12. Usnesení RM 02.05.2018

Usnesení z jednání RM dne 02. 05. 2018.
Usnesení č. 294
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 02. 05. 2018 p. Krumpholce J. a p. Bc. Robeše J.

Usnesení č. 295
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 16. 05. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 296
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti dle předloženého návrhu na pozemek p. č. 3483/2, k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví SŽDC, s. o., IČO 70994234, ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu výstavby Parkoviště P+R Lysá nad Labem,

II. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č, 297
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. SMI/09/260/N/Šm, ze dne 31. 03. 2009, spočívající ve zmenšení předmětu pronájmu u obecního pozemku p. č. 990/4, k. ú. Lysá nad Labem, o 36 m2, z důvodu výstavby dochlorovací stanice v rámci investiční akce „Výstavba VaK Byšičky“, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. Ostatní ujednání smlouvy včetně dodatku č. 1 zůstávají nezměněny.

Usnesení č. 298
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Okružní, Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1491, IČO 26437619, se sídlem Okružní 1491, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr bude zveřejněný na úřední desce až po pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16. 05. 2018 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 299
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L., výměra 11,28 m2, druh pozemku ostatní plocha, u bytového domu č. p. 1508 za účelem umístění roštové rampy pro vozíčkáře, paní J. K., bytem Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 1 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že rampa bude sloužit svým účelem pro všechny obyvatele domu č. p. 1508,

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,
Termín: do 31. 07. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 300
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2673/1, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. 2870/44, k. ú. Lysá nad Labem, s panem T. R., bytem Lysá nad Labem, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I.
Termín: do 31. 07. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 301
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9, o výměře 219 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16. 05. 2018 návrhy dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 302
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu jednání se Státním fondem životního prostředí České republiky za účelem možnosti rozšíření předmětu koncesní smlouvy ze dne 29. 04. 2016 mezi vlastníkem VaK, městem Lysá nad Labem a jejím provozovatelem, Stavokomplet, spol. s r. o.,

II. s c h v a l u j e
zahájení nutných kroků vedoucích k úpravě koncesní smlouvy ve formě přípravy periodického přezkoumání k 3. roku provozování,

III. u k l á d á
právníkovi města, ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Glogarem a provozovatelem VaK, společností Stavokomplet, spol. s r. o., zahájit, v souladu s přílohou č. 5 koncesní smlouvy - platební mechanismus, úpravu finančních nástrojů tak, aby mohly být předloženy ke schválení na SFŽP ČR ke konci roku 2018, a definovat budoucí vodohospodářský majetek, který v době platnosti koncesní smlouvy, tj. do 31. 12. 2022, bude spadat pod koncesní smlouvu.
První návrh úprav finančních nástrojů předložit RM do 30. září 2018.

Usnesení č. 303
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost odboru SM o úpravu rozpočtu na položce 221 – Pozemní komunikace, org. údržba a oprava komunikací a org. oprava a údržba dopravního značení a na položce 36 - Bydlení, komunální služby, org. oprava a údržba majetku,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 v jednotlivých níže uvedených položkách přesunem z investiční pol. Kanalizace a vodovod Byšičky v celkové výši 2.150 tis. Kč takto:
221- Pozemní komunikace před úpravou po úpravě rozdíl
§ 2212, org. 1096 2.220 tis. Kč 3.520 tis. Kč + 1.300 tis. Kč
221- Pozemní komunikace před úpravou po úpravě rozdíl
§ 2229, org. 1086 400 tis. Kč 1.000 tis. Kč + 600 tis. Kč
36 Bydlení, komunální služby před úpravou po úpravě rozdíl
§ 3639, org. 2603 400 tis. Kč 650 tis. Kč + 250 tis. Kč

III. u k l á d á
finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve FV a předložit rozpočtové opatření ke schválení ZM dne 16. 05. 2018.

Usnesení č. 304
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) žádost MUDr. Václava Macury, ze dne 12. 04. 2018, o změnu nájemného a výpočtu nákladů za rok 2017,

2) výpověď z nájmu MUDr. Václava Macury prostoru sloužícího k podnikání na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem, k 31. 07. 2018,

II. n e s o u h l a s í
se snížením nájemného a trvá na úhradě poplatků souvisejících s užíváním prostoru sloužícího k podnikání na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem.

III. u k l á d á
odboru SM zveřejnit záměr na pronájem volných ordinací.
Termín: do doby jejich obsazení

Usnesení č. 305
Rada města

s o u h l a s í
s žádostí paní S. B., ze dne 03. 04. 2018, o povolení stavebních úprav bytového jádra zděnou konstrukcí bez změny dispozičního uspořádání (lehčené tvárnice Ytong) včetně výměny zařízení koupelny s úpravou vnitřních rozvodů a podlahové krytiny u bytu v Milovicích - Mladé, za předpokladu, že provedené práce budou provedeny pod odborným dozorem a na vlastní náklady nájemce.

Usnesení č. 306
Rada města

I. r u š í
záměr na prodloužení nájemní smlouvy se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno, k prostoru sloužícímu k podnikání v č. p. 214, Masarykova, Lysá n. L., zveřejněný od 09. 04. do 25. 04. 2018,

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na uzavření nájemní smlouvy od 01. 06. 2018 do 31. 05. 2020 k prostoru sloužícímu k podnikání na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem, st. p. č. 219, se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno.

Usnesení č. 307
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3+1, č. 33, Sportovní č. p. 601, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 15.720 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní E. H., trvale bytem Nymburk.

Usnesení č. 308
Rada města
I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Denní stacionář – stavební úpravy“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 30. 04. 2018.

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem: Dvořák - Karlík s.r.o., IČO 28825870, Dudychova 298, 53401 Holice v Čechách. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je 2.907.925,00 Kč vč. DPH.

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 takto:
rozpočet rozp. po úpravě úprava
Denní stacionář vybudování 2.000 tis. Kč 2.910 tis. Kč + 910 tis. Kč
Odd. par. 4399, pol. 6121, org. 5239
Kanalizace Dvorce
Odd. par. 2321, pol. 6121, org. 5137 15.000 tis. Kč 14.090 tis. Kč - 910 tis. Kč

II. u k l á d á
1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu po schválení navržené úpravy v rozpočtu města r. 2018 ZM,

2) finančnímu výboru úpravu rozpočtu projednat ve FV a úpravu rozpočtu předložit v rámci rozpočtového opatření ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 309
Rada města

s c h v a l u j e
bezúplatné zapůjčení dráhy pumptrack panu Michalu Maroši – MAROSANA CO., s. r. o., Lidická 42/4, Benátky nad Jizerou, s vratnou kaucí 50 tis. Kč.

Usnesení č. 310
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí sponzorského nepeněžitého daru od IRE, s. r. o., Ostravská 777, Milovice, ve výši 3.000 Kč, pro ZUŠ F. A. Šporka formou bezplatného zapůjčení výstavních panelů.

Usnesení č. 311
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise regenerace MPZ dne 28. 03. 2018.

Usnesení č. 312
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností LN-AUDIT, s. r. o., Louny, Na Valích 510, IČO 25408232, k provedení přezkoumání hospodaření za rok 2018 za celkovou částku vč. DPH 42.350 Kč.

Usnesení č. 313
Rada města

j m e n u j e
paní Ing. Dianu Samkovou vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 03. 05. 2018.

Usnesení č. 314
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
prověření současného stavu
1) záměru realizace volnočasové zóny v Litoli dle již vzniklé studie (pozemky p. č. 15/2, 15/8, 14/8, k. ú. Litol),
2) záměru realizace revitalizace části zámeckého parku s umístěním prvků pro pobyt (pozemek p. č. 4/1, k. ú. Lysá n. L.).

Usnesení č. 315
Rada města

I. s c h v a l u j e
výběr účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kanalizace Dvorce“ takto: vybraným účastníkem je STAVOKOMPLET, spol. s r. o., se sídlem Královická 251, Zápy, PSČ 250 01, IČO 47052945, s nabídkovou cenou 7.664.327 Kč bez DPH (9.273.836 Kč vč. DPH),

II. b e r e n a v ě d o m í
další pořadí účastníků výše uvedeného zadávacího řízení:
2. LBtech, a. s., Moravská 786, Litomyšl – Město, PSČ 570 01, IČO 15035808,
3. KVIS Pardubice, a. s., Rosice 151, Pardubice – Rosice, PSČ 533 53, IČO 46506934,

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo s výše uvedeným vítězným uchazečem.

Usnesení č. 316
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“,

2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,
náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 317
Rada města

I. s c h v a l u j e
výběr účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce „Bezbariérové přecházení vybraných místních komunikací v Lysé nad Labem 2018“ takto: vybraným účastníkem je ROADSTAV, s. r. o., IČO 24286681, s nabídkovou maximální cenou 553.000 Kč bez DPH (700.000 Kč vč. DPH),

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo s výše uvedeným vítězným uchazečem.

Usnesení č. 318
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Králové o začlenění napojení na kanalizaci rodinných domů – Tři Chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace,

II. n e d o p o r u č u j e
začlenění napojení na kanalizaci – Tři Chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace akce „Vodovod a kanalizace Byšičky“ hrazené z dotačního programu 129 302 MZE,

III. p ř e d k l á d á
ZM 16. 05. 2018 žádost pí Králové k projednání.

Usnesení č. 319
Rada města

I. s c h v a l u j e
provoz služby senior taxi v Lysé nad Labem na období květen a červen 2018 obchodní společností ADDUCO RBS, s. r. o., za částku 50.000 Kč bez DPH měsíčně a předložený návrh smlouvy,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřením předložené smlouvy.

Usnesení č. 320
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Provozování služby Senior taxi v Lysé nad Labem“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky – ekonomická výhodnost nabídky, která má 2 dílčí hodnotící kritéria:
a) výše nabídkové ceny za 1 km jízdy při převozu oprávněné osoby, cena v Kč bez DPH – váha 80 %,
b) kvalita, dostupnost a uživatelská přívětivost objednávkového systému – váha 20 %.

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové – Jan Burian, Ing. Tomáš Najmon, Ing. Miloš Dvořák,
náhradníci - Ing. Karel Otava, Alena Uhlířová, Josef Kolman.

Usnesení č. 321
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
petici za realizaci MŠ Drážky,

II. u k l á d á
odboru MI ve spolupráci se stavebním úřadem předložit ZM informaci o dosavadní postupu
a možných následných krocích,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 16. 05. 2018 petici k projednání.

Usnesení č. 322
Rada města

u k l á d á
odboru ŠSVZaK předložit návrh pravidel pro obsah (rubriky) Listů a složení redakční rady s ohledem na dřívější usnesení orgánů města.
Termín: 29. 05. 2018

Usnesení č. 323
Rada města

I. d o p o r u č u j e
ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2018 v rámci oddpar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek spočívající v doplnění pojmenování výdajové položky Městská policie rychloměr
a kamerový bod, v navýšení této položky o 13 tis. Kč a v ponížení výdajové položky 5171 Opravy a udržování o 13 tis. Kč,

II. u k l á d á
finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve FV a předložit ji ZM dne 16. 05. 2018 v rámci rozpočtového opatření ke schválení.

Usnesení č. 324
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 16. 05. 2018 stanovit počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022 na 15.

Usnesení č. 325
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 16. 05. 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Celoroční hospodaření, závěrečný účet a účetní závěrka Města Lysá n. L. za rok 2017.
2. Nařízení Města Lysá n. L. č. 1/2018, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav, které mění a doplňuje Nařízení č. 4/2017, ze dne 24. 10. 2017.
3. Dotaz na prodej obecních stavebních pozemků v lokalitě Hrabanov.
4. Výkup části pozemku p. č. 89/116, k. ú. Litol.
5. Bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/3, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.
6. Bezúplatný převod pozemků p. č. 309/7, 310/4 a 309/11, k. ú. Litol, směr Tři Chaloupky.
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Centru rodin. poradenství SEMIRAMIS, z. ú.
8. Úprava rozpočtu města na rok 2018.
9. Prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L.
10. Prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny a Na Homolce.
11. Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2018-2022.
12. Žádost o začlenění kanalizačních přípojek RD – Tři Chalupy, Byšičky, do PD a rozpočtu celkové realizace.
13. Architektonická studie Husovo náměstí – zadání pro dopracování.
14. Petice za výstavbu MŠ v Drážkách.
15. Petice za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi.

Usnesení č. 326
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
petici za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi,

II. p ř e d k l á d á
uvedenou petici ZM dne 16. 05. 2018 k projednání.
Vytvořeno 7.5.2018 6:47:12 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:01 | přečteno 10x | ernest
load