02. Usnesení RM 23.01.2018

Usnesení z jednání RM dne 23. 01. 2018.
Usnesení č. 23
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 23. 01. 2018 p. Bc. Robeše M. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 24
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 23. 01. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 25
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh Smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2018,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem výše uvedené smlouvy,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 smlouvu na vědomí.

Usnesení č. 26
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Josefa Tříšky, trvale bytem Praha 9, Za Černým mostem 266, o možnosti konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, v r. 2018, v termínu od 18. 06. – 25. 06. 2018,

II. s o u h l a s í
s konáním Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno Odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč a platba ze vstupného bude stejná jako v předešlých letech, tj. 29.750 Kč,

III. n e s o u h l a s í
s přítomností atrakcí a stánků p. Josefa Tříšky na oslavách města „Lysá žije“.

Usnesení č. 27
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Oprava výtluků PATCH 2018 v Lysé nad Labem“
2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium - ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH/1t 70 %
2. záruka na dílo 20 %
3. lhůta plnění 10 %

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM p. Ota Balík – referent OSM
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ Ing. Ivana Polenová – vedoucí FO
3. p. Josef Kolman – člen RM a ZM p. Jan Burian – místostarosta

Usnesení č. 28
Rada města

I. s c h v a l u j e
odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p. č. PK 3009 a PK 2832, k. ú. Lysá n. L., od pana Bc. P. K., trvale bytem Praha 9, za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 odkup podílů pozemků ke schválení.

Usnesení č. 29
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3554/3 výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Dvořákova, státnímu podniku Česká pošta, IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, za cenu 1 Kč/m2/den za účelem umístění odkládací schránky pro služby České pošty, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh nájemní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 04. 2018

Usnesení č. 30
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za celkovou kupní cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 1381/18/17 ze dne 18. 12. 2017.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21. 02. 2018 schválit 1) záměr na zveřejnění prodeje dle bodu I a 2) navrženou kupní cenu za účelem podání žádosti SŽDC o uvolnění prostředků ze SFDI na odkup obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005
a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně).

Usnesení č. 31
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o dopravní situaci před hospodou ve Dvorcích,

II. u k l á d á
odboru SM a městskému právníkovi pokračovat v jednání s vlastníky.
Termín: do vyřešení

Usnesení č. 32
Rada města

I. s c h v a l u j e
podání žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, na Státní pozemkový úřad prostřednictví Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav s tím, že by se jednalo o kupní cenu dle znaleckého posudku, včetně úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21. 02. 2018 schválit podání žádosti o úplatný převod dle bodu I.

Usnesení č. 33
Rada města

I. n e s o u h l a s í
s žádostí Mgr. Jany Bajerové, ředitelky MěK v Lysé n. L., o zapůjčení prostor v Litoli, Jiráskova č. p. 5, Lysá nad Labem, které má v pronájmu, milovické jazykové škole Milischool,

II. d o p o r u č u j e
milovické jazykové škole Milischool obrátit se na odbor SM s žádostí o možnost pronajmout si prostor sloužící k podnikání.

Usnesení č. 34
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana P. J. a pana J. D. o vystavení plánovací smlouvy ke stavbě – Prodloužení hl. kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce,

II. s c h v a l u j e
návrh upravené plánovací smlouvy vypracovaný odborem SM,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení návrh plánovací smlouvy.

Usnesení č. 35
Rada města

I. n e d o p o r u č u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52
o celkové ploše cca 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, manželům Ing. T. Č. a Ing. L. Č., oba trvale bytem Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 žádost k projednání.

Usnesení č. 36
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. SM/0245/17, ze dne 12. 07. 2017, spočívající v rozšíření předmětu pachtu o obecní pozemek v k. ú. Lysá nad Labem, p. č. 3268/1 o výměře 36.156 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň, za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok, s panem Janem Palyzou, IČO 12255367, trvale bytem Ke Karlovu 2003, Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Usnesení č. 37
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 15. 12. 2017.

Usnesení č. 38
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018628/VB/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3758/1 v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá n/L, kNN pro 2 obj. p. č. 3758“. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města. Cena za zřízení služebnosti je 5.700 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 23. 02. 2018

Usnesení č. 39
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá n/L, kNN p. č. 2623/7“ podle dokumentace předložené společností K. UHLÍŘ, s. r. o., za těchto podmínek:
- před vstupem do obecních pozemků, zhotovitel požádá cca l měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a při vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6022018/VB/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 2629/2 v k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu „Lysá n/L, kNN p. č. 2623/7“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města a povinností Budoucí oprávněné oznámit Budoucí povinné minimálně 14 dní předem vstup na Dotčené pozemky a zahájení stavebních prací. Budoucí povinná (odbor správy majetku) vstup v navrženém termínu schválí, popř. jej s odůvodněním zamítne,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 23. 02. 2018

Usnesení č. 40
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 Tanečnímu klubu dospělých k prodloužení konání Společenského plesu dne 27. 01. 2018 od 19:30 hodin do 28. 01. 2018 03:00 hodin.

Usnesení č. 41
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 Městu Lysá n. L. k prodloužení konání Společenského plesu dne 02. 02. 2018 od 20:00 hodin do 03. 02. 2018 02:00 hodin.

Usnesení č. 42
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání pro rodinu, školství a kulturu dne 10. 01. 2018.

Usnesení č. 43
Rada města

s c h v a l u j e
rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2018 včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací dle návrhu komise pro rodinu, školství a kulturu s dvěma výjimkami. RC Parníček se poníží finanční prostředky na Aktivity pro celé rodiny
o 10 tis. Kč na 30 tis. Kč a 10 tis. Kč se poskytne SDH Lysá n. L. na Oslavy 140 let vzniku sboru.

Usnesení č. 44
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 15. 01. 2018.

Usnesení č. 45
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem na rok 2018 včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací dle shodného návrhu komise pro cestovní ruch a sport i odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 46
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
poděkování organizací Domova Mladá Milovice, Linky bezpečí a Dětského domova Nymburk za poskytnutí dotace z Charitativního programu v roce 2017.

Usnesení č. 47
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 09. 11. 2017.

Usnesení č. 48
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí roční dotace Centru služeb pro silniční dopravu, nábř. L. Svoody 1222/12, Praha 1, na spolufinancování dopravní výchovy BESIP ve výši 10 tis. Kč včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 49
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí sponzorského daru ve formě finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč p. M. N. včetně veřejnoprávní smlouvy doplněné o propagaci města.

Unesení č. 50
Rada města

I. s c h v a l u j e
dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu města na rok 2018 –1. rozpočtové opatření takto:
1) navýšení příjmové položky Příspěvek na výkon státní správy o 252.100 Kč a o stejnou částku navýšení výdajů na činnost místní správy platy zaměstnanců vč. sociálního a zdravotního pojištění.

2) navýšení příjmové položky Dary na ohňostroj o 20 tis. Kč a o stejnou částku výdajovou položku Ohňostroj z darů.

3) přijetí Dotace na prezidentské volby ve výši 191.916 Kč, která se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o stejnou částku.

II. b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet města za rok 2017, který bude po provedeném auditu předložen ke schválení do ZM.

Usnesení č. 51
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) přehled levných opatření na zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklodopravy, zpracovaný cyklokoordinátorkou města Lysá nad Labem,

2) informaci o vznikající doktorandské práci ČVUT na téma „Analýza technických opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy“, kde návrhová část má být zpracována pro území města Lysá nad Labem,

II. s o u h l a s í
s vypracováním a projednáním dokumentace umístění svislých dopravních značek „Pozor, cyklisté a chodci“ na vybraných stanovištích ve městě.

Usnesení č. 52
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis pana Ing. Zdeňka Moce ze dne 27. 11. 2017,

II. u k l á d á
1) p. starostovi Ing. Otavovi informovat p. Ing. Moce o dalším postupu ve smyslu diskuse v RM.
Termín: do 31. 01. 2018

2) odboru MI zahájit činnost vedoucí k zadání veřejné zakázky na nové zařízení na měření rychlosti v obci Starý Vestec.
Termín: ihned

Usnesení č. 53
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny v Lysé nad Labem - hudebního klubu Calypsso,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice č. p. 582, Lysá nad Labem, na dobu 3 měsíců – leden až březen 2018, s provozní dobou v sobotu od 01:00 do 05:00 hodin.

Usnesení č. 54
Rada města

s c h v a l u j e
finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 55
Rada města

s c h v a l u j e
přepis nájemní smlouvy na pronájem plochy l m2 za účelem umístění nápojového automatu v přízemí budovy radnice spočívající ve změně provozovatele zde umístěného nápojového automatu z BYZCON, s. r. o., (původně SME Poradci, s. r. o.), IČO 24222721, Příčná 98, Vrbová Lhota, na Jiří Plaček, JaP KAFE, IČO 46381830, Rašovice 16, Uhlířské Janovice, s tím, že bude uzavřena Dohoda o postoupení nájemní smlouvy č. 2015/0032/VV.

Usnesení č. 56
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 21. 02. 2018 zvolit přísedícími OS Nymburk na volební období 2018 – 2022 pí Libuši Férovou, pí Jaroslavu Labutovou a p. Pavla Jehličku.

Usnesení č. 57
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 53 ve spojení s ustanovením § 52 písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Kanalizace Dvorce“,

2) pro toto zadávací řízení dle ustanovení § 114 odst. 2) ve spojení s ustanovením § 53 odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti nabídky, a to prostřednictvím těchto kritérií:
1. nabídková cena s váhou 60 %,
2. organizace, kvalifikace a zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky s váhou 30 %,
3. délka záruky s váhou 10 %,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů komise pověřené zadavatelem k otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek ve složení:
člen: náhradník:
1. PaedDr. Jan Štěpánek 1. Ing. Caroline Chudobová
2. Ing. Petr Gregor 2. Ota Balík
3. Jan Burian 3. Michala Holovská

Usnesení č. 58
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis Ing. Mokoše ohledně situace s vodovodním řadem a kanalizací v areálu průmyslové zóny Poděbradova a Průmyslová ulice,

II. s o u h l a s í
s vedením kanalizačního řadu v ulici Průmyslová po pozemku města p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., s tím, že město nebude investorem,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 na vědomí.

Usnesení č. 59
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci s názvem „Rámcový návrh řešení odvodnění města Lysá nad Labem“,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít dodatek smlouvy o dílo.

Usnesení č. 60
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 2. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ s částkou 700 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 700 tis. Kč,

2) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v zastupitelstvu města,

II. u k l á d á
finančnímu odboru úpravu rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení.

Usnesení č. 61
Rada města

s c h v a l u j e
rozšíření dnešního programu jednání RM o žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 322/12, k. ú. Litol.

Usnesení č. 62
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Přeložka STL plynovodního řadu PE d 225, prodloužení STL plynovodu PE d 50, 4x přepojení STL plynovodních přípojek, 1x prodloužení STL plynovodní přípojky v k. ú. Litol, obec Lysá nad Labem, ul. Mírová, č. stavby: 880008877“ za těchto podmínek:
- stavebník si vyžádá souhlas s termínem stavby od Odboru městského investora Města Lysá nad Labem, který bude v roce 2018 zajišťovat ve stejné lokalitě investiční akci města, případně souhlas se souběhem obou staveb s vzájemnou koordinací stavebních postupů,
- před vstupem do obecních pozemků, zhotovitel požádá cca l měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a při vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNat, s. r. o., na pozemek p. č. 322/12 pro stavbu „Přeložka STL plynovodního řadu PE d 225, prodloužení STL plynovodu PE d 50, 4x přepojení STL plynovodních přípojek, 1x prodloužení STL plynovodní přípojky v k. ú. Litol, obec Lysá nad Labem, ul. Mírová, č. stavby: 880008877“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- budoucí oprávněný se zaváže, že si vyžádá souhlas s termínem stavby od Odboru městského investora Města Lysá nad Labem, který bude v roce 2018 zajišťovat ve stejné lokalitě investiční akci města, případně souhlas se souběhem obou staveb s vzájemnou koordinací stavebních postupů,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 23. 02. 2018

Usnesení č. 63
Rada města

s o u h l a s í
s převzetím záštity jmenovitě panem starostou, Ing. Karlem Otavou, nad výstavou p. Ing. Gregora ve dnech 10. 04. – 02. 06. 2018 v prostorách Muzea B. Hrozného v Lysé n. L.

Usnesení č. 64
Rada města

n a v r h u j e
p. Ing. Otavu Karla, starostu města Lysá n. L., na člena správní rady Centra sociálních
a zdravotních služeb, o. p. s., Poděbrady.Vytvořeno 27.1.2018 11:22:20 - aktualizováno 27.1.2018 11:25:56 | přečteno 42x | ernest
load