22. Usnesení RM 12.09.2017

Usnesení z jednání RM dne 12. 09. 2017
Usnesení č. 524
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 12. 09. 2017 p. Krumpholce J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 525
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 12. 09. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 526
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
rozpracované varianty č. 1 – 4 přístavby tělocvičny, včetně navýšení kapacity ZŠ,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o výběru varianty na jednání RM dne 26. 09. 2017.

Usnesení č. 527
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 2017/2236/00066001/HRU/VY - pro přenechání části pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje p. č. 3595/1, k. ú. Lysá n. L., (cca 94 m2) do bezplatného užívání Města Lysá n. L. a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o umístění
a o provedení stavby č. 2017/0282/OMI - pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výstavbu Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č. 3018 a č. 3019, k. ú. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 528
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 15. rozpočtové opatření spočívající v:
a) navýšení rozpočtu v položce s názvem „Komunikace Na Výsluní“ (v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 1.196 tis. Kč) o částku 23 tis. Kč s DPH, z položky „Příprava projektů komunikace“.

b) navýšení rozpočtu v položce s názvem „Komunikace K Borku“ (v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 5.928 tis. Kč) o částku 50 tis. Kč s DPH, z položky „Příprava projektů komunikace“.

c) navýšení rozpočtu v položce s názvem „Chodník směrem k Černým vratům“ (v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 796 tis. Kč) o částku 19 tis. Kč s DPH, z položky „Příprava projektů komunikace“.

2) úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající v navýšení rozpočtu v položce s názvem „Oprava ohradní zdi III. etapa“ (v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 5.412 tis. Kč) o částku 55 tis. Kč s DPH, z položky „Příprava projektů komunikace“.

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit ZM dne 20. 09. 2017 návrh na úpravu rozpočtu města na r. 2017 dle bodu 2) ke schválení.

Usnesení č. 529
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce chodníku Sídliště, mezi ul. Resslova a Uzavřená“, dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 29. 08. 2017,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem AVE Kolín, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 00 Kolín V, IČO 25148117, za cenu 747.296,02 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem.

Usnesení č. 530
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření 5 podílových vlastníků k žádosti o odkup pozemků p. č. 823/15 a 3815, oba k. ú. Lysá n. L., zaslané písemně dne 25. 08. 2017 prostřednictvím právního zástupce paní JUDr. Kateřinou Čepelkovou,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 informativní zprávu ve věci odkupu pozemků p. č. 823/15 a 3815, oba k. ú. Lysá n. L., na vědomí.

Usnesení č. 531
Rada města

s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2172/12, k. ú. Lysá n. L., pro pozemky p. č. 2172/93 a 2172/91, ul.
V Polích, s manželi Bc. P. L. a Ing. E. L., oba trvale bytem Pečky, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 532
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/38
o výměře 412 m2, p. č. 2986/48 o výměře 1.682 m2, p. č. 2836/23 o výměře 463 m2, p. č. 2986/52 o výměře 486 m2, p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, p. č. 2867/30 o výměře 319 m2, p. č. 2867/31 o výměře 1.796 m2, všechny druh pozemku orná půda, p. č. PK 2867/7 o výměře 2.389 m2 a p. č. PK 2867/13 o výměře 811 m2, všechny k. ú. Lysá n. L., se společností Agáta, s. r. o., IČO 47545879, se sídlem Stará Lysá 201, 289 26, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu. V pachtovní smlouvě bude uvedeno, že propachtovatel souhlasí s podpachtem předmětu pachtu třetí osobě.

Usnesení č. 533
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, o zvláštní užívání místní komunikace a parku Nám. B. Hrozného z důvodu konání Řemeslného jarmarku,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku na Nám. B. Hrozného, Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, v termínu 14. 10. 2017, od 08:00 – 18:00 hod., za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 534
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MO KDU – ČSL, zastoupené p. Ondřejem Vaněčkem, trvale bytem Riegrova 607/14, 289 22 Lysá n. L., o možnost využití pozemku v Parku 30. výročí osvobození, z důvodu konání předvolebního setkání,

II. s c h v a l u j e
konání předvolebního setkání KDU – ČSL na části pozemku města p. č. 492/14 – na komunikaci IV. tř. – chodníku, v Parku 30. výročí osvobození, v termínu 06. 10. 2017, od cca 15:00 hod. do 18:00 hod., za předpokladu dodržení podmínek v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydá odbor správy majetku a nahlášení konání akce na odbor ŠSVZK.

Usnesení č. 535
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6020117/002 v navrženém znění s ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu „Lysá nad Lab., Ke Střelnici, kNN pro 2420“, tzn. na část obecního pozemku p. č. 3463/2, k. ú. Lysá n. L. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města. Cena za zřízení služebnosti je 2.400 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. u k l á d á
panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 10. 10. 2017

Usnesení č. 536
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Občanské demokratické strany, Regionálního sdružení Středočeského kraje, na možnost užití zpevněné plochy a cest v parku B. Hrozného, z důvodu konání předvolební akce ODS,

II. s c h v a l u j e
konání předvolební akce Občanské demokratické strany, Regionálního sdružení Středočeského kraje, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 Nové Město, na zpevněné ploše a cestách v parku B. Hrozného, v termínu 20. 09. 2017, od 13:00 – 20:00 hodin, za předpokladu dodržení podmínek v rozhodnutí o zvláštním užívání cest v parku, které vydá odbor správy majetku
a nahlášení konání akce na odbor ŠSVZK při MěÚ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 537
Rada města

I. s c h v a l u je
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Oprava hřbitovní zdi – západ,

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium - ekonomická výhodnost nabídky s těmito hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90 %
b) lhůta plnění 10 %

3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Josef Kolman – člen RM Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – VO ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – VO SM Ota Balík – referent odboru SM

Usnesení č. 538
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 6DHM170173, na stavbu vodovodního řadu, s budoucím povinným - Povodí Labe, s. p., na pozemek p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., dle návrhu budoucího povinného.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 539
Rada města

I. s o u h l a s í
s vypracováním nové Koncepce rozvoje zámeckého paku na období 2018 – 2022 autorizovanými architekty pro zahradní a krajinářskou tvorbu, kteří budou způsobilí a s praxí v oblasti navrhování péče a rozvoje historických zahrad v roce 2018,

II. u k l á d á
odboru SM zahrnout požadavek tvorby koncepce rozvoje zámeckého parku na období 2018 – 2022 do návrhu rozpočtu na rok 2018 s minimální částkou 100.000 Kč.

Usnesení č. 540
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost školské rady ZŠ B. Hrozného o urgentní projednání otázky využití domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného a žádost o seznámení s usnesením v této věci,

II. p ř e d k l á d á
žádost školské rady ZŠ B. Hrozného ZM dne 20. 09. 2017 na vědomí.

Usnesení č. 541
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o uzavření výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 559 m2, druh pozemku ostatní plocha, a pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Dvorce, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem.

Usnesení č. 542
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost FC Litol o dostavbu chodníku kolem fotbalového hřiště,

II. s c h v a l u j e
zařazení akce dobudování chodníku kolem hřiště v rámci položky údržba chodníků a se změnou rozpočtu na rok 2017 v položkách
údržba chodníků původně rozdíl po změně
2219-5171-1071 1.630 tis. Kč + 100 tis. Kč 1.730 tis. Kč
Kanalizace Dvorce
2321-6121-5137 9.700 tis. Kč - 100 tis. Kč 9.600 tis. Kč

III. u k l á d á
finančnímu odboru zahrnout tuto změnu do návrhu na úpravu rozpočtu r. 2017 a předložit ji na jednání ZM dne 20. 09. 2017 k projednání včetně žádosti FC Litol.

Usnesení č. 543
Rada města

I. s o u h l a s í
1) s povolením vstupu do komunikace Komenského v období od 01. 07. 2018 do 25. 08. 2018 za účelem vybudování 111 m kanalizačního řadu k nově budovanému bytovému domu za předpokladu, že budou do PD doplněna a při realizaci provedena napojovací místa na tento řad pro možné budoucí připojení domu č. p. 588 a ZŠ B. Hrozného, a že dojde k podepsání plánovací smlouvy mezi investorem a městem Lysá nad Labem,
2) s tím, aby byly nově vyvedené odbočky (předchozí bod) budovány na náklady města Lysá nad Labem,
3) s výměnou starého eternitového hlavního vodovodního potrubí průměru 300 mm v ulici Komenského v délce cca 190 m (od křižovatky nám. B. Hrozného s Komenského až po křižovatku Komenského a Školní náměstí) zároveň s budováním výše uvedeného kanalizačního řadu v rámci plánu obnovy VaK na rok 2018,
4) se zadáním PD na výměnu vodovodního řadu v ulici Komenského a následně až k odbočce k vodojemu v ulici Ke Skále v rámci plánu obnovy VaK na rok 2017,

II. u k l á d á
odboru SM
1) zadat tvorbu PD na výměnu vodovodního řadu v Komenského ulici v rámci plánu obnovy na rok 2017,
2) zahrnout finanční prostředky potřebné na výměnu vodovodního řadu v ulici Komenského do rozpočtu na rok 2018, respektive do plánu obnovy VaK na rok 2018,
3) zajistit úpravy plánů obnov VaK na roky 2017 a 2018 tak, aby obsahovaly skutečně provedené nebo plánované akce.
Termín: do 30. 09. 2017

Usnesení č. 544
Rada města

s o u h l a s í
se zrušením železničního přejezdu P2921, ev. km 0,714 na trati ČD do Milovic v rámci připravované akce Rekonstrukce žst. stanice v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 545
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh pana Veličky, jednatele firmy SeV real estate, spol. s r. o., na řešení převodu infrastruktury na pozemcích p. č. 610/42, 580/1, 610/74, k. ú. Lysá n. L.

II. n e s c h v a l u j e
návrh pana Veličky, jednatele firmy SeV real estate, spol. s r. o., na řešení převodu infrastruktury na pozemcích p. č. 610/42, 580/1, 610/74, k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 546
Rada města

s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na uzavření nájemní smlouvy mezi městem Lysá nad Labem a Mgr. R. V. v budově ČSA 29/11, Lysá nad Labem, za roční nájemné 16.968 Kč + příslušného podílu na službách.

Usnesení č. 547
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením splátkového kalendáře s paní I. S., trvale bytem Milovice, na částku 116.405 Kč s měsíčními splátkami ve výši 2.425 Kč s termínem do 31. 07. 2021. Dluh je za nájemné a služby spojené s užíváním bytu,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 uzavření splátkového kalendáře s pí S. ke schválení.

Usnesení č. 548
Rada města

s o u h l a s í
s tím, aby po dobu trvání nájemní smlouvy bylo sídlo podnikání nájemce, tj. pana P. D., uváděno na uvedené adrese v pronajatém bytě v Milovicích za podmínky, že se do pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu.

Usnesení č. 549
Rada města

s c h v a l u j e
žádost MUDr. Zdeňka Hospodky o sdílení lékařské ordinace na adrese Masarykova 176, Lysá nad Labem, s Domácím hospicem Nablízku, z. ú., a to na 2 hodiny týdně, vždy ve středu od 17:00 do 19:00 hodin, tj. v době, kdy MUDr. Hospodka ordinaci nevyužívá.

Usnesení č. 550
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení NS k bytu v Milovicích s panem M. J. o další 1 rok,

II. u k l á d á
odboru SM vymáhat dlužnou částku od jeho sestry J. Š., trvale bytem Stratov.

Usnesení č. 551
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích, (35,46 m2) s měsíčním nájemným v částce 59 Kč/m2, s panem L. C., trvale bytem Lysá n. L., a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt v Lysé n. L., dohodou do 15. 10. 2017.

Usnesení č. 552
Rada města

s o u h l a s í
s tím, aby po dobu trvání nájemní smlouvy bylo sídlo podnikání nájemce tj. pana M. S., uváděno na uvedené adrese v pronajatém bytě v Milovicích, za podmínky, že se do pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu.

Usnesení č. 553
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.116 Kč a s měsíčním nájemným ve výši 59 Kč/m2, s manželi D. a J. G., trvale bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 554
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odvolání pana G., ze dne 22. 08. 2017, včetně informace o zaplacení dlužné částky.

II. n e s c h v a l u j e
prodloužení NS k bytu v Lysé nad Labem s panem P. G. pro dlouhodobé porušování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy,

III. u k l á d á
odboru SM učinit potřebné kroky k vyklizení bytu panem P. G., trvale bytem v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 555
Rada města

s c h v a l u j e
1) změnu znění Pravidel pronajímání bytů v majetku města Lysá nad Labem v čl. VIII., bod 13 a 14, schválených RM usnesením č. 167 dne 07. 03. 2017
- bod 13) „V případě, že je byt nově zrekonstruovaný, je žadatelům nabídnut do soutěže za minimální částku 80 Kč/m2 (jedná se zpravidla o byty kvalitní, které si vyžádaly vysoké náklady rovněž i stavebně technické úpravy např. nová okna, baterie, kuchyň, sporák apod.)“ na nové znění „V případě, že je byt nově zrekonstruovaný, je žadatelům nabídnut za vyšší nájemné 80 Kč/m2 (jedná se zpravidla o byty kvalitní, které si vyžádaly vysoké náklady rovněž i stavebně technické úpravy např. nová okna, baterie, kuchyň, sporák apod.)“.
- bod 14) se mění z „V případě, že uvolněný byt je zrekonstruován, je po projednání v BK nabídnut v soutěži o nájemné (minimální nájem je 80 Kč/m2) vše, zájemcům ze seznamu uchazečů, kteří o tuto možnost projevili zájem ve své žádosti, bez ohledu na jejich pořadí. Byt bude v takovém případě přidělen po vyhodnocení nabídek v BK a po odsouhlasení RM žadateli, který nabídl nejvyšší nájemné, a zároveň splnění všech dalších podmínek (odkup pohledávky, jistota apod.). Neúspěch v soutěži není považován za odmítnutí bytu a účastník soutěže zůstává i nadále zapsán v seznamu uchazečů o nájem bytu Města.“ na upravené znění tj. „ V případě, že uvolněný byt je zrekonstruován, je po projednání v BK nabídnut za vyšší nájemné 80 Kč/m2 všem zájemcům dle pořadí v seznamu uchazečů o nájem bytu, kteří projevili zájem ve své žádosti a zároveň splní další podmínky (odkup pohledávky, jistota apod.).“.
2) změnu znění ve formuláři „Žádost o nájem bytu“ z formulace Mám zájem o nájem zrekonstruovaného bytu formou soutěže o nájemné (minimální nájem činí 80 Kč/m2) na upravenou formulaci Mám zájem o nájem zrekonstruovaného bytu za vyšší nájemné ve výši 80 Kč/m2.

Usnesení č. 556
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1+1 v Milovicích, (31,77 m2) s měsíčním nájemným v částce 59 Kč/m2, s paní M. B., trvale bytem Lysá n. L., a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 15. 10. 2017, za podmínky uznání svého dluhu.

Usnesení č. 557
Rada města

I. s c h v a l u j e
Dotaci na realizaci služeb Centra rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú., ve výši 90.000 Kč na rok 2017, včetně veřejnoprávní smlouvy, z rezervního fondu.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 poskytnutí dotace ke schválení.

Usnesení č. 558
Rada města

I. s c h v a l u j e
aktualizaci Statutu Charitativního programu dle návrhu odboru,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 09. 2017 schválit aktualizaci Statutu Charitativního programu.

Usnesení č. 559
Rada města

s c h v a l u j e
umístění manželů M. a A. V., trv. bytem Lysá nad Labem do volného bytu v DPS č. C – 16.

Usnesení č. 560
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 05. 09. 2017.

Usnesení č. 561
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh změny Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 09. 2017 změnu Statutu ke schválení,

III. u k l á d á
odboru ŠSVZaK
1) zařadit do návrhu rozpočtu města na r. 2018 finanční příspěvek určený na činnost OS Hyppodrom a finanční příspěvek na hlavní cenu jarního dostihu Města Lysá nad Labem (prvomájová steeplechase).

Usnesení č. 562
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
přehled plánovaných akcí na rok 2018 a přehled realizovaných akcí v roce 2017.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 akce na vědomí.

Usnesení č. 563
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 08. 06. 2017.

Usnesení č. 564
Rada města

I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření takto: úprava rozpočtu se projeví v rozdělení položky Vybavení pro technickou skupinu na položku provozní a investiční v členění 700 tis. Kč na provoz a 300 tis. Kč na investice.

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit výše uvedené opatření ke schválení ZM dne 20. 09. 2017.

Usnesení č. 565
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města – 15. rozpočtové opatření takto: úprava rozpočtu se projeví jen v rámci oddílu 3639 v navýšení položky Služby právníků o 70 tis. Kč, to znamená z 210 tis. Kč na 280 tis. Kč a snížení položky Výmalba podchodu ČD Litol o 70 tis. Kč, tj. z 250 tis. Kč na 180 tis. Kč.

Usnesení č. 566
Rada města

I. o d v o l á v á
paní Ing. Marii Mádlovou z funkce vedoucí stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem s účinností k 31. 08. 2017,

II. j m e n u j e
pana Ing. Jana Hladíka vedoucím stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 13. 09. 2017.

Usnesení č. 567
Rada města

u k l á d á
odboru SM ve spolupráci s městským právníkem zajistit vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p. Brynycha v lokalitě Drážky.

Usnesení č. 568
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o postupu k založení malé technické skupiny,

II. u k l á d á
vedoucímu technické skupiny přepracovat zprávu ve smyslu diskuse v RM a zahájit činnosti malé TS s uchazeči o zaměstnání pod hlavičkou Města Lysá n. L.

Usnesení č. 569
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem č. 2016-0072/ŽP,

II. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem č. 2016-0072/ŽP,

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem č. 2016-0072/ŽP.

Usnesení č. 570
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na zakoupení kabiny pro pořizování OP a CD a návrh personálních změn na odboru VV a KMÚ v r. 2018,

II. s o u h l a s í
s řešením navrženým odborem VV,

III. u k l á d á
1) odboru VV a tajemníkovi zařadit náklady na zakoupení kabiny pro pořizování OP a CD
a zvýšení platů do návrhu rozpočtu na r. 2018,
Termín: 4. Q 2017
2) p. tajemníkovi, za předpokladu schválení finančních prostředků v rozpočtu města na r. 2018, zajistit úpravu organizačního řádu a výběrová řízení dle předloženého návrhu.
Termín: 12/2017

Usnesení č. 571
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 20. 09. 2017 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Komenského (přizván žadatel).
2. Žádost o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy na odkoupení městských pozemků v lokalitě Hrabanov.
3. Žádost o odprodej části obecního pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L., ul. Slunéčkova.
4. Využití domu č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L.
5. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Karlovu.
6. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol, ul. Dolejší.
7. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3, k. ú. Litol, ul. Dolejší.
8. Kupní smlouva na odkup artézské studny včetně pozemku v okolí studny v areálu Kovony, a. s.
9. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
10. Uzavření splátkového kalendáře na dlužené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
11. Výkup pozemku p. č. 3628/77 a p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, od Povodí Labe.
12. Uzavření darovacích smluv na pozemky mezi Městem Lysá n. L. a Středočeským krajem.
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s MAS POLABÍ.
14. Žádost o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat na území města.
15. Aktualizace Statutu Charitativního programu.
16. Změna Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.
17. Úprava rozpočtu města na rok 2017.
18. Zápis z jednání KV dne 29. 06. 2017.
19. IZ – Studie „Posouzení účelnosti světelné signalizace podle TP 81 na křižovatce Husovo náměstí – Poděbradova – Čs. armády, Lysá n. L.“ zpracovanou firmou Eltodo, a. s., v 7/2017.
20. IZ – vyjádření k žádosti o odkup pozemků p. č. 823/15 a 3815, oba k. ú. Lysá n. L.
21. Přehled kulturních akcí města pořádaných v r. 2017 a plánovaných na r. 2018.
Vytvořeno 13.9.2017 12:38:55 - aktualizováno 13.9.2017 12:43:10 | přečteno 9x | ernest
load