04. Usnesení RM 19.02.2018

Usnesení z jednání RM dne 19. 02. 2018.
Usnesení č. 117
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 19. 02. 2018 p. Kolmana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 118
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 19. 02. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 119
Rada města

I. s o u h l a s í
s rozdělením a vyplacením příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2017 dle předloženého návrhu v celkové výši 87.075 Kč,

II. s c h v a l u j e
navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018“,

III. p ř e d k l á d á
navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018“ ZM dne 28. 03. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 120
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci České asociace odpadového hospodářství o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení poplatků za skládkování,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 28. 03. 2018 informaci na vědomí.

Usnesení č. 121
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na opravu, údržbu a provoz VO na území Města Lysá n. L. do 30. 06. 2018 s firmou Václav Bílek, Na výsluní 1787, 289 22 Lysá n. L.,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu výše uvedené smlouvy,

III. u k l á d á
odboru SM vypsat veřejnou zakázku na opravu, údržbu a provoz VO na území Města Lysá n. L. do 31. 03. 2018.

Usnesení č. 122
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 559 m2, druh pozemku ostatní plocha, a pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Lysá nad Labem, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM 28. 03. 2018 uzavření výpůjční smlouvy k projednání.

Usnesená č, 123
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 47, Sportovní č. p. 602, Milovice, s jistotou ve výši 9.470 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s paní E. B., trvale bytem Lysá nad Labem, na jeden rok. V případě, že paní B. odboru SM do konce 12/2018 nedoloží veškeré potřebné doklady týkající se rozvodu a následného majetkového vypořádání, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.

Usnesení č. 124
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 11, Sportovní č. p. 602, Milovice, s jistotou ve výši 9.470 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s paní L. H., trvale bytem Lysá nad Labem, na jeden rok. V případě, že paní H. odboru SM do konce 12/2018 nedoloží veškeré potřebné doklady týkající se rozvodu a následného majetkového vypořádání, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.

Usnesení č. 125
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. SM/0245/17, ze dne 12. 07. 2017, spočívající v rozšíření předmětu pachtu o obecní pozemek p. č. 3268/1 o výměře 36.156 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň, k. ú. Lysá n. L., za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok, s panem Janem Palyzou, IČO 12255367, trvale bytem Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu dodatku.

Usnesení č. 126
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. PK 855 o výměře 2.316 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 854 o výměře 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47 o výměře 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10 o výměře 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10 o výměře 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana J. H., bytem Aš, za cenu 15 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN,

2) výkup pozemku p. č. 855 o výměře 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od pana J. H., bytem Aš, za cenu 15 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. n e s c h v a l u j e
výkup podílu 2/10 z pozemku p. č. PK 861/3 a podílu 2/4 z pozemku p. č. 864/1, oba k. ú. Lysá nad Labem, od pana J. H., bytem Aš,

III. p ř e d k l á d á
ZM 28. 03. 2018 výkup pozemků v bodě I a II. ke schválení.

Usnesení č. 127
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plnění usnesení RM č. 717, ze dne 22. 11. 2017, na umístění dopravního zrcadla v ul. Sojovická, u výjezdu z ul. Ke Střelnici a v ul. Jiráskova - Litol.

Usnesení č. 128
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební Práce s názvem: „Oprava výtluků technologií PATCH 2018 v Lysé nad Labem“, dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 14. 02. 2018,

2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou VZ s dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s firmou ROADSTAV, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, IČO 24286861, za cenu 2.806 Kč/1t vč. DPH,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření smlouvy o dílo.

Usnesení č. 129
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Dohody, o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – vodovod v ul. Čechova, vypracovaný odborem SM,

II. s c h v a l u j e
Dohodu, o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů
a kanalizací – vodovod v ul. Čechova, vypracovanou odborem SM,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu schválené Dohody.

Usnesení č. 130
Rada města

I. s c h v a l u je
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Výměna oken
a vchodových dveří v bytových domech v Milovicích,

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. lhůta plnění 10 %
3. záruka na dílo 20 %

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Josef Kolman – člen RM Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM Ota Balík – referent OSM

Usnesení č. 131
Rada města

s o u h l a s í
s přijetím finančních darů na novoroční ohňostroj dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

Usnesení č. 132
Rada města

s c h v a l u j e
zařazení žádosti paní H. T., trvale bytem v Kraslicích, do seznamu žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 133
Rada města

s c h v a l u j e
provedenou inventarizaci majetku města za rok 2017.

Usnesení č. 134
Rada města

s c h v a l u j e
odpisový plán města na rok 2018.

Usnesení č. 135
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na dálkovou správu dat a opravy poruch a havárií stroje pro Parkovací zařízení pro jízdní kola Lysá nad Labem se společností SYSTEMATICA, s. r. o., se sídlem Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČO 28851587, na 5 let od data jejího uzavření.

Usnesení č. 136
Rada města

souhlasí
s vypracováním a projednáním dokumentace s DI PČR Nymburk pro zřízení přechodu pro chodce v ul. U Nové hospody v Lysé n. L.

Usnesení č. 137
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Chodník v ulici Husova“ na pozemku p. č. 89/116 v k. ú. Litol, ve vlastnictví I. S., trvale bytem Lysá nad Labem,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 28. 03. 2018 schválit výše uvedenou Smlouvu a uložit starostovi města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 138
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
opětovnou žádost manželů J. a M. K. o asfaltový povrch obecní účelové cesty, sloužící rovněž jako chodník pro veřejnost, pozemek p. č. 48/9 v délce cca 40 m a šířce cca 6 m, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Litol,

II. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 47/18 , k. ú. Litol, výměra 116 m2, druh pozemku orná půda, za účelem výstavby nového chodníku v ulici Družstevní, od manželů J. a M. K., bytem Lysá nad Labem, za cenu 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 28. 03. 2018 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 139
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek, náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 140
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Komunikace U Vodárny“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek, náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 141
Rada města

I. r e v o k u j e
část svého usnesení č. 60, ze dne 23. 01. 2018 v bodě I/2,

II. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města.

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

III. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: členové - Ing. Petr Gregor, Josef Kolman, PaedDr. Jan Štěpánek, náhradníci - Ing. Caroline Chudobová, Michala Holovská.

Usnesení č. 142
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „dodávka laserového měřiče rychlosti“,

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. technické parametry 20 %
3. záruční doba a servis 10 %

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Josef Kolman – člen RM Jan Burian - místostarosta
2. Bc. Luděk Přibyl – ředitel MěP Bc. Luboš Zita – zástupce ředitele MěP
3. Ota Balík – referent OSM František Blažek – referent OSM

Usnesení č. 143
Rada města

I. s c h v a l u je
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Osobní automobil pro technickou skupinu,

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. lhůta plnění 30 %

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky třem vybraným dodavatelům: AUTO TICHÝ centrum, s.r.o., Milovice, kontaktní osoba Michal Tichý, Michal Tichý (michaltichy@autotichy.eu), AUTO KOUT-centrum, s. r. o., Brandýs nad Labem, kontaktní osoba: Martin Hála, Martin Hála (martin.hala@autokout.cz), MK-Rent, Mělník, kontaktní osoba: Jiří Navrátil, navratil@dacia-melnik.cz,

II. j m e n u j e
členy hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami: Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru SM, Miloš Schirl, vedoucí technické skupiny, Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ.

Usnesení č. 144
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Denní stacionář – stavební úpravy“,

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. lhůta plnění 20 %
3. záruka na dílo 10 %

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Josef Kolman – člen RM Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM František Blažek – referent OSM
Vytvořeno 19.2.2018 14:36:18 - aktualizováno 19.2.2018 14:39:22 | přečteno 27x | ernest
load