27. Usnesení RM 22.11.2017

Usnesení z jednání RM dne 22. 11. 2017
Usnesení č. 714
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 22. 11. 2017 p. Buriana J. a p. Bc. Robeše M.

Usnesení č. 715
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 22. 11. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 716
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Změnový list č. 1 ke stavbě: Rekonstrukce chodníku Sídliště, mezi ul. Resslova a Uzavřená,

II. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 2017-0266/SM, ze dne 22. 09. 2017, na stavbu: Rekonstrukce chodníku Sídliště, mezi ul. Resslova a Uzavřená, dle PD č. 1705.3, vypracované Ing. Fiedlerem, na méně práce dle Změnového listu č. 1, ze dne 06. 11. 2017, dle kterého se celková cena díla sníží o 27.356,80 Kč (bez DPH). Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 717
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy ze dne 23. 10. 2017,

II. u k l á d á
odboru správy majetku
1 zajistit prořezání křovin na vjezdu z ulice Ke Střelnici do ulice Sojovické,
2 instalaci dopravního zrcadla na výjezdu z ulice Ke Střelnici do ulice Sojovické,
3 umístit na konci ulice Sojovické směrem ven z města tabuli s ukazatelem rychlosti.
Termín: 31. 03. 2018

Usnesení č. 718
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost společnosti NEW WAVE location, s. r. o., o povolení natáčení seriálu pro TV Prima,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání místních komunikací Na Františku, části ul. Tyršova a U Braňky, z důvodu natáčení seriálu Ohnivý kuře pro TV PRIMA, společnosti NEW WAVE location, s. r. o., se sídlem Chvalova 1097/7, 130 00 Praha 3 Žižkov, v termínu 15. 12. 2017, od 05:00 do 22:00 hodin, které bude vydáno odborem správy majetku s tím, že na pokladně bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč, podle skutečně zabraných metrů bude zaplacen poplatek za zábor dle OZV č. 1/2016 a žadatel na své náklady zajistí odvoz odpadků.

Usnesení č. 719
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem obecního pozemku p. č. 493/3, o výměře 236 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Slunéčkova, Společnosti vlastníků jednotek pro dům Slunéčkova 1982, 1983 a 1984, se sídlem Slunéčkova 1982, 289 22 Lysá n. L., za podmínek, že se bude jednat o pronájem na dobu neurčitou za symbolickou 1 Kč ročně a s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Pozemek bude přístupný veřejnosti pro aktivity klidového a volnočasového charakteru a nájemce zajistí na své náklady pravidelné sekání trávy, zalévání a prostřihávání stromů, zahradnické práce na skalce a úklid schodů po celý rok.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh znění nájemní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 12. 2017

Usnesení č. 720
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a akciovou společností České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, na drážní pozemky p. č. 2126/26 o výměře 5.641 m2, p. č. st. 3077 o výměře 145 m2, p. č. 2126/24 o výměře 225 m2, p. č. st. 3076 o výměře 178 m2 a p. č. st. 3079 o výměře 203 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., za roční nájemné ve výši 127.840 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 01. 12. 2017. Jedná se o pozemky určené k výstavbě parkoviště P+R Lysá nad Labem.

II. u k l á d á
starostovi města nájemní smlouvu dle předloženého návrhu uzavřít.
Termín: ihned

Usnesení č. 721
Rada města

n e s c h v a l u j e
žádost paní K. K. o poskytnutí slevy z nájemného k pronajatému prostoru sloužícího k podnikání na adrese Husovo náměstí 550/5, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 722
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na obecním pozemku p. č. 301/3 a p. č. 301/2, oba k. ú. Lysá n. L., ulice Školní náměstí, ve prospěch pozemku p. č. 303/1 a nemovitosti č. p. 17 na pozemku p. č. st. 28/1, k. ú. Lysá n. L., Náměstí B. Hrozného, s panem T. K., trvale bytem Lysá nad Labem, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Oprávněný uhradí na své náklady pořízení geometrického plánu na označení VB na pozemek p. č. 301/3 a kolek na vklad do KN.

2) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na p. č. 303/1, k. ú. Lysá n. L., mezi Městem Lysá nad Labem a panem T. K., trvale bytem Lysá nad Labem, ve prospěch nemovitosti č. p. 3 na pozemku p. č. st. 28/2, k. ú. Lysá n. L., Náměstí B. Hrozného, za částku 1.000 Kč. Oprávněný uhradí na své náklady kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrhy smluv dle bodu I a II, tyto smlouvy uzavřít.
Termín: do 31. 03. 2018.

Usnesení č. 723
Rada města

s c h v a l u j e
vyplacení odměny paní ředitelce MŠ Mašinka Lysá nad Labem za školní rok 2016/2017 dle návrhu odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 724
Rada města

s c h v a l u j e
1. zajištění vánočních balíčků pro občany do Domova Na Zámku v Lysé nad Labem a Domova Rožďalovice, kteří měli poslední trvalý pobyt v Lysé n. L. a malý dárek pro všechny seniory umístěné v Domově Na Zámku v Lysé n. L.,

2. poskytnutí dotace pro děti, které mají trvalý pobyt v Lysé nad Labem a jsou umístěné v dětských domovech a v ústavech,
vše do maximální výše 25.550 Kč z Charitativního fondu.

Usnesení č. 725
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise regenerace MPZ dne 08. 11. 2017.

Usnesení č. 726
Rada města

s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 24. rozpočtové opatření spočívající v navýšení finančních prostředků na org. 1089 – Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým o 16 tis. Kč (51 tis. Kč) a ponížení finančních prostředků na org. 1065 Charitativní program o 16 tis. Kč (369 tis. Kč),

2) vyplacení finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč rodině policisty pprap. p. Suchánka

Usnesení č. 727
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 13. 11. 2017,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 zápis k projednání.

Usnesení č. 728
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2018, kde částka na občana činí 180 Kč (celkem 1.702.800 Kč), za předpokladu schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2018,

II. p o v ě ř u j e
starostu města jejím podpisem,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 Příkazní smlouvu na vědomí.

Usnesení č. 729
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na doplnění stanov Mikroregionu Polabí v čl. 4 Předmět činnosti – zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro členy Mikroregionu Polabí a jejich zřizované organizace,

II. p ř e d k l á d á
uvedený návrh ZM dne 13. 12. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 730
Rada města

I. s c h v a l u j e
upravený návrh rozpočtu města na rok 2018 ke schválení, v předloženém znění. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 návrh rozpočtu města na rok 2018 ke schválení.

Usnesení č. 731
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podanou petici – nesouhlas s prováděním výkopových prací v ulicích Škroupova a Sokolovská v Lysé nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
uvedenou petici ZM dne 13. 12. 2017 na vědomí.

Usnesení č. 732
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
požadavek pana T. K. v souvislosti se zástavbou v lokalitě Náměstí B. Hrozného – Komenského – Školní náměstí,

II. u k l á d á
tajemníkovi odpovědět panu T. K. ve smyslu předloženého materiálu.
Termín: ihned

Usnesení č. 733
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
petici – nesouhlas se zavedením placeného parkoviště P+R, ČD, Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
uvedenou petici ZM dne 13. 12. 2017 k projednání.

Usnesení č. 734
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Dodatku č. 8 se společností RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, DIČ CZ26128233, na prodloužení smlouvy o dílo na vzdělávání úředníků přes internet, a to na dobu určitou od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018, za částku 5.440 Kč/měsíc bez DPH,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem Dodatku č. 8 se společností RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy.

Usnesení č. 735
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn za II. pololetí 2017 vedoucím úředníkům, ředitelce MěK, úředníkům a zaměstnancům v kategorii D v celkové výši 1.397.000 Kč, a řediteli MěP a strážníkům MěP v celkové výši 212.000 Kč.

Usnesení č. 736
Rada města

u k l á d á
panu radnímu, Bc. Robešovi, ve spolupráci s odborem SM konzultovat podnět se všemi dotčenými orgány, připravit a zaslat na DI Nymburk žádost na snížení rychlosti z 50 na 30 km v centru města ve vytipovaných 4 úsecích.
Termín: do 15. 12. 2017

Usnesení č. 737
Rada města

I. d o p o r u č u j e
ZM dne 13. 12. 2017 stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta 33.210 Kč
- člen rady 7.380 Kč
- předseda výboru/komise 3.690 Kč
- člen výboru/komise 3.075 Kč
- člen ZM bez dalších funkcí 1.845 Kč.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.
Odměna bude poskytována od 01. 01. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
ZM schválit uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 1.000 Kč/rok.

II. o d v o l á v á
předsedu a členy Komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti a tuto komisi k dnešnímu dni ruší.

Usnesení č. 738
Rada města

s c h v a l u j e
matrikářce a referentkám města zajišťující veřejné občanské obřady vyplácení příspěvku na úpravu zevnějšku ve výši 200 Kč/den, kdy se sňatek nebo občanský obřad uskuteční, a to od 01. 01. 2018.

Usnesení č. 739
Rada města

I. s c h v a l u j e
termíny jednání rady města v 1. pololetí r. 2018 takto:
RM – 09. 01., 23. 01., 06. 02., 20. 02., 06. 03., 20. 03., 03. 04., 17. 04., 02. 05., 15. 05., 29. 05., 12. 06., 26. 06.,
ZM – 14. 02., 28. 03., 16. 05., 20. 06.,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13. 12. 2017
1) vzít na vědomí termíny jednání RM v I. pololetí r. 2018,
2) schválit navržené termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2018.

Usnesení č. 740
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o přesunu originálů uzavřených smluv z odboru vnitřních věcí.
Termín: 30. 06. 2018

Usnesení č. 741
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 11. 2017,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 zápis k projednání.

Usnesení č. 742
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
poskytnutí mimořádného finančního příspěvku FK Litol, mládež, z. s.,

II. d o p o r u č u j e
FK Litol, mládež, z. s., podat žádost z Programu na podporu činnosti sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem na rok 2018 (termín podávání žádostí do 31. 01. 2018).

Usnesení č. 743
rada města

s c h v a l u j e
využití Husova náměstí v Lysé nad Labem na pořádání kulturní akce Přivítání Adventu dne 02. 12. 2017.
Vytvořeno 24.11.2017 10:03:01 - aktualizováno 24.11.2017 10:05:47 | přečteno 12x | ernest
load