19. Usnesení RM 18.07.2017

Usnesení z jednání RM dne 18. 07. 2017
Usnesení č. 446
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 18. 07. 2017 p. Buriana J. a Bc. Robeše M.

Usnesení č. 447
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 18. 07. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 448
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 20. 06. 2017,

II. u k l á d á
odboru SM aktualizovat koncepci rozvoje a údržby zámeckého parku na další období.

Usnesení č. 449
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-6000456/VB/004 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 44/20 a 328, k. ú. Litol, pro stavbu „Lysá nad Labem, přel. VN do kVN k TS_NB_1206“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 07. 2017

Usnesení č. 450
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020797/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 619/2 a 619/167, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá n/L, Jedličkova, kNN pro pč. 493/1“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 07. 2017

Usnesení č. 451
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh pana Veličky, jednatele firmy SeV real estate, spol. s r. o., na řešení převodu infrastruktury na pozemcích p. č. 610/42, 580/1, 610/74, k. ú. Lysá n. L.,

II. n e s c h v a l u j e
uzavření smlouvy (kupní, nájemní) navržené výše uvedenou firmou,

III. u k l á d á
odboru SM jednat s firmou SeV real estate, spol. s r. o., o uzavření kupní smlouvy na infrastrukturu (vodovodní řad, kanalizační řad, pozemní komunikace, VO) vč. pozemků za cenu 1 Kč.
Termín: ihned

Usnesení č. 452
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost TK Slovan Lysá n. L. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 260 tis. Kč na spoluúčast k získané dotaci ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence ve výši 490 tis. Kč na uložení závlah na fotbalových hřištích do země a její automatizace,

II. u k l á d á
finančnímu odboru projednat ve FV vytvoření nové rozpočtové položky s názvem závlaha Stadionu TK Slovan Lysá n. L. ve výši 260 tis. Kč z pol. PD a realizace MŠ Drážky a úpravu rozpočtu předložit ke schválení ZM dne 20. 09. 2017.

Usnesení č. 453
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem: OknoStyl Group, s. r. o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO 27689719, KAS – Okna, s. r. o., Tř. Krále Jiřího 301, 281 01 Velim, IČO 28389875, Window Holding, a. s., Hlavní 456, 230 89 Lázně Toušeň, IČO 28436024, Vexta, a. s., Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, IČO 26196662, Svět Oken, s. r. o., Jasenická 1254, 755 01 Vsetín, IČO 25831925, Mařík Okna a dveře, s. r. o., Sokolovská 1142, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 27252779, RI Okna, a. s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO 60724862, Omlux, spol. s r. o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava, IČO 61944840, Baroch – okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 27144526.

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby – Výměna oken v městských domech v Lysé nad Labem a Milovicích, s firmou OknoStyl Group, s. r. o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČO 27689719, za nabídkovou cenu 2.308.427 Kč vč. DPH, doba zhotovení 52 dní.

III. u k l á d á
starostovi města výše uvedenou smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 08. 2017

Usnesení č. 454
Rada města

s o u h l a s í
se zásahem do pozemku města p. č. 89/125 a 319/1, k. ú. Litol, v šíři 15 cm podél rodinného domu č. p. 396, Na Vysoké mezi, Lysá n. L. – Litol.

Usnesení č. 455
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. L. H. o prodej části obecního pozemku p. č. 493/3, o výměře cca 35 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Slunéčkova,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 žádost pana L. H. o odkup části obecního pozemku k projednání.

Usnesení č. 456
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku p. č. 772/1, výměra 5.252 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., lokalita za tratí ČD u Kovony, a. s., panu J. Š., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Usnesení č. 457
Rada města

s o u h l a s í
s výměnou bytů mezi paní N. N. a jejím synem, A. T. v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 458
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6014315/VB/002 v navrženém znění s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 610/89 v k. ú. Lysá n. L., pro stavbu Lysá nad Labem, SSOGD – připojení odběr. TS k VN, kabelové vedení VN 22kV. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města. Cena za zřízení služebnosti je 4.500 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. u k l á d á
panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 31. 08. 2017

Usnesení č. 459
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 5/2008, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
p. Lukáši Fuchsovi k prodloužení konání veřejně přístupných kulturních akcí: Depeche Mode party a Letňák festu 2017 dne 18. 08. 2017 od 17:00 do 02:00 hodin a 19. 08. 2017 od 15:00 do 02:00 hodin.

Usnesení č. 460
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem na údržbové práce objektu Zámku (nátěr kapličky a oplechování střechy kaple zámku, čištění žlabů) č. p. 1 v Lysé nad Labem ve výši 16.600 Kč a upravenou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení č. 461
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 26. 06. 2017,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK požádat provozovatele mobilního hospice Na blízku o předložení zprávy o činnosti za rok 2016 a I. pololetí roku 2017.
Termín: 31. 07. 2017

Usnesení č. 462
Rada města

o d k l á d á
vykonání vyklizení bytu paní M. I., Lysá n. L., o půl roku s tím, že do té doby si pí I., ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, musí zajistit pobírání příspěvku na bydlení.

Usnesení č. 463
Rada města

n e s o u h l a s í
se změnou nájemní smlouvy k bytu Jiráskova 5, Lysá n. L., z doby určité na dobu neurčitou.

Usnesení č. 464
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku služby na komunikaci obcí a občanů - Mobilní rozhlas,

II. s c h v a l u j e
zřízení služby Mobilní rozhlas a ukládá odboru IT smlouvu se společností Neogenia, s. r. o., projednat s městským právníkem a uzavřít ji do 28. 07. 2017.

Usnesení č. 465
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 06. 2017,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 zápis na vědomí.

Usnesení č. 466
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD - Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 17. 07. 2017,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s firmou Project ISA, s. r. o., 193 00 Praha - Horní Počernice, Markupova 2854/2a, IČO 28465881, za cenu 1.560.014 Kč včetně DPH,

3) 10. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky s názvem „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“ (původně částka 1.500.000 Kč) na částku 1.560.014 Kč z položky s názvem „Příprava projektů komunikace“,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem.
Termín: 15. 08. 2017

Usnesení č. 467
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD – MŠ Drážky“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 17. 07. 2017,
2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s firmou Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČO 28145968, za cenu 484.000 Kč včetně DPH,

II. b e r e n a v ě d o m í
další došlé cenové nabídky na tuto veřejnou zakázku od firem: RH – ARCH, s. r. o., Praha 1, IČO 49705890, DEA Energetická agentura, s. r. o., Brno, IČO 41539656, bdXarchitekti, s. r. o., Praha 9, IČO 03348261, UNIVES, spol. s r. o., Praha 58, IČO 45310165,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem.
Termín: 15. 08. 2017

Usnesení č. 468
Rada města

I. r e v o k u j e
část II svého usnesení č. 425, ze dne 27. 06. 2017,

II. s c h v a l u j e
navýšení 1 místa na odboru KMÚ na dobu neurčitou (vedoucí malé technické skupiny).
Vytvořeno 19.7.2017 12:22:03 - aktualizováno 19.7.2017 12:24:46 | přečteno 12x | ernest
load