11. Usnesení RM 19.04.2018

Usnesení z jednání RM dne 19. 04. 2018.

Usnesení č. 293
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 19. 04. 2018 p. Krumpholce J. a p. Bc. Robeše M.

Usnesení č. 294
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 19. 04. 2018.

Usnesení č. 295
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 270 ze dne 17. 04. 2018,

II. s c h v a l u j e
a) umístění dřevostavby do max. zastavěné plochy 25 m2 na obecním pozemku p. č. 12/8 v k. ú. Litol, za těchto podmínek:
- umístění stavby musí být v souladu s projektem cyklostezky podél Labe,
- stavba bude financována Městem Lysá nad Labem a nepřekročí částku 150.000 Kč,
- nájemce, VIBRACE, z. s., doloží tři nabídky od různých dodavatelů a tyto předloží ke schválení odboru správy majetku,
- nájemce pozemků zajistí provedení stavby včetně všech potřebných povolení na základě udělené plné moci majitele pozemku, projektovou dokumentaci v rozsahu požadovaném příslušnými úřady a zápis stavby do KN,
- stavba bude po dokončení i po celou dobu výstavby výhradně v majetku Města Lysá nad Labem a s nájemcem, VIBRACE, z. s., bude uzavřena nájemní smlouva na užívání budovy,
- stavbu provede odborná firma a proplacení proběhne na základě doložených řádných účetních dokladů,

b) rozpočtové opatření, tj. vytvoření nové položky „Dřevostavba na pozemku p. č. 12/8“ přesunem částky 150.000 Kč z položky „Doplnění prvků na dětské hřiště v Litoli“ odpa 3412, pol. 5171, org. 4940,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu udělit plnou moc dle bodu II, za podmínky schválení navrženého rozpočtového opatření zastupitelstvem města,

IV. u k l á d á
finančnímu odboru zapracovat návrh dle bodu II/b) do rozpočtového opatření pro ZM.
Vytvořeno 23.4.2018 14:27:15 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:01 | přečteno 10x | ernest
load