20. Usnesení RM 01.08.2017

Usnesení z jednání RM dne 01. 08. 2017
Usnesení č. 469
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 01. 08. 2017 p. Krumpholce J. a Bc. Robeše M.

Usnesení č. 470
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 01. 08. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 471
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
uzavření pracovního poměru na dobu určitou od 01. 08. 2017 do 31. 10. 2018 s p. Tomášem Sedláčkem jako vedoucím malé technické skupiny,

II. s c h v a l u j e
nákup nákladního automobilu do 3,5 t s dvojkabinou, valníkovým prostorem a tažným zařízením pro 6 – 7 osob. Limitní cena je 200 tis. Kč včetně DPH. Nákup bude podložen průzkumem trhu.

III. u k l á d á
p. T. Sedláčkovi ve spolupráci s právníkem města připravit návrh na odpovídající právní formu organizace, která bude zajišťovat údržbu a úklid veřejného prostranství,
Termín: 22. 08. 2017

IV. p o v ě ř u j e
p. T. Sedláčka jednáním s dodavateli technického vybavení.

Usnesení č. 472
Rada města

I. r e v o k u j e

část svého usnesení č. 466 z 18. 07. 2017, a to bod I. část 3),

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu - 12. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky s názvem „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“ (původně částka 1.500 tis. Kč) na částku 1.561 tis. Kč z položky s názvem „Křižovatka nadjezd Litol VaK“ (původně částka 500 tis. Kč).

Usnesení č. 473
Rada města

s c h v a l u j e
přípravu projektové dokumentace na dokončení ul. Průmyslová za účelem napojení komunikace na obchvat města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 474
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu odboru MI o stavu rozpracovanosti investičních akcí na rok 2017 a pověřuje ho v pokračování akcí ve směru, který vyplynul z diskuse.

Usnesení č. 475
Rada města

k o n s t a t u j e ,
že Město Lysá n. L. má zájem na propojení vodárenských soustav (VaK Mladá Boleslav, Vak Nymburk) s tím, že podmínky vzájemné spolupráce budou zpracovány v podrobnějším dokumentu (investiční záměr propojení oblasti Milovice – Lysá n. L. – Benátecká Vrutice - posílení zásobování pitnou vodou).

Usnesení č. 476
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Krajské organizace Středočeského kraje TOP 09, o zábor veřejného prostranství v ul. Masarykova, před č. p. 568, z důvodu konání předvolební prezentace,

II. n e s o u h l a s í
s umístěním mobilního zařízení – os. automobilu Citroen HY a dvou stolků na chodník v ul. Masarykova, před č. p. 568, z důvodu konání velké výstavy Zemědělec a konstrukci chodníku v ul. Masarykova,

III. s o u h l a s í
s umístěním mobilního zařízení v Parku 30. výročí osvobození, mezi ulicí Masarykova a prodejnou PENNY, v termínu 07. 10. 2017, za předpokladu nahlášení akce na odbor ŠSVZaK při MěÚ Lysá nad Labem a na Městskou policii v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 477
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Rekonstrukce chodníku Průběžná“,

b) pro toto poptávkové řízení hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
2. záruka na dílo 20 %
3. lhůta plnění 10 %

c) zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace těmto pěti vybraným dodavatelům: 1. SKL Recyklostav, Milovice, IČO 29010161, 2. HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, IČO 43090150, 3. AVE Kolín, Kolín IV, IČO 25148117, 4. H-Intes, s. r. o., Mladá Boleslav, Čejetičky, IČO 25636332, 5. COMPAG Mladá Boleslav, s. r. o., Mladá Boleslav, IČO 47551984,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. p. Josef Kolman - člen RM a ZM p. Jan Krumpholc – člen RM a ZM
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ Ing. Ivana Polenová – vedoucí FO
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM p. Ota Balík – referent OSM

Usnesení č. 478
Rada města

n e s o u h l a s í
s žádostí paní M. P. o povolení dočasného ubytování manž. L. a V. M. v bytě v Milovicích – Mladé, jehož je nájemkyní.

Usnesení č. 479
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1, Tyršova ul., č. p. 611, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 5.623 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s panem R. D., trvale bytem Ostrá.

Usnesení č. 480
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s paní L. K., trvale bytem Mělnické Vtelno, na částku 155.302 Kč s měsíčními splátkami ve výši 4.314 Kč, s termínem do 31. 07. 2020. Dluh je za byt č. 41, Sportovní č. p. 600, Milovice.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 splátkový kalendář s pí K. ke schválení.

Usnesení č. 481
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o připojení k zahájenému územnímu řízení č. j. SÚ/52692/2017/Mad, ze dne 14. 07. 2017, od pana J. B., bytem Lysá n. L., a konstatuje, že panu B. byla dne 02. 06. 2017 doručena prostřednictvím datové schránky písemnost ve věci návrhu na zrušení stanovených regulačních podmínek v lokalitě Drážky, včetně návrhu plné moci pro město s tím, že pokud by se chtěl pan B. připojit k tomuto návrhu, měl podepsanou plnou moc předat odboru správy majetku v termínu do 23. 06. 2017. Jelikož se tak nestalo, a Město Lysá nad Labem podalo na Stavební úřad MěÚ Lysá nad Labem žádost o změnu ÚR dne 11. 07. 2017, nelze žádosti pana B. vyhovět.

II. d o p o r u č u j e
panu B. svou žádost o zrušení regulačních podmínek v lokalitě Drážky na pozemku v jeho vlastnictví řešit samostatnou žádostí u Stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 482
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3623/2 v k. ú. Lysá nad Labem, pro pozemek p. č. 633/44, ul. Čechova, s panem V. Č., trvale bytem Lysá nad Labem, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

b) zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecních pozemcích p. č. 3623/2, 3623/7 a 3623/10 v k. ú. Lysá nad Labem, pro nemovitost č. p. 1882 na pozemku p. č. st. 3116, ul. Čechova, s paní M. F., trvale bytem Lysá nad Labem, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

c) zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecních pozemcích p. č. 3623/2 a 3623/7 v k. ú. Lysá nad Labem, pro nemovitost č. p. 1890 na pozemku p. č. st. 3096, ul. Čechova, s manželi R. a Ing. I. K., trvale bytem Lysá nad Labem, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrhy smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a následných smluv o zřízení VB na vybudování výš uvedených vodovodních přípojek.
Termín: do 30. 09. 2017

Usnesení č. 483
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Byšičky-přeložka venk ved NN č. p. 45“ podle dokumentace předložené společností Elektro Martínek, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-6000491/VB01 s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p. č. 1448/18 v k. ú. Lysá nad Labem pro stavbu „Byšičky-přeložka venk ved NN č. p. 45“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 31. 08. 2017

Usnesení č. 484
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ZŠ Hrozného - oprava kotelny“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 21. 07. 2017,

b) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána, a to s dodavatelem: Milan Sporiš, 9. května 42, 289 21, Kostomlaty nad Labem, IČO 71369139, za cenu 399.191,74 Kč bez DPH a 483.022 Kč včetně DPH,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: hned

Usnesení č. 485
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020222/VB/004 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 44/20, 328, 54/40, 58/4 a 319/2 v k. ú. Litol, pro stavbu „Lysá nad Labem, lokalita pro 37 RD“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 31. 08. 2017

Usnesení č. 486
Rada města

o d v o l á v á
z funkce členky Sociální a zdravotní komise paní Bc. Romanu Hanouskovou.

Usnesení č. 487
Rada města

s c h v a l u j e
úhradu předělání plošinové desky v budově čp. 1032 na Husově nám. z manuální na automatické ve výši 50.000 Kč vč. DPH ze Sociálního investičního programu.

Usnesení č. 488
Rada města

s c h v a l u j e
upravenou Smlouvu o výpůjčce věci movité o bezplatném zapůjčování ozvučovací aparatury.

Usnesení č. 489
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
ustanovení § 16 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde s v odst. 4 mimo jiné říká, že k volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

Usnesení č. 490
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
a) studii „Posouzení účelnosti světelné signalizace podle TP 81 na křižovatce Husovo náměstí – Poděbradova – Československé armády, Lysá nad Labem“ zpracovanou firmou Eltodo, a. s., v červenci 2017,

b) informaci starosty města o stanovisku DI Policie ČR k existenci přechodu pro chodce přes jižní rameno křižovatky u kina (DI přechod nezrušil),

II. k o n s t a t u j e ,
že pořízení světelné signalizace není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v křižovatce u kina,

III. s o u h l a s í
s pokračováním prací na opatřeních, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti přecházení přes silnici II/272 v centru města,

IV. p ř e d k l á d á
tento materiál pro informaci dopravní komisi, zastupitelstvu města a vlastníkovi komunikace.

Usnesení č. 491
Rada města

I. s c h v a l u j e
jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) výběr dodavatele: SYSTEMATICA, s. r. o., Jindřišská 33, Zelené Předměstí, 530 00 Pardubice, IČO 28851587, (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí dne 27. 07. 2017 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Parkovací zařízení na jízdní kola Lysá nad Labem“ dle Zprávy o hodnocení nabídek,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření smlouvy k plnění předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Parkovací zařízení na jízdní kola Lysá nad Labem" s výše uvedeným vybraným dodavatelem SYSTEMATICA, s. r. o., Jindřišská 33, Zelené Předměstí, 530 00 Pardubice, IČO 28851587, za cenu díla 9.845.988 Kč bez DPH a 11.913.645 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 492
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. MUDr. J. M., ze dne 31. 07. 2017,

II. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro předání ambulance ortopedie v DPS dle požadavku MUDr. J. M.,

III. u k l á d á
odboru SM uzavřít s p. MUDr. J. M. na dlužné nájemné a platby spojené s užíváním nebytového prostoru splátkový kalendář se splatností max. do 18 měsíců.
Termín: ihned
Vytvořeno 2.8.2017 12:10:33 - aktualizováno 23.8.2017 15:11:06 | přečteno 8x | ernest
load