17. Usnesení RM 21.06.2017

Usnesení z jednání RM dne 13. 06. 2017
Usnesení č. 370
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 13. 06. 2017 p. Kolmana J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 371
Rada města

u k l á d á
VO SM předložit informaci o stavu přípravy založení technické skupiny města.
Termín: 27. 06. 2017

Usnesení č. 372
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 13. 06. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 373
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření žadatele k navrhované úpravě znění plánovací smlouvy,

II. s c h v a l u j e
upravený návrh plánovací smlouvy č. 2017-0211/SM vypracovaný odborem SM,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 06. 2017 návrh plánovací smlouvy č. 2017-0211/SM ke schválení.

Usnesení č. 374
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/52, o výměře cca 86 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Písku, druh pozemku ostatní plocha, panu J. F. a paní A. F., Milovice, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, z důvodu, že předložený záměr na vytvoření dvou parkovacích stání není v souladu se schváleným územním plánem města Lysá nad Labem, jedná se o pozemek určený jako plocha veřejného prostranství (PV).

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 06. 2017 žádost pana J. F. a paní A. F. o prodej části pozemku p. č. 3451/52, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Písku, k projednání s tím, že nedoporučuje prodej předmětné části pozemku z důvodu, že předložený záměr na vytvoření dvou parkovacích stání není v souladu se schváleným územním plánem města Lysá nad Labem, jedná se o pozemek určený jako plocha veřejného prostranství (PV).

Usnesení č. 375
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí A. S., držitelky průkazu ZTP, o vyhrazení parkovacího místa na komunikaci Husovo náměstí – jih, pro osobní vozidlo RZ 1SH 6971,

II. s c h v a l u j e
vyhrazení parkovacího místa na komunikaci Husovo náměstí – jih pro paní A. S., držitelku průkazu ZTP, trvale bytem Lysá n. L., za předpokladu souhlasného vyjádření DI Nymburk.

Usnesení č. 376
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o důvodu zařazení do rozpočtu města pro r. 2017 - Rekonstrukce komunikace Jedličkovo sídliště.

Usnesení č. 377
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2016,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 06. 2017 vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2016 a návrh postupu pro roky 2017 až 2018 k projednání.

Usnesení č. 378
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
oznámení společnosti ČEZ Distribuce, o vstupu na pozemek za účelem odstranění a okleštění stromoví,

II. s o u h l a s í
se vstupem společnosti ČEZ Distribuce prostřednictvím svého zmocněnce firmy Weewood, s. r. o., na pozemky p. č. 1807, 3627/3, 3529, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, za účelem odstranění a okleštění stromoví, v období od 20. 06. do 27. 12. 2017.

Usnesení č. 379
Rada města

I. d o p o r u č u j e
ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 takto:
rozp. rozp. po úpravě rozdíl
ZŠ Komenského pav. D VaK, topení, elektro 2000 1700 - 300
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142
Drobné opravy ve školách 300 550 + 250
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735
ZŠ Komenského, oprava rozvodů kotelny 300 100 - 200
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5119
ZŠ Hrozného oprava kotelny, výmalba 350 600 + 250
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5117

II. u k l á d á
finančnímu odboru navrhovanou úpravu předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 380
Rada města

I. s c h v a l u j e
Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 140.000 Kč
a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21. 06. 2017 návrh ke schválení.

Usnesení č. 381
Rada města

s c h v a l u j e
finanční dotaci z Charitativního programu na letní tábor pro nezletilého F. J. ve výši 2.640 Kč včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 382
Rada města

b e r e n a v ě d o mí
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 06. 06. 2017.

Usnesení č. 383
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Spolku rodáků a přátel města (Advent 2017) ve výši 40.000 Kč,
2) přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Martinu Blažkovi (Křest nového klipu) ve výši 6.000 Kč,
3) přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Obci baráčníků (Oslavy 115 let župy) ve výši 8.000 Kč,
4) přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Janě Černohorské (Vánoční koncert) ve výši 24.000 Kč,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21. 06. 2017 přidělení dotace Spolku rodáků a přátel města ke schválení.

Usnesení č. 384
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace ve výši 5.000 Kč z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy pro p. Václava Františka Reňáka (Odkaz F. A. Šporka).

Usnesení č. 385
Rada města

I. s c h v a l u j e
upravenou veřejnoprávní smlouvu na pořízení motorového člunu vybaveného elektronikou pro vedení veslařské posádky při tréninku,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21. 06. 2017 veřejnoprávní smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 386
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o činnosti Klubu důchodců Lysá n. L., Klubu důchodců Litol a Seniorů v DPS za období 1 – 6/2017,

II. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků v rámci položky Zájmová činnost seniorů včetně provozních výdajů Lysá takto: Klub důchodců Lysá nad Labem částka 71.500 Kč, Klub důchodců Litol částka 61.500 Kč, Senioři v DPS částka 15.000 Kč, provoz 42.000 Kč.

Usnesení č. 387
Rada města

s c h v a l u j e
upravenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na dopravu žáků na turnaj partnerských měst v Břeclavi.

Usnesení č. 388
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012, firmě Naples, s. r. o., - Moniky Kurzové na svatbu dne 01. 07. 2017 od 14:00 hodin do 02. 07. 2017 do 08:00 hodin v restauraci Na Sídlišti.

Usnesení č. 389
Rada města

I. d o p o r u č u j e
ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 147.291 Kč. Jedná se o účelovou dotaci od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit navrhovanou úpravu ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 390
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny v Lysé nad Labem - restaurace
a herna MANGO a hudebního klubu Calypsso,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012
1) baru a restauraci MANGO, Husovo náměstí č. p. 21, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – červenec až prosinec 2017, kdy bude provozní doba od pondělí do pátku od 12:00 do 03:00 hodin
a sobota a neděle od 14:00 do 03:00 hodin následujícího dne.
2) hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice č. p. 582, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – červenec až prosinec 2017, s provozní dobou v sobotu od 01:00 do 05:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 391
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn za I. pololetí 2017 vedoucím úředníkům, ředitelce MěK, úředníkům
a zaměstnancům v kategorii D v celkové výši 800.000 Kč, a řediteli MěP a strážníkům MěP v celkové výši 175.000 Kč.

Usnesení č. 392
Rada města

I. r u š í
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“), zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Parkovací dům na jízdní kola Lysá nad Labem", které bylo schváleno usnesením rady města č. 318 dne 05. 05. 2017, neboť dle poskytovatele dotace může být tato veřejná zakázka zadána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, avšak bez výrazné vazby na jednoho dodavatele.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Parkovací zařízení na jízdní kola Lysá nad Labem“,

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

III. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Karel Otava, starosta města Jan Burian, místostarosta
2. Tomáš Sedláček, autorizovaný technik Ing. Petr Gregor, člen ZM
3. Jan Krumpholc, člen RM Josef Kolman, člen RM
která plní i funkci komise pro otevírání obálek.

IV. b e r e n a v ě d o m í
uzavření příkazní smlouvy dle § 2430 Občanského zákoníku na výkon zadavatelských činností této veřejné zakázky dle § 43 zákona s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín, dle podmínek uvedených v této smlouvě s tím, že tato pověřená osoba za zadavatele posuzuje i kvalifikaci i před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

V. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Usnesení č. 393
Rada města

I. s c h v a l u j e
zapojení města do projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“,

II. u k l á d á
vedoucí finančního odboru, paní Ing. I. Polenové, zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 částku 140 tis. Kč na spolufinancování výše uvedeného projektu.

Usnesení č. 394
Rada města

I. bere na vědomí
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem č. 2016-0072/ŽP,

II. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem č. 2016-0072/ŽP,

III. p o v ě ř u j e
starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem č. 2016-0072/ŽP.

Usnesení č. 395
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy č. 2016-0569/ŽP Českomoravské myslivecké jednoty, okresního mysliveckého spolku Nymburk,

II. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 2016-0569/ŽP, kterým se doplňuje účel, na který je možné příspěvek použít.

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2016-0569/ŽP.

Usnesení č. 396
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 300.000 Kč. Zvýší se příjem z vybírání pokut o částku 300.000 Kč a navýší se výdajová položka 6171 5169 nákup služeb o částku 300 tis. Kč na znalecké posudky za použití drog či jiných návykových látek při řízení motorového vozidla.

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit ZM dne 21. 06. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 397
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 21. 06. 2017 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Sportovní hala v ulici Komenského, Lysá n. L.
2. Plánovací smlouva – vodovod Čechově ul.
3. Podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku PK č. 1478/3 a p. č. 1110/1, ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L. (Řehačka), z vlastnictví Lesy ČR, s. p.
4. Informativní zpráva – Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur a Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem.
5. Kupní smlouva na výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32, ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od ČD, a. s.
6. Úprava rozpočtu města na rok 2017.
7. OZV Města Lysá n. L. č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry.
8. Prodej části obecního pozemku p. č. 3451/52, k. ú. Lysá n. l., ul. Na Písku.
9. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2016 a návrh postupu na roku 2017 – 2018.
10. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace
a z rozpočtu města a schválení veřejnoprávní smlouvy.
11. Přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá n. L. 2. kolo Spolku rodáků
a přátel města a schválení veřejnoprávní smlouvy.
12. Veřejnoprávní smlouva na pořízení motorového člunu pro Veslařský klub Lysá n. L., z. s.

Usnesení č. 398
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 29. 05. 2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem“ dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,

2) uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem“ s uchazečem, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou v Kč včetně DPH, a to s uchazečem HQS Net, s. r. o., Na rybníčku 24, 250 65 Líbeznice, IČO 28489039, za cenu 2.539.705,00 Kč včetně DPH.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku.

Usnesení č. 399
Rada města

I. r u š í
veřejnou zakázku s názvem „PD rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“
a zároveň své usnesení č. 248 v bodě I, IIa a III, ze dne 27. 09. 2016, (výběr dodavatele služby),

II. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD - Rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

III. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení - člen komise, náhradník:
1. PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,
2. Jan Burian,
3. Ing. Petr Gregor.

Usnesení č. 400
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD aktualizace - parkoviště P+R ČD, Lysá nad Labem“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení - člen komise, náhradník:
1. PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,
2. Jan Burian,
3. Ing. Petr Gregor.

Usnesení č. 401
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu způsobu získání a vyhodnocení 4 studií nové městské sportovní haly,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21. 06. 2017
1) vzít na vědomí informační zprávu o způsobu získání a vyhodnocení 4 studií nové městské sportovní haly,

2) schválit zahájení přípravy zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, na akci s názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“, v režimu podlimitní veřejné zakázky na služby, která bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZVZ a zpracována na základě studie zpracované Ing. arch. Petrem Macharem,

3) stanovit rozsah zpracování projektové dokumentace a limitní ceny zamýšlené stavby,

4) pověřit RM k provádění dalších úkonů směřujících k získání projektové dokumentace ve smyslu ZVZ.

Usnesení č. 402
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis firmy Brazel, s. r. o., s popisem vzniklé situace při jednání s provozovatelem kanalizačního a vodovodního řadu – společností Stavokomoplet, spol. s r. o., „Napojení fy Brazel na veřejnou kanalizaci a vodovod“, včetně návrhu řešení stavebníka,

II. o d k l á d á
rozhodnutí na další jednání RM.

Usnesení č. 403
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 29. 05. 2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa“ dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
2) uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa“ s uchazečem, jenž podal nabídku jako jediný uchazeč, a to Loučka Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, 533 51 Pardubice, IČO 45537453, za cenu 5.411.438,87 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku,

III. u k l á d á
finančnímu odboru předložit ZM dne 21. 06. 2017 návrh na úpravu rozpočtu města r. 2017 spočívající ve vytvoření nové provozní položky Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa ve výši 5.412 tis. Kč, která vznikne přesunem částky 1.650 tis. Kč z provozní položky Obnova památek (původně ve výši 1.850 tis. Kč) a částky 3.762 tis. Kč z investiční položky PD a realizace MŠ Drážky (původně 10.000 tis. Kč).

Usnesení č. 404
Rada města

u k l á d á
odboru MI zahájit práce na odstranění vad a nedodělků na Zámeckých terasách tak, aby bylo možné dokončit celé dílo v roce 2018, s tím, že v první fázi zajistí sondy a podle výsledků bude stanoven další konkrétní postup. Práce budou probíhat ve spolupráci s odborem SM.

Usnesení č. 405
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu r. 2017 – 5. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky „PD komunikace Za Zámkem“ (původně částka 300 tis. Kč) o částku 2 tis. Kč a ve snížení položky „Příprava projektů komunikace“ (původně částka 2.155 tis. Kč) o 2 tis. Kč.

Usnesení č. 406
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem: „Rekonstrukce komunikace K Borku“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 12. 06. 2017,
2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: STAVOKOMPLET, spol. s r. o., IČO 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy, za cenu 5.887.885 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM,

II. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky od firem SaM silnice a mosty, a. s., IČO 25018094, Máchova 1129, 47001 Česká Lípa, STRABAG, a. s., IČO 60838744, Na bělidle 198, 15000 Praha, SILMEX, s. r. o., IČO 48951081, Pražská tř. 495, 37004 České Budějovice,

III. d o p o r u č u j e
ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení investiční položky „Komunikace K Borku“ (původně částka 5.440 tis. Kč) o částku 488 tis. Kč z položky „PD a realizace MŠ Drážky“.

IV. u k l á d á
finančnímu odboru předložit ZM dne 21. 06. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 407
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Projektová dokumentace chodníky Družstevní“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 12. 06. 2017,

2. uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: M – PROJEKCE, s. r. o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 05061415, za cenu 499.730 Kč včetně DPH,

II. b e r e n a v ě d o m í
další došlou cenovou nabídku na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace chodníky Družstevní“ od firmy Noza, s. r. o., Huťská 229, 27201 Kladno, IČO 24767417,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: do 17. 07. 2017

Usnesení č. 408
Rada města

I. s c h v a l u j e
navýšení l místa na odboru MI na dobu neurčitou z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice odboru,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi v tomto smyslu upravit organizační řád.
Termín: ihned
Vytvořeno 14.6.2017 12:56:41 - aktualizováno 14.6.2017 13:00:54 | přečteno 18x | ernest
load