23. Usnesení RM 27.09.2017

Usnesení z jednání RM dne 27. 09. 2017
Usnesení č. 572
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 27. 09. 2017 p. Krumpholce J. a p. Bc. Robeše.

Usnesení č. 573
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 27. 09. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 574
Rada města

I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku Ing. arch. Petra Machara, se sídlem Brdlíkova 287/1d, 150 00 Praha 5, IČO 10178660, na dopracování ideového návrhu do úrovně potřebné pro jednoznačné zadání výběrového řízení pro výběr dodavatele projekčních prací pro stavbu sportovní haly v Lysé nad Labem v ulici Komenského a nabytí autorských práv na základě „smlouvy o dílo
a převedení autorských práv k dílu“,

II. p o v ě ř u j e
starostu k podpisu smlouvy o dílo a převedení autorských práv k dílu.

Usnesení č. 575
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 559 m2, druh pozemku ostatní plocha, a pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Lysá nad Labem, 289 22 Lysá n. L., IČO 00239402, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem,

II. d o p o r u č u j e
návrh na zrušení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo jednotky 218178, ZM dne 01. 11. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 576
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 2017-0296/OMI o závazku PDS připojit odběrné zařízení na Parkovišti P+R ČD, Lysá nad Labem, a po připojení zajistit rezervovaný příkon.

Usnesení č. 577
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Komunikace U Vodárny“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení - člen komise, náhradník:
1) PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,
2) Jan Burian,
3) Ing. Petr Gregor.

Usnesení č. 578
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek,

II. n a v r h u j e
za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek jmenovat p. Ing. Otavu, starostu města, p. Bc. Robeš, člen rady města, pí Ing. Chudobová, odbor MI,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 uzavření Smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 579
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o možném využití vodního vrtu v areálu společnosti Kovona, a. s., Lysá n. L., s prodloužením termínu platnosti do 31. 12. 2018.

Usnesení č. 580
Rada města

I. p o d p o r u j e
rozpracování varianty č. 0 přístavby tělocvičny u ZŠ Litol předloženou B K N, spol. s r. o.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01. 11. 2017 variantu ke schválení a odsouhlasení odhadované ceny stavby s tím, že poměrné částky budou zařazeny do rozpočtu města v roce 2018 a 2019.

Usnesení č. 581
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stanovisko odboru SM k předložené PD na rekonstrukci č. p. 906 – ZUŠ,

II. s c h v a l u j e
přeprojektování střechy a zapracování připomínek pro vytápění a TUV v objektu ZUŠ Lysá n. L.

Usnesení č. 582
Rada města

s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3463/1, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 33, ul. Za Zámkem, s podílovými vlastníky paní J. P., trvale bytem Lysá nad Labem, a paní M. Š., trvale bytem Lysá nad Labem, za částku 3.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 583
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích - Mladé, s jistotou ve výši 10.358 Kč a s výší měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s manželi L. a V. M., trvale bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 584
Rada města

s o u h l a s í
s žádostí pana R. F. o dočasný podnájem bytu v Milovicích - Mladé, jehož je nájemcem na 1 rok, za podmínky, že osoba, které bude byt podnajat, bude nahlášena v evidenčním listu a budou se na ní vztahovat povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy p. F. a Domovního řádu.

Usnesení č. 585
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se stavebníky S. P., bytem Lysá nad Labem, L. D., bytem Lysá nad Labem, A. P., Lysá nad Labem, P. H., bytem Lysá nad Labem, a E. H., bytem Lysá nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na pozemkové parcely č. 610/50 v katastrálním území Lysá nad Labem a 329/1, 72/2 v katastrálním území Litol, obec Lysá nad Labem, vedené jako ostatní plocha (ostatní komunikace), LV č. 3183. Investor uhradí kolek pro vklad do KN a zajistí vklad do katastru nemovitostí.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 20. 10. 2017

Usnesení č. 586
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o., na obecní pozemek p. č. 3458/2 pro stavbu „Přeložka STL plynovodní přípojky DN 25 pro č. p. 8, Lysá nad Labem, č. stavby: 8800087483“. Investor uhradí kolek pro vklad do KN a stavba bude provedena v časovém souběhu s plánovanou rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řadu.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 20. 10. 2017

Usnesení č. 587
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání části I. PP vstupního objektu A – nádraží (stavba bez č. p./č. ev., stavba občanského vybavení na pozemku st. 3005 a pozemku st. p. 3006) společnosti České dráhy, a. s., s cenou nájemného 498.000 Kč ročně v měsíčních splátkách ve výši 41.500 Kč,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 20. 10. 2017

Usnesení č. 588
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 17. rozpočtové opatření takto:
1) Přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 112.035 Kč.
2) Přijetí dotace pro MŠ Pampeliška 1. záloha na projekt Šablony ve výši 251.360,40 Kč.
3) Přijetí dotace pro MŠ Mašinka 1. záloha na projekt Šablony 220.158 Kč.
4) Přijetí dotace pro MŠ Čtyřlístek 1. záloha na projekt Šablony 314.054,40 Kč.
5) Přijetí dotace na prezidentské volby záloha 30.000 Kč.
Dotace se projeví v rozpočtu města v navýšení příjmové i výdajové části ve stejné výši.

Usnesení č. 589
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny v Lysé nad Labem - hudebního klubu Calypsso,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice č. p. 582, Lysá nad Labem, na dobu 3 měsíců – říjen až prosinec 2017, s provozní dobou v sobotu od 01:00 do 05:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 590
Rada města

I. s c h v a l u j e
přípravu podkladů pro možný vznik lesoparku mezi tratí Lysá n. L. - Nymburk, budoucím obchvatem města a Borkem,

II. u k l á d á
odboru SM vytvořit seznam dotčených pozemků obsahující velikost a majitele a předložit návrh postupu do RM.
Termín do 1/2018

Usnesení č. 591
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 11. 09. 2017.

Usnesení č. 592
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o čerpání finančních prostředků na překlady příkazů odboru dopravy z položky 5169, org. 5164.

Usnesení č. 593
Rada města

s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení na vedoucí/vedoucího odboru životního prostředí.
Vytvořeno 4.10.2017 14:54:03 - aktualizováno 4.10.2017 14:56:31 | přečteno 12x | ernest
load