07. Usnesení RM 03.04.2018

Usnesení z jednání RM dne 03. 04. 2018.

Usnesení č. 222

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 03. 04. 2018 p. Krumpholce J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 223
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 03. 04. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 224
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí E. N., držitelky průkazu ZTP/P, o vyhrazení parkovacího místa v ul. Čechova,

II. s o u h l a s í
s vyhrazením parkovacího místa v ul. Čechova pro pí E. N., držitelku průkazu ZTP/P, za předpokladu umístění parkovacího místa z části na chodníku a z části na komunikaci a souhlasného vyjádření DI Nymburk.

Usnesení č. 225
Rada města

s c h v a l u j e 
podání žádosti příslušnému silničnímu správnímu orgánu o zařazení komunikace na pozemku p. č. PK 1478/3 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, do sítí komunikací kategorie místní komunikace IV. třídy.

Usnesení č. 226
Rada města

s c h v a l u j e 
podání žádosti příslušnému silničnímu správnímu orgánu o zařazení komunikace na pozemku p. č. 309/7, 310/4 a 309/11 v k. ú. Litol, směr Tři Chaloupky, a zařazení komunikace na pozemku p. č. 309/25 v k. ú. Litol, směr Za Labem, do sítí komunikací kategorie místní komunikace IV. třídy.

Usnesení č. 227
Rada města

I. s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 54/40, k. ú. Litol, ve prospěch pozemku p. č. 54/20 a p. č. st. 856, jehož součástí je budova s číslem popisným 555, k. ú. Litol, ul. Vrchlického, s manželi J. S., bytem  Náchod, a M. S., bytem Lysá nad Labem, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,
Termín: do 30. 06. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření této smlouvy.

Usnesení č. 228
Rada města

I. s c h v a l u j e 
uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 552/17 o výměře 1.245 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem panem Davidem Herdicsem, IČO 45826757, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,
Termín: do 30. 06. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření této smlouvy.

Usnesení č. 229
Rada města

I. s c h v a l u j e 
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/50 o výměře 2.253 m2, p. č. 2986/51 o výměře 3.122 m2 a p. č. 2867/29 o výměře 11 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, a k obecním pozemkům p. č. 39/2 o výměře 995 m2 a p. č. 43/26 o výměře 799 m2, oba druh pozemku orná půda v k. ú., Litol, se společností Brazel, s. r. o., Lysá n. L. – Litol, IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá nad Labem, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,
Termín: do 30. 06. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření této smlouvy.

Usnesení č. 230
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o postupu havarijní opravy obřadní síně budovy staré radnice Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 231
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající v navýšení výdajové položky Údržba budovy MěÚ – opravy o 500 tis. Kč (z 1.500 tis. Kč na 2.000 tis. Kč) a ve snížení investiční položky Informační centrum zřízení po MP o 500 tis. Kč (z 1.150 tis. Kč na 650 tis. Kč),

III. u k l á d á
finančnímu odboru přesun projednat ve FV a poté předložit ZM dne 16. 05. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 232

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápisy z 9. a 10. jednání bytové komise konané dne 28. 02. a 21. 03. 2018.

Usnesení č. 233
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odvolání paní H. L. ze dne 26. 03. 2018,

II. n e s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v Milovicích – Mladé s paní H. L. pro dlouhodobé porušování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy a trvá na svém původním usnesení č. 195 ze dne 20. 03. 2018,

III. u k l á d á
odboru SM učinit potřebné kroky k vyklizení bytu paní H. L., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 234

Rada města

n e s o u h l a s í

s žádostí pana D. J., ze dne 20. 03. 2018, o povolení vyříznutí panelové stěny okolo zabudovaného futra z důvodu instalování posuvných dveří u bytu v Milovicích - Mladé, bez doložení statického posudku žadatelem.

Usnesení č. 235
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní K. K. ze dne 19. 03. 2018,

II. n e s o u h l a s í
s prominutím dlužného nájemného k prostoru sloužícího k podnikání na adrese Husovo náměstí 550/5, Lysá nad Labem, jehož nájemcem je paní K. K.,

III. s o u h l a s í
dle žádostí pí K. s ukončením nájmu k prostoru sloužícího k podnikání na adrese Husovo náměstí 550/5, Lysá nad Labem, k 31. 03. 2018, tj. bez 3 měsíční výpovědní lhůty, za předpokladu zaplacení dlužného nájemného.

Usnesení č. 236
Rada města

I. n e s o u h l a s í
s žádostí paní I. B., ze dne 14. 03. 2018, o převod NS k bytu v Milovicích - Mladé, na pana I. M. z důvodu jejího trvalého odstěhování,

II. u k l á d á
odboru SM učinit potřebné kroky k vyklizení a předání bytu v Milovicích - Mladé, paní I. B., trvale bytem Benátky nad Jizerou.

Usnesení č. 237
Rada města

s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na prodloužení nájemní smlouvy od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2020 k prostoru sloužícímu k podnikání na adrese Masarykova č. p. 214, Lysá nad Labem, st. p. 219, se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno.

Usnesení č. 238
Rada města

d e l e g u j e
pravomoc dle Pravidel pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem v čl. III bod c) a d) na odbor SM.

Usnesení č. 239
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Rekonstrukce bytů v městských domech v Milovicích, a to ve dvou etapách. 1. etapa r. 2018, 2. etapa r. 2019. Vždy do částky dané rozpočtem pro daný rok.
2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. lhůta plnění 20 %
3. záruka na dílo 10 %
3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise

  1. Jan Burian - místostarosta Josef Kolman – člen RM
  2. PaedDr. Věra Bodnárová – VO ŠSVZaK Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ
  3. Ing. Vladimír Kopecký – VO SM Ota Balík – referent OSM

Usnesení č. 240
Rada města

I. s o u h l a s í
1) se stavbou „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“ na pozemcích města pro účely územního řízení,

2) s kácením dřevin dle dendrologického průzkumu na pozemcích města s tím, že před podáním žádosti o kácení bude zpracována PD sadových úprav – náhradní výsadby (specifikace dřevin, druh, velikost, počty a určení pozemku), a že náklady na náhradní výsadbu uhradí investor akce,

3) s uložením sítí v pozemcích města s tím, že dojde k naplnění Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. DOP/3-5488/DOP/2015.

II. k o n s t a t u j e ,
že je udělen souhlas v obecné rovině, neboť není možné z předložené PD konkretizovat jednotlivé dotčené pozemky jak pro uložení sítí, tak pro kácení dřevin.

Usnesení č. 241
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o., jako oprávněným, a Štěpánkou Stehnovou, jako investorem, na obecní pozemek p. č. 3579/3, k. ú. Lysá n. L., pro STL plynovodní přípojku d 32 PE za těchto podmínek:
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a údajem o uhrazené platbě investora za zřízení věcného břemene,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 242
Rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „MŠ Pampeliška – oprava elektroinstalace“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 28. 03. 2018,

II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: El-prom, s. r. o., Úvozová 25, 190 16 Praha 9, IČO 16188101. Cena provedeného díla bude uhrazena na základě položkového rozpočtu skutečně dodaného materiálu a provedených prací s oceněním prací a materiálu. Nejvýše přípustná cena je
724.692 Kč vč. DPH.

2) úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 4. rozpočtové opatření spočívající v navýšení investiční položky MŠ Pampeliška oprava elektroinstalace o 130 tis. Kč (z 600 tis. Kč na 730 tis. Kč) a snížení investiční položky ZŠ Komenského pav D VaK, topení, elektro o 130 tis. Kč (z 2.120 tis. Kč na 1.990 tis. Kč)

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem.
Termín: do 30. 04. 2018

Usnesení č. 243
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení provozu a údržbu s dodávkou tepla do plynových kotelen, ze dne 02. 01. 2001, s firmou Thermoservis, spol. s r. o., dle cenové nabídky ze dne 13. 03. 2018, který řeší obsluhu kotelny v objektu č. p. 29, Čs. armády, Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
odboru správy majetku vypracovat Dodatek č. 4 dle bodu I,
Termín: do 30. 04. 2018

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedený dodatek smlouvy.

Usnesení č. 244
Rada města

I.. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání konkurzní komise ze dne 27. 03. 2018,

II. s c h v a l u j e
vyřazení uchazečky o pracovní místo ředitelky MŠ Mašinka pí Mgr. J. Ch. z důvodu nesplnění § 6 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění,

III. u k l á d á
odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem.
Termín: ihned

Usnesení č. 245
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2017: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017, a to bez výhrad,

2) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2017,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 16. 05. 2018 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 246
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení pilotního projektu Senior Taxi v Lysé nad Labem za březen 2018,

II. k o n s t a t u j e
1) že služba pro starší občany města je prospěšná, potřebná a bude se dále podporovat,

2) že nastavený model je z dlouhodobého hlediska ekonomicky velmi náročný,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 04. 04. 2018 ke schválení návrh na úpravu rozpočtu města pro r. 2018 spočívající ve vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 Provoz Senior Taxi v částce 400 000 Kč - přesun z rezervního fondu.

Usnesení č. 247
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o rozšíření služeb České pošty, s. p., na adrese Jiráskova 5, 289 22 Lysá nad Labem - Litol,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 04. 04. 2018 ke schválení návrh na úpravu rozpočtu města na r. 2018 spočívající ve vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 Služby České pošty v částce 150 000 Kč - přesun z rezervního fondu.

Usnesení č. 248
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem: „Mobilní laserový měřič rychlosti“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 13. 03. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: ATS – Telcom Praha, a. s., Trojská 195/88,171 00 Praha 7, IČO 61860409, za cenu 352.594 Kč včetně DPH,

3) v případě odstoupení tohoto dodavatele před uzavřením smlouvy uzavření smlouvy s dalším v pořadí,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 249
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města pro rok 2018 spočívající v přesunu finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 383 tis. Kč do oddílu 6171, výdajové položky 6119, org. 1035,

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit návrh úpravy k projednání finančnímu výboru a ke schválení ZM dne 16. 05. 2018.

Usnesení č. 250
Rada města

s c h v a l u j e
užití městského znaku v rámci výstavy obrazů p. Ing. Gregora v prostorách Muzea B. Hrozného v Lysé nad Labem ve dnech 10. 04. – 02. 06. 2018.

Usnesení č. 251
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady IV. etapa“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky
- nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - PaedDr. Jan Štěpánek, p. Jan Burian, Hana Nesměráková, náhradník - Michala Holovská.

Usnesení č. 252
Rada měst
I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“) zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu  na stavební práce  s názvem: „Instalace vzduchotechniky v Kině Lysá nad Labem, Husovo náměstí 25, 289 22  Lysá nad Labem“,

b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,
náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 253
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 235“,

2) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

3) uzavření příkazní smlouvy dle § 2430 Občanského zákoníku na výkon zadavatelských činností této veřejné zakázky dle § 43 zákona s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín, dle podmínek uvedených v této smlouvě s tím, že tato pověřená osoba za zadavatele posuzuje i doklady včetně kvalifikace před uzavřením smlouvy u vybraného dodavatele,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky hodnotící komise zadavatele ve složení: člen komise: PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Petr Gregor, Jan Burian, náhradník komise: Ing. Caroline Chudobová, Hana Nesměráková, která plní i funkci komise pro otevírání nabídek.

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Usnesení č. 254Rada města

I. p ř e d k l á d á
ZM dne 04. 04. 2018 ke schválení úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající ve vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 s názvem: „Policejní dům“ ve výši 500 tis. Kč přesunem z investiční položky „VaK Mírová“ ve výši 500 tis. Kč,

II. s c h v a l u j e
cenovou nabídku firmy Energy Benefit Centre, a. s., Křenova 438/3, Praha 6, 16200, IČO 29029210, za cenu 411.400 Kč s DPH,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem za předpokladu schválení akce na ZM konaném dne 04. 04. 2018 ve smyslu vytvoření položky s názvem: „Policejní dům“
a schválení úpravy rozpočtu.

Usnesení č. 255
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost spol. Rimmco, s. r. o., Masarykova 582, Lysá n. L., o povolení prodloužení provozní doby dle OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 pro hudební klub Calypsso,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 spol. Rimmco, s. r. o., Masarykova 582, Lysá n. L., pro hudební klub Calypsso, na dobu 3 měsíců – duben až červen 2018, s provozní dobou v neděli od 01:00 do 05:00 hodin.

Vytvořeno 4.4.2018 9:06:50 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:22 | přečteno 32x | ernest
load