03. Usnesení RM 06.02.2018

Usnesení z jednání RM dne 06. 02. 2018.
Usnesení č. 65
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 06. 02. 2018 p. Krumpholce J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 66
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 06. 02. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 67
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh plánovací smlouvy vypracovaný odborem SM,

II. s o u h l a s í
s demolicí části budovy č. p. 1745 (stodola, olejárna),

III. u k l á d á
1) odboru MI zadat vypracování PD k demolici a zajistit demoliční výměr části budovy č. p. 1745 a PD na rekonstrukci zbývající části budovy pro potřeby P ČR a Městské policie a zajistit stavební povolení,
Termín: ihned
2) odboru MI navrhnout vytvoření nové položky v rozpočtu města na rekonstrukci budovy č. p. 1745,
Termín: do 20. 03. 2018
IV. s c h v a l u j e
návrh plánovací smlouvy vypracovaný upravený ve smyslu diskuse,

V. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 návrh plánovací smlouvy k projednání.

Usnesení č. 68
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou urbanistickou studii uspořádání okolí budoucí sportovní haly v Komenského ulici zpracovanou Ing. arch. Petrem Macharem,

II. p ř e d k l á d á
urbanistickou studii ZM dne 21. 02. 2018 k projednání.

Usnesení č. 69
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. 2017-0340/OMI o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě GasNet, s. r. o., pro budovu č. p. 29/11 pro zvýšení požadované kapacity.

Usnesení č. 70
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek (jde o změnu oprávněné osoby k jednání za Středočeský kraj).

Usnesení č. 71
Rada města

I. p ř e d k l á d á
ZM 21. 02. 2018 výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, kde
s vítězným sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), byla dojednána cena za projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení za cenu 3.073.000 Kč + DPH, a který byl schválen komisí dne 29. 11. 2017, ke schválení.

II. d o p o r u č u j e
ZM odložit v současný okamžik uzavření předložené smlouvy o dílo a projednat opakovaně předložený návrh až v návaznosti po minimálně dokončení investic, jako je rekonstrukce nadjezdu a průtahu městem, vč. dořešení křižovatky u kina, kdy se bude vycházet z dopravního řešení okolních komunikací.

Usnesení č. 72
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Bezbariérové přecházení vybraných místních komunikací v Lysé nad Labem 2018“,

2) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší nabídková cena včetně DPH 70 %
2. záruka na dílo 20 %
3. lhůta plnění 10 %

3) předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Bc. Martin Robeš – člen RM PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI
2. Ing. Caroline Chudobová – OMI Michala Holovská – OMI
3. pí Lenka Vrbová – OSM Ing. Ivana Polenová – vedoucí FO

Usnesení č. 73
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. 2018-0033/OMI s GasNet, s. r. o., na přeložky plynárenského zařízení k akci: Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová, k. ú. Litol.

Usnesení č. 74
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající ve zřízení nové položky s názvem Propagace sportovních projektů ve výši 100 tis. Kč převodem z Rezervního fondu,

II. u k l á d á
finančnímu odboru projednat zřízení nové položky ve Finančním výboru a poté předložit rozpočtové opatření ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 75
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2018 spočívající ve zřízení nové položky s názvem Nohejbalový klub Lysá n. L., z. s., ve výši 20 tis. Kč převodem z Rezervního fondu,

II. u k l á d á
finančnímu odboru projednat zřízení nové položky ve Finančním výboru a poté předložit rozpočtové opatření ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 76
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
oznámení o prodeji nemovitých věcí ve výběrovém řízení od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ze dne 22. 01. 2018, a to ideální 1/6 pozemku st. p. č. 701 o výměře 203 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Dvorce, č. p. 46, rodinný dům, a konstatuje, že účast ve výběrovém řízení je bezpředmětná z důvodu, že předmětných nemovitých věcí jsou dalšími podílovými vlastníky 3 fyzické osoby.

Usnesení č. 77
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku paní I. S. ohledně možnosti odkupu části pozemku p. č. 89/116 o výměře cca 37 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, za cenu 500 Kč/m2, z důvodu výstavby chodníku v ulici Husova,

II. k o n s t a t u j e,
že obdobné pozemky město v minulosti vykupovalo za cenu 250 Kč/m2,

III. u k l á d á
odboru MI vstoupit v jednání s paní I. S. ohledně výše kupní ceny a v případě, že prodávající s kupní cenou ve výši 250 Kč/m2 nebude souhlasit, zajistit jiný možný způsob provedení stavby chodníku na cizím pozemku.
Termín do: 30. 04. 2018

Usnesení č. 78
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2 o ploše cca 46 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 2646/2 o ploše cca 161 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, paní H. M., trvale bytem Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej bude zveřejněn na úřední desce až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 žádost o prodej částí pozemku p. č. 2646/2 a 3458/2, oba k. ú. Lysá nad Labem, k projednání.

Usnesení č. 79
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, nově označené dle GP č. 3293-11/2018 jako pozemek p. č. 3451/101 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Na Rybníčku, manželům F. A. a F. P., oba bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 návrh na prodej pozemku dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 80
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2629/2, k. ú. Lysá nad Labem, ve prospěch pozemku p. č. 2623/7, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Jaromírovy sady, s paní O. H., Praha 7, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy dle bodu I tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 04. 2018

Usnesení č. 81
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o platební morálce k bytu v Lysé nad Labem, jehož nájemcem je paní M. I.,

II. o d k l á d á
vykonání vyklizení bytu paní M. I., Lysá nad Labem, o další půl roku.

Usnesení č. 82
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci společnosti Šporkova lékárna, s. r. o., o ukončení spolupráce se společností Pilulka Lékárny, a. s., s tím, že převod nájemní smlouvy k prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. 176, ul. Masarykova, Lysá nad Labem, nebude uskutečněn,

II. r e v o k u j e
usnesení RM č. 616 ze dne 10. 10. 2017.

Usnesení č. 83
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í ,
informaci, že dne 31. 01. 2018 se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení s aukcí čís. SKO/073/2017 vyhlášeného dne 30. 12. 2017 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci koupě pozemku p. č. 3628/71 o výměře 89 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), a p. č. 3628/73
o výměře 115 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), dle usnesení RM č. 9 ze dne 09. 01. 2018. Vítězem se stal uchazeč s nabídkovou cenou ve výši 55.000 Kč.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 informativní zprávu na vědomí.

Usnesení č. 84
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 25, Sportovní č. p. 600, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.682 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s panem G. K., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 85
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 8. jednání bytové komise konané dne 17. 01. 2018,

II. s o u h l a s í
s ponecháním jednoho volného bytu v seznamu volných bytů pro případ mimořádné situace, např. ubytování občanů ve složitých životních situacích, za nájemné ve výši 59 Kč/m2.

Usnesení č. 86
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 4 k mandátní smlouvě uzavřené se společností Manola video, spol. s r. o., ze dne 11. 11. 1998 na výrobu zpravodajství a jeho realizaci prostřednictvím kabelové sítě
a lokálního televizního vysílače, spočívající ve zvýšení měsíčního příspěvku na částku 30.000 Kč včetně DPH s platností od 01. 03. 2018 a každoroční navyšování odměny o inflaci vyhlášenou ČSÚ. V dodatku bude doplněn čl. X o zveřejnění dodatku v registru smluv.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu Dodatku č. 4.

Usnesení č. 87
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy vypracovaný odborem SM na odkoupení nově vybudovaného uzavření
kanalizačního řadu v ulici Hrabanov do majetku Města Lysá n. L. za částku 75.000 Kč,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 návrh kupní smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 88
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy vypracovaný odborem SM na odkoupení nově vybudovaného uzavření
kanalizačního řadu v ulici Hrabanov do majetku Města Lysá n. L. za částku 99.290 Kč,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 návrh kupní smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 89
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá nad Labem, Za Zámkem, SS100, p. č. 23/40 – IV-12-6022288 – změna technického řešení“ dle dokumentace, zaslané dne 26. 1. 2018 za podmínky, že si stavebník vyžádá souhlas s termínem stavby od odboru městského investora, který bude v roce 2018 zajišťovat ve stejné lokalitě investiční akci města, kde je součástí stavby i obnova povrchů komunikace. Z tohoto důvodu město požaduje, aby stavba proběhla buď před započetím stavby města, nebo souběžně s touto stavbou a vzájemnou koordinací stavebních postupů obou staveb mezi zhotovitelem a Odborem městského investora, po realizaci stavby města nebude udělen souhlas se stavbou po dobu trvání záruky na dokončenou stavbu města,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6022288/VB/02 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3451/20 v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, Za Zámkem, SS100, p. č. 23/40 – IV-12-6022288 – změna technického řešení“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 28. 02. 2018

Usnesení č. 90
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ Lysá nad Labem, pavilon D - úprava a výměna instalací UT a ZTI“,

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. záruka na dílo 20 %
3. lhůta plnění 10 %

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. p. Kolman Josef – člen RM Jan Burian – místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM František Blažek – referent OSM

Usnesení č. 91
Rada města

I. r e v o k u j e
usnesení RM č. 622 ze dne 24. 10. 2017,

II. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá nad Labem, kNN p. č. 153“ podle dokumentace předložené společností Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o.,

III. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6012911/VB002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3451/6 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu „Lysá nad Labem, kNN p. č. 153“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne.
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

IV. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 28. 02. 2018

Usnesení č. 92
Rada města

s o u h l a s í
s výkonem práce na pracovním místě ředitele školy na další šestileté období od 01. 08. 2018 do 31. 07. 2024 u PaedDr. Ireny Jarešové – ředitelky ZŠ B. Hrozného, Mgr. Petra Elišky – ředitele ZŠ T. G. Masaryka - Litol, Bc. Marcely Michňové – ředitelky MŠ Dráček, Miroslavy Bodlákové – ředitelky MŠ Čtyřlístek a od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2024 u Mgr. Vlasty Blažkové – ředitelky ZUŠ F. A. Šporka.

Usnesení č. 93
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh ústředního inspektora ČŠI Mgr. Tomáše Zatloukala na vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem, a písemné vzdání se funkce ředitelky MŠ Mašinka Bc. Jaroslavy Černé ke dni 31. 07. 2018,
II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředitele MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem,

III. o d v o l á v á
Bc. Jaroslavu Černou z funkce ředitelky MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem, ke dni 31. 07. 2018.

Usnesení č. 94
Rada města

s c h v a l u j e
udělení medailí následujícím občanům:
1) čestné medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání II. třídy:
Kateřině Jančaříkové za reprezentaci české záchranářské kynologie ve světě, Jaroslavu Horovi za 40 bezpříspěvkových odběrů krve,

2) čestné medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání III. třídy:
Vladimíru Hruškovi za celoživotní přínos požární ochraně města, Lukáši Sommerovi za vynikající úspěchy v oblasti hudby a za rozvoj kultury a výchovu mladé generace v Lysé nad Labem, Janu Mikuškovi za vynikající úspěchy v oblasti hudby, Janu Krumpholcovi za dlouhodobou činnost v oblasti veslařského sportu, Milanu Horvátovi za dlouholetou činnost ve Sdružení romských občanů a za rozvoj vzájemného porozumění majoritní a minoritní části společnosti v ČR, Nguyen Thai Dai Van za reprezentaci města v šachové hře, Zdeňku Tlamichovi za reprezentaci města v dálkovém plavání,

3) pamětní medaile:
Pavlu Stříbrnému za výborné výsledky a reprezentaci města ve funkci dirigenta Hasičské dechové hudby Lysá nad Labem, Růženě Merunkové za celoživotní přínos pro kulturu
a reprezentaci města, Miroslavu Pokornému za významné počiny v divadelní oblasti, Stanislavu
Dvořákovi za celoživotní přínos požární ochraně města, Evě Křivánkové za dlouholetou činnost v oddíle rodičů s dětmi TJ Sokol, Jitce Brantové za dlouholetou činnost v oddíle žákyň TJ Sokol, JUDr. Václavu Královi za zachování kulturního bohatství města, Ing. Luborovi Otáhlovi za přínos k propagaci kulturního bohatství Lysé nad Labem v celostátním měřítku, Josefu Fišerovi za přínos pro rozvoj sportovního života města, Jozefu Plevovi za přínos pro rozvoj sportovního života města, Jaroslavu Urbanovi za přínos pro rozvoj sportovního života města, Františku Gregarovi za přínos pro rozvoj sportovního života města, Mgr. Vlastě Blažkové za rozvoj kultury a výchovu mladé generace v Lysé nad Labem, Janě Erbenové za rozvoj kultury a výchovu mladé generace v Lysé nad Labem, Ing. Petru Gregorovi za reprezentaci města Lysá nad Labem v oblasti umění – vyšívání obrazů,

Usnesení č. 95
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 05. 02. 2018.

Usnesení č. 96
Rada města

I. s c h v a l u j e
Koncepci sportu Města Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 Koncepci sportu ke schválení.

Usnesení č. 97
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost OS Hippodrom,
návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na Prvomájový dostih cena města,
návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 140 let SDH Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 Veřejnoprávní smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 98
Rada města

I. z ř i z u j e
komisi rady obce pro „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí“ ve složení:
1. Ing. Petr GREGOR – zastupitel města Lysá nad Labem,
2. Mgr. Petr KOPECKÝ - zastupitel města Lysá nad Labem, předseda Komise sociální
a zdravotní,
3. Ing. Tomáš NAJMON – zástupce odboru ŠSVZaK MěÚ Lysá nad Labem.
4. Mgr. Martina OZOROVSKÁ – spolek Maminky dětem, z. s., Milovice,
5. Hana LAJNEROVÁ – Domov Na Zámku Lysá nad Labem,
6. Bc. Věra SOUČKOVÁ – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
7. Miroslava DLOUHÁ – zástupce města Milovice,
8. Zuzana SMUTNÁ – zástupce města Milovice.

II. s c h v a l u j e
smlouvu o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem a Centrem pro komunitní práci Střední Čechy upravenou ve smyslu diskuse a pověřuje pana starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 99
Rada města

s c h v a l u j e
převod finanční částky 469.130 Kč z fondu majetku do rezervního fondu v MŠ Čtyřlístek.

Usnesení č. 100
Rada města

s c h v a l u j e
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na Oslavy 150 let Sokola a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na Šporkovy slavnosti.

Usnesení č. 101
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 TK Slovan Lysá nad Labem, z. s., k prodloužení konání Reprezentačního plesu dne 03. 03. 2018 od 20:00 hodin do 04. 03. 2018 do 03:00 hodin.

Usnesení č. 102
Rada města

s c h v a l u j e
do volného bytu B – 9 v DPS umístění paní J. U., trvale bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 103
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 06. 12. 2017.

Usnesení č. 104
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 2/2018, Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2018.

Usnesení č. 105
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny Patro, Nám. B. Hrozného 184, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Patro, Nám. B. Hrozného 184, Lysá n. L., na dobu 5 měsíců – únor až červen 2018, s provozní dobou od pondělí do neděle od 17:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne s podmínkou, že po 22:00 hodině nebude provozována hudební produkce.

Usnesení č. 106
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh předložené dohody o partnerství mezi Městem Lysá n. L. a OS HIPPODROM, z. s., Lysá n. L. na rok 2018,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podepsáním partnerské smlouvy.

Usnesení č. 107
Rada města

I. s c h v a l u j e
smlouvu o mediálním partnerství mezi městem Lysá nad Labem a rádiem Patriot Nymburk na rok 2018,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podepsáním partnerské smlouvy mezi městem Lysá nad Labem a rádiem Patriot Nymburk.

Usnesení č. 108
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 08. 01. 2018.

Usnesení č. 109
Rada města

I. s o u h l a s í
1) s pořízením změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez zkráceným způsobem spojeným s úpravou regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,
2) s obsahem změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez: úprava regulačního plánu bude řešit převedení regulačního plánu na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění a změna se bude týkat:
a) uvedení regulačního plánu Vysoká Mez do souladu s územním plánem Lysá nad Labem,
b) navržení nového dělení pozemků podél ulice Družstevní,
c) nahrazení územního rozhodnutí o dělení pozemků regulačním plánem v části s nově navrženým dělením podél ulice Družstevní,
d) dalších úprav vzešlých z diskuze v radě města (prověřit soulad s OZV Města Lysá n. L. č. 4/2006, o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká mez, dodržení uliční čáry v Družstevní ulici od kraje vozovky nejméně 5 m),

II. p ř e d k l á d á
výše uvedený návrh k projednání ZM dne 21. 02. 2018 a doporučuje vybrat konkrétního zastupitele pro zpracování změny č. 3 regulačního plánu Vysoká Mez.

Usnesení č. 110
Rada města

s o u h l a s í
s pořízením územní studie Lysá nad Labem – K Závodišti na náklady vlastníků dotčených pozemků.

Usnesení č. 111
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 21. 02. 2018 určit zastupitele pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 112
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2017,

II. u k l á d á
MěP aktualizovat rozpočtové výdaje za celý rok 2017,
Termín: ihned

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 informační zprávu k projednání.

Usnesení č. 113
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání KV dne 29. 01. 2018,

II. p ř e d k l á d á
zápis k projednání ZM dne 21. 02. 2018.

Usnesení č. 114
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku materiálu s názvem „Dodávka kancelářského materiálu v roce 2018“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 30. 01. 2018,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: FRANKOSPOL OFFICE, s. r. o., IČO 25910027, se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek.

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: do 15. 02. 2018

Usnesení č. 115
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 21. 02. 2018 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Informace od SPÚ, ze dne 04. 12. 2017, ve věci převodu pozemků p. č. 514/21 a 514/8, oba k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova.
2. Převod infrastruktury vybudované MS development, s. r. o., do majetku Města Lysá n. L.
3. Zřízení parkové zeleně v lokalitě 30 za areálem Kovony, a. s.
4. Zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 24. 11. 2017 a Informace o žádosti obyvatel městské části Dvorce o řešení stavu nezpevněné komunikace od křižovatky silnice II/331 – hájenka – směr Stará Lysá, a požadavku na realizaci 2 – 3 sloupů VO.
5. Informace o uzavření Smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2018.
6. Odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p. č. PK 3009 a PK 2832, k. ú. Lysá n. L.
7. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006 a p. č. st. 2718, včetně staveb občanského vybavení (vstupní objekt do podchodu na lyské a litolské straně).
8. Podání žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 138/2 na SPÚ.
9. Plánovací smlouva na stavbu Prodloužení hl. kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce.
10. Prodej části obecních pozemků p. č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52, k. ú. Lysá n. L.
11. Volba přísedících Okresního soudu Nymburk pro volební období 2018 – 2022.
12. Informace o dopisu p. Ing. Mokoše ohledně situace s vodovodním řadem a kanalizací v areálu průmyslové zóny Poděbradova a Průmyslová ulice.
13. Úprava rozpočtu města na rok 2018.
14. Žádost o prodej části pozemků v ul. Komenského.
15. Prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Rybníčku.
16. IZ ve věci pozemků p. č. 3628/71 a p. č. 3628/73, k. ú. Lysá n. L., v lokalitě Řehačka.
17. Odkup infrastruktury – kanalizace v ul. Hrabanov – investor pí Stehnová.
18. Odkup infrastruktury – kanalizace v ul. Hrabanov – investor p. MUDr. Berka.
19. Plánovací smlouva s PMS, spol. s r. o., na výstavbu infrastruktury pro bytový dům.
20. Koncepce sportu Města Lysá nad Labem.
21. Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací, a to na činnost OS Hippodrom, Prvomájový dostih cena města a 140 let SDH Lysá n. L.
22. Změna č. 3 a úprava regulačního plánu Lysá n. L. – Vysoká mez.
23. Určení zastupitele pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu Lysá n. L.
24. IZ o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2017.
25. Urbanistická studie uspořádání okolí budoucí sportovní haly v Komenského ulici.
26. Výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“.
27. Zápis z jednání KV dne 29. 01. 2018.

Usnesení č. 116
Rada města

s o u h l a s í
s převzetím záštity jmenovitě panem starostou, Ing. Karlem Otavou, nad výstavou obrazů p. Jaroslava Cicu ve dnech 06. 02. – 31. 03. 2018 v prostorách Muzea B. Hrozného v Lysé n. L.

Vytvořeno 7.2.2018 13:04:04 - aktualizováno 12.2.2018 7:37:11 | přečteno 30x | ernest
load