21. Usnesení RM 22. 08. 2017

Usnesení z jednání RM dne 22. 08. 2017
Usnesení č. 493
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 22. 08. 2017 p. Buriana J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 494
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 22. 08. 2017.

Usnesení č. 495
Rada města

I. d o p o r u č u j e
založení „Technické skupiny, s. r. o., Lysá nad Labem“ jediným zakladatelem – Městem Lysá nad Labem, ve smyslu zákona č. 90/2012 o Obchodních korporacích, v platném znění, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

II. u k l á d á
Kanceláři městského úřadu ve spolupráci s JUDr. Drábkem vypracování všech potřebných dokumentů k založení k výše uvedené společnosti s ručením omezeným.
Termín: 12. 09. 2017

Usnesení č. 496
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 4. jednání bytové komise dne 12. 07. 2017.

Usnesení č. 497
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 12, Slepá ul., č. p. 551, Milovice (60,58 m2), s měsíčním nájemným v částce 59 Kč/m2, s p. L. C., trvale bytem Lysá n. L.,

II. u k l á d á
odboru SM nabídnout panu L. C. byt s celkovou plochou do 50 m2, neboť byt, který by vrátil, a jehož je dosud nájemcem, je o velikosti 1 + 1, s celkovou plochou 47,4 m2.
Termín: ihned do konce 8/2017

Usnesení č. 498
Rada města

s o u h l a s í
se zkrácením výpovědní lhůty u výpovědi z nájemní smlouvy (3 měsíce) k bytu 0 + 1, Lysá nad Labem, jehož nájemkyní je paní J. K., dle doporučení bytové komise ze dne 12. 07. 2017, a to na 2 měsíce, tj. do 30. 08. 2017.

Usnesení č. 499
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, výměra cca 900 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá n. L., ulice Komenského, panu Ing. R. P., bytem Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 žádost pana Ing. R. P. o prodej pozemku části p. č. 2566/1
v k. ú. Lysá n. L., ulice Komenského, k projednání,

III. u k l á d á
odboru SM přizvat na jednání ZM pana Ing. R. P. k představení jeho projektu.

Usnesení č. 500
Rada města

s c h v a l u j e
právo provést stavbu „ Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“ dle návrhu akciové společnosti Metroprojekt Praha, se sídlem I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČO 45271895. Jedná se o trvalý zábor části obecního pozemku p. č. 3528/3, o výměře cca 213 m2, k. ú. Lysá n. L., přejezd ČD u sv. Václava, z důvodu posunutí situování přejezdu v km 5,105 o cca 11 m směrem k Lysé nad Labem, aby došlo ke zlepšení jízdního komfortu, životnosti, nároků na údržbu, zlepšení rozhlednových poměru atd.

Usnesení č. 501
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 381 ze dne 22. 11. 2016,

II. s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 115.830 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 09. 2017
a) revokovat své usnesení č. 590 ze dne 14. 12. 2016,
b) výkup pozemků ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu.
Termín: do 31. 12. 2017

Usnesení č. 502
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 3197/7 o výměře 379 m2 a p. č. 3197/8 o výměře 104 m2, oba druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem Pavlem Pokorným - Bramko, IČO 12520934, se sídlem 289 17 Semice 196, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu. V pachtovní smlouvě bude uvedeno, že propachtovatel souhlasí s podpachtem předmětu pachtu.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín do 30. 11. 2017

Usnesení č. 503
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem obecního pozemku p. č. 772/1, výměra 5.252 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., lokalita za tratí ČD u Kovony, panu J. Š., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců,

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu do 30. 11. 2017.

Usnesení č. 504
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6001873/001 v navrženém znění s ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu „Litol, K Borku, Družstevní, Nová, Vrchlického, Ve Vilách, Na Brůdku, rekonstrukce vedení NN“. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na ISRS a webových stránkách města. Cena za zřízení služebnosti je 435.430 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. u k l á d á
panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 09. 2017

Usnesení č. 505
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění upraveného záměru pronájmu části I. PP vstupního objektu A – nádraží, (stavba bez č. p./č. ev., stavba občanského vybavení) na pozemku st. 3005 a pozemku st. p. 3006, k. ú. Lysá n. L., o výměře 252,5 m2, společnosti České dráhy, a. s., za účelem provozování ČD centra Lysá n. L., za cenu 498.000 Kč ročně, s měsíčními platbami 41.500 Kč. Přílohou záměru bude vyobrazení pronajímaných prostor.

Usnesení č. 506
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
právní rozbor možnosti zadávání VZ souvisejících s VaK Města Lysá nad Labem, zpracovaný advokátní kanceláří JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s. r. o.,

II. s o u h l a s í
se zadáváním sektorových zakázek týkajících se obnovy VaK Města Lysá n. L. napřímo příslušnému provozovateli VaK,

III. u k l á d á
tajemníkovi úřadu, aby zajistil úpravu Metodického návodu postupu pro zadávání VZMR Města Lysá nad Labem z října 2016 zpracovaného Ing. Josefem Bártou, ve smyslu výše uvedeného právního rozboru.
Termín: ihned

Usnesení č. 507
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy darovací č. S - 1740/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 323/65 o výměře 205 m2 a p. č. 323/66 o výměře 459 m2, oba k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3521 o výměře 4.960 m2, p. č. 3533 o výměře 2.600 m2 a p. č. 3586 o výměře 1.511 m2, všechny tři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

2) uzavření smlouvy darovací č. S - 1741/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 309/8 o výměře 141 m2, p. č. 309/16 o výměře 807 m2, p. č. 323/11 o výměře 1.499 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/11, a p. č. 323/71 o výměře 245 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/19, všechny čtyři pozemky k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3520/3 o výměře 28.347 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 62895-79/2014, ze dne 03. 02. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3520/1, p. č. 3518/4 o výměře 128 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1, p. č. 3518/5 o výměře 48 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1 a p. č. 1420 o výměře 4.489 m2, všechny čtyři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.

3) uzavření smlouvy darovací č. S - 1746/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 3451/90 o výměře 33 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3451/93 o výměře 24 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58, p. č. 3451/94 o výměře 56 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3564/4 o výměře 177 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3564/2 323/19, p. č. 3564/5 o výměře 45 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3564/2 a p. č. 3520/2 o výměře 25 m2, všech šest k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.

4) uzavření smlouvy darovací č. S - 1747/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 3451/91 o výměře 394 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemků p. č. 3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851 3451/88, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 09. 2017 návrh darovacích smluv dle bodu I ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvy dle předložených návrhů.
Termín: do 31. 12. 2017

Usnesení č. 508
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 ve vedlejší hospodářské činnosti spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z položky Oprava balkonů 2. etapa č. p. 551 (původně 2.000 tis. Kč) na položku Výměna oken č. p. 176, 1102, 869 (původně 400 tis. Kč),

II. d o p o r u č u j e
ZM schválit navrženou úpravu rozpočtu,

III. u k l á d á
finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu k projednání Finančnímu výboru a ke schválení ZM dne 20. 09. 2017.

Usnesení č. 509
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění rozpočtového opatření,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města pro r. 2017 takto:
1) vytvoření nové položky v oddíle Kultura a tělovýchova – oprava promítací kabiny letního kina ve výši 150 tis. Kč,
2) vytvoření nové položky v oddíle Vodní hospodářství,
a) oprava kanalizačního řadu lokality Stržiště dle kamerové revize (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 1.000 tis. Kč,
b) oprava vodovodního řadu ul. Škrétova (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 400 tis. Kč,
c) oprava kanalizačního řadu ul. Družstevní (doplnění nákladů Plánu obnovy KS) ve výši 750 tis. Kč,
d) výměna 3 ks čerpadel ve výši 200 tis. Kč (1x čerpadlo ČS Dvorce – 50 tis. Kč, 1x čerpadlo ČS Litol - 100 tis. Kč, 1x čerpadlo Úpr. vody – 50 tis. Kč),
3) navýšení položky v oddíle Vodní hospodářství – opravy šoupat vodovodní sítě města, pol. 2321-5171-5078 (rozpočet 1.000 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč,
4) vytvoření nové položky v oddíle Požární ochrana – oprava a zateplení západní stěny objektu hasičské zbrojnice ve výši 300 tis. Kč,
5) navýšení položky v oddíle Bydlení a komunální služby – oprava hřbitovní zdi západní strana, pol. 3632-5171-5057 (rozpočet 400 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč.

III. u k l á d á
1) odboru správy majetku a odboru městského investora ve spolupráci s finančním odborem navrhnout přesun požadované částky ve výši 4.800 tis. Kč z rozpočtových položek, které se letos nebudou čerpat nebo se nevyčerpají zcela. RM nesouhlasí s použitím rezervního fondu.
Termín: do 31. 08. 2017

2) finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu k projednání Finančnímu výboru a ke schválení ZM dne 20. 09. 2017.

IV. d o p o r u č u j e
ZM úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 510
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Domácího hospice Nablízku, z. ú., za rok 2016 a I. pololetí roku 2017.

Usnesení č. 511
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 v rámci odd. par. Zachování a obnova kulturních památek spočívající v navýšení provozní položky Obnova památek (rozpočet 200 tis. Kč) o 180 tis. Kč, a ponížení investiční položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobách o 180 tis. Kč,

II. d o p o r u č u j e
ZM schválit navrženou úpravu rozpočtu,

III. u k l á d á
finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu k projednání Finančnímu výboru a ke schválení ZM dne 20. 09. 2017.

Usnesení č. 512
Rada města

s c h v a l u j e
smlouvu s Výstavištěm Lysá n. L., s. r. o., o výpůjčce exponátů pro účely interiérové instalace v objektu C na Výstavišti v Lysé nad Labem (ve vstupní hale).

Usnesení č. 513
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sportovní komise dne 21. 03. 2017.

Usnesení č. 514
Rada města

p o v o l u j e
výjimku z počtu dětí podle § 23 odst. 4 školského zákona od 01. 09. 2017 v ZŠ J. A. Komenského na méně než 17 žáků ve třídě 6. B.

Usnesení č. 515
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 - 13. rozpočtové opatření spočívající v:
1) Přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 121.354 Kč.
2) Přijetí dotace na sociálně právní agendu dětí ve výši 1.980.751 Kč.
3) Přijetí dotace na obnovu památek ve výši 1.810. 000 Kč.
Dotace se projeví v rozpočtu města v navýšení příjmové i výdajové části ve stejné výši.

Usnesení č. 516
Rada města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s MAS POLABÍ,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 Dodatek č. 1 ke schválení.

Usnesení č. 517
Rada města

I. s c h v a l u j e
převzetí artézské studny včetně pozemku v okolí studny o rozměru 9 m2 v areálu Kovony, a. s., na základě kupní smlouvy v hodnotě 1 Kč,

II. u k l á d á
panu místostarostovi
1) ve spolupráci s právníkem města připravit návrh kupní smlouvy dle výše uvedených podmínek.
Termín: do 08. 09. 2017
2) kupní smlouvu předložit ZM dne 20. 09. 2017 ke schválení.

3) ve spolupráci se společnostmi Aquion, s. r. o., a Stavokomplet, s. r. o., zpracovat studii na zapojení vrtu Kovona do městské sítě a následně zadat projektovou dokumentaci.
Termín: do 31. 10. 2017

Usnesení č. 518
Rada města

s c h v a l u j e
užití znaku města v pamětním sborníku a různých nekomerčních tiskovinách Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, sídlem Pivovarská 1518, 289 22 Lysá nad Labem.

Usnesení č. 519
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní R. o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat,

II. p ř e d k l á d á
žádost paní R. o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat, ZM dne 20. 09. 2017 k projednání. Rada města nedoporučuje přijetí další OZV.

Usnesení č. 520
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 spočívající v navýšení odd. par. 3314 pol. 5331 org. 1029 Neinvestiční příspěvek Městská knihovna (mzdové prostředky) o 60.000 Kč na celkových 3.110.000 Kč z rezervního fondu,

II. d o p o r u č u j e
ZM schválit navrženou úpravu rozpočtu,

III. u k l á d á
finančnímu odboru předložit úpravu rozpočtu k projednání Finančnímu výboru a ke schválení ZM dne 20. 09. 2017.

Usnesení č. 521
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vybudování podružného řadu a přípojky vodovodu na pozemku p. č. 1179/5 a 1179/6, k. ú. Lysá n. L., s panem B. V. a paní M. V., trvale bytem Lysá nad Labem, a to bezúplatně. Navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem všech stran se zveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv a webových stránkách města.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 522
Rada města

I. p ř i j í m á
cenovou nabídku firmy PRAGOPROJEKT, a. s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 1668/16, IČO 45272387,

II. s c h v a l u j e
1) objednání zpracování PD na akci s názvem: „II/272 Litol, aktualizace PD chodníky“ firmě PRAGOPROJEKT, a. s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 1668/16, IČO 452723874, za cenu 215.000 Kč bez DPH, tj. 260.150 Kč s DPH,

2) úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 14. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky s názvem „PD Mírová chodník, aktualizace“ (původně částka 200.000 Kč) na částku 261.000 Kč a ponížení položky s názvem „Příprava projektů komunikace“ o 61.000 Kč,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem.
Termín: do 12. 09. 2017

Usnesení č. 523
Rada města

I. p ř i j í m á
cenovou nabídku firmy PONTEX s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4,

II. s c h v a l u j e
objednání zpracování PD na akci s názvem: „Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ firmě PONTEX, s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, za cenu 1.071.000 Kč bez DPH, tj. 1.295.910 Kč s DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření smlouvy s výše uvedeným dodavatelem.
Vytvořeno 23.8.2017 11:00:55 - aktualizováno 24.8.2017 7:53:36 | přečteno 12x | ernest
load