10. Usnesení RM 17.04.2018

Usnesení z jednání RM dne 17. 04. 2018.
Usnesení č. 263
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 17. 04. 2018 p. Krumpholce J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 264
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 17. 04. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 265
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
upozornění DI Nymburk na projíždění vyššího počtu vozidel zemědělské techniky ul. Na Zemské stezce a přijetí příslušných opatření,

II. s o u h l a s í
s monitorováním průjezdu zemědělské techniky v ul. Na Zemské stezce,

III. n e s o u h l a s í
s umístěním DZ B6 v ul. Na Zemské stezce, Boženy Němcové, Nerudova, Dukelská z ul. Mírová do doby vyhodnocení monitorování průjezdnosti zemědělské techniky a ukončení investičních akcí.

Usnesení č. 266
Rada města

I. k o n s t a t u j e,
že schválený rozpočet města pro letošní rok nepočítá s prodejem stavebních obecních pozemků v lokalitě Hrabanov. Odbor městského investora má v letošním roce zajistit projektovou dokumentaci potřebnou pro výstavbu inženýrských síti k předmětným pozemkům.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16. 05. 2018 dotaz manželů S. k projednání.

Usnesení č. 267
Rada města

I. s c h v a l u j e
znění smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti dle předloženého návrhu na pozemku p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město. Jedná se o zřízení věcného břemene v ploše 7,63 m2 za účelem používání služebného pozemku 24 hodin denně pro přístup ke svému zařízení SEE – osvětlovací věži a trakční podpoře. Jedná se o bezúplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou s tím, že veškeré náklady s tím spojené hradí budoucí oprávněný.

II. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 7. 2018

Usnesení č. 268
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 457/2, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. st. 1685, jehož součástí je budova s číslem popisným, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Růžová, s Ing. P. V., bytem Lysá nad Labem, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,
Termín: do 31. 07. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 269
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 89/116 o výměře cca 14 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, za cenu 250 Kč/m2, z důvodu výstavby chodníku v ulici Husova, od paní I. S., bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu
a podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16. 05. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 270
Rada města

s c h v a l u j e
umístění přístřešku do max. zast. plochy 40 m2, hřiště a WC dle předloženého návrhu na obecních pozemcích p. č. 12/8 a p. č. 323/25, oba k. ú. Litol, nájemci, společnosti VIBRACE, z. s. s tím, že po ukončení nájemního vztahu budou pozemky uvedeny do původního stavu, pokud nebude dohodnuto jinak. Záměr musí být v souladu s projektem cyklostezky podél Labe.

Usnesení č. 271
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. M. D. o povolení umístění dřevěné podesty pro letní předzahrádku v ul. Masarykova, před č. p. 208,
II. s o u h l a s í
s umístěním dřevěné podesty pro letní předzahrádku v ul. Masarykova, před č. p. 208, za předpokladu souhlasného vyjádření DI Nymburk a vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace IV. třídy.

Usnesení č. 272
Rada města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/3 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16. 05. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 273
Rada města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p. č. 309/7, 310/4 a 309/11 v k. ú. Litol, směr Tři Chaloupky, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16. 05. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 274
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna oken a vchodových dveří v bytových domech v Milovicích“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí,

2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla pro zadavatele vybrána jako nejvýhodnější, a to s firmou Baroch-okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 27144526, za nabídkovou cenu 2.134.011 Kč vč. DPH, s dobou zhotovení 40 dní a záruční dobou 84 měsíců,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

Usnesení č. 275
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 14, Sportovní č. p. 601, Milovice, s postoupení dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.840 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se slečnou Ludmilou Boubínovou, trvale bytem Lysá nad Labem, Školní náměstí 65/17.

Usnesení č. 276
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odvolání pana P. B. proti rozhodnutí RM č. 196, ze dne 20. 03. 2018, o vyklizení bytu v Milovicích,

II. t r v á
na vyklizení bytu v Milovicích, p. P. B. pro dlouhodobé porušování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy a na svém původním rozhodnutí č. 196 ze dne 20. 03. 2018.

Usnesení č. 277
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Vladimíra Škarnitzla, Cyklosport, 250 88 Čelákovice, o povolení průjezdu přes pozemky p. č. 3532/5, 3752, 3532/3 a 3536, k. ú. Lysá nad Labem, které jsou ve vlastnictví města,

II. s o u h l a s í
s průjezdem cyklistů přes pozemky p. č. 3532/5, 3752, 3532/3 a 3536, k. ú. Lysá nad Labem, s tím, že bude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace při pořádání sportovní akce - Houštecký cyklomaraton.

Usnesení č. 278
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ Hrozného, výměna kotle a ohřívače vody“,

2) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. lhůta plnění 20 %
3. záruka na dílo 10 %

3) předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Josef Kolman – radní Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – VO SM František Blažek – referent OSM

Usnesení č. 279
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Opatření proti vlhkosti č. p. 12, Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem“.

2) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. lhůta plnění 20 %
3. záruka na dílo 10 %

3) předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Josef Kolman – radní Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – VO SM František Blažek – referent OSM

Usnesení č. 280
Rada města

I. s c h v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu č. 2018-0169/ŠSK o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16. 05. 2018 smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 281
Rada města

s c h v a l u j e
účetní závěrky za rok 2017 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška a městské knihovny.

Usnesení č. 282
Rada města

I. j m e n u j e
1) členy konkurzní komise na obsazení místa ředitele/ky Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá
nad Labem, okres Nymburk:
Jan Burian - za zřizovatele,
PaedDr. Věra Bodnárová - za zřizovatele,
Mgr. Eva Vondrašová Kreisingerová - zástupce KÚ SK,
Bc. Marcela Michňová - odborník v oblasti státní správy ve školství,
Ivana Špeciánová - pedagogický pracovník MŠ Mašinka,
Mgr. Jana Puterová - zástupce ČŠI,

2) předsedou konkurzní komise pana Jana Buriana,

II. b e r e n a v ě d o m í
náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 283
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí daru od firmy Praktik, s. r. o., IČO 24290386, provedení lékařského vyšetření členů výjezdové jednotky SDH Lysá n. L. Částku za tuto službu ve výši 20 tis. Kč věnuje jako dar na provoz jednotky SDH Lysá n. L.

Usnesení č. 284
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
přípis JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky, ze dne 10. 04. 2018, ve věci výkonu správce pozůstalosti nemovitosti č. p. 1037, Vojanova, Lysá nad Labem,

II. n e s c h v a l u j e
převzetí výkonu správce pozůstalosti nemovitosti č. p. 1037, Vojanova, Lysá nad Labem, po Josefu Pavlíčkovi,

III. p o v ě ř u j e
městského právníka zaslat sdělení o přijatém usnesení rady města JUDr. Krejčíkové.

Usnesení č. 285
Rada města

s c h v a l u j e
předložený upravený návrh Směrnice č. 2/2018 – Dodatek č. 2, Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2018.

Usnesení č. 286
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 09. 04. 2018.

Usnesení č. 287
Rada města

s c h v a l u j e
dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 9. rozpočtové opatření spočívající:
1) v přijetí dotace na šablony pro MŠ Dráček ve výši 119.920 Kč od Středočeského kraje,
o stejnou částku budou navýšeny výdaje pro MŠ Dráček,

2) ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o stejnou částku - vratku dotace na prezidentské volby ve výši 25.894 Kč Středočeskému kraji,

3) v přijetí dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 73.710 Kč a 75.000 Kč, dotace se projeví v příjmové části na položce 4116 a ve výdajové části rozpočtu v oddílu 3639 mzdové položky ve výši 148.710 Kč s účelovým znakem 13101.

Usnesení č. 288
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD komunikace U Nové hospody“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,
náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 289
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Realizace zvýšení bezpečnosti přecházení přes silnice II/272 a II/331 v Lysé nad Labem“ s jediným hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší celková nabídková cena včetně DPH,

2) předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Bc. Martin Robeš – člen RM Ing. Jiří Drbohlav – projektant díla
2. pí Lenka Vrbová – OSM Ing. Alena Novotná – vedoucí OD
3. p. Ing. Kopecký Vladimír – VO SM Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ

III. u k l á d á
odboru správy majetku
1) zajistit administraci veřejné zakázky,

2) převzít realizované dílo, svislé a vodorovné dopravní značení předat do správy Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p. o., a zajistit úklid v okolí instalovaných dopravních zařízení.
Termín: ihned

Usnesení č. 290
Rada města

p o v o l u j e
parkování vozidel na pozemku p. č. 306/1, k. ú. Litol, po dobu veslařských závodů ve dnech 25. – 27. května 2018 návštěvníkům těchto závodů. Veslařský klub Lysá nad Labem zajistí přípravu pozemku a úklid pozemku po skončení závodů.

Usnesení č. 291
Rada města

s c h v a l u j e
nákup kamerového bodu pro dohled nad železničními přejezdy v ulici Ke Kovoně.

Usnesení č. 292
Rada města

s c h v a l u j e
rozšíření redakční rady Listů o p. Ing. Otavu K., starostu města, p. Buriana J., místostarostu města.Vytvořeno 18.4.2018 9:07:05 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:22 | přečteno 19x | ernest
load