29. Usnesení RM 19.12.2017

Usnesení z jednání RM dne 19. 12. 2017
Usnesení č. 782
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 19. 12. 2017 p. Krumpholce J. a p. Bc. Robeše M.

Usnesení č. 783
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 19. 12. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 784
Rada města

I. s c h v a l u j e
zadání urbanistické studie uspořádání okolí sportovní haly ve var. A za podmínek zachování pumptracku a skateparku a prověření potenciálu území po konzultaci s odborem ŠSVZaK,

II. u k l á d á
odboru MI zajistit zpracování urbanistické studie a předložit ji zastupitelstvu města.
Termín: 31. 01. 2018

Usnesení č. 785
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3554/3, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Dvořákova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu 1 Kč/m2/den, za účelem umístění odkládací schránky pro služby státního podniku Česká pošta.

Usnesení č. 786
Rada města

s c h v a l u j e
1) rozpracování dalšího projektového stupně předložené studie tělocvičny ZŠ Litol s následujícími podmínkami: světlá výška 6 m, zachování stávajících rozměrů haly dle studie var. 0, vytápění bude zajištěno rekonstrukcí stávající kotelny,

2) zmapování stávajícího stavu vytápění v ZŠ T. G. Masaryka v Litoli,

3) uzavření dodatku č. 1 k SOD na posouzení tepelných ztrát stávající budovy dle nabídnuté ceny 20.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 787
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
sdělení od SPÚ, ze dne 04. 12. 2017, ve věci převodu pozemků p. č. 514/21 a 514/8, oba k. ú. Lysá n. L., ulice Poděbradova, že město by mohlo požádat o souhlas s umístěním stavby chodníku na předmětných pozemcích a po realizaci stavby, kolaudace a zařazení chodníku do pasportu komunikací by byl možný bezúplatný převod dle § 7 odst. 2 zákona o SPÚ,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 informativní zprávu na vědomí.

Usnesení č. 788
Rada města

s o u h l a s í
se stažením výzvy k vyklizení bytu paní L. B., bytem v Milovicích, s tím, že pokud paní B. opět hrubě poruší podmínky vyplývající z nájemní smlouvy, nebude s ní již automaticky NS prodloužena.

Usnesení č. 789
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost spol. MS development, s. r. o., o převod infrastruktury vybudované na pozemku p. č. 490/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Jedličkova, do majetku Města Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
upravený návrh kupní smlouvy vypracovaný odborem SM,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 ke schválení upravený návrh kupní smlouvy.

Usnesení č. 790
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
seznam dotčených pozemků v lokalitě 30, 61b, 25b a 58b jih Za Cukrovarem: Na Zemské stezce – Mírová - Jiráskova včetně sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŽPaZ, ze dne 23. 11. 2017, ve věci možnosti zřízení parkové zeleně v lokalitě 30,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 02. 2018 k projednání návrh na možnost zřízení parkové zeleně v lokalitě 30 za areálem Kovony.

Usnesení č. 791
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
seznam dotčených pozemků v lokalitě 21b a 22b mezi tratí ČD Lysá n. L. – Nymburk, budoucím obchvatem města a Borkem včetně sdělení MŽP ČR ze dne 16. 11. 2017 ve věci možnosti zřízení lesoparku,

II. u k l á d á
odboru SM uskutečnit v lednu 2018 pracovní jednání s vlastníky pozemků v lokalitě 21b a 22b mezi tratí ČD Lysá n. L. – Nymburk, budoucím obchvatem města a Borkem a seznámit je s návrhem možnosti zřízení lesoparku.

Usnesení č. 792
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 - 29. rozpočtové opatření v rámci oddílu – Vodní hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod takto:
položka rozpočet úprava rozdíl
2321-5171-5172 – Oprava kanal. řadu Družstevní … 750 1.170 + 420
2321-5171-5078 - Opravy šoupat, šachet, hydrantů … 2.000 2.010 + 10
2321-5171-3147 - Havárie … 600 700 + 100
2321-5171-5150 - Vsaky v komunikaci Husova … 250 0 – 250
2310-5171-5171 - Oprava vodov. řadu Škrétova … 400 120 – 280

Usnesení č. 792a
Rada města

I.  s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021973/VB/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá nad Labem, Čapkova, SS100 p. č. 2126/26“ za těchto podmínek:- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 10. 01. 2018

Usnesení č. 793

Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 581, ze dne 26. 09. 2017,

II. n e s o u h l a s í
s přeprojektováním střechy a ukládá odboru MI pokračovat dle daného projektu,

III. v y d á v á
jako vlastník nemovitosti souhlasné stanovisko k žádosti pro stavební řízení.

Usnesení č. 794
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
návrh p. Ing. Gregora na zřízení oddělení technických služeb s tím, že záležitost se řeší.

Usnesení č. 795
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 na kapitole 331 Kultura – 30. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky Údržba víceúčelového hřiště – správci, sekání o 35 tis. Kč (po úpravě 1.235 tis. Kč) a v ponížení položky Doplnění prvků na dětská hřiště o 35 tis. Kč (po úpravě 265 tis. Kč).

Usnesení č. 796
Rada města

s ch v a l u j e
rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy na roky 2019 a 2020 pro příspěvkové organizace města: MŠ Pampeliška, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka a Městskou knihovnu.

Usnesení č. 797
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
poděkování Městské nemocnice Městec Králové, a. s., za dotaci na nákup polohovatelného lůžka s příslušenstvím.

Usnesení č. 798
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podání informační zprávy o řešení situace neprůchodnosti kanalizačního řadu na pozemku p. č. 650/1 a žádost p. J. C.,

II. u k l á d á
1) odboru SM zajistit vypracování odborného posudku na stanovení ceny VB kanalizace na pozemku p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.,
Termín: ihned

2) stavebnímu úřadu zpracovat závazné podmínky pro zástavbu pozemku p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., rodinným domem.
Termín: ihned

Usnesení č. 799
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost FK Litol, mládež, z. s., o využití sportovišť – fotbalového hřiště a fotbalového zázemí na pozemcích p. č. 15/13, 15/14, 334/4, 334/5 a p. č. st. 758,

II. k o n s t a t u j e
že na pozemky, které jsou předmětem žádosti, je uzavřena Smlouva o nájmu pozemků č. SMI/13/559/N/Jav s TJ Litol (dnes FK Litol, z. s.). Současně doporučuje FK Litol, mládež, z. s., vyžádat si stanovisko FK Litol, z. s., a to s ohledem na možnou kolizi práv a povinností vyplývající z nájemní smlouvy.

Usnesení č. 800
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 31. rozpočtové opatření spočívající v navýšení výdajové položky Rekonstrukce hasičského auta T815 ve výši 983 tis. Kč a ve snížení výdajové položky Generel dešťových vod ve výši 983 tis. Kč.

Usnesení č. 801
Rada města

I. s c h v a l u j e
výpověď smlouvy o nájmu zařízení a o poskytnutí služeb s nájmem zařízení souvisejících ze dne 26. 11. 2009, ve znění Dodatku č. 1 a 2,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem a podáním výpovědi v předloženém znění.

Usnesení č. 802
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny v Lysé nad Labem - restaurace a herna MANGO,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 baru a restauraci MANGO, Husovo náměstí č. p. 21, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2018, kdy bude provozní doba od pondělí do pátku od 12:00 do 03:00 hodin a sobota a neděle od 14:00 do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 803
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 32. rozpočtové opatření v odd. 5311 spočívající v navýšení položky 5171 Opravy a udržování o 65 tis. Kč a snížení položky 5167 o 65 tis. Kč,

III. u k l á d á
řediteli MěP předložit radě města přehled celkového počtu přesčasových hodin u jednotlivých strážníků.
Termín: do RM dne 09. 01. 2018

Usnesení č. 804
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pí J. I. na členství v sociální a zdravotní komisi k 31. 12. 2017.

Usnesení č. 805
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na změnu nájemce prostoru sloužícího k podnikání – provozování nápojového prodejního automatu.

Usnesení č. 806
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města r. 2017 - 33. rozpočtové opatření v oddíle vnitřní správa, odd. par. 6171 spočívající v přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami tak, aby nedošlo k přečerpání některé položky.

Usnesení č. 807
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo na rekonstrukci a stavbu nových chodníků v ulici Stržiště a Družstevní s firmou M – PROJEKCE, s. r. o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 05061415,

II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatky smluv.Vytvořeno 20.12.2017 9:28:32 - aktualizováno 21.12.2017 11:21:15 | přečteno 26x | ernest
load