24. Usnesení RM 10.10.2017

Usnesení z jednání RM dne 10. 10. 2017
Usnesení č. 593
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 10. 10. 2017 p. Krumpholce J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 594
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 10. 10. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 595
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy
o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3484/3 a 3484/2, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch pozemku p. č. 866/17, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Zemské stezce,
s manželi P. a M. J., oba trvale bytem Praha 4, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy
o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 866/68 a 3484/2, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch nemovitosti č. p. 1775 na pozemku p. č. st. 2909, k. ú. Lysá n. L., s manželi J. a J. D., oba trvale bytem Praha 9, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SM vyzvat vlastníky pozemků p. č. 866/17 a st. 2909, oba k. ú. Lysá n. L., k jednání směřujícímu k uzavření plánovací smlouvy ve věci vybudování prodloužení kanalizačního řadu v délce 27,2 m v obecním pozemku p. č. 3484/2, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Zemské stezce,

IV. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smluv dle bodu I a II. a tyto smlouvy uzavřít.
Termín: do 31. 12. 2017

Usnesení č. 596
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji formou výběrového řízení pozemků p. č. 3628/71 o výměře 89 m2 a p. č. 3628/73 o výměře 115 m2, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

II. n e s c h v a l u j e
účast města výběrového řízení na koupi pozemků p. č. 3628/71 o výměře 89 m2, druh pozemku vodní plocha, a p. č. 3628/73 o výměře 115 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a konstatuje, že se jedná o pozemky kolem vodní plochy Řehačka navazující na pozemky p. č. 3628/76 a p. č. 3628/74, které nejsou zapsány na listu vlastnictví v katastru nemovitostí,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 informaci od ÚZSVM, ze dne 22. 09. 2017, k projednání.

Usnesení č. 597
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/38 o výměře 412 m2, p. č. 2986/48 o výměře 1.682 m2, p. č. 2836/23 o výměře 463 m2, p. č. 2986/52 o výměře 486 m2, p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, p. č. 2867/30 o výměře 319 m2, p. č. 2867/31 o výměře 1.796 m2, všechny druh pozemku orná půda, p. č. PK 2867/7 o výměře 2.389 m2, a p. č. PK 2867/13 o výměře 811 m2, všechny k. ú. Lysá n. L., se společností Agáta, s. r. o., IČO 47545879, se sídlem Stará Lysá 201, 289 26, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu. V pachtovní smlouvě bude uvedeno, že propachtovatel souhlasí s podpachtem předmětu pachtu třetí osobě.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 12. 2017

Usnesení č. 598
Rada města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. SMI/11/203/Šm, ze dne 13. 06. 2011, týkající se rozšíření pronajatých obecních pozemků, a to části p. č. 15/3
o výměře 6.377 m2, druh pozemku orná půda, část p. č. 15/14 o výměře 1.542 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 15/15 o výměře 247 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 15/16 o výměře 113 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 15/22 o výměře 998 m2, druh pozemku ostatní plocha, dobývací prostor, část p. č. 15/24 o výměře 123 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 15/25 o výměře 1 324 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 15/38 o výměře 720 m2, druh pozemku vodní plocha, zamokřená plocha, p. č. 15/39 o výměře 263 m2, druh pozemku vodní plocha, zamokřená plocha, část p. č. 324 o výměře 533 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, část p. č. 376/2
o výměře 2.264 m2, druh pozemku vodní plocha, zamokřená plocha, všechny pozemky k. ú. Litol, s Rybářským klubem Lysá nad Labem, z. s., IČO 26609240, se sídlem Poděbradova 1677, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem využívání těchto pozemků jako lovná místa při odlovu ryb a jako přístupy k těmto místům a na částech pozemků p. č. 15/14, 15/24 a 15/25 ke zřízení mobilního oplocení, které by bránilo k zajíždění automobilů na hranice vodní plochy.

Usnesení č. 599
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy darovací č. O994170147 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01. 11. 2017 návrh darovací smlouvy dle bodu I ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu.
Termín: do 31. 05. 2018

Usnesení č. 600
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM, vypracovaný odborem SM,

II. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 dodatek č. l ke schválení.

Usnesení č. 601
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu vodovodního řadu s budoucím povinným p. F. a pí A. P., Lysá nad Labem, na pozemku p. č. 610/90, k. ú. Lysá n. L.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 602
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, na stavbu veřejného osvětlení s budoucím povinným – p. F. a pí A. P., Lysá nad Labem, na pozemku p. č. 610/90, k. ú. Lysá n. L.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 603
Rada města

I. s c h v a l u j e
Plán zimní údržby na r. 2017/2018 v předloženém znění,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 plán zimní údržby na vědomí.

Usnesení č. 604
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Veřejné zakázky malého rozsahu na akci – Oprava hřbitovní zdi západ,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na stavební akci – Oprava hřbitovní zdi západ – s firmou Sdružení Živnostníků Horvát-Klempár, ČSA 112, Lysá nad Labem, za nabídkovou cenu díla 1.259.664 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města vypracováním a podpisem příslušné smlouvy o dílo.

Usnesení č. 605
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.594 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s manž. J. a K. H., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 606
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.116 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s Ing. V. R., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 607
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. jednání bytové komise dne 06. 09. 2017.

Usnesení č. 608
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.976 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 80 Kč/m2, s paní D. J., trvale bytem Skorkov.

Usnesení č. 609
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 14.539 Kč a s měsíčním nájemným v částce 80 Kč/m2, s panem M. D., trvale bytem Milovice.

Usnesení č. 610
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stanovisko odboru SM k předloženému záměru na výstavbu bytového domu a demolice části domu č. p. 1745,

II. u k l á d á
odboru SM zaslat materiál k projednání komisi stavební, pro dopravu, pro životní prostředí
a výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města,
Termín: ihned

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 záměr investora k projednání.

Usnesení č. 611
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Lysá nad Labem a Mgr. Radkem Vonáškem, IČO 06371124, v budově ČSA 29/11, Lysá nad Labem, za roční nájemné 16.968 Kč + příslušného podílu na službách. Jedná se o 1 místnost (prostor sloužící k podnikání) o rozloze 18,6 m2 ve II. patře budovy.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření nájemní smlouvy.

Usnesení č. 612
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana P. G., ze dne 25. 09. 2017, o prodloužení termínu vyklizení bytu v Lysé nad Labem, jehož je dosud nájemcem,

II. n e s o u h l a s í
s prodloužením termínu k vyklizení bytu pro dlouhodobé porušování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy a trvá na vyklizení bytu a předání bytu ke dni 19. 10. 2017,

III. u k l á d á
odboru SM učinit potřebné kroky k vyklizení bytu panem P. G., trvale bytem Lysá nad Labem, s termínem předání dle zaslané výzvy k vyklizení bytu ke dni 19. 10. 2017.

Usnesení č. 613
Rada města

I. n e s o u h l a s í
s žádostí pana L. C. na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Milovicích, na dobu neurčitou, neboť nájemní smlouvy město Lysá nad Labem již výhradně uzavírá na dobu určitou 1 roku s tím, že v čl. IV nájemní smlouvy je mimo jiné uvedeno, že nájemní vztah se opakovaně prodlužuje
o 1 rok, trvá-li ze strany nájemce zájem o nájem pronajímaných prostor, pokud tento po dobu nájemního vztahu řádně a včas plnil své povinnosti.

II. u k l á d á
odboru SM prověřit trvalý pobyt bývalých nájemníků v domě č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L., a případně učinit potřebné kroky k ukončení jejich trvalého pobytu.
Termín: ihned

Usnesení č. 614
Rada města

I. s o u h l a s í
s žádostí paní Š. S. o povolení s rozsáhlou rekonstrukcí bytu v Milovicích, jehož je nájemcem, za předpokladu, že budou splněny stavební normy k provedení rekonstrukce a rekonstrukci provede zkušená stavební firma.

II. u k l á d á
p. místostarostovi města prověřit možnost finanční pomoci dle žádosti pí S.
Termín 24. 10 2017

Usnesení č. 615
Rada města

I. n e s o u h l a s í
s žádostí pana R. M., ze dne 28. 08. 2017, o přepsání nájemní smlouvy k bytu v Milovicích, po úmrtí manželky J. M. s tím, že nebyly jednoznačně splněny podmínky pro přechod nájmu bytu dle občanského zákoníku,

II. k o n s t a t u j e,
že nájem bytu ve smyslu § 2279 NOZ přešel na děti zemřelé, které s ní žily ve společné domácnosti ke dni úmrtí.

Usnesení č. 616
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru
a) na změnu nájemce prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. p. 176, ul. Masarykova, Lysá nad Labem, ze Šporkova lékárna, s. r. o., IČO 47547855, na Pilulka Lékárny, a. s., IČO 03615278, se sídlem Rosická ul. 653, Praha 9, Vinoř,
b) na změnu článku VI. a VII. nájemní smlouvy uzavřené se společností Šporkova lékárna, s. r. o., IČO 47547855, ze dne 01. 02. 2015, a příslušných dodatků spočívajících ve změně výpovědní lhůty z 3 měsíců na 1 rok (pouze v případě změny nájemce),

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy za předpokladu, že ke zveřejněnému záměru nebudou doručeny žádné námitky či připomínky.

Usnesení č. 617
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 18. rozpočtové opatření na kapitole 331 Kultura spočívající v navýšení položky Propagační materiál (původně 400 tis. Kč) na 457 tis. Kč, a ponížení položky Restaurování 2 ks sloupků branky pro pěší (původně 300 tis. Kč) na 243 tis. Kč.

Usnesení č. 618
Rada města

s c h v a l u j e
dotaci z Charitativního programu na letní tábor a na rehabilitační pobyt pro nezl. J. Š. v celkové výši 4.494 Kč.

Usnesení č. 619
Rada města

I. s c h v a l u j e
upravenou Veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi Městem Lysá nad Labem a organizací Semiramis, z. ú.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01. 11. 2017 veřejnoprávní smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 620
Rada města

s c h v a l u j e
paní B. P. výměnu bytu v domě s pečovatelskou službou.

Usnesení č. 621
Rada města

s c h v a l u j e
1) navýšení finančních prostředků Klubu důchodců Lysá n. L. na činnost na rok 2017 o 10.000 Kč z pol. Ostatní činnost v kultuře,

2) úpravu rozpočtu na r. 2017 – 19. rozpočtové opatření na kapitole 331 Kultura spočívající v navýšení položky Zájmová činnost seniorů (původně 190 tis. Kč) na 200 tis. Kč, a ponížení položky Ostatní činnost v kultuře (původně 300 tis. Kč) na 290 tis. Kč.

Usnesení č. 622
Rada města

I. d o p o r u č u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 500.000 Kč na výstavbu parkovacího zařízení na jízdní kola v Lysé nad Labem ke schválení v zastupitelstvu města dne 01. 11. 2017,

II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ Lysá nad Labem předložit zastupitelstvu města veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje dne 01. 11. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 623
Rada města

I. s c h v a l u j e
přípravu podkladů pro možný vznik plochy parkové zeleně za Kovonou a pásu ochranné zeleně za ARS Altmann,

II. u k l á d á
odboru SM doplnit seznam dotčených pozemků o výměry a předložit návrh postupu do RM.
Termín do I/2018

Usnesení č. 624
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podnět vč. důvodové zprávy k řešení výstavby DD,

II. p o v ě ř u j e
jednáním na kraji o nové možnosti řešení výstavby DD pana starostu, Ing. Karla Otavu.

Usnesení č. 625
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pí Mgr. V. Vaňáčkové na funkci předsedkyně komise životního prostředí,

II. ž á d á
komisi pro životního prostředí o návrh na předsedkyni z řad svých členů.
Vytvořeno 11.10.2017 8:30:33 - aktualizováno 11.10.2017 8:33:16 | přečteno 22x | ernest
load