06. Usnesení RM 20.03.2018

Usnesení z jednání RM dne 20. 03. 2018.
Usnesení č. 188
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 20. 03. 2018 p. Krumpholce J. a p. Bc. Robeše M.

Usnesení č. 189
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 20. 03. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 190
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/20, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch pozemku p. č. 23/40, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem, s manželi M. Ch. a Ing. C. Ch., oba trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I v termínu do 31. 05. 2018,

III. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 191
Rada města

I. s c h v a l u j e
umístění roštové rampy pro vozíčkáře u bytového domu č. p. 1508, Okružní, Lysá n. L., na obecním pozemku p. č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L., v ploše 11,28 m2,

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1 o výměře 11,28 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., u bytového domu č. p. 1508, za účelem umístění roštové rampy pro vozíčkáře, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 1 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že rampa bude sloužit svým účelem pro všechny obyvatele domu č. p. 1508.

Usnesení č. 192
Rada města

s c h v a l u j e
1) provedení terénních úprav dle návrhu pana S. na pozemku v Družstevní ulici p. č. 61/36, k. ú. Litol, za předpokladu, že po odtěžení potřebného množství zeminy, bude na tomto pozemku města opět rozprostřena předtím odstraněná ornice,

2) aby žadateli o vydání územního rozhodnutí na terénní úpravy v Družstevní ulici na pozemku p. č. 61/36, k. ú. Litol, byli J. S., M. S. a S. S.

Usnesení č. 193
Rada města

I. n e d o p o r u č u j e
odkup sportovního centra Lysá nad Labem, ulice Na Mlíčníku č. p. 1790, p. č. st. 2933, 601/12, 601/14 a 601/15, k. ú. Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 28. 03. 2018 návrh na odkup sportovního centra Lysá nad Labem v ulici Na Mlíčníku k projednání.

Usnesení č. 194
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o plnění Příkazní smlouvy o obstarání právní pomoci uzavřenou s JUDr. Drábkem,

II. s c h v a l u j e
prodloužení výše uvedené příkazní smlouvy do konce 12/2018 s tím, že součástí dodatku bude vypuštění čl. IV (mimořádné odměny a mimosluvní odměny přiznané při soudních jednáních),

III. u k l á d á
p. tajemníkovi
1) připravit Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě o obstarání právní pomoci,
Termín: do 31. 03. 2018
2) projednat s p. JUDr. Drábkem možnost externí spolupráce na konkrétních kauzách po ukončení platnosti Příkazní smlouvy o obstarání právní pomoci,
Termín: do 30. 06. 2018

IV. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě o obstarání právní pomoci.

Usnesení č. 195
Rada města

I. n e s o u h l a s í
s prodloužením NS k bytu v Milovicích s paní H. L. pro dlouhodobé porušování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy,

II. u k l á d á
odboru SM učinit potřebné kroky k vyklizení bytu paní H. L., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 196
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informace odboru SM k výzvě k vyklizení bytu panem P. B., Milovice,

II. u k l á d á
odboru SM učinit potřebné právní kroky k vyklizení bytu panem P. B., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 197
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odvolání slečny L. K. ze dne 28. 02. 2018,

II. n e s o u h l a s í
s prodloužením NS k bytu v Milovicích, se slečnou L. K. pro dlouhodobé porušování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy a nenaplnění sjednaného splátkového kalendáře,

III. u k l á d á
odboru SM učinit potřebné kroky k vyklizení bytu slečnou L. K., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 198
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-6000637/VB01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 73/11, 61/23, 328, 329/2 v k. ú. Litol, a p. č. 610/31, 610/9, 621/56, 3477/2, 3535/1, 3540/2, 3539 v k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá nad Labem - rek. sil. II/331-přeložka“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 22. 04. 2018

Usnesení č. 199
Rada města

I. p ř e d k l á d á
ZM dne 04. 04. 2018 výpůjční smlouvu na nemovitý majetek Města Lysá n. L. (budova bez
č. p. - objekt občanské vybavenosti - na pozemku st. 758, LV 3183, k. ú. Litol) pro potřeby FK Litol, Jiráskova 6, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 67673678, k projednání,

II. d o p o r u č u j e
výpůjční smlouvu neuzavírat, odstoupit od uzavřené kupní smlouvy na odkup budovy bez č. p. na pozemku p. č. 758, k. ú. Litol, a budovu vrátit za stejných podmínek FK Litol, z. s.

Usnesení č. 200
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“), zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Údržba, opravy a provoz veřejného osvětlení v Lysé nad Labem“,

2) pro toto výběrové řízení hodnotící kritéria - nejnižší nabídková cena, pro zadání zakázky na opravu, údržbu a provoz VO na území Města Lysá nad Labem – 80 %, nástup na opravu od doby nahlášení – 20 %,

3) předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Jan Burian – místostarosta Josef Kolman – člen RM
2. PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK Ota Balík – referent OSM
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ

Usnesení č. 201
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá nad Labem, Komenského, p. č. 20“ dle dokumentace, zaslané žadatelem dne 14. 03. 2018 za těchto podmínek:
- v případě vstupu do obecních pozemků, zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a při vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,
- před započetím stavby bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti“ na dotčené pozemky,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6021868/VB/02 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3707 v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, Komenského, p. č. 20“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 22. 04. 2018

Usnesení č. 202
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá nad Labem, kNN pro parc. č. 23/7“, č. stavby IV-12-6022498, dle dokumentace, zaslané žadatelem dne 14. 03. 2018 za těchto podmínek:
- stavebník si vyžádá souhlas s termínem stavby od odboru městského investora, který bude v roce 2018 zajišťovat ve stejné lokalitě investiční akci města, kde je součástí stavby i obnova povrchů komunikace. Z tohoto důvodu RM požaduje, aby stavba proběhla buď před započetím stavby města, nebo souběžně s touto stavbou a vzájemnou koordinací stavebních postupů obou staveb mezi zhotovitelem a odborem městského investora. Po realizaci stavby města nebude udělen souhlas se stavbou po dobu trvání záruky na dokončenou stavbu města,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6022498/SOBS VB/003 a následném uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3463/1 v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, kNN pro parc. č. 23/7“, č. stavby IV-12-6022498, za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností budoucího oprávněného vyžádat si souhlas s termínem provedení stavby od odboru městského investora,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 22. 04. 2018

Usnesení č. 203
Rada města

I. s o u h l a s í
1) s navýšením položky Oprava kotelen bytový fond Milovice, org. 718, o 430.000 Kč přesunem ze zdrojů v rámci vedlejší hospodářské činnosti, z důvodu havárie kotle,

2) s provedením okamžité havarijní opravy kotelny v domě č. p. 620, Milovice, provozovatelem, firmou Thermoservis, spol. s r. o., tj. výměna obou kotlů za nové a výměna komínové vložky,

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu ZM 04. 04. 21018 ke schválení.

Usnesení č. 204
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 05. 03. 2018.

Usnesení č. 205
Rada města

I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací,

II. d o p o r u č u j e
ZM 04. 04. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 206
Rada města

I. s o u h la s í
s předloženým návrhem na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 04. 04. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 207
Rada města

s c h v a l u j e
1) udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 5/2008 Městu Lysá nad Labem k prodloužení konání městských slavností Lysá žije dne 26. 05. 2018 do 03:00 hodin a 27. 05. 2018 do 03:00 hodin,

2) udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 Městu Lysá nad Labem na konzumaci alkoholu na veřejném prostranství – zámeckém parku v rámci konání městských slavností Lysá žije ve dnech 25. 05. 2018 od 17:00 hodin do 03:00 hodin dne 26. 05. 2018, a dne 26. 05. 2018 od 10:00 hodin do 03:00 hodin dne 27. 05. 2018.

Usnesení č. 208
Rada města

I. s c h v a l u je
vyřízení stížnosti na postup ředitelky ZŠ B. Hrozného dle návrhu odboru ŠSVZaK,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK informovat stěžovatele a ČŠI.
Termín: ihned

Usnesení č. 209
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí sponzorského daru ve výši 2.000 Kč pro účely uspořádání kulturní a společenské události v parku pod Nymburskými hradbami včetně schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 210
Rada města

I. s c h v a l u j e
Směrnici č. 3/2018 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01. 04. 2018,

II. u k l á d á
tajemníkovi začít neprodleně s realizací Směrnice č. 3/2018, tj. vyhlášením výběrového řízení na 1 nově zřízené pracovní místo.
Termín: ihned

Usnesení č. 211
Rada města

I. s c h v a l u j e
umístění archivu města do č. p. 1745 Nám. B. Hrozného (nyní údržbářská dílna) a přesun zázemí pro technickou skupinu do objektu č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L.,

II. u k l á d á
odboru SM začít neprodleně se zajištěním rekonstrukce uvedeného prostoru na spisovnu a centrální archiv a v objektu č. p. 29 na zázemí pro technickou skupinu.

Usnesení č. 212
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 04. 04. 2018 soubor připomínek k vítěznému návrhu z architektonické soutěže Lysá
nad Labem, Husovo náměstí, k projednání.

Usnesení č. 213
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 12. 03. 2018.

Usnesení č. 214
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 04. 04. 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.
2. Rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.
3. Výpůjční smlouva na budovu č. p. 96 (hasičská zbrojnice) ve Dvorcích.
4. Výpůjční smlouva na objekt bez č. p. – zázemí FK Litol.
5. Výkup části pozemku p. č. 3020 v k. ú. Lysá n. L. a prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1 v k. ú. Lysá n. L., ulice U Vodárny a Na Homolce.
6. Nabídka na výkup pozemků od p. Hory, Aš.
7. Výkup části pozemku p. č. 47/18, k. ú. Litol.
8. Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Chodník v ul. Husova“.
9. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města.
10. Pronájem pozemku pod plechovou garáží ve vztahu k usn. ZM č. 109, ze dne 17. 02. 2016 v bodě II/2.
11. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018.
12. Nabídka na odkup sportovního centra Lysá n. L. v ul. Na Mlíčníku.
13. Soubor připomínek k vítěznému návrhu z architektonické soutěže Lysá n. L., Husovo náměstí
14. Úprava rozpočtu města na rok 2018.
15. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s CSZS Poděbrady.
16. Rekonstrukce části budovy č. p. 1745.
17. Vyhodnocení pilotního projektu senior taxi a návrh na pokračování.
18. Zpráva o rozšíření služeb pošty.
19. Informativní zpráva o úpravě polní cesty mezi Litolí a Poděbradovou ulicí.
20. Informace České asociace odpadového hospodářství o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství.

Usnesení č. 215
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“), zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava části ohradní zdi kolem par. č. 4/1“,

2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč s DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,
náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 216
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“), zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Propojení pavilonů MŠ Mašinka“,

2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč s DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek,
náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 217
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 12. 03. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: DESIGN 4 - projekty staveb, s. r. o., IČO 22801936, Sokolská 1183, 46001 Liberec, za cenu 1.111.990 Kč včetně DPH,

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Záloha oddílu - rezerva“ o 412 tis. Kč, a navýšení položky „PD přístavba hasičské zbrojnice v Lysé n. L.“ na částku 1.112.000 Kč.

II. b e r e n a v ě d o m í
další došlé cenové nabídky na tuto veřejnou zakázku od firem: STATIKA – DYNAMIKA, s. r. o., Havlenova 73/20, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 27714870; ATELIER RENO, spol. s r. o., Praha 10, Perspektivní 225/2, PSČ 102 00, IČO 45796572; Digitronic CZ, s. r. o., Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 48168017; B K N, spol. s r. o., Vysoké Mýto - Město, Vladislavova 29, PSČ 566 01, IČO 15028909; BKB Metal, a. s., Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25355643; SOLICITE, s. r. o., Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 02232651; TECHNICO Opava, s. r. o., Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 25849204,

III. u k l á d á
1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným uchazečem o uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM,

2) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 04. 04. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 218
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem: „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 12. 03. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: LOUČKA Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice, IČO 45537453, za cenu 4.472.582,45 Kč včetně DPH,

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Oprava ohradní zdi další etapa“ o 2.000 tis. Kč, a navýšení položky „Zámecké terasy další etapa“ na částku 5.000.000 Kč,

II. u k l á d á
1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města 04. 04. 2018,

2) finančnímu odboru úpravu rozpočtu předložit ZM dne 04. 04. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 219
Rada města

I. r e v o k u j e
usnesení RM č. 703 z 15. 09. 2015,

II. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem: „Komunikace U Vodárny“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 12. 03. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: STAVOKOMPLET, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy, IČO 47052945, za cenu 1.111.083 Kč včetně DPH,

3) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 3. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Záloha oddílu – rezerva“ 200.000 Kč a navýšení položky „Komunikace U Vodárny“ na částku 1.200.000 Kč,

III. u k l á d á
1) starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným uchazečem o uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu,
2) finančnímu odboru informovat ZM o provedené rozpočtové úpravě.

Usnesení č. 220
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon“), zahájení výběrového řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezené dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Systém automatizovaného měření rychlosti – Starý Vestec“,

2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která plní i funkci komise pro otevírání nabídek a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise
1. Ing. Miloš Dvořák,
2. Ing. Alena Novotná,
3. PaedDr. Jan Štěpánek
náhradník členů komise Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele,

III. p o v ě ř u j e
starostu města či v jeho nepřítomnosti místostarostu města k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení a ke všem úkonům v průběhu výběrového řízení jako zadavatele veřejné zakázky vyjma rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení výběrového řízení.

Usnesení č. 221
Rada města

s c h v a l u j e
p. Kodešovi M. užití městského znaku dne 25. 03. 2018 na Výstavišti v Lysé n. L. při pokusu o vytvoření světového rekordu.
Vytvořeno 21.3.2018 11:22:33 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:39 | přečteno 32x | ernest
load