14. Usnesení RM 29.05.2018

Usnesení z jednání RM dne 29. 05. 2018.
Usnesení č. 356
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 29. 05. 2018 p. Krumpholce J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 357
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 29. 05. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 358
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji nemovitých věcí (bytové jednotky v č. p. 1414 vč. podílu na pozemku a obytném domě) ve výběrovém řízení,

II. n e s c h v a l u j e
účast Města v připravovaném výběrovém řízení,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji nemovitých věcí ve výběrovém řízení k projednání.

Usnesení č. 359
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2017,

II. s c h v a l u j e
vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2017,

III. p ř e d k l á d á
ZM 20. 06. 2018 vyhodnocení na vědomí.

Usnesení č. 360
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku společnosti Progrant, s. r. o., na zpracování strategického dokumentu „Chytrá Lysá“ s využitím 80. výzvy Operačního programu zaměstnanost,

II. s c h v a l u j e
objednání vypracování a podání studie u společnosti Progrant, s. r. o., za cenu 22.000 Kč bez
DPH a vyplacení odměny společnosti Progrant, s. r. o., v maximální výši 39.000 Kč bez DPH
v případě získání dotace,

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy se společností Progrant, s. r. o., a pana tajemníka k jednání s panem Mgr. Tomášem Havlíkem v této věci a organizací dalších prací.

Usnesení č. 361
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 3038/14
o výměře 1.953 m2, k. ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem panem Martinem Šulcem, IČO 69000018, z Kostomlat nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 362
Rada města

I. s c h v a l u j e
znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), a na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, za celkovou kupní cenu 27.000.000 Kč,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 06. 2018 schválit znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 363
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky od firmy Václav Bílek, Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 71729348, ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4, IČO 25751018,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo - Údržba, opravy a provoz veřejného osvětlení v Lysé nad Labem na dobu určitou 2 roky s firmou Václav Bílek, Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 71729348, za nabídkovou cenu 1.415.216 Kč vč. DPH, nástup na opravu od doby nahlášení 12 hodin.

Usnesení č. 364
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o jednání, které proběhlo s MUDr. Václavem Macurou za účasti starosty města Lysá nad Labem a vedoucího odboru SM dne 09. 05. 2018,

II. u k l á d á
odboru SM připravit návrh dopisu dotčeným lékařům v č. p. 214 s vysvětlením celé záležitosti a s návrhy na zlepšení úrovně služeb.
Termín: 31. 05. 2018

Usnesení č. 365
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odvolání paní Heleny Lakatosové ze dne 16. 05. 2018,

II. t r v á
na vyklizení bytu v Milovicích, pí H. L. pro dlouhodobé porušování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy a na svém původním usnesení č. 233, ze dne 03. 04. 2018, bez možnosti dalšího odvolání.

Usnesení č. 366
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MUDr. Petra Kozlíka ze dne 25. 04. 2018,

II. s o u h l a s í
s uzavřením NS na umístění reklamní cedule na bráně do dvora přiléhajícího k domu č. p. 19/26 na náměstí Bedřicha Hrozného, informující o umístění zubní ordinace od 01. 06. 2018 za částku ve výši 368 Kč (necelý rok 6 - 12/2018), a další roky (1 - 12) za částku ve výši 730 Kč/rok.

Usnesení č. 367
Rada města

s o u h l a s í
s nedodržením výpovědní lhůty u výpovědi z nájemní smlouvy (3 měsíce) k bytu v Lysé nad Labem, jehož nájemcem je paní B. N., dle doporučení bytové komise ze dne 23. 05. 2018.

Usnesení č. 368
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 12, Tyršova č. p. 612, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.664 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem T. H., trvale bytem Semice.

Usnesení č. 369
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Ing. Pavlíny Furgalákové, Domácí hospic Nablízku, z. ú., ze dne 22. 05. 2018.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem, na pozemku st. p. č. 40/3 a st. p. č. 40/3 o výměře 96,58 m2, s Domácím hospicem Nablízku, z. ú., za nájemné ve výši 6.000 Kč.

Usnesení č. 370
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z 11. jednání bytové komise konané dne 25. 04. 2018.

Usnesení č. 371
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy od 01. 06. 2018 do 31. 05. 2020 k prostoru sloužícímu k podnikání na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem, st. p. č. 219, se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno.

Usnesení č. 372
Rada města

s o u h l a s í
se stažením výzvy k vyklizení bytu paní E. H., bytem Milovice, s tím, že pokud opět hrubě poruší podmínky vyplývající z nájemní smlouvy, nebude s ní již automaticky NS prodloužena.

Usnesení č. 373
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informace odboru SM, týkající se stížnosti na paní J. B., nájemce bytu v Milovicích.

Usnesení č. 374
Rada města

s c h v a l u j e
1. Pravidla pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“, upravená ve smyslu diskuse z rady města.
2. Ceník inzerce pro „Listy města Lysá nad Labem a okolí“.

Usnesení č. 375
Rada města

s c h v a l u j e
předřazení diskuse ohledně plánované výstavby MŠ Drážky před následujícími schválenými návrhy.

Usnesení č. 376
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání konkurzní komise dne 10. 05. 2018,

II. s c h v a l u j e
vyřazení uchazečky o pracovní místo ředitelky MŠ Mašinka pí Mgr. J. Ch. z důvodu nesplnění § 6 zákona 563/2004 Sb.

Usnesení č. 377
Rada města

s c h v a l u j e
použití investičního fondu MŠ Čtyřlístek na zastřešení pergoly ve výši cca 80 tis. Kč.

Usnesení č. 378
Rada města

I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) přímé oslovení dodavatelů vybraných typů cyklostojanů k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Obnova cyklostojanů v Lysé nad Labem 2018“;

II. p o v ě ř u j e
poptáním cenové nabídky člena RM Bc. Martina Robeše.

Usnesení č. 379
Rada města

I. s c h v a l u j e
jako zadavatel výběr dodavatele: Dopravní značení K. H., s. r. o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, IČO 03893278 (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí dne 21. 05. 2018 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Realizace zvýšení bezpečnosti přecházení přes silnice II/272 a II/331 v Lysé nad Labem“ dle Zprávy o hodnocení nabídek.

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu k plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Realizace zvýšení bezpečnosti přecházení přes silnice II/272 a II/331 v Lysé nad Labem“ s výše uvedeným vybraným dodavatelem Dopravní značení K. H., s. r. o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, IČO 03893278 za cenu kupní smlouvy 404.923,00 Kč včetně DPH.
Termín: do 15. 06. 2018

Usnesení č. 380
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Provozování služby Senior taxi Lysá nad Labem“,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem ADDUCO RBS, s. r. o., se sídlem Sídliště 1438/19, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 24773948. Nabídková cena za 1 km jízdy při převozu oprávněné osoby činí 17,00 Kč vč. DPH.

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: do 15. 06. 2018

Usnesení č. 381
Rada města

I. s c h v a l u j e
Směrnici č. 4/2018 Pracovní řád Městského úřadu Lysá nad Labem upravenou ve smyslu z diskuse RM,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi zajistit, aby všechny platné směrnice byly k dispozici na portále úředníka.
Termín: trvalý

Usnesení č. 382
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 5/2018 Koncepce ochrany osobních údajů na Městském úřadu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 383
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn za I. pololetí 2018 vedoucím úředníkům, ředitelce MěK, úředníkům
a zaměstnancům v kategorii D v celkové výši 1.131.000 Kč.

Usnesení č. 384
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku a předkládá ji ZM 20. 06. 2018 na vědomí.

Usnesení č. 385
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytování údržby softwaru a servisní podpory aplikací T-WIST s jednotlivými obcemi a základními školami Mikroregionu Polabí, které hostují aplikace T-WIST v Technologickém centru ORP Lysá nad Labem.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 386
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Revitalizace cest v zámeckém parku“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,
náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 387
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Instalace vzduchotechniky v Kině Lysá nad Labem, Husovo náměstí 25, 289 22 Lysá nad Labem“,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: Ondřej - Meissner, spol. s r. o., se sídlem Hrdlořezská 32/3, PSČ 190 00, Praha – Hrdlořezy, IČO 45807159, za cenu 1.192.505,00 Kč s DPH,

II. b e r e n a v ě d o m í
další cenové nabídky od firem: PRIMAKLIMA PARDUBICE, s. r. o., Pardubice - Polabiny, Ohrazenická 281, PSČ 530 09. IČO 27546268 a AZ KLIMA, a. s., Brno - Slatina, Tuřanka 1519/115a, PSČ 627 00, IČO 24772631,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: ihned

Usnesení č. 388
Rada města

I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku firmy RNDr. Václav Dubánek – FER&MAN Technology, Tréglova č. 795, 152 00 Praha 5, na řešení nového systému ASŘTP pro napojení vrtu HV3 která činí 165.746 Kč s DPH a uzavření dodatku k SoD,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 389
Rada města

I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku firmy Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, Královická 251, Brandýs nad Labem, IČO 47052945, na stavbu dochloračního objektu pro VaK Byšičky, akce „Vodovod
a kanalizace Byšičky“, která činí 2.314.179 s DPH,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

Usnesení č. 390
Rada města

s c h v a l u j e
užívání městského znaku při šachových turnajích Šachovému klubu JOLY.
Vytvořeno 4.6.2018 11:59:32 - aktualizováno 25.7.2018 11:53:45 | přečteno 5x | ernest
load