25. Usnesení RM 24.10.2017

Usnesení z jednání RM dne 24. 10. 2017
Usnesení č. 626
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 24. 10. 2017 p. Krumpholce J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 627
Rada města

s c h v a l u j e
upravený program jednání RM dne 24. 10. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 628
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/26, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch nemovitosti č. p. 220 na pozemku p. č. st. 265/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Tyršova, s panem K. N., trvale bytem Lysá n. L., za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 12. 2017.

Usnesení č. 629
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3484/3 a 3484/2, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch pozemku p. č. 866/17, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Zemské stezce, s manželi P. a M. J., oba trvale bytem Chodov, 149 00 Praha 4, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 12. 2017.

Usnesení č. 630
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2629/2, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch pozemku p. č. 2623/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Jaromírovy sady, s panem Š. K., trvale bytem Písek, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy dle bodu I tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 12. 2017.

Usnesení č. 631
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) doručenou písemnost, ze dne 10. 10. 2017, ve věci žádosti o dlouhodobý pronájem části pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L., ulice Slunéčkova, od pana L. H., bytem Lysá n. L.,

2) doručenou písemnost, ze dne 16. 10. 2017, ve věci žádosti o dlouhodobý pronájem části pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L., ulice Slunéčkova, od Společnosti vlastníků jednotek pro dům Slunéčkova 1982, 1983 a 1984, se sídlem Slunéčkova 1982, 289 22 Lysá n. L.,

III. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku p. č. 493/3 o výměře 236 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Slunéčkova, Společnosti vlastníků jednotek pro dům Slunéčkova 1982, 1983 a 1984, se sídlem Slunéčkova 1982, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za podmínek, že se bude jednat o pronájem na dobu neurčitou za symbolickou 1 Kč ročně, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za účelem užívání pozemku jako klidový volnočasový charakter přístupný pro veřejnost s tím, že nájemce zajistí na své náklady pravidelné sekání trávy, zalévání a prostřihávání stromů, zahradnické práce na skalce a úklid schodů po celý rok.

Usnesení č. 632
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3+1+1b, č. 13, Slepá ul., č. p. 550, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 15.794 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s panem T. V., trvale bytem Moravské Budějovice, a slečnou B. P., trvale bytem Lysá n. L.

Usnesení č. 633
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Lysé nad Labem, s jistotou ve výši 4.920 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s panem P. V., trvale bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 634
Rada města

I. s c h v a l u j e
upravené Nařízení města Lysá nad Labem č. 4/2017, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 Nařízení č. 4/2017 na vědomí.

Usnesení č. 635
Rada města

s o u h l a s í
se stažením výzvy k vyklizení bytu paní P. L., bytem Milovice.

Usnesení č. 636
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci o vývoji dluhů bytového fondu Města Lysá nad Labem od počátku roku 2017.

Usnesení č. 637
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ (vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem, k obytnému komplexu v lokalitě Kačín), vypracovaného odborem SM,

II. s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 Dodatek č. 2 ke schválení.

Usnesení č. 638
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
záměr Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., na využití prostor určených k podnikání v budově č. p. 1102 pro vybudování denního stacionáře a předložený návrh stavebních úprav včetně předpokládaných kalkulací, směřujících k realizaci záměru,
II. s o u h l a s í
a) se stavebními úpravami prostor určených k podnikání v budově č. p. 1102, předloženými Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., na vybudování denního stacionáře, za předpokladu, že bude položka schválena v rozpočtu města na rok 2018,
b) s následným vyvěšením záměru na pronájem prostor určených k podnikání v budově č. p. 1102 Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, IČO 27395286, s výší nájemného 247.560 Kč/rok, a tedy na 20.630 Kč/měs. plus příslušný podíl na službách za účelem vybudování a provozování denního stacionáře.

III. u k l á d á
a) odboru správy majetku zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2018 předpokládanou částku na rekonstrukci prostor určených k podnikání v budově č. p. 1102 pro vybudování denního stacionáře ve výši 2 mil. Kč včetně DPH.
Termín: ihned
b) starostovi města projednat s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., možnost kompenzace vynaložených nákladů na stavební úpravy prostor určených k podnikání v budově č. p. 1102 pro vybudování denního stacionáře a o výsledku jednání informovat radu města.
Termín: do 13. 12. 2017

Usnesení č. 639
Rada města

I. s c h v a l u j e
rozpracování varianty č. 1 PD MŠ Drážky,

II. p ř e d k l á d á
ZM 01. 11. 2017 varianty k projednání.

Usnesení č. 640
Rada města

schvaluje
1) dopracování předložené rozpracované projektové dokumentace Ing. arch. Petra Machara, jako podklad pro budoucího dodavatele dalších stupňů projektové dokumentace určené k provedení stavby sportovní haly v Lysé nad Labem, který bude vybrán v režimu podlimitní veřejné zakázky na služby, která bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ,
2) upřednostňuje variantu rozpracování vytápění sportovní haly tepelnými čerpadly.

Usnesení č. 641
Rada města

I. d o p o r u č u j e
ZM dne 01. 11. 2017 revokovat bod II. a III usnesení ZM č. 5, ze dne 15. 02. 2017,

II. n e d o p o r u č u j e
v návaznosti na předcházející soutěž o návrh (dle § 143) s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, podat výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku se sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1).

Usnesení č. 642
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) cenovou nabídku firmy Project ISA, s. r. o., Praha - Horní Počernice, Markupova 2854/2a, PSČ 19300, IČO 28465881, na rozšíření projektové dokumentace o variantu č. 1,

2) 20. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky s názvem „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“ (původně částka 1.561 tis. Kč Kč) o částku 376 tis. Kč z položky s názvem „Kanalizace Dvorce“,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít dodatek smlouvy o dílo.
Termín: do 30. 11. 2017

Usnesení č. 643
Rada města

s c h v a l u j e
zahájení přípravy zadávací dokumentace na stavební práce, na akci s názvem „Kanalizace Dvorce“, v režimu podlimitní veřejné zakázky na služby, která bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

II. p o v ě ř u j e
odbor MI k provádění dalších úkonů směřujících k zahájení veřejné zakázky.

Usnesení č. 644
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 01. 11. 2017 úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající ve zrušení investiční položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč a přesunutí částky do provozní položky Údržba komunikací s tím, že oprava komunikace Za Labem bude provedena začátkem r. 2018.

Usnesení č. 645
Rada města

s c h v a l u j e
zadání architektonické studie komunikace Na Vysoké mezi a geodetické zaměření.

Usnesení č. 646
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „MŠ Mašinka PD rekonstrukce hospodářské budovy“ ve výši 400 tis. Kč a s ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 400 tis. Kč,
II. u k l á d á
odboru MI zajistit projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci vč. rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků za předpokladu schválení položky v rozpočtu města,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 647
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „PD komunikace Průmyslová“ ve výši 340 tis. Kč a ponížení pol. „Příprava projektů komunikace“ o 340 tis. Kč,

2) cenovou nabídku firmy Pragoprojekt, a. s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4, IČO 45272387, ve výši 339.768 Kč vč. DPH,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 648
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „PD kanalizace Višňovka“ s částkou 242 tis. Kč, a ponížení pol. „Kanalizace Dvorce“ o 242 tis. Kč.

2) cenovou nabídku firmy Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, ve výši 241.819,56 Kč vč. DPH,

II. p ř e d k l á d á
ZM 01. 11. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 649
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „PD revitalizace části zámeckého parku“ s částkou 100 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 100 tis. Kč,

II. u k l á d á
odboru MI zajistit projektovou dokumentaci umožňující realizaci výše uvedené akce,
Termín: po schválení položky v r. města

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 650
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající ve zřízení nové položky s názvem „ Dostavba pavilonu C a výstavba šaten“ ve výši 230 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 230 tis. Kč,

2) schvaluje cenovou nabídku firmy LKA Advisory, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha - Vršovice, ve výši 230.000 Kč vč. DPH,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 651
Rada města

I. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017
1) uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce ke schválení,

2) předloženou projektovou dokumentaci firmou PRAGOPROJEKT, a. s,. Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754, k projednání,

II. d o p o r u č u j e
ZM pověřit RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby.

Usnesení č. 652
Rada města

I. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017
1) uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce ke schválení,

2) předloženou projektovou dokumentaci firmou Pontex, spol. s r.o., Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714, IČO: 40763439, k projednání,

II. d o p o r u č u j e
ZM pověřit RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby.

Usnesení č. 653
Rada města

t r v á
na svém usnesení č. 598 z 10. 10. 2017.

Usnesení č. 654
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění výše nákladů na úkoly vyplývající z plnění schváleného Plánu obnovy vodohospodářských sítí města na rok 2017

II. s o u h l a s í
1) s upraveným zněním Plánu obnovy vodohospodářských sítí města na rok 2017,
2) s předloženým návrhem Plánu obnovy vodohospodářských sítí města na rok 2018 za předpokladu schválení finančních prostředků v rozpočtu města na r. 2018.

Usnesení č. 655
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Nové kabelové vedení NN. Nové uzemnění“ podle dokumentace předložené společností Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6012911/VB002 s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 3453/1, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Nové kabelové vedení NN. Nové uzemnění“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 25. 11. 2017

Usnesení č. 656
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o., na obecní pozemky p. č. 2172/1 a 2172/12 pro stavbu „STL plynovod a přípojka pro RD na p. p. č. 2172/91,93, ul. V Polích, Lysá nad Labem, č. stavby: 9900095339“. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 11. 2017

Usnesení č. 657
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o žádosti FK Litol, z. s., na dostavbu chodníku podél hřiště.

Usnesení č. 658
Rada města

s o u h l a s í
s vydáním Územního rozhodnutí pro stavbu veřejného osvětlení a „Zokruhování vodovodu“ na obecním pozemku p. č. 610/49. Podmínkou souhlasu je uzavření dodatku č. 2 k Plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM do 31. 12. 2017.

Usnesení č. 659
Rada města

j m e n u j e
do školských rad následující členy za zřizovatele:
do Školské rady ZŠ J. A. Komenského p. Jana Buriana, Ing. Vladimíra Kopeckého,
do Školské rady ZŠ B. Hrozného PaedDr. Věru Bodnárovou, p. Otu Balíka,
do Školské rady ZŠ T. G. Masaryka Mgr. Karla Marka, p. Františka Blažka,
na volební období 2017-2020.

Usnesení č. 660
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2017/2018 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem a předkládá ji na vědomí ZM dne 01. 11. 2017.

Usnesení č. 661
Rada města

o d v o l á v á
z funkce člena Sociální a zdravotní komise pana Petra Hermana, DiS.

Usnesení č. 662
Rada města

I. s c h v a l u j e
dotaci z Charitativního programu pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., ve výši 200.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 dotaci a veřejnoprávní smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 663
Rada města

b e r e n a v ě d o mí
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 09. 10. 2017.

Usnesení č. 664
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 ke schválení vyplacení pozastavené dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem klubu TSK Dynamik ve výši 221.600 Kč a veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení č. 665
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Koncepce sportu Města Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 návrh na vědomí.

Usnesení č. 666
Rada města

s c h v a l u j e
dotace z Charitativního programu organizacím v celkové výši 111.136 Kč dle návrhu odboru:
1) Žádost o dotaci Oblastní charity Kutná Hora - dotace ve výši 5.000 Kč,
2) Žádost o dotaci Handicap centrum Srdce, o. p. s. – dotace ve výši 6.000 Kč,
3) Žádost o dotaci Města Kolín – dotace ve výši 5.000 Kč,
4) Žádost o dotaci Města Městce Králové
a) dotace na nákup elektrického polohovacího lůžka ve výši 45.136 Kč,
b) dotaci na zajištění chirurgické pohotovostní služby ve výši 0 Kč,
5) Žádost o dotaci Linky bezpečí – dotace ve výši 15.000 Kč,
6) Žádost o dotaci Domova Mladá, Milovice – dotace ve výši 20.000 Kč,
7) Žádost o dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami Lysá n. L. – dotace ve výši 15.000 Kč,
a veřejnoprávní smlouvy s příslušnými organizacemi.

Usnesení č. 667
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Byšičky v Lysé nad Labem na akci „Oslavy 300 let Byšiček“ ve výši 50.000 Kč včetně návrhu veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 668
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 - 21. rozpočtové opatření spočívající v:
1) přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 15.000 Kč,
2) přijetí dotace na volby ve výši 164.034 Kč,
3) snížení dotace na Šablony pro ZŠ Komenského ve výši 536.347,60 Kč.
Dotace se projeví v rozpočtu města změnou příjmové i výdajové části ve stejné výši.

Usnesení č. 669
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
plnění rozpočtu města na rok 2017 do 30. 09. 2017.

Usnesení č. 670
Rada města

p ř i j í m á
rezignaci velitele pana Roberta Bureše a členů Jednotky požární ochrany V Sboru dobrovolných hasičů Dvorce ze dne 07. 10. 2017 s účinností k 30. 10. 2017.

Usnesení č. 671
Rada města

s c h v a l u j e
Smlouvu o spolupráci mezi Českými drahami, a. s., a Městem Lysá nad Labem ve věci poskytnutí slevy na parkování kol pro držitele In Karty s účinností od 01. 12. 2017 na dobu neurčitou.

Usnesení č. 672
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti Spolku rodáků a přátel města ze dne 18. 10. 2017,

II. s c h v a l u j e
úhradu části nákladů na pořádání adventu 02. 12. 2017 na Husově náměstí do výše 15.000 Kč z položky 6171 5169 3288 partnerství.

Usnesení č. 673
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 09. 10. 2017.

Usnesení č. 674
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 04. 10. 2017,

II. u k l á d á
1) odboru SM projednat s dopravcem možnost úpravy jízdního řádu autobusu dle požadavku OV Byšičky,

2) starostovi města projednat s OV Byšičky zamýšlenou opravu komunikace Byšičky – Labíčko – Komárov,

III. k o n s t a t u j e ,
že Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2017 byla schválena ZM ve 3/2017 a cena za m3 odpadních vod byla navýšena.

Usnesení č. 675
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM schválit návrh kandidatury pí Labutové Jaroslavy, pí Férové Libuše na přísedící Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2018 – 2022.

Usnesení č. 676
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 13. 10. 2017.

II. j m e n u j e
předsedkyní komise životního prostředí pí Mgr. Martinu Tužinskou Synkovou.

Usnesení č. 677
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 01. 11. 2017 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Zrušení jednotky SDH Dvorce, kategorie JPO V.
2. Uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/331 Lysá n. L., rekonstrukce křižovatek.
3. Odsouhlasení varianty přístavby tělocvičny u ZŠ Litol vč. ceny stavby.
4. Prodej pozemků v lokalitě Řehačka formou výběrového řízení – informace od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
5. Darovací smlouva na pozemek pod komunikací od Povodí Labe, s. p.
6. Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM.
7. Plán zimní údržby 2017/2018.
8. Projednání záměru PMS, spol. s. r. o., na výstavbu bytového domu a demolice části obecního domu č. p. 1745.
9. Veřejnoprávní smlouva se spol. Semiramis, z. ú.
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace od Středočeského kraje.
11. IZ – Nařízení města Lysá n. L. č. 4/2017, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.
12. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.
13. IZ – o výsledcích zápisů na školní rok 2017/2018 v MŠ a ZŠ v Lysé n. L.
14. Dotace z Charitativního programu pro domácí hospic Nablízku, z. ú., + veřejnoprávní smlouva.
15. Rozdělení pozastavené dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L. TSK Dynamik.
16. IZ – Koncepce sportu Města Lysá n. L.
17. Zápis z OV Dvorce dne 04. 10. 2017.
18. Schválení kandidatury na přísedící OS Nymburk pro volební období 2018 – 2022.
19. Revokace usn. ZM č. 109 z 19. 07. 2017.
20. Výstavba MŠ Drážky – varianty.
21. Revokace části usn. ZM č. 5 ze dne 15. 02. 2017.
22. Úprava rozpočtu města na r. 2017.
23. Uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce – akce „Mírová“.
24. Uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce – akce II/272 Lysá nad Labem, průtah“ – akce „ČSA“.

Usnesení č. 678
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s názvem: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem“ s dodavatelem HQS Net, s. r. o., Na rybníčku 24, 250 65 Líbeznice, IČO 28489039. Předmětem dodatku je doplnění díla, na žádost Odboru informačních technologií, dle cenové nabídky v ceně 103.493 Kč včetně DPH.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo s názvem: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem“.

.


Vytvořeno 25.10.2017 12:25:36 - aktualizováno 25.10.2017 12:30:51 | přečteno 12x | ernest
load