo s výše uvedeným vítězným uchazečem.

Usnesení č. 445
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) navýšení odměny za vyhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce VaK v ulici Ve Višňovce“ firmě Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, o 101.550 Kč na celkovou výši 351.550 Kč vč. DPH,

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v ponížení investiční položky „Křižovatka nadjezd Litol VaK“ o 102 tis. Kč, a navýšení položky „VaK Ve Višňovce“ o 102 tis. Kč na částku 352 tis. Kč,

II. u k l á d á
1) finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu ZM dne 20. 06. 2018 ke schválení,
2) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM.

Usnesení č. 446
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem: „Propojení pavilonů MŠ Mašinka“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 11. 6. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána, a to s dodavatelem: BK Služby, s. r. o., K Závodišti 1784, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 28177193, za cenu 1.428.865,64 Kč včetně DPH,

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 16. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „MŠ Mašinka rekonstrukce hosp. budovy na třídy vč. PD a přístup. cesty“ o 100 tis. Kč, a navýšení položky „Propojení pavilonů MŠ Mašinka“ o 100 tis. Kč na částku 1.500 tis. Kč,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu smlouvy s výše uvedeným vítězným dodavatelem.

Usnesení č. 447
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města r. 2018 – 17. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 117 tis. Kč v rámci oddílu 6171 z položky 6122 org. 5247 na položku 5172 org. 1035.

Usnesení č. 448
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o bezúplatném převodu softwaru Spisová služba pro Město Milovice a ZŠ T. G. Masaryka, Milovice, upravené ve smyslu diskuse,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 06. 2018 schválit znění dohody dle předloženého upraveného návrhu.
Vytvořeno 13.6.2018 7:42:12 - aktualizováno 25.7.2018 11:53:45 | přečteno 14x | ernest
load