26. Usnesení RM 07.11.2017

Usnesení z jednání RM dne 07. 11. 2017
Usnesení č. 679
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 07. 11. 2017 p. Buriana J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 680
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 07. 11. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 681
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2832 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: pan O. H., trvale bytem Líbeznice (podíl 1/10), paní K. H., Spolková republika Německo (podíl 1/5), pan E. K., trvale bytem Praha 10 (podíl 1/5), pan P. K., trvale bytem Praha 9 (podíl 1/5) a paní I. R., trvale bytem Velké Popovice (podíl 1/10), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2832 o výměře 333 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 výkup pozemku ke schválení s tím, aby starostovi města Lysá n. L. bylo uloženo uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I v termínu do 31. 08. 2018.

Usnesení č. 682
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/3 o výměře 354 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu M. H., bytem Lysá n. L., a paní V. R., bytem Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ideální 1/2, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

2) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/5 o výměře 198 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, paní M. N., bytem Lysá n. L., do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupní cena bude uhrazena ve splátkách ve lhůtě do 3 let od podpisu kupní smlouvy, a to tak, že do 30 dnů od podpisu smlouvy bude uhrazena splátka ve výši 65.000 Kč a zbylá částka 34.000 Kč bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 prodej pozemku dle bodu I/1 a I/2 ke schválení s tím, že starostovi města bude uloženo vypracovat návrh kupních smluv a smlouvy uzavřít v termínu do 31. 05. 2018.

Usnesení č. 683
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, nově označené jako pozemek p. č. 322/18 o výměře 42 m2 (jedná se o připlocenou část pozemku k pozemku p. č. st. 12, k. ú. Litol), druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Litol, ulice Dolejší, dle geometrického plánu č. 829-73/2017, panu M. H., bytem Lysá n. L., a paní V. R., bytem Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ideální ½ za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 prodej pozemku dle bodu I ke schválení s tím, že starostovi města bude uloženo vypracovat návrh kupní smlouvy a smlouvu uzavřít v termínu do 31. 05. 2018.

Usnesení č. 684
Rada města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/11/203/Šm, ze dne 13. 06. 2011, týkající se rozšíření pronajatých obecních pozemků, a to části p. č. 15/3 dle zákresu, druh pozemku orná půda, p. č. 15/15 o výměře 247 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 15/16 o výměře 113 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 15/22 o výměře 998 m2, druh pozemku ostatní plocha, dobývací prostor, p. č. 15/38 o výměře 720 m2, druh pozemku vodní plocha, zamokřená plocha, p. č. 15/39 o výměře 263 m2, druh pozemku vodní plocha, zamokřená plocha, část p. č. 324 o výměře 533 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, část p. č. 376/2 o výměře 2.264 m2, druh pozemku vodní plocha, zamokřená plocha, všechny pozemky v k. ú. Litol, s Rybářským klubem Lysá nad Labem, z. s., IČO 26609240, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem využívání těchto pozemků jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístupy k těmto místům s tím, že nájemce na předmětu nájmu bude na své náklady provádět úklidové práce a údržbu veřejné zeleně tj. sečení trávy a úprava porostů. Předmět pronájmu bude veřejně přístupný a bude umožněno jeho užívání všem návštěvníkům dané lokality písník Mršník bez jakéhokoliv omezení ze strany Rybářského klubu Lysá n. L., z. s. Výpovědní lhůta pozemků pronajatých Dodatkem č. 2 bude 3 měsíční.
2) vybudování ochranného hrazení proti vjezdu vozidel na travnaté plochy podél břehové linie obecních pozemků p. č. 15/14, 15/15, 15/24, 15/25 a 15/38 ve vzdálenosti 1 m od stávající krajnice cesty.

Usnesení č. 685
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stanovisko komise pro životní prostředí k záměru rekonstrukce ul. Čs. armády, ul. Mírové
a zástavbě vnitrobloku mezi Nám. B. Hrozného a Školním náměstím společností PMS, s. r. o.,

II. k o n s t a t u j e,
že o řešení projektů z hlediska životního prostředí rozhoduje příslušný orgán státní správy.

Usnesení č. 686
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav, vypracovaného odborem SM,

II. s c h v a l u j e
dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 Dodatek č. 2 ke schválení.

Usnesení č. 687
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační Infrastrukturou, a. s., na obecní pozemek p. č. 3485/2, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu s označením 11010-055555 TM_BTA_Nymburk_NBLY_OK. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města. Cena za zřízení služebnosti je 2.700 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.
Termín: do 30. 11. 2017

Usnesení č. 688
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá nad Labem, kNN pro parc. č. 33“ podle dokumentace předložené společností AZ Elektrostav, a. s.,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021637/SOBS VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3463/1, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „IV-12-6021637/SOBS VB/001“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.
Termín: do 30. 11. 2017

Usnesení č. 689
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6020437/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 2108, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá n/L, K Závodišti, kNN pro pč. 2113“. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města. Cena za zřízení služebnosti je 4.500 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.
Termín: do 30. 11. 2017

Usnesení č. 690
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o kontrolní prohlídce budovy Základní umělecké školy v Lysé nad Labem, Školní náměstí č. p. 906.

Usnesení č. 691
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 41, Sportovní č. p. 600, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.024 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem K. K., trvale bytem Semice.

Usnesení č. 692
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3+1, č. 7, Sportovní č. p. 602, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.417 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, se slečnou N. P., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 693
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 11, Sportovní č. p. 600, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.024 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, se slečnou N. H., trvale bytem Lysá nad Labem, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za předpokladu řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.

Usnesení č. 694
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1+1, č. 35, Slepá č. p. 550, Milovice, s jistotou ve výši 6.453 Kč
a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s panem J. H., trvale bytem Lysá nad Labem, na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za předpokladu řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.

Usnesení č. 695
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 04. 10. 2017.

Usnesení č. 696
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením splátkového kalendáře s panem Š. R., trvale bytem Odolená Voda, na částku 72.712 Kč, s měsíčními splátkami ve výši 1.515 Kč s termínem do 31. 10. 2021. Dluh je za prostor sloužící k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 splátkový kalendář ke schválení.

Usnesení č. 697
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 takto:
a) Navýšení položky v oddíle VHČ – oprava a údržba bytového fondu Milovice org. 101 celkem + 350 tis. Kč, z těchto položek (v tis. Kč):
rozpočet po úpravě rozdíl
pol. 3639-6121-5147 výměna olova a litiny v potrubí 200 0 - 200
pol. 3631-6121-5146 el. přípojka vodárny ul. Žižkova 300 150 - 150

b) Navýšení položky deratizace pol. 3612-5169-5097, celkem +70 tis. Kč, z těchto položek (tis. Kč):
rozpočet po úpravě rozdíl
pol. 3639-5169-2500 městský mobiliář 240 190 - 50
pol. 3612-5169-4946 průkazy energet. náročnosti 50 30 - 20

II. u k l á d á
finančnímu odboru návrh úpravy rozpočtu projednat ve Finančním výboru a předložit k projednání ZM dne 13. 12. 2017.

Usnesení č. 698
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2018 dle Smlouvy
o provozování vodovodu a kanalizace ve městě Lysá n. L.,

II. s t a n o v í
cenu vodného a stočného pro rok 2018 vč. DPH na základě uzavřené smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace ve městě Lysá nad Labem z roku 2016 takto:
vodné 42,57 Kč/m3
stočné 42,52 Kč/m3
Celkem 85,09 Kč/m3

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 informaci na vědomí.

Usnesení č. 699
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 Karlu Nádeníčkovi – Music please TV k prodloužení konání akce v Music clubu Calypsso dne 18. 11. 2017 od 22:00 hodin do 19. 11. 2017 05:00 hodin.

Usnesení č. 700
Rada města

I. s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem za školní rok 2016/2017, mimo pí ředitelky MŠ Mašinka,

II. ž á d á
paní ředitelku MŠ Mašinka, aby do příštího jednání RM předložila řádně vyplněné podklady k udělení odměn ředitelům dle Směrnice pro odměňování ředitele předškolních zařízení, škol
a školských zařízení, které zřizuje Město Lysá nad Labem podle § 14 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ze dne 03. 03. 2003, v platném znění s tím, že jí zaslané volné hodnocení činnosti vyplacení odměny neumožňuje.

Usnesení č. 701
Rada města

n e s o u h l a s í
s umístěním sídla spolku ROD-Rodina, Obrana, Domov, z. s., na adrese nájemkyně městského bytu v Milovicích - Mladé.

Usnesení č. 702
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 23. rozpočtové opatření spočívající v navýšení finančních prostředků na org. 1089 – Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým o 15 tis. Kč (35 tis. Kč) a ponížení finančních prostředků na org. Charitativní programu o 15 tis. Kč (385 tis. Kč).

Usnesení č. 703
Rada města

s c h v a l u j e
Dodatek č. 1/2017 k Dohodě o užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá n. L. sepsaný s Klubem důchodců Litol.

Usnesení č. 704
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku PMS ze dne 07. 11. 2017, jako podklad k dalšímu jednání,

II. u k l á d á
p. starostovi a členovi RM, p. Bc. Robešovi, informovat PMS o postoji RM k demolici sousedních budov v majetku města a jednat s nimi o podobě jejich záměru v kontextu s potřebami města.
Termín: ihned

Usnesení č. 705
Rada města

I. s c h v a l u j e
upravený návrh rozpočtu města a neinvestiční příspěvky z oddílu 31 – 34 na rok 2018 v předloženém znění,

II. p ř e d k l á d á
FV dne 15. 11. 2018 k projednání a ZM dne 13. 12. 2017 návrh rozpočtu města na rok 2018
a neinvestiční příspěvky z oddílu 31 – 34 ke schválení s tím, že rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.

Usnesení č. 706
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 2017-0340/OMI o závazku PDS připojit odběrné zařízení pro Dochlorovací stanici - Byšičky a po připojení zajistit rezervovaný příkon.

Usnesení č. 707
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení termínu realizace akce do 29. 12. 2017„Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa“,
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku smlouvy.

Usnesení č. 708
Rada města

I. s c h v a l u j e
Dodatky č. 1 - 4 SoD „Byšičky – Kanalizace splašková tlaková a vodovod“,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu dodatků č. 1 - 4 smlouvy o dílo „ Byšičky – Kanalizace splašková tlaková a vodovod“ ze dne 30. 05. 2017.

Usnesení č. 709
Rada města

s c h v a l u j e
Přílohu ke směrnici č. 4/2016 Oběh účetních dokladů Města Lysá nad Labem – odpovědnostní a podpisový řád.

Usnesení č. 710
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu projednávání změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 711
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na vydání změny č. 1A územního plánu Lysá nad Labem, včetně vyhodnocení připomínek,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13. 12. 2017 návrh na vydání změny č. 1A územního plánu k projednání.

Usnesení č. 712
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Elektromobil“ pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a váhovým hodnocením:
- celková nabídková cena včetně DPH: Váha 25 %
- dodací a platební podmínky: Váha 20 %
- technické parametry elektrovozidla: Váha 30 %
– záruka a následný servis: Váha 25 %

2) rozeslání písemné výzvy k předložení nabídky dle předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění, vybraným dodavatelům,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Karel Otava – starosta Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Miloš Dvořák – tajemník MěÚ Bc. Martin Robeš - radní
3. Tomáš Sedláček – Technická skupina Ing. Petr Gregor – výbor pro majetek
města

III. d o p o r u č u j e
ZM 13. 12. 2017 změnit rozdělení rozpočtové částky 1.000.000 Kč na položku provozní ve výši 300 tis. Kč a 700 tis. Kč na investice.

Usnesení č. 713
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o možnosti navýšení kapacity I. stupně ZŠ T. G. Masaryka v Litoli,

II. u k l á d á
místostarostovi města prověřit možnost rozšíření ZŠ T. G. Masaryka v Litoli (I. stupeň) na 2 třídy v ročníku.
Termín: do 31. 03. 2018
Vytvořeno 8.11.2017 9:58:49 - aktualizováno 9.11.2017 6:52:16 | přečteno 13x | ernest
load