01. Usnesení RM 08.01.2018

Usnesení z jednání RM dne 08. 01. 2018.
Usnesení č. 1
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 08. 01. 2018 p. Krumpholce J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 2
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 08. 01. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 3
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost obyvatel obce Dvorce o řešení stavu nezpevněné komunikace v obci Dvorce, od křižovatky silnice II/331 – hájenka – směr Stará Lysá, a požadavku na realizaci 2 - 3 sloupů VO,

II. u k l á d á
1) odboru MI vypracování PD na VO v úseku od křižovatky se silnicí II/331 – hájenka – směr Stará Lysá, a realizaci VO současně s akcí Kanalizace Dvorce,
2) odboru SM provést provizorní opravu nezpevněné cesty na pozemku p. č. 3536, k. ú. Lysá n. L., s termínem realizace do 30. 05. 2018.

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 na vědomí.

Usnesení č. 4
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 552/17 o výměře 1.245 m2 a p. č. 569/8 o výměře 2.080 m2, oba druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem panem Davidem Herdicsem, IČO 45826757, se sídlem Luční 421, 250 67 Klecany, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín do: 31. 03. 2018

Usnesení č. 5
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 2986/55 o výměře 3.567 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem panem Aloisem Zumrem, IČO 47528982, se sídlem Poděbradova 138, 289 22 Lysá nad Labem, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín do: 31. 03. 2018

Usnesení č. 6
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) pronájem části obecního pozemku p. č. 3878, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, připlocenou část k nemovitosti ev. č. 69 o ploše 61 m2, panu M. Š., trvale bytem Praha 2, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců,

2) pronájem části obecního pozemku p. č. 3878, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, připlocenou část k nemovitosti ev. č. 68 o ploše 43 m2, manželům M. a J. V., trvale bytem Praha 4, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců,

3) pronájem části obecního pozemku p. č. 3878, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, připlocenou část k nemovitosti ev. č. 70 o ploše 46 m2, paní Ing. J. Š., trvale bytem Praha 6, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců,

II. u k l á d á
starostovi města vyhotovit návrhy smluv a tyto smlouvy uzavřít.
Termín do: 31. 03. 2018

Usnesení č. 7
Rada města:

s c h v a l u j e
1) cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132, o dodávce a odběru tepla na rok 2018, s firmou Thermoservis, spol. s r. o., Nymburk,

2) cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis, spol. s r. o., Nymburk, pro rok 2018.

Usnesení č. 8
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku od pana Bc. P. K. podanou prostřednictvím emailu dne 14. 12. 2017 ve věci návrhu prodeje jeho podílu 1/5 z pozemků p. č. PK 3009 a PK 2832, k. ú. Lysá n. L.,

II. u k l á d á
odboru SM vstoupit v jednání s panem Bc. P. K. s tím, že jím navržené podíly by bylo možné vykoupit za cenu 20 Kč/m2, protože pozemek p. č. PK 2832 se pouze cca 1/10 nachází dle platného územního plánu v území OK2, tj. komerční vybavenost specifická.
Termín do: 28. 02. 2018

Usnesení č. 9
Rada města

I. s c h v a l u j e
podání nabídky dle diskuze z jednání RM do výběrového řízení s aukcí č. SKO/073/2017 vyhlášeného dne 30. 12. 2017 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci koupě pozemku p. č. 3628/71 o výměře 89 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty) a p. č. 3628/73 o výměře 115 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), k. ú. Lysá n. L.,

II. u k l á d á
místostarostovi města panu Janu Burianovi zúčastnit se výše uvedeného výběrového řízení s aukcí dne 31. 01. 2018 od 8:30 hod. na Odloučeném pracovišti Kolín, Karlovo nám. 44, 280 50 Kolín 1 – Budova A, 2. patro, v zasedací místnosti č. 202, a pověřuje ho v rámci aukce k podávání nabídek dle diskuze z jednání RM.

Usnesení č. 10
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s p. B. na pozemky p. č. 835/9 a 835/10, k. ú. Lysá n. L., dle předloženého návrhu,

II. u k l á d á
starostovi města smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 835/9 a 835/10, k. ú. Lysá n. L., uzavřít.
Termín do: 31. 03. 2018

Usnesení č. 11
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh na opravu chodníků a komunikací z položky 221 – Pozemní komunikace – údržba,

II. s c h v a l u j e
předložený návrh oprav chodníků a komunikací v r. 2018.

Usnesení č. 12
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá nad Labem, 28. října, obnova NN“ dle dokumentace, zaslané jako podklady pro uzavření smlouvy o budoucí smlouvě dne 13. 12. 2017 pod značkou E5-54310/0402, za těchto podmínek:
- přechod přes ulici Pivovarská bude řešen protlakem pod komunikací,
- stavebník si vyžádá souhlas s termínem stavby od odboru městského investora, který bude v roce 2018 zajišťovat ve stejné lokalitě investiční akci města, případně souhlas se souběhem obou staveb s vzájemnou koordinací stavebních postupů,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6008560/SOBS VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 3451/39, 3451/31, 492/84, 619/16 a 492/85, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá nad Labem, 28. října, obnova NN“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 01. 2018

Usnesení č. 13
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá n/L, Dolejší, přeložka NN č. p. 44/22“ dle dokumentace, zaslané dne 29. 11. 2017 za těchto podmínek:
- přechod přes ulici Dolejší bude řešen protlakem pod komunikací,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-6000509/VB01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 322/14, k. ú. Litol, pro stavbu „Lysá n/L, Dolejší, přeložka NN č. p. 44/22“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 01. 2018

Usnesení č. 14
Rada města

s c h v a l u j e
dle rozpočtových pravidel úpravu rozpočtu města na r. 2017 - 34. rozpočtové opatření takto:
1) přijetí částky 518.562,44 Kč a 517.645,59 Kč zaslané na účet města od Ministerstva zemědělství na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodu a kanalizace v Byšičkách s účelovým znakem 29993 a 29992,
2) Přijetí částky 78.500 Kč zaslané na účet města od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc listopad 2017,
3) Vrácení nevyčerpané dotace ve výši 13.301, 97 Kč Středočeskému kraji jako vratka dotace zálohy na prezidentské volby.
Úprava rozpočtu na rok 2017 se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu.

Usnesení č. 15
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města r. 2017 - 35. rozpočtové opatření v oddílech 22, 23, 33, 55 spočívající v přesunu finančních prostředků do rezervního fondu mezi jinými položkami v rámci stejného oddílu než bylo schváleno usn. č. 749. V případě PD hasičské zbrojnice převod z položky Generel odpadních vod ve výši 160 tis. Kč.

II. u k l á d á
finančnímu odboru navrhnout úpravu a doplnění rozpočtových pravidel tak, aby z ní vyplynula zejména povinnost dotčeného odboru požadovanou finanční úpravu projednat nejprve s finančním odborem.

Usnesení č. 16
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 1/2018 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.

Usnesení č. 17
Rada města

I. b e r e n a v ě d o mí
petici občanů ze Sídliště Lysá nad Labem, v níž požadují opravu, případně rekonstrukci panelové cesty podél č. p. 1427 až 1433 a 1439 až 1448,

II. u k l á d á
panu starostovi odpovědět petičnímu výboru ve smyslu diskuse v RM.
Termín: do 19. 01. 2018

Usnesení č. 18
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 11. 12. 2017.

Usnesení č. 19
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o čerpání přesčasů v roce 2017.

Usnesení č. 20
Rada města

u k l á d á
1) odboru SM, MI, ŠSVZaK, dopravy a finančnímu předložit p. starostovi svá vyjádření k dotazům a připomínkám, které se týkají jejich činnosti, uvedeným v zápisu z veřejné schůze ve Dvorcích, ze dne 24. 11. 2017,
Termín: 22. 01. 2018

2) p. starostovi na základě vyjádření jednotlivých odborů zpracovat a zaslat OV Dvorce písemnou odpověď a předložit ji společně se zápisem z veřejné schůze ZM dne 21. 02. 2018 na vědomí.
Termín: 21. 02. 2018

Usnesení č. 21
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo na akci s názvem „II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek“, která je výsledkem veřejné zakázky zadávané na základě Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na výše uvedenou akci, kde objednavateli jsou Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a Město Lysá nad Labem se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, a dodavatelem stavebních prací je firma Metrostav, a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

Usnesení č. 22
Rada města

u k l á d á
Bc. Robešovi konzultovat doplňující podnět p. Ing. Gregora na doplnění stanovení úseků na snížení rychlosti (usn. RM č. 736 z 22. 11. 2017) o ul. Přemyslova se všemi dotčenými orgány a připravit opatření na řešení situace v dopravě.
Vytvořeno 24.1.2018 12:04:59 - aktualizováno 24.1.2018 12:07:14 | přečteno 66x | ernest
load