16. Usnesení RM 29.05.2017

Usnesení z jednání RM dne 29. 05. 2017
Usnesení č. 344
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 29. 05. 2017 p. Bc. Robeše M. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 345
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 29. 05. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 346
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy k ½ obecního pozemku p. č. 113/6 o výměře 142 m2, k. ú. Litol, druh pozemku ostatní plocha, s panem Z. B., trvale bytem Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako zahrada, na dobu neurčitou po dobu jeho nájmu bytu č. 2 v dotčené nemovitosti v Lysé nad Labem, s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Usnesení č. 347
Rada města

I. k o n s t a t u j e ,
že upřednostnila pronájem výše uvedeného pozemku spolku Vibrace, z. s., s ohledem na již uzavřenou nájemní smlouvu na přilehlé pozemky a na záměr spolku (projednaný v ZM v r. 2015) na vybudování klidové zóny na okraji břehu řeky Labe dle předložené studie, která s tímto pozemkem již uvažovala, ale protože pozemek nebyl ve vlastnictví města, čekalo se na jeho převod ze Středočeského kraje,

II. s c h v a l u j e
pronájem obecního pozemku p. č. 323/25 o výměře 842 m2 (klidová zóna na okraji břehu řeky Labe v Lysé nad Labem), k. ú. Litol, spolku Vibrace, z. s. IČO 04059328, se sídlem Šafaříkova 69, 289 22 Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 1 Kč/pozemek/rok s tím, že se bude jednat o dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/16/00460/N/Jav, ze dne 14. 07. 2016, týkající se rozšíření předmětu pronájmu a povinnosti předkládat pronajímateli 1 x ročně zprávu o činnosti na pronajatých plochách, v ostatních ujednáních zůstává nájemní smlouva beze změn.

III. u k l á d á
starostovi města vypracovat znění dodatku č. 1 dle bodu II a tento dodatek uzavřít.
Termín do 31. 07. 2017

Usnesení č. 348
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 2986/53 o výměře 2.713 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem A. Z., IČO 47528952, se sídlem Lysá nad Labem, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 08. 2017

Usnesení č. 349
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům v k. ú. Lysá n. L., p. č. 3270/1 o výměře 22.961 m2, p. č. 3258/1 o výměře 20.395 m2, oba druh pozemku trvalý travní porost, za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok, a pozemek p. č. 3257/1 o výměře 26.814 m2, druh pozemku trvalý travní porost, za pachtovné ve výši 1 Kč/rok, s panem J. P., IČO 12255367, bytem Lysá n. L. Uzavřením pachtovní smlouvy dojde ke zrušení stávající nájemní smlouvy ze dne 31. 12. 2012 s tím, že veškeré závazky z nájemní smlouvy budou převedeny do nové pachtovní smlouvy a budou platné do 31. 12. 2018. Od 01. 01. 2019 budou závazky ohledně předmětu pachtu a výše pachtovného dle tohoto záměru s tím, že pacht bude uzavřen do 31. 12. 2023 s výpovědní lhůtou 6 měsíců s tím, že po ukončení pachtu bude možné pachtovní smlouvu prodloužit za pachtovné stanovené ceníkem města.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat znění pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 08. 2017

Usnesení č. 350
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup pozemku části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
odboru SM projednat s prodávajícím možnost zaplacení kupní ceny až po podpisu kupní smlouvy, případně předložit na ZM písemné vyjádření prodávajícího,

III. s c h v a l u j e
znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město. Jedná se o zřízení věcného břemene v ploše 7,63 m2 za účelem používání služebného pozemku 24 hodin denně pro přístup ke svému zařízení SEE – osvětlovací věži a trakční podpoře. Jedná se o bezúplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou s tím, že veškeré náklady s tím spojené hradí budoucí oprávněný. Smlouva bude uzavřena současně s kupní smlouvou na pozemek p. č. 2162/32 nejpozději do 31. 12. 2017.

IV. d o p o r u č u j e
ZM dne 21. 06. 2017 návrh kupní smlouvy ke schválení a uložit starostovi města smlouvu uzavřít současně se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v termínu do 31. 12. 2017.

Usnesení č. 351
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost stavebníků RD v ul. Čechova, o vystavení plánovací smlouvy,

II. o d k l á d á
schválení návrhu plánovací smlouvy č. 2017-0211/SM a ukládá odboru SM na příští jednání RM předložit upravený návrh smlouvy dle diskuse v RM.

Usnesení č. 352
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o podniknutých krocích odboru SM ve věci vypovězení nájemní smlouvy o výpůjčce společností České dráhy, a. s.,

II. d o p o r u č u j e
schválit navýšení položky rozpočtu města pro rok 2017 par. 3639, pol. 5171, org. 2993 „Údržba podchodu“ o 250.000 Kč z rezervního fondu,

III. u k l á d á
1) finančnímu odboru předložit návrh finančnímu výboru a zahrnout změnu do návrhu rozpočtové úpravy pro ZM dne 21. 06. 2017.
2) odboru SM zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor ve vstupním objektu A pro ČD, a. s., a zaslat jim záměr na vědomí.

IV. t r v á
na plnění usnesení RM č. 298 z 02. 05. 2017, bod III – dořešení smluvních vztahů s ČD, a. s.

Usnesení č. 353
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6019251/VB/2 v navrženém znění s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 630/1, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá nad Labem kNN pro p. č. 688/1“. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města. Cena za zřízení služebnosti je 2.100 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. u k l á d á
panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 16. 06. 2017

Usnesení č. 354
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava sociálního zařízení u jídelny Scolarest, Lysá nad Labem“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 24. 05. 2017,
2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána, a to s dodavatelem: Dvořák – Karlík, s. r. o., IČO 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za cenu 778.148,76 Kč bez DPH a 941.560 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
starostovi města smlouvu o dílo s vybraných dodavatelem uzavřít.
Termín: do 16. 06. 2017

Usnesení č. 355
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 28. 02. a 12. 04. 2017.

Usnesení č. 356
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
navržené změny ve stravovací komisi

II. o d v o l á v á
Mgr. Jitku Sedláčkovou, Bc. Jaroslavu Černou, Ing. Caroline Chudobovou a Mgr. Petru Kubalovou z funkce členek stravovací komise,

III. j m e n u j e
do funkce členky stravovací komise paní Martinu Šlingrovou, bytem Lysá nad Labem, Sídliště 1440, a Ing. Pavlu Strnadovou, bytem Dvorce 88.

Usnesení č. 357
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 8, Tyršova ul., č. p. 611, Milovice, za měsíční nájemné v částce 59 Kč/m2, s paní E. B., trvale bytem Lysá n. L., za předpokladu vrácení bytu, který užívá v Lysé n. L., a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 31. 07. 2017. Zájem o nabídku bytu musí jmenovaná vyjádřit nejpozději do 15. 06. 2017.

2) uzavření nájmu k bytu 2+1+2b, č. 4 Tyršova ul., č. p. 613, Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a za měsíční nájemné v částce 59 Kč/m2, s manželi M. a V. B., bytem Milovice.

3) uzavření nájmu k bytu 2+1+1b, č. 38, Sportovní ul. č. p. 601, Milovice, s jistotou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a za měsíční nájemného v částce 59 Kč/m2, se slečnou S. G., bytem Milovice, za předpokladu vrácení bytu č. 1, který užívá v Milovicích, a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 31. 07. 2017.

Usnesení č. 358
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit OZV č. 3/2017 ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 359
Rada města

p o v ě ř u j e
zastupitele města, p. Ing. Jana Marka, oddáváním v matričním obvodu Lysá nad Labem s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství může užívat odznak se státním znakem České republiky.

Usnesení č. 360
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce komunikace K Borku“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení - člen komise, náhradník:
1. PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,
2. Jan Burian,
3. Ing. Petr Gregor.

Usnesení č. 361
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD rekonstrukce ulice Brandlova“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

II. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení - člen komise, náhradník:
1. PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,
2. Jan Burian,
3. Ing. Petr Gregor.

Usnesení č. 362
Rada města

I. d o p o r u č u j e
ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve snížení položky Příprava projektů komunikace (původně částka 2.155 tis. Kč) na částku 1.655 tis. Kč a vytvoření nových položek PD VO Dvorce s rozpočtem 100.000 Kč a PD VaK Ke třem chalupám s rozpočtem 400.000 Kč,

II. u k l á d á
finančnímu odboru navrhované úpravy projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 363
Rada města

s c h v a l u j e
spolufinancování akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ z rozpočtu města za předpokladu získání ekonomicky výhodné dotace.

Usnesení č. 364
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Projektová dokumentace chodníky Družstevní“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení - člen komise, náhradník:
1. PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,
2. Jan Burian,
3. Ing. Petr Gregor.

Usnesení č. 365
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Projektová dokumentace tělocvična Litol, včetně navýšení kapacity ZŠ“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 26. 05. 2017.

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: B K N, spol. s r. o., Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, PSČ 56601, IČO 15028909, za cenu 1.012.770 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM,

II. b e r e n a v ě d o m í
1) došlé cenové nabídky na výše uvedenou zakázku od firem: ATELIER RENO, spol. s r. o., Praha 10, Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10, IČO 45796572, Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330/15, IČO 28145968, 390 01 Tábor, STATIKA – DYNAMIKA, s. r. o., IČO 27714870, Havlenova 73, 639 00 Brno, Digitronic CZ, s. r. o., Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 48168017, DESIGN 4 - projekty staveb, s. r. o., IČO 22801936, Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec,

2) nabídku od firmy Pitter Desing, s. r. o., Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, která nebyla zařazena do hodnocení z důvodů chybného označení obálky.

III. d o p o r u č u j e
ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve snížení položky Příprava projektů komunikace (původně částka 2.155 tis. Kč poté 1.655 tis. Kč) na částku 1.342 tis. Kč a navýšení položky PD ZŠ TGM tělocvična (původně částka 700 tis. Kč) na částku 1.013 tis. Kč,

IV. u k l á d á
finančnímu odboru navrhovanou úpravu projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 366
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Komunikace Na Výsluní II. etapa“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 25. 05. 2017,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: STAVOKOMPLET, spol. s r. o., IČO 47052945, Královická 251, 250 01 Zápy, za cenu 1.195.238 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM,

II. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky od firem HALKO stavební společnost, s. r. o., IČO 43090150, Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I, a SaM silnice a mosty, a. s., IČO 25018094, Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa,

III. d o p o r u č u j e
ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení investiční položky Komunikace Na Výsluní (původně částka 1.080 tis. Kč) na částku 1.196 tis. Kč z rezervního fondu,

IV. u k l á d á
finančnímu odboru navrhovanou úpravu projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 367
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Nový chodník v ulici ke Skále“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 29. 05. 2017,

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: HALKO stavební společnost, s. r. o., IČO 43090150, Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I, za cenu 795.092,28 včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM,

II. b e r e n a v ě d o m í
došlou cenovou nabídku od firmy SaM silnice a mosty, a. s., IČO 25018094, Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa,

III. d o p o r u č u j e
ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení investiční položky Chodník směrem k Černým vratům (původně částka 550 tis. Kč) na částku 796 tis. Kč z rezervního fondu,

IV. u k l á d á
finančnímu odboru navrhovanou úpravu projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 368
Rada města

I. r u š í
veřejnou zakázku s názvem „Objemová studie – likvidace dešťových a splaškových vod v ul. Mírová“ a zároveň své usnesení č. 188, ze dne 30. 08. 2016 (výběr dodavatele služby),

II. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „PD-rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

III. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení - člen komise, náhradník:
1. PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,
2. Jan Burian,
3. Ing. Petr Gregor.

Usnesení č. 369
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o rekonstrukci části kanalizace na Jedličkově sídlišti,

II. ž á d á
odbor SM o sdělení, z jakých důvodů byla do rozpočtu města na rok 2017 do investic navržena položka Rekonstrukce komunikace Jedličkovo sídliště.
Vytvořeno 30.5.2017 8:17:54 - aktualizováno 31.5.2017 7:28:36 | přečteno 26x | ernest
load