18. Usnesení RM 27.06.2017

Usnesení z jednání RM dne 27. 06. 2017

Usnesení č. 409
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 27. 06. 2017 p. Bc. Robeše M. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 410
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 27. 06. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 411
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o stavu plnění rekonstrukce kabin FK Litol, z. s.

Usnesení č. 412
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci FK Litol, z. s., se sídlem Jiráskova 6/19, Litol, 289 22 Lysá n. L., ze dne 21. 06. 2017, o aktuálním stavu spolku.

Usnesení č. 413
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 619 na pozemku p. č. st. 712, ul. Raisova, s panem F. D., trvale bytem Rychnov u Jablonce nad Nisou, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 09. 2017

Usnesení č. 414
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 621/2, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 621/68, ul. U Nadjezdu, s manželi, panem M. P., trvale bytem Pardubice, a paní V. P., trvale bytem Pardubice, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 09. 2017

Usnesení č. 415
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 3197/7 o výměře 379 m2 a p. č. 3197/8 o výměře 104 m2, oba druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem Pavlem Pokorným - Bramko, IČO 12520934, se sídlem Semice 196, 289 17, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu. V pachtovní smlouvě bude uvedeno, že propachtovatel souhlasí s podpachtem předmětu pachtu.

Usnesení č. 416
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 40/11 o výměře 1.452 m2, 40/26
o výměře 651 m2, oba k. ú. Litol, a obecním pozemkům p. č. 552/14 o výměře 2.805 m2, 552/16 o výměře 26 m2 a 569/7 o výměře 62 m2, všechny tři k. ú. Lysá n. L., všechny druh pozemku orná půda, se společností Brazel, s. r. o., IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá nad Labem, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 09. 2017.

Usnesení č. 417
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/2, o výměře 3.422 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., ulice Ke Karlovu, panu Z. K., bytem Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 žádost pana Z. K. o prodej pozemku včetně písemnosti od paní R. H., ze dne 14. 06. 2017, k projednání.

Usnesení č. 418
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/2 o výměře cca 45 m2 (jedná se o připlocenou část pozemku k pozemku p. č. st. 12, k. ú. Litol), druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu M. H., bytem Lysá n. L., a paní V. R., bytem Lysá n. L., do podílové vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 419
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3 o výměře cca 350 m2 (označeno na mapě jako část A), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu M. H., bytem Lysá n. L., a paní V. R., bytem Lysá n. L., do podílové vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, a výměru cca 202 m2 (označeno na mapě jako část B), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, paní M. N., bytem Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 20. 09. 2017 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 420
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1733 na pozemku p. č. st. 885/1, ul. Masarykova, s p. F. B. a pí J. S., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 09. 2017

Usnesení č. 421
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření výpůjční smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem, Sborem dobrovolných hasičů Dvorce, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadním výborem Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem. Předmětem výpůjčky je budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 559 m2, druh pozemku ostatní plocha, a pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L. Předmětné nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a katastrální území Lysá n. L., kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Po dobu výpůjčky nenáleží půjčiteli žádná úhrada.

Usnesení č. 422
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 6. ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch mezi Městem Lysá nad Labem
a společností RENGL, s. r. o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec 14, IČO 25420160,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č. 423
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k 1/2 obecního pozemku p. č. 113/6 o výměře 142 m2, k. ú. Litol, druh pozemku ostatní plocha, s panem Z. B., trvale bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako zahrada, na dobu neurčitou po dobu jeho nájmu bytu, s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat znění nájemní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 09. 2017

Usnesení č. 424
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 za cenu 800 Kč/m2, a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m2, lokalita severozápad Hrabanov, s paní A. P., trvale bytem Praha 14, Hloubětín, a to tak, že původní termín 31. 01. 2017 se mění na termín do 31. 12. 2017 s ohledem na skutečnost, že probíhalo šetření ve věci trestního oznámení.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 20. 09. 2017 revokovat usnesení ZM č. 542/II a uložit starostovi uzavření kupní smlouvu dle předloženého návrhu v termínu do 31. 12. 2017.

Usnesení č. 425
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stav rozpracovanosti analýzy výhodnosti zřízení malé technické skupiny,

II. s c h v a l u j e
navýšení 1 místa na odboru SM na dobu neurčitou (vedoucí malé technické skupiny),

III. u k l á d á
p. tajemníkovi v tomto smyslu upravit organizační řád.
Termín: ihned

Usnesení č. 426
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o vývoji dluhů bytového fondu Města Lysá nad Labem, od počátku roku 2017,

II. d e l e g u j e
v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, § 102, odst. 3) pravomoc uzavírat splátkové kalendáře na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor se splatností do 18 měsíců na odbor SM.

Usnesení č. 427
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 3. jednání bytové komise dne 24. 05. 2017,

II. s c h v a l u j e
1) uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 28, Sportovní ul., č. p. 600, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.116 Kč a s výší měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní Š. S., trvale bytem Lysá nad Labem,

2) uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 20, Sportovní ul., č. p. 601, Milovice, s jistotou ve výši 8.868 Kč a s výší měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, se slečnou S. M., bytem Lysá nad Labem,

3) uzavření nájmu k bytu 3+1, č. 39, Sportovní ul., č. p. 601, Milovice, s jistotou ve výši 11.417 Kč, s výší měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s manželi A. a L. K., bytem Frenštát pod Radhoštěm,

4) uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 2, Tyršova ul., č. p. 609, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 8.602 Kč a s výší měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní Z. Š., bytem Lysá nad Labem,

III. s o u h l a s í
se stažením výzvy k vyklizení bytu paní A. H., bytem Milovice s tím, že nezaplacením jediné splátky Město Lysá nad Labem automaticky uplatní žalobu o vyklizení bytu.

Usnesení č. 428
Rada města

s c h v a l u j e
zadání vypracování studie na revitalizaci sídelní zeleně v Sídlišti na části pozemku p. č. 2673/91, s možností vybudování kolmého (šikmého) parkovacího stání u stávající zeleně.

Usnesení č. 429
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“.

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

II. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení - člen komise, náhradník:
1. PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová
2. Jan Burian, Lenka Vrbová
3. Ing. Petr Gregor, Ota Balík

Usnesení č. 430
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti zpracování Koncepce veřejného osvětlení.

Usnesení č. 431
Rada města

I. o d k l á d á
výstavbu parkoviště na Jedličkově sídliště do doby rekonstrukce kanalizace celého vodovodního řadu,

II. u k l á d á
odboru SM zpevnit parkovací stání v Jedličkově sídlišti systémem mobilních podlah (např. Rola – trac, https://sat-consult.cz).

Usnesení č. 432
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci o rozpracovávání dalších stupňů PD s názvem „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“.

Usnesení č. 433
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD – MŠ Drážky“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení - člen komise, náhradník:
1. PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,
2. Jan Burian, Jan Krumpholc,
3. Ing. Petr Gregor, Michaela Holovská.

Usnesení č. 434
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na projekt „Oprava vozidla T815 8x8“ s firmou Požární technika KOMET, s. r. o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky, za celkovou cenu 988.564 Kč vč. DPH. Termín plnění a místo plnění se mění tak, že termín dokončení díla je stanoven na nejpozději do 20. 08. 2017. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2016-0564/KÚ.

Usnesení č. 435
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD aktualizace - parkoviště P+R ČD, Lysá nad Labem“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 26. 06. 2017,
2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: All Plan Projekt, s. r. o., Dr. E. Beneše 1111, 277 11 Neratovice, IČO 03833861, za cenu 496.100 Kč včetně DPH,

II. b e r e n a v ě d o m í
další došlou cenovou nabídku na tuto veřejnou zakázku od firmy Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: ihned

Usnesení č. 436
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 26. 06. 2017,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: AQUION, s. r. o., 170 00 Praha 7 - Holešovice, Osadní 324/12a, IČO 49101340, za cenu 1.403.116 Kč včetně DPH,

II. b e r e n a v ě d o m í
1) další došlé cenové nabídky na tuto veřejnou zakázku od firem: AQUECON, a. s., Československých legií 445/4, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO 14868202, a Project ISA, s. r. o., 193 00 Praha - Horní Počernice, Markupova 2854/2a, IČO 28465881,

2) nabídku od firmy ŠINDLAR, s. r. o., Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČO 26003236, která nemohla být zařazena do hodnocení z důvodu doručení nabídky po konci lhůty podání,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: ihned

Usnesení č. 437
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „ZŠ Hrozného – oprava kotelny“,
2) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými kritérii v procentech:
l. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 60 %,
2. záruka na dílo 30 %,
3. termín provedení 10 %,

3) zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace těmto vybraným dodavatelům: Dvořák – Karlík, s. r. o., Holice, IČO 28825870, Milan Sporiš, Kostomlaty n. L., IČO 71369139, Zbyněk Zvirinský, Kamenné Zboží, IČO 66772389, Václav Uher, Ostrá, IČO 71103210, Ladislav Kopecký, Lysá n. L., IČO 62447211,

II. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Tomáš Pilař – referent OSM, Jan Burian – místostarosta,
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ, PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí OŠSVZaK,
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM, František Blažek – referent OSM.

Usnesení č. 438
Rada města

I. s c h v a l u j e
realizaci plesu města v roce 2018 dne 02. 02. 2018,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK ve smyslu uzavřené Dohody o partnerství mezi Městem Lysá n. L.
a Výstavištěm Lysá n. L., spol. s r. o., (čl. IV odst. 2) předložit návrh kulturních a společenských akcí a termínů v rámci možnosti bezplatného využití prostor výstaviště.
Termín: do RM 26. 09. 2017

Usnesení č. 439
Rada města

s c h v a l u j e
odprodej pianina Dalibor z majetku ZUŠ F. A. Šporka za odhadní cenu 5.000 Kč.

Usnesení č. 440
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh smlouvy o spolupráci při prodeji vstupenek prostřednictvím portálu Ticketstream, s. r. o., na Olympic tour 2017 s tím, že doporučuje z návrhu smlouvy odstranit v čl. VII bod 3
a následující body přečíslovat,

II. v y č l e ň u j e
10 ks vstupenek k sezení držitelům ZTP nebo ZTP/P k prodeji za poloviční cenu vstupenky s tím, že vstupenky bude možné zakoupit pouze v MěK nebo kině proti předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P,

III. s o u h l a s í
s tím, že si zaměstnanec Města Lysá nad Labem může zakoupit ke stání 2 vstupenky za cenu jedné, a to prostřednictvím odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 441
Rada města

u k l á d á
odboru ŠSVZaK vypracovat návrh samostatné dohody (smlouvy) o způsobu a podmínkách zapůjčování zvukové aparatury městu Lysá n. L. od Klubu přátel dechové hudby Lysá n. L.

Usnesení č. 442
Rada města

s c h v a l u j e
9. rozpočtové opatření takto: úprava rozpočtu města na rok 2017 se projeví v navýšení příjmové i výdajové části o 317.377 Kč. Jedná se o účelovou průtokovou dotaci pro MŠ Dráček na šablony ve výši 179.880 Kč a dále dotaci od Úřadu práce ve výši 137.497 Kč na veřejně prospěšné práce.

Usnesení č. 443
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 12. 06. 2017.

Usnesení č. 444
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
opakovanou žádost o zařazení pozemků p. č. PK 841/1 a p. č. PK 841/2, k. ú. Lysá n. L., do zastavitelného území ÚP Lysá nad Labem.

Usnesení č. 445
Rada města

I. s c h v a l u j e
zakoupení nového silničního rychloměru pro potřeby městské policie Lysá nad Labem, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu,

II. d o p o r u č u j e
ZM schválit vytvoření nové investiční položky Nákup silničního rychloměru ve výši 500 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky ve výši 500 tis. Kč,

II. u k l á d á
finančnímu odboru projednat návrh úpravy rozpočtu ve finančním výboru a předložit návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2017 ZM dne 20. 09. 2017 ke schválení.

Termín: ihned
Vytvořeno 29.6.2017 9:03:52 - aktualizováno 29.6.2017 9:07:46 | přečteno 5x | ernest
load