13. Usnesení RM 15.05.2018

Usnesení z jednání RM dne 15. 05. 2018.
Usnesení č. 327
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 15. 05. 2018 p. Bc. Robeše M. a p. Buriana J.

Usnesení č. 328
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 15. 05. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 329
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana F. o vyřešení problémů s vlhkostí a o terénní úpravy na pozemku 3451/52, k. ú. Lysá nad Labem a o zbudování chodníku podél objektu č. p. 74 v Lysé nad Labem,

II. n e s c h v a l u j e
vybudování chodníku podél č. p. 74 v ul. Na Písku v Lysé nad Labem na náklady města,

III. s c h v a l u j e
terénní úpravu v části pozemku p. č. 3451/52, k. ú. Lysá nad Labem, na náklady města,

IV. s o u h l a s í
s úpravou plochy podél domu č. p. 74 (mezi objektem a komunikací) a s vybudováním nového přístupu do objektu na náklady žadatele, za předpokladu, že si zajistí veškerá potřebná povolení.

Usnesení č. 330
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výběr dodavatele vozu pro potřeby odboru SM na základě výsledku poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na dodávku s názvem: „Osobní automobil pro technickou skupinu“, dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 05. 03. 2018,

2) uzavření smlouvy na dodávku s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem firmou RENAULT AUTO TICHÝ- centrum, s. r. o., Italská 701, Milovice, IČO 24287563, za cenu 274.700 Kč vč. DPH,

II. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem.

Usnesení č. 331
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí M. B., trvale bytem Milovice, o vyhrazení parkovacího místa v ul. Šafaříkova
před provozovnou kadeřnictví v č. p. 69, Lysá nad Labem,

II. s o u h l a s í
s vyhrazením parkovacího místa pro provozovnu kadeřnictví v ul. Šafaříkova č. p. 69, Lysá nad Labem, pro zásobování a zákazníky s časovým omezením PO – SO max. 120 min., za předpokladu souhlasného vyjádření DI Nymburk, stanovení místní úpravy provozu a ročního poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa ve výši 4.000 Kč/rok dle OZV o místních poplatcích č. 1/2016.

Usnesení č. 332
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o pracích a jejich financování, které proběhnou u rozlučkové síně v Lysé n. L.,

II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo s názvem: „Pokládka žulového odseku u rozlučkové síně v Lysé nad Labem“ s vybraným dodavatelem, jehož nabídka na marketingovou poptávku byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem p. Lukášem Havelkou, Záryby 97, 277 13 Kostelec nad Labem, za cenu 122.110 Kč,

III. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.

Usnesení č. 333
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Přeložení chodníku Sídliště – II. etapa“,

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
b) záruka na dílo 20 %
c) lhůta plnění 10 %

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM p. Ota Balík – referent OSM
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ Ing. Ivana Polenová – vedoucí FO
3. p. Josef Kolman – člen RM a ZM p. Jan Burian – místostarosta

Usnesení č. 334
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o pracích a jejich financování, které proběhnou při opravě cesty ve Dvorcích směrem k zastávce ČD,

II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo s názvem: “Oprava části cesty ve Dvorcích“ s vybraným dodavatelem, jehož nabídka na marketingovou poptávku byla v termínu doručena jako jediná, a to s dodavatelem p. Milanem Brynychem, K Závodišti 1784, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 298.749 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.

Usnesení č. 335
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6022773/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 322/14, k. ú. Litol, pro stavbu Litol, Dolejší č. p. 82/20, za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,
- pro přechod vedení pod místní komunikaci bude použita stávající chránička instalovaná při rekonstrukci komunikace.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 15. 06. 2018

Usnesení č. 336
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 13. 04. 2018.

Usnesení č. 337
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní Mgr. P. K. o možnost využití části společných prostor v domě č. p. 1517, Sídliště, Lysá n. L.,

II. n e s c h v a l u j e
záměr paní Mgr. P. K. na využití části společných prostor v domě č. p. 1517 ve prospěch bytové jednotky č. 2.

Usnesení č. 338
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. PPS/Lysá n. L./26/2018 č. E618-S-1377/2018/Bř se státní organizací SŽDC, IČO 70994234, s tím, že se jedná o zábor obecních pozemků p. č. 694/7, 694/20, 772/1, 1420, 3515, 3518/2, 3520/3 a 3528/3, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, v délce trvání do 1 roku v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).

Usnesení č. 339
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2, nově označené dle GP č. 3316-131/2018 jako pozemek p. č. 3458/10 o výměře 46 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, a části obecního pozemku p. č. 2646/2, nově označené dle GP č. 3316-131/2018 jako pozemek p. č. 2646/7 o výměře 118 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, oba v k. ú. Lysá nad Labem, paní H. M., bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 06. 2018 prodej dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 340
Rada města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem obecních pozemků p. č. 2034/46 a 2034/16 v k. ú. Lysá nad Labem, Dvorce, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Usnesení č. 341
Rada města

I. s c h v a l u j e
Organizační řád komise rady obce pro „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí“,

II. o d v o l á v á
z funkce členky komise rady obce pro „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí“ paní Hanu LAJNEROVOU z Domova Na Zámku Lysá nad Labem,

III. j m e n u j e
členem komise rady obce pro „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu
Polabí“ Mgr. Jiřího HENDRICHA z Domova Na Zámku Lysá nad Labem.

Usnesení č. 342
Rada města

s o u h l a s í
s realizací projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony II. pro – ZŠ Lysá nad Labem“, reg. č.“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008905 v ZŠ B. Hrozného, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 343
Rada města

s o u h l a s í
s prodloužením smluvního vztahu, který je součástí Dodatku č. 2 k Podnájemní smlouvě č. 28901A, ze dne 10. 03. 2000, mezi smluvními stranami ZŠ B. Hrozného, Lysá nad Labem,
a Vodafone CR, a. s.

Usnesení č. 344
Rada města

s c h v a l u j e
do volného bytu A – 4 v DPS umístění paní Z. Š., trv. bytem Dvorce, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 345
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.000 Kč pro účely uspořádání setkání „Zasloužilých hasičů Středočeského kraje“ v národopisném muzeu v Přerově nad Labem dne 21. 06. 2018 včetně schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 346
Rada města

schvaluje
1) v souladu s ustanovením § 81, odst. (1), písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení nabídek hodnotící komisí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“ ze dne 24. 04. 2018 dle Výsledku o posouzení nabídek,
2) uzavření smlouvy na předmět plnění s názvem: „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“ s uchazečem MARBES CONSULTING, s. r. o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČO 25212079, za cenu 8.710.001 Kč bez DPH.

Usnesení č. 347
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) jako zadavatel výběr dodavatele: „CAMEA Technology, a. s., Kořenského 25, 621 00 Brno, IČO 06230831, (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí dne 02. 05. 2018 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Systém automatizovaného měření rychlosti-Starý Vestec" dle Zprávy o hodnocení nabídek.

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v ponížení investiční položky „Parkoviště P+R“ o částku 669 tis. Kč, a navýšení položky „Radar“ na částku 2.169 tis. Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
1) starostovi města uzavřít smlouvu k plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Systém automatizovaného měření rychlosti-Starý Vestec" s výše uvedeným vybraným dodavatelem CAMEA Technology, a. s., Kořenského 25, 621 00 Brno, IČO 06230831, za cenu kupní smlouvy 1.792.200 Kč bez DPH a 2.168.562 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel splní podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy dle zadávací dokumentace a za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města 16. 05. 2018.

2) odboru MI úpravu rozpočtu předložit ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 348
Rada města

I. s c h v a l u j e
jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“) výběr dodavatele: „Rekomont, a. s., Kbelská 581/50, 190 00 Praha Hloubětín, IČO 00499838, (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí dne 02. 05. 2018 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 253" dle Zprávy o hodnocení nabídek,

II. pověřuje
starostu města k uzavření smlouvy k plnění předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 253" s výše uvedeným vybraným dodavatelem za cenu díla 14.958.170,12 Kč bez DPH a 17.499.517,70 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel splní podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy obdobně dle ustanovení § 122 zákona a zadávací dokumentace.

Usnesení č. 349
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s L. H., bytem Lysá nad Labem, vlastníkem pozemku p. č. 1448/26, k. ú. Lysá nad Labem,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podepsáním výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 350
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava části ohradní zdi kolem par. č. 4/1“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 14. 05. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem LOUČKA Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice, IČO 45537453, za cenu 912.824.48 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 351
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady IV. etapa“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 14. 05. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: LOUČKA Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice, IČO 45537453, za cenu 6.666.216,68 Kč včetně DPH,

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v ponížení investiční položky „ZŠ TGM tělocvična vč. demolice“ o 3.800.000 Kč, a navýšení položky „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady IV. etapa“ na částku 6.800.000 Kč,

II. p o v ě ř u j e
1) starostu města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města 16. 05. 2018,

2) odboru MI úpravu rozpočtu předložit ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 352
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem",

2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v ponížení investiční položky „Kanalizace Dvorce“ o částku 7 mil. Kč, a navýšení položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ na částku 7.600 tis. Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,
náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

III. u k l á d á
odboru MI úpravu rozpočtu předložit ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 353
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „ZŠ Komenského dostavba pav. C a šaten",

2) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky hodnotící komise zadavatele ve složení: člen komise: PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Petr Gregor, Jan Burian, náhradník komise, Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská, která plní i funkci komise pro otevírání nabídek.

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

IV. k o n s t a t u j e,
že případná úprava rozpočtu bude zastupitelstvu města navržena před schválením výběru dodavatele a před podepsáním smlouvy o dílo.

Usnesení č. 354
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „ZUŠ rekonstrukce",

2) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky hodnotící komise zadavatele ve složení: člen komise - PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Petr Gregor, Jan Burian, náhradník komise - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská, která plní i funkci komise pro otevírání nabídek.

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení,

IV. k o n s t a t u j e,
že případná úprava rozpočtu bude zastupitelstvu města navržena před schválením výběru dodavatele a před podepsáním smlouvy o dílo.

Usnesení č. 355
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy 2018-0207/OMI se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČO 04084063, DIČ CZ04084063,

2) cenovou nabídku na předmětnou překládku ve výši 222.074 Kč bez DPH.
Vytvořeno 16.5.2018 12:55:57 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:01 | přečteno 24x | ernest
load