05. Usnesení RM 05.03.2018

Usnesení z jednání RM dne 05. 03. 2018.
Usnesení č. 145
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 05. 03. 2018 p. Bc. Robeše M. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 146
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 05. 03. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 147
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, o zvláštní užívání místní komunikace a parku na Nám. B. Hrozného z důvodu konání Řemeslného jarmarku,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku na Nám. B. Hrozného, Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, v termínu 14. 04. 2018, od 08:00 – 18:00 hod., za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši
5 tis. Kč.

Usnesení č. 148
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 619/141, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch nemovitosti č. p. 927 na pozemku p. č. st. 989, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Jedličkova, se SJM Č. J. a Č. J. a K., trvale bytem Lysá nad Labem, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,
Termín: do 31. 05. 2018
III. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 149
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení
VB na vybudování dvou plynovodních přípojek na obecním pozemku p. č. 3463/1, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem, s panem K. M., trvale bytem Ostrá, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,
Termín: do 31. 05. 2018
III. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 150
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3463/1, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch pozemku p. č. 23/38, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem, s manželi Ing. P. H. a R. H., oba trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,
Termín: do 31. 05. 2018

III. p o v ě ř u j e
starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 151
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o přípravě činnosti TS na rok 2018,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 - rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky Provozní náklady TS (3639-5099 původně 1.500 tis. Kč) na 2.000 tis. Kč, a v ponížení položky Veřejná zeleň (3745-5012-5169 rozpočet 4.200 tis. Kč) o 250 tis. Kč a v ponížení položky Čistota města úklid komunikací (2212-2014-5169 rozpočet 4.500 tis. Kč) o 250 tis. Kč,

III. u k l á d á
1) finančnímu odboru projednat návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 ve finančním výboru
a předložit rozpočtové opatření ZM dne 28. 03. 2018 k projednání.

2) tajemníkovi připravit změnu Organizačního řádu spočívající v zařazení pracovníků TS včetně vedoucího TS do oddělení pod odborem SM.
Termín: 20. 03. 2018

Usnesení č. 152
Rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení na VZ dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 05. 03. 2018,

II. s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na výše uvedenou VZ malého rozsahu na dodávku s názvem: „Osobní automobil pro technickou skupinu“ s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s firmou RENAULT AUTO TICHÝ- centrum, s. r. o., Italská 701, Milovice, IČO 24287563, za cenu 274.700 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou VZ.

Usnesení č. 153
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění navrženého rozpočtového opatření,

II. s o u h l a s í
1) se zřízením nové položky Oprava kanalizace Stržiště v oddíle 2310 Vodní hospodářství ve výši 3.000 tis. Kč, a ponížením pol. VaK Mírová o 2.000 tis. Kč a pol. VaK ČSA o 1.000 tis. Kč,

2) s provedením realizace díla s firmou BMH, spol. s r. o., Ondřejova 592/11A, Olomouc, za nabídkovou cenu díla 2.756 tis. Kč na základě znění Koncesní smlouvy s přímým zadáním bez výběrového řízení,

III. u k l á d á
finančnímu odboru projednat návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 ve finančním výboru
a předložit rozpočtové opatření ZM dne 28. 03. 2018 k projednání.

Usnesení č. 154
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
záznam z jednání s vlastníky pozemků v lokalitě 21b a 22b mezi tratí ČD Lysá nad Labem – Nymburk, budoucím obchvatem města a Borkem, ve věci možnosti zřízení LESOPARKU konaného dne 31. 01. 2018, kde bylo doporučeno celou záležitost řešit v rámci komplexních pozemkových úprav.

Usnesení č. 155
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření nájemní smlouvy č. 2657004018 o nájmu pozemku p. č. st. 2718 o výměře 326 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod vstupním objektem do podchodu ČD na litolské straně, s akciovou společností České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu,

2) uzavření nájemní smlouvy č. 2657004118 o nájmu pozemku p. č. st. 3005 o výměře 516 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod vstupním objektem do podchodu ČD na lyské straně, s akciovou společností České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu.

II. p o v ě ř u j e
starostu města tyto smlouvy uzavřít.

Usnesení č. 156
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/50
o výměře 2.253 m2, p. č. 2986/51 o výměře 3.122 m2 a p. č. 2867/29 o výměře 11 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, a k obecním pozemkům p. č. 39/2 o výměře 995 m2 a p. č. 43/26 o výměře 799 m2, oba druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., Lysá n. L. – Litol, IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 157
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 4 ze dne 09. 01. 2018,

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 552/17
o výměře 1.245 m2, oba druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, se zemědělcem, panem Davidem Herdicsem, IČO 45826757, se sídlem Luční 421, 250 67 Klecany, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 158
Rada města

s o u h l a s í
s mimořádným prodejem většího množství topolového dřeva na jednu osobu za cenu 300 Kč/m3.

Usnesení č. 159
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti na pronajatých pozemcích p. č. 12/8, 12/9 a 323/25 v k. ú. Litol, za rok 2017 od spolku VIBRACE.

Usnesení č. 160
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana M. S., o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11, k. ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží č. 8, z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 28. 03. 2018 ke zvážení, zda trvat na usnesení č. 109, ze dne 17. 02. 2016 v bodě II/2.

Usnesení č. 161
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. 3020, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3020/7, o výměře 350 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, od společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o. IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

2) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9, o výměře 219 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 28. 03. 2018 návrhy dle bodu I/1 a 2 ke schválení.

Usnesení č. 162
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o možnostech a cenových relací na úpravu polní cesty mezi ul. Poděbradova a Litolí,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 28. 03. 2018 informaci k projednání.

Usnesení č. 163
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací,

II. s c h v a l u j e
předloženou Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu výše uvedené Dohody.

Usnesení č. 164
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6020594/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3579/3 v k. ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je 1.050 Kč bez DPH. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 165
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení služebnosti č. 11010-056402 s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., na obecní pozemky p. č. 2673/22 a 2673/91 v k. ú. Lysá n. L., pro stavbu 11010-056402, PVDSL5C_E07_S_LYNL77_OK. Cena za zřízení služebnosti je 22.500 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 166
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o., č. 8800089240_1/BVB/P, na pozemky p. č. 2673/7 a 353/12 a následné uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene pro stavbu „Přeložka STL plynovodu PE d 63,90 a přepojení 16 ks přípojek d 32 PE v obci Lysá nad Labem, ul. ČSLA, „průtah“ č. stavby: 8800089240“, za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 167
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o., na pozemky p. č. 44/19 a 72/2 pro stavbu „STL plynovodní přípojka d 32 PE pro RD č. p. 556 v k. ú. Litol, obec Lysá nad Labem, č. stavby: 67196“, za těchto podmínek:
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a údajem o uhrazené platbě investora za zřízení věcného břemene,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 168
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „MŠ Pampeliška – oprava elektroinstalace“,

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. záruka na dílo 20 %
3. lhůta plnění 10 %

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Kolman Josef, člen RM Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM František Blažek – referent OSM

Usnesení č. 169
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6022235/VB/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 2172/100, 2172/12, 2172/13, 2165/29 a 3710 v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, V Polích, p. č. 2172/102“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 170
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem: „ZŠ Lysá nad Labem, pavilon D - úprava a výměna instalací UT a ZTI“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 28. 02. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem S.V.A., spol. s r. o., Pramenná 3, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO 18626467, za cenu 2.458.500 Kč bez DPH a 2.974.785 Kč včetně DPH pro I. a II. etapu.

3) v případě odstoupení tohoto dodavatele před uzavřením smlouvy o dílo, s uzavřením smlouvy s dalším v pořadí.

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: do 31. 03. 2018

Usnesení č. 171
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá nad Labem, kNN pro parc. č. 23/39 – IV-12-6022510“ dle dokumentace, zaslané žadatelem dne 21. 02. 2018 za těchto podmínek:
- stavebník si vyžádá souhlas s termínem stavby od Odboru městského investora, který bude v roce 2018 zajišťovat ve stejné lokalitě investiční akci města, kde je součástí stavby
i obnova povrchů komunikace. Z tohoto důvodu požadujeme, aby stavba proběhla buď před započetím stavby města, nebo souběžně s touto stavbou a vzájemnou koordinací stavebních postupů obou staveb mezi zhotovitelem a Odborem městského investora. Po realizaci stavby města nebude udělen souhlas se stavbou po dobu trvání záruky na dokončenou stavbu města,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6022510/VB/02 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3463/1 v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, kNN pro parc. č. 23/39 – IV-12-6022510“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností budoucího oprávněného vyžádat si souhlas s termínem provedení stavby od odboru městského investora,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 172
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Denní stacionář – stavební úpravy“,

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. lhůta plnění 20 %
3. záruka na dílo 10 %

3. předložený návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Gregor Petr, člen ZM Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM František Blažek – referent OSM

Usnesení č. 173
Rada města

s c h v a l u j e
povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2018/2019 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí

Usnesení č. 174
Rada města

I. j m e n u j e
členy a předsedu konkurzní komise na obsazení místa ředitele/ky Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem, okres Nymburk:
Jan Burian - za zřizovatele,
PaedDr. Věra Bodnárová - za zřizovatele,
Mgr. Tomáš Valášek - zástupce KÚ SK,
Bc. Marcela Michňová - odborník v oblasti státní správy ve školství,
Silvie Doubravová - pedagogický pracovník MŠ Mašinka,
Mgr. Jana Puterová - zástupce ČŠI,
a předsedou konkurzní komise jmenuje pana Jana Buriana,

II. b e r e n a v ě d o m í
náležitosti přihlášky, požadavky na uchazeče a způsob veřejného oznámení konkurzu.

Usnesení č. 175
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK o přistoupení ke Smlouvě
o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 28. 03. 2018 Dodatek ke schválení.

Usnesení č. 176
Rada města

s o u h l a s í
s přijetím věcných a finančních darů do tomboly Plesu Města Lysá nad Labem 2018 dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

Usnesení č. 177
Rada města

I. s c h v a l u j e
realizaci koncertu Hany Zagorové dne 05. 05. 2018 na Výstavišti v Lysé nad Labem,

II. v y č l e ň u j e
10 ks vstupenek k sezení držitelům ZTP nebo ZTP/P k prodeji za poloviční cenu vstupenky,
a to včetně doprovodu s tím, že vstupenky bude možné zakoupit pouze v MěK nebo kině proti předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P.

III. s o u h l a s í
s tím, že si zaměstnanec Města Lysá nad Labem může zakoupit ke stání dvě vstupenky za cenu jedné, a to prostřednictvím odboru ŠSVZaK, a že předprodej vstupenek bude probíhat přes portál Ticketstream, Knihovnu Lysá nad Labem a Kino Lysá nad Labem.

Usnesení č. 178
Rada města

s c h v a l u j e
termín a místo konání zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček v Lysé nad Labem dne 03. 05. 2018 od 13 – 18 hodin a dne 04. 05. 2017 od 7 – 12 hodin v Hasičské zbrojnici, kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.

Usnesení č. 179
Rada města

I. s c h v a l u j e
hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů,

II. d o p o r u č u je
ZM dne 28. 03. 2018 návrh ke schválení.

Usnesení č. 180
Rada města

schvaluje
zakoupení 2 ks osmimístných cyklostojanů BIKEPARK s montáží od firmy streetpark v zelené barvě.

Usnesení č. 181
Rada města

souhlasí
s vypracováním a projednáním dokumentace s DI PČR pro omezení rychlosti jízdy nákladních automobilů na průtahu silnice II/272 přes starou Litol.

Usnesení č. 182
Rada města

n e s c h v a l u j e
dotaci manželům C. z důvodu pozdního podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a již z nedostatku finančních prostředků na položce „Příspěvek právnickým a fyzickým osobám“.

Usnesení č. 183
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 19. 02. 2018.

Usnesení č. 184
Rada města

I. o d v o l á v á
paní Miluši Pilařovu z funkce vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem s účinností k 05. 03. 2018,

II. p o v ě ř u j e
paní Ing. Dianu Samkovou vedením odboru ŽP MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 06. 03. 2018,

III. u k l á d á
tajemníkovi vyhlásit výběrové řízení na vedoucího odboru ŽP MěÚ Lysá nad Labem.
Termín: ihned

Usnesení č. 185
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření, spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „Profil zadavatele“ ve výši 30 tis. Kč a v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK záloha“ o 30 tis. Kč,

II. u k l á d á
finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 28. 03. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 186
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ust. § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“), zahájení poptávkového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem:
„Rozvoj informačních systémů a technologického centra“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - ekonomická výhodnost dle § 114 ZZVZ. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ.
Celková cena plnění celková váha 60 %
Úroveň naplnění požadavků Zadavatele celková váha 40 %
II. j m e n u j e
1) členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Petra Loudová, VO informačních technologií Jan Čech, referent odboru informačních technologií
2. PaedDr. Jan Štěpánek, VO městského investora Ing. Caroline Chudobová, projektový manažer

3. Bc. Vladimír Matějíček, Equica, a. s., Mgr. Martina Jalovecká, Equica, a. s.,
pověřená osoba zadavatele, zástupce pověřené osoby zadavatele,

2) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Petra Loudová, VO informačních technologií Jiří Vírava, referent odboru informačních technologií
2. Jan Čech, referent odboru informačních Ing. Caroline Chudobová, projektový
technologií manažer
3. Bc. Vladimír Matějíček, Equica, a. s., Mgr. Martina Jalovecká, Equica, a. s.,
pověřená osoba zadavatele, zástupce pověřené osoby zadavatele,
III. p o v ě ř u je
1) starostu města či v jeho nepřítomnosti místostarostu města k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto poptávkového řízení a ke všem úkonům v průběhu poptávkového řízení jako zadavatele veřejné zakázky vyjma rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky-výběru dodavatele či zrušení poptávkového řízení.

2) starostu města k úkonům a rozhodování při vyloučení uchazečů a případných podaných námitkách této veřejné zakázky v obou jejích částech a odsouhlasení všech zadávacích podmínek kromě základního hodnotícího kritéria.

Usnesení č. 187
Rada města

o d k l á d á
časovou regulaci parkování na spodní části Nám. Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem.
Vytvořeno 6.3.2018 12:47:51 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:39 | přečteno 36x | ernest
load