15. Usnesení RM 16.05.2017

Usnesení z jednání RM dne 16. 05. 2017
Usnesení č. 320
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 16. 05. 2017 p. Buriana J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 321
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 16. 05. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 322
Rada města

p o v ě ř u j e
p. Ing. Gregora, aby ve spolupráci s p. Bc. Robešem pokračovali v jednáních ohledně zřízení přechodu v Jedličkově ulici, sjednotili názory a zajistili u Středočeského kraje finanční krytí.

Usnesení č. 323
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
postup prací na přípravě komunitního plánu.

Usnesení č. 324
Rada města

I. s ch v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava chodníku v ulici Boženy Němcové“, dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 04. 05. 2017,
2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem AVE
Kolín, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 00 Kolín V, IČO 25148117, za cenu 688.219.69 Kč vč. DPH,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 325
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 619/134 v k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1261 na pozemku p. č. st. 1259, ul. Šafaříkova, s manž. R. a Š. H., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 08. 2017

Usnesení č. 326
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ve věci zřízení věcného břemene na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3463/1 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2433/4, ul. U Cihelny, s paní A. S., trvale bytem Lysá n. L., ke smlouvě č. SMI/14/0049/SB/Jav, ze dne 05. 05. 2014, spočívající v prodloužení lhůty uzavření smlouvu o zřízení VB o 3 roky od podpisu dodatku č. 1 smlouvy budoucí. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tento dodatek uzavřít.
Termín: do 31. 08. 2017

Usnesení č. 327
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 40/11 o výměře 1.452 m2, 40/26 o výměře 651 m2, oba v k. ú. Litol, a obecním pozemkům p. č. 552/14 o výměře 2.805 m2, 552/16 o výměře 26 m2 a 569/7 o výměře 62 m2, všechny tři v k. ú. Lysá n. L., všechny druh pozemku orná půda, se společností Brazel, s. r. o., IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 328
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje ve věci regulačních podmínek v lokalitě Drážky, kterým se rozhodnutí SÚ MěÚ Lysá nad Labem č. j. SÚ/105593/16/St, ze dne 14. 12. 2016, ruší a věc se vrací k novému projednání,

II. u k l á d á
odboru SM vyzvat všechny vlastníky pozemků v lokalitě Drážky k podpisu plné moci ve věci změny regulačních podmínek v lokalitě Drážky, pořídit potřebnou projektovou dokumentaci k novému podání žádosti o změnu regulačních podmínek v lokalitě Drážky, která by spočívala ve zrušení bodu III stanovení regulačních podmínek pro individuální stavby rodinných domů, a podat žádost o změnu regulačních podmínek v lokalitě Drážky na Stavební úřad pouze u pozemků, kde bude souhlas od vlastníka pozemku.
Termín do 15. 08. 2017

Usnesení č. 329
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, o výměře cca 500 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Lesy ČR, s. p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/9, 500 08 Nový Hradec Králové, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že část předmětného pozemku je užívána jako komunikace.
2) podání žádosti o převod pozemku p. č. PK 1478/3, o výměře 992 m2, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek je užívána jako komunikace.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku dle bodu I,

III. b e r e n a v ě d o m í
informaci ohledně koeficientu zastavěnosti v lokalitě Řehačka a konstatuje, že v tuto chvíli nebude žádat o změnu územního plánu v dané věci.

Usnesení č. 330
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MUDr. Šárky Garayové o pronájem prostor určených k podnikání v domě na adrese Masarykova ul. č. p. 1102, Lysá nad Labem, po panu MVDr. Kořínkovi,

II. n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na tyto prostory určené k podnikání,

III. u k l á d á
odboru SM v případě uvolnění prostoru sloužícího k podnikání MUDr. M. nabídnout tento prostor MUDr. Š. G., případně jiný vhodný uvolněný prostor s termínem do konce listopadu 2017.

Usnesení č. 331
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
záměr Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., na využití prostor určených k podnikání v budově č. p. 1102 pro vybudování denního stacionáře,

II. s o u h l a s í
s využitím prostor určených k podnikání v budově č. p. 1102 pro Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., na vybudování denního stacionáře,

III. u k l á d á
odboru správy majetku zahájit jednání s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., a předložit radě města, po obdržení projektové dokumentace a výpočtu kalkulací, zprávu k dalšímu projednání.
Termín: do konce roku 2017

Usnesení č. 332
Rada města

I. s c h v a l u je
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Výměna oken a balkonových sestav v bytových domech v Milovicích,
2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90 %
b) lhůta plnění 10 %
3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům:
a) Okna MB Mařík - Okna a dveře, s. r. o., Sokolovská 1142, 289 22 Lysá n. L., IČO 27252779,
b) Milovice, s r. o., Italská 558, 289 23 Milovice nad Labem, IČO: 25680919,
c) PKS Okna Kolín, Havlíčkova 915, 282 02, Kolín 4, IČO 65276507,
d) Baroch-okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 27144526,
e) KAS – okna, s. r. o., tř. Krále Jiřího 301, 28101 Velim, IČO 28389875,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Josef Kolman – člen RM Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM Ota Balík – referent OSM

Usnesení č. 333
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce lodžií bytového domu Slepá 551, Milovice od firmy: Thermoinvest Praha, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, IČO 02290677, VEXTA, a. s., Hovorčovická 134, Bořanovice - Pakoměřice, 250 65, IČO 26196662,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby - Rekonstrukce lodžií bytového domu Slepá 551, Milovice, s firmou VEXTA, a. s., Hovorčovická 134, Bořanovice - Pakoměřice, 250 65, IČO 26196662, za nabídkovou cenu 1.341.595 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 334

Rada města

I. s c h v a l u je
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Výměna oken v městských domech v Lysé nad Labem - Masarykova 176, Masarykova 1102, Jiráskova 5.
2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90 %
b) lhůta plnění 10 %
3. předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům
a) Okna MB Mařík - Okna a dveře, s. r. o., Sokolovská 1142, 289 22 Lysá n. L., IČO 27252779,
b) Milovice, s r. o., Italská 558, 289 23 Milovice nad Labem, IČO 25680919,
c) PKS Okna Kolín, Havlíčkova 915, 282 02, Kolín 4, IČO 65276507,
d) Baroch-okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 27144526,
e) KAS – okna, s. r. o., tř. Krále Jiřího 301, 28101 Velim, IČO 28389875.

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Josef Kolman – člen RM Jan Burian - místostarosta
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM Ota Balík – referent OSM

III. u k l á d á
odboru SMI realizovat poptávkové řízení „Výměna oken v městských domech v Lysé nad Labem - Masarykova 176, Masarykova 1102, Jiráskova 5“ a poptávkové řízení „Výměna oken a balkonových sestav v bytových domech v Milovicích“ jako jedno poptávkové řízení.
Termín: ihned

Usnesení č. 335
Rada města

s c h v a l u j e
bezúplatné zapůjčení dráhy pumptrack panu M. M., Benátky nad Jizerou, s vratnou kaucí 50 tis. Kč.

Usnesení č. 336
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 04. 04. 2017.

Usnesení č. 337
Rada města

s c h v a l u j e
dotace na primární prevenci pro ZŠ J. A. Komenského a ZŠ B. Hrozného, každé škole 15.000 Kč.

Usnesení č. 338
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 4. rozpočtové opatření takto: úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části o 845.953 Kč. Příjem dotace na sociální agendu položka 4116 ÚZ 13015 ve výši 845.953 Kč a výdajové položky 6171 5xxx na sociální agendu ve výši 845.953 Kč.

Usnesení č. 339
Rada města

I. s o u h l a s í
s realizací stavby „Lysá_1, linka VN2510, US_MB_119, US_NB“ podle dokumentace předložené společností Elmoz Czech, s. r. o., pod jejich značkou 2016-11-86-00-PR za těchto podmínek:
- stavebník si před započetím prací dohodne vhodný termín realizace stavby se zemědělskou firmou hospodařící v této lokalitě,
- stavebník doloží souhlas se stavbou od Středočeského kraje, ze kterého bude zřejmé, že zvolené technické řešení nebude kolidovat s plánovanou stavbou obchvatu města,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6006205/VB/2 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek PK 3590 v k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá_1, linka VN2510, US_MB_119, US_NB“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města,
- investor uhradí kolek pro vklad do KN,
- do smlouvy bude doplněn závazek společnosti ČEZ Distribuce, a. s., že stavba bude provedena tak, aby nedošlo ke kolizi s plánovanou stavbou obchvatu města. V případě, že by i přesto ke kolizí se stavbou došlo, bude tato vynucená přeložka neodkladně provedena na náklady ČEZ Distribuce, a. s.

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 340
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložené návrhy Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur, Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur a Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem dne 21. 06. 2017 zastupitelstvu města na vědomí.

Usnesení č. 341
Rada města

s c h v a l u j e
Záštitu města Lysá n. L. a osobní záštitu starosty města Lysá n. L. nad XVI. ročníkem festivalu barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks 2017 a partnerství festivalu.

Usnesení č. 342
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Projektová dokumentace chodníky Stržiště“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 09. 05. 2017.
2. uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: M – PROJEKCE, s. r. o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 05061415, za cenu 464.640 Kč včetně DPH,

II. b e r e n a v ě d o m í
další došlou cenovou nabídku na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace chodníky Stržiště“ od firmy Projekce dopravní Filip s.r.o. Roudnice nad Labem, Švermova 1338, IČO 28714792,

III. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 343
Rada města

o d m í t á
námitku stěžovatele PKS stavby, a. s., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČO 46980059, ze dne 02. 05. 2017.
Vytvořeno 18.5.2017 12:23:03 - aktualizováno 18.5.2017 12:25:33 | přečteno 3x | ernest
load