28. Usnesení RM 05.12.2017

Usnesení z jednání RM dne 05. 12. 2017
Usnesení č. 744
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 05. 12. 2017 p. Kolmana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 745
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 05. 12. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 746
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, kde s vítězným sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martinou Forejtovou a Ing. Martinou Havlovou, zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), byla dojednána cena za projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení za cenu 3.073.000 Kč + DPH, a který byl schválen komisí dne 29. 11. 2017,

II. k o n s t a t u j e,
že odbor MI pokračuje v jednáních o obsahu příslušné smlouvy.

Usnesení č. 747
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52 písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce bytového domu Na Františku 253",

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53 odst. 6), zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky, tj. nejnižší nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,

c) uzavření příkazní smlouvy dle § 2430 Občanského zákoníku na výkon zadavatelských činností této veřejné zakázky dle § 43 zákona s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín, dle podmínek uvedených v této smlouvě s tím, že tato pověřená osoba za zadavatele posuzuje i doklady včetně kvalifikace před uzavřením smlouvy u vybraného dodavatele,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která plní i funkci komise pro otevírání obálek, ve složení: člen komise - PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Petr Gregor, Jan Burian, náhradnice členů komise - Ing. Caroline Chudobová, Hana Nesměráková,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Usnesení č. 748
Rada města

I. p ř i j í m á
cenovou nabídku firmy PONTEX, s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4,

II. schvaluje
uzavření smlouvy na zpracování PD na akci s názvem: „Cyklostezka – pravý břeh“ firmě PONTEX, s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, za cenu 478.313 Kč s DPH, v případě schválení rozpočtu města na rok 2018, kde je odborem MI navržena položka s názvem „PD cyklo podél Labe vč. napojení přístaviště“,

III. p o v ě ř u j e
starostu k uzavření smlouvy s firmou PONTEX, s. r. o.
Termín: po schválení rozpočtu města na rok 2018

Usnesení č. 749
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 - rozpočtové opatření spočívající ve snížení jednotlivých položek v rozpočtu města a jejich přesun v celkové výši 64.697 tis. Kč do rezervního fondu takto:
v tis. Kč
3322 Zámecký park oprava hlavní cesta - 850
3412 Oprava běžecké dráhy na víceúčelovém hřišti - 2.000
2212 Příprava projektů komunikace - 1.000
2212 PD komunikace Průmyslová - 340
2212 PD U Nové hospody - 180
2212 PD 28. října - 163
2212 Komunikace U Vodárny - 1.000
2219 PD Husovo náměstí - 150
2219 PD chodník Stržiště obě strany Sojovická, Kpt. Jaroše - 330
2212 Komunikace Ve Višňovce - 1.900
2212 Komunikace Na Vysoké mezi - 450
2219 PD chodník podél domů v Husově ulici - 300
2219 PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové - 380
2212 PD pěší a cyklodoprava přes Labe - 1.800
2212 PD Brandlova – revize - 340
2212 PD Parkoviště P+R nádraží - 600
2212 Bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích - 400
2310 VaK ČSA - 500
2321 Kanalizace vodovod Byšičky - 14.500
2321 Kanalizace Dvorce - 3.932
2321 Kanalizace Za Zámkem vč. PD - 2.000
2321 Kanalizace v ul. Za Pávem - 1.800
3111 PD a realizace MŠ Drážky - 1.867
3111 MŠ Mašinka PD rekonstrukce hosp. budovy - 400
3111 PD ZŠ TGM tělocvična - 900
3313 Kino a PD - 1.340
3322 Zámecké terasy další etapa - 600
3412 PD Sportovní hala - 2.300
3612 Dům č. p. 13 - 442
5512 Rekonstrukce hasičského auta T815 - 983
5512 PD hasičské zbrojnice - 700
3639 Výkup pozemků - 12.100
6171 Projekt výzvy 28 - 8.150

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit ZM dne 13. 12. 2017 úpravu rozpočtu města na rok 2017 ke schválení.

Usnesení č. 750
Rada města

I. bere na vědomí
předloženou zadávací dokumentaci pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, na akci „Sportovní hala Lysá nad Labem“ včetně závazné studie pro tuto veřejnou zakázku, která bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 zadávací dokumentaci ke schválení, vč. studie a doložení autorských práv ke studii.

Usnesení č. 751
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
studii revitalizace části zámeckého parku,

II. u k l á d á
odboru MI pokračovat v přípravě realizace do výše 1 mil. Kč ve smyslu diskuze.

Usnesení č. 752
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 2986/55
o výměře 3.567 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem Aloisem Zumrem, IČO 47528982, se sídlem Poděbradova 138, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 753
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 552/17 o výměře 1.245 m2 a p. č. 569/8 o výměře 2.080 m2, oba druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem Davidem Herdicsem, IČO 45826757, se sídlem Luční 421, 250 67 Klecany, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 754
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63 o výměře cca 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Rybníčku, manželům F. A. a P., oba bytem Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej bude zveřejněn až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 755
Rada města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 3878, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, připlocené části k nemovitosti ev. č. 69 o ploše 61 m2, panu M. Š., trvale bytem Praha 2, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců.

2) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 3878, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, připlocené části k nemovitosti ev. č. 68 o ploše 43 m2, manželům M. a. V., trvale bytem Praha 4, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců.

3) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 3878, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, připlocené části k nemovitosti ev. č. 70 o ploše 46 m2, paní Ing. J. Š., trvale bytem Praha 6, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců.

Usnesení č. 756
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, IČO 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, na část pozemku p. č. 3483/2 o výměře 513 m2, k. ú. Lysá n. L., za roční nájemné ve výši 10.260 Kč bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností nejpozději do 07. 05. 2019, tj. ode dne protokolárního převzetí předmětu nájmu - 14 dnů před zahájením samotné stavby parkoviště P+R Lysá nad Labem.

II. u k l á d á
starostovi města nájemní smlouvu dle předloženého návrhu uzavřít.
Termín: do 31. 03. 2018

Usnesení č. 757
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/11/203/Šm, ze dne 13. 06. 2011, týkající se rozšíření pronajatých obecních pozemků, a to části p. č. 15/3 o výměře 5 731 m2, druh pozemku orná půda, p. č. 15/15 o výměře 247 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 15/16 o výměře 113 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 15/22 o výměře 998 m2, druh pozemku ostatní plocha, dobývací prostor, p. č. 15/38 o výměře 720 m2, druh pozemku vodní plocha, zamokřená plocha, p. č. 15/39 o výměře 263 m2, druh pozemku vodní plocha, zamokřená plocha, část p. č. 324 o výměře 533 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, část p. č. 376/2 o výměře 2.264 m2, druh pozemku vodní plocha, zamokřená plocha, všechny pozemky v k. ú. Litol, s Rybářským klubem Lysá nad Labem, z. s., IČO 26609240, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, za účelem využívání těchto pozemků jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístupy k těmto místům s tím, že nájemce na předmětu nájmu bude na své náklady provádět úklidové práce a údržbu veřejné zeleně tj. sečení trávy a úprava porostů. Předmět pronájmu bude veřejně přístupný a bude umožněno jeho užívání všem návštěvníkům dané lokality písník Mršník bez jakéhokoliv omezení ze strany Rybářského klubu Lysá n. L., z. s. Výpovědní lhůta pozemků pronajatých Dodatkem č. 2 bude 3 měsíční.

II. u k l á d á
starostovi města dle bodu I vypracovat návrh dodatku č. 2 a tento dodatek uzavřít.
Termín do 31. 01. 2018

Usnesení č. 758
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 46, Sportovní č. p. 602, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.116 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s paní K. L., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 759
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 17, Sportovní č. p. 600, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.024 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní K. K., trvale bytem Praha 8.

Usnesení č. 760
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 46, Slepá č. p. 550, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 14.045 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem V. R., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 761
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1, č. 12, Slepá č. p. 551, Milovice, s postoupením pohledávky ve výši 25.000 Kč/m2, s jistotou ve výši 14.539 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem O. G., trvale bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 762
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 7. jednání bytové komise konané dne 08. 11. 2017.

Usnesení č. 763
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana J. Š. a pana A. W. o vystavení plánovací smlouvy ke stavbě – splašková kanalizace v ul. Komenského,

II. s c h v a l u j e
návrh plánovací smlouvy vypracovaný odborem SM,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 návrh plánovací smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 764
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana P. J. a pana J. D. o vystavení plánovací smlouvy ke stavbě – Prodloužení hl. kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce,

II. s c h v a l u j e
návrh plánovací smlouvy vypracovaný odborem SM,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 návrh plánovací smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 765
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 28. 11. 2017,

II. u k l á d á
odboru SM reagovat na podněty v bodě č. 1 – 5.
Termín: ihned

Usnesení č. 766
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o zamýšlené rekonstrukci objektů šaten na fotbalovém hřišti užívaném FK Litol, z. s., a návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2017-0002/SMI s FK Litol, z. s., se sídlem Jiráskova 6/19, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 67673678, v předloženém znění,

II. u k l á d á
odboru SM ve spolupráci s městským právníkem vypracovat písemnou výzvu FK Litol, z. s., aby valná hromada pověřila konkrétní osobu k podpisu Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2017-0002/SMI s FK Litol, z. s., se sídlem Jiráskova 6/19, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 67673678, v předloženém znění, a k dalšímu jednání ohledně rekonstrukce objektů šaten na fotbalovém hřišti.
Termín: ihned

Usnesení č. 767
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost spol. MS development, s. r. o., o převod infrastruktury vybudované na pozemku p. č. 490/2, do majetku Města Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
úpravu kupní smlouvy spočívající ve vypuštění převzetí zábradlí a schodiště s tím, že Město Lysá n. L. pro MS development, s. r. o., na stavbu schodiště a zábradlí na pozemku města zřídí věcné břemeno s tím, že se budou starat o úklid a údržbu,

III. u k l á d á
odboru SM navrhovanou změnu s MS development, s. r. o., projednat a následně předložit RM a ZM ke schválení.
Termín: ihned

Usnesení č. 768
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá nad Labem, kNN p. č. 621/84“ podle dokumentace přiložené k žádosti ze dne 30. 10. 2017 a předložené projektantem Miroslavem Böhmem,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021994/03 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3476/5, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá nad Labem, kNN p. č. 621/84“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 12. 2017

Usnesení č. 769
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6020042/VB 1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá n/Lab., Byšičky – kNN pro p.č. 1190/1,E8“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 12. 2017

Usnesení č. 770
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o připravované rekonstrukci silnice II/272 včetně mostu přes Labe a o souběhu termínů s akcí rekonstrukce nadjezdu a dalších připravovaných velkých staveb,

II. s o u h l a s í
s vydáním kladného stanoviska k technickému řešení stavby II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za městskou částí Litol a rekonstrukci komunikace II/272 – I. etapa.

Usnesení č. 771
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření odboru SM,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 25. rozpočtové opatření spočívající v ponížení položky 3722-5169-2000 Kontejnery o částku ve výši 186 tis. Kč a v navýšení položky 3722-5169-2001 Provoz separačního dvora o částku 186 tis. Kč.

Usnesení č. 772
Rada města

s c h v a l u j e
1) navýšení úhrad za stravování dětí v MŠ v Lysé nad Labem, které odebírají stravu ze školní jídelny Scolarest, spol. s r. o., Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 1 Kč v každé položce, tj. následovně: přesnídávka za 8 Kč, oběd za 22 Kč a svačina za 8 Kč s účinností od 01. 01. 2018,

2) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stravování ze dne 11. 06. 2013.

Usnesení č. 773
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) návrh Koncepce sportu Města Lysá nad Labem,
2) zapracované změny a připomínky od p. Mgr. Havelky,

II. k o n s t a t u j e,
že konečné znění Koncepce sportu Města Lysá nad Labem bude ZM předloženo ve 02/2018, a to z důvodu pozdního podání rozsáhlých připomínek p. Mgr. Kopeckého dne 01. 12. 2017.

Usnesení č. 774
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvu s TK Slovan Lysá nad Labem na realizaci projektu Závlaha 2017,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13. 12. 2017 veřejnoprávní smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 775
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s p. Lukášem Fuchsem o poskytnutí dotace na činnost a údržbu kin za předpokladu schválení návrhu rozpočtu na rok 2018,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13. 12. 2017 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 776
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o financování oddílu FK Litol a o rizikách stávajícího stavu,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK informovat pí Š. o tom, že rada města iniciuje svolání valné hromady a žádá ji o určení statutárního zástupce, s nímž by se problémy řešily.
Termín: ihned

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 informaci na vědomí.

Usnesení č. 777
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve snížení finančních prostředků na položce Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem o 221.160 Kč a ve zřízení nových položek
a) Finanční příspěvek na činnost Tanečního a sportovního klubu Dynamik, z. s. ve výši 73.720 Kč,
b) Finanční příspěvek na činnosti spolku Dance Emotion Lysá nad Labem, ve výši 73.720 Kč,
c) Finanční příspěvek na činnost FK Litol, mládež, z. s., ve výši 73.720 Kč,

2) vyplacení výše uvedených příspěvků,

II. u k l á d á
1) finančnímu odboru předložit ZM dne 13. 12. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení včetně návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č. 8 z 15. 02. 2017 ve smyslu, že bude zrušeno schválení vyplacení finančního příspěvku ve výši 221.160 Kč TSK Dynamik,

2) odboru ŠSVZaK
předložit do ZM dne 13. 12. 2017 návrhy veřejnoprávních smluv projednané s městským právníkem, který zároveň potvrdí existující právní subjektivity jednotlivých spolků.

Usnesení č. 778
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 26. rozpočtové opatření takto:
1) Přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 81.948 Kč. Dotace se projeví v rozpočtu města v navýšení příjmové i výdajové části ve stejné výši.
2) Přijetí dotace pro ZŠ B. Hrozného - 2. zálohy na projekt Šablony ve výši 480.664 Kč podíl 85 % z ESF2 a SR 15 %. Dotace se projeví v rozpočtu města v navýšení příjmové i výdajové části ve stejné výši.
3) Přijetí dotace pro hasiče od Středočeského kraje ve výši 123.303 Kč. Dotace se projeví v rozpočtu města v navýšení příjmové i výdajové části ve stejné výši.
4) Přijetí dotace ze SFŽP ve výši 33.802 Kč jako doplatek dotace z roku 2016 na zámecký park. Dotace se projeví jen v navýšení příjmové části rozpočtu, a protože výdaje již byly uhrazeny, budou finanční prostředky přesunuty do rezerv.
5) Přijetí dotace od Středočeského kraje ve výši 500.000 Kč na výstavbu cyklověže. Dotace se projeví v rozpočtu města v navýšení příjmové části rozpočtu a ve výdajové části navýší investiční položku Cyklověž u nádraží.

Usnesení č. 779
Rada města

I. o d v o l á v á
pana Ing. Jana Hladíka z funkce vedoucího stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem s účinností k 01. 12. 2017,

II. p o v ě ř u j e
paní Irenu Šulcovou řízením stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 04. 12. 2017,

III. u k l á d á
tajemníkovi zahájit kroky k obsazení místa vedoucího SÚ.
Termín: ihned

Usnesení č. 780
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku Českomoravské myslivecké jednotě na nákup soli a léčiv pro spárkatou zvěř ve výši 30 tis. Kč a veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení č. 781
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 13. 12. 2017 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Výkup části pozemku p. č. PK 2832, k. ú. Lysá n. L. pro výstavbu obchvatu města.
2. Prodej částí obecního pozemku p. č. 144/3, k. ú. Litol (p. č. 144/3 a 144/5).
3. Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol (p. č. 322/18).
4. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav.
5. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za nebytové prostory.
6. Úprava rozpočtu města na rok 2017.
7. Informace o ceně vodného a stočného v roce 2018.
8. Návrh na vydání změny č. 1A územního plánu.
9. Zápis z jednání Finančního výboru dne 13. 11. a 04. 12. 2017.
10. Návrh rozpočtu města na rok 2018.
11. Informace o uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2018.
12. Doplnění stanov Mikroregionu Polabí.
13. Informace o petici – nesouhlas s prováděním výkopových prací v ulicích Škroupova a Sokolovská v Lysé nad Labem.
14. Informace o petici – nesouhlas se zavedením placeného parkoviště P+R, ČD, Lysá nad Labem.
15. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
16. Termíny jednání ZM v roce 2018.
17. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 11. 2017.
18. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, k. ú. Lysá n. L.
19. Plánovací smlouva na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Komenského.
20. Plánovací smlouva na prodloužení hl. kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce.
21. Veřejnoprávní smlouva s TK Slovan Lysá n. L. na poskytnutí finančního příspěvku na spoluúčast při realizaci projektu Závlaha 2017.
22. Veřejnoprávní smlouva s p. Lukášem Fuchsem na poskytnutí dotace na činnost a údržbu kin.
23. Informativní zpráva o financování oddílu FK Litol a o rizikách stávajícího stavu.
24. PD – Sportovní hala v ulici Komenského – zadávací dokumentace.
25. Uzavření veřejnoprávních smluv se spolky TSK Dynamik, Dance Emotion a FK Litol, mládež.

Vytvořeno 6.12.2017 13:45:39 - aktualizováno 6.12.2017 13:49:12 | přečteno 13x | ernest
load